Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Розничный товарооборот торговых предприятий является составной частью товарооборота города и в определенной мере покрывает покупательные фонды населен...полностью>>
Экономика->Реферат
В современных условиях становления рыночной экономики в России все большую роль играет разработка программ развития, учитывающих территориальные социа...полностью>>
Экономика->Реферат
Целью любой экономической деятельности является извлечение прибыли, а чтобы этого добиться необходимо налаживает деловые контакты, вести переговоры и ...полностью>>
Экономика->Реферат
Постоянный успех сопутствует компаниям, способным быстро меняться. Стремительно изменяется рынок, потребители, конкуренты, и тот, кто стоит на месте -...полностью>>

Главная > Реферат >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи

Функціонування ринкової економіки, як і будь-якої економічної системи, не є рівномірним і безперервним. Економічне зростання час від часу чергується з процесами застою та спаду, тобто зниженням усієї економічної та ділової активності. Такі періодичні коливання свідчать про циклічний характер економічного розвитку. Тобто ринкове саморегулювання на певному етапі зумовлює виникнення економічних криз, які й надалі його супроводжують. Нині весь світ та, зокрема, й Україна переживає саме такий етап спаду всіх чинників розвитку економіки в цілому. Світова фінансова криза, що розпочалась у 2007 році зачепила в тій чи іншій мірі економіки більшості країн світу. В тому числі наслідки кризи були відчутні і в Україні. Особливо відчутний вплив в Україні фінансова криза має на галузь чорної та кольорової металургії, банківську та підприємницьку діяльність. А оскільки підприємницька сфера, нині в нашій країні, займає передове місце в економічному розвитку, аналіз впливу економічної кризи на результати її діяльності є особливо актуальним.

Сучасний розвиток нашої економіки можна охарактеризувати як період потрясінь. Зміни, пов’язані з ризиками, збитками та умовами прогресуючої світової кризи стали нормою сьогодення. Якщо підприємства не будуть прямувати до змін, які охоплюють весь сучасний світ, вони зазнають краху й збанкрутують. У період світової кризи будуть виживати тільки лідери змін – ті, які швидко адаптуються до її тенденцій, використовуючи всі можливі перспективи виходу з неї. Світовий досвід вчить нас тому, що дійсне просування на шляху реформ залежить від змін у виробничій сфері та знаходженні ефективних форм господарювання. Важливу роль в цьому процесі в Україні відіграє об'єктивний аналіз фінансового стану підприємств. Тому основним завданням повинна стати розробка нових механізмів управління фінансовим станом підприємства. Ефективна діяльність підприємства залежить від багатьох чинників, проте одним з найважливіших є фінансовий стан. Але сьогодні немає чіткого визначення сутності поняття "фінансовий стан підприємства ", а також загальноприйнятої точки зору щодо його трактування.

У сучасних умовах господарювання підприємств важливим є врахування поряд з такими елементами, як платоспроможність, фінансова стійкість, ділова активність, що визначається, зокрема, ефективністю використання активів, прибутковістю підприємства, таких, як потенціал формування та повнота використання фінансових ресурсів, збалансування грошових потоків і рівень фінансового ризику. Тому необхідним є уточнення сутності і поняття "фінансовий стан підприємства" та пошук шляхів його покращання.

В умовах високого динамізму зовнішнього середовища вітчизняні підприємства стикаються з істотними проблемами, зумовленими об’єктивними і суб’єктивними причинами. Однією з найважливіших можна вважати орієнтацію державної політики в попередні роки на "експортоорієнтовану модель економічного зростання з переважанням низькотехнологічного експорту". Відповідно за умов зниження зовнішнього попиту реакція економіки у вигляді девальвації гривні виявилася неефективною, а скорочення експорту негативно вплинуло на загальну економічну динаміку

Негативний вплив зовнішніх чинників супроводжувався зниженням внутрішнього попиту на промислову продукцію, падінням платоспроможності підприємств, зростанням їх витрат. Найбільшого удару від кризи зазнала українська промисловість, обсяги виробництва якої, за даними Держкомстату, в 2009 р. скоротилися порівняно з 2008 р. на 3,1 % (в 2008 р. приріст становив 10,2 %), в т.ч. в металургії – 10,6 %, хімічній промисловості – 6,2%, що зумовлено насамперед зниженням попиту на світових ринках.

У ІV кварталі 2009р. промислове виробництво скоротилося порівняно з аналогічним періодом попереднього року майже на 25%. Повільно відновлюватися промислове виробництво почало лише в грудні цього ж року, що пов’язане з відновленням експортних поставок металопродукції, які порівняно з листопадом збільшились на 22,4%. У січні – липні 20010 р. порівняно з аналогічним періодом 2009 р. випуск промислової продукції в Україні зменшився на 30,4%, хоча протягом травня – липня відбувся приріст обсягів виробництва до попереднього місяця (1,3% у травні, 3,1% у червні та 4,9% у липні).

Отже, можна констатувати дві тенденції: щомісячно темпи виробництва промислової продукції зростали, але порівняно з попереднім роком ситуація погіршувалася. За розрахунками фахівців, економіка України може вийти на докризовий рівень при найсприятливіших обставинах лише за результатами 2010 року.

Всі перелічені обставини свідчать про те, що промислові підприємства потребують відповідних методик та інструментів об’єктивної оцінки свого фінансового стану та ухвалення відповідних рішень щодо виходу з економічної кризи. Можна говорити про формування принципово нових підходів до аналітичного забезпечення управління вітчизняними підприємствами, однак, на нашу думку, більш доречною є адаптація розроблених методик фінансового аналізу до сучасних умов.

Тому, враховуючи проблеми фінансового стану підприємства в умовах фінансової кризи, а також необхідність стабілізації фінансової стійкості підприємств в умовах фінансової нестабільності, варто вжити таких заходів:

 • усунення зовнішніх факторів банкрутства;

 • обов’язкове складання платоспроможного календаря, у якому детально відображається грошовий обіг підприємства;

 • регулювання рівня незавершеного виробництва;

 • переведення низькооборотних активів до високооборотних;

 • забезпечення керівників підприємства інформацією про зовнішні чинники, що впливають на рівень ділової активності підприємств;

 • прогнозування можливих фінансових результатів, рентабельності, виходячи з реальних умов господарської діяльності й наявності власних і залучених коштів;

 • розробка моделей фінансового стану при різних варіантах використання ресурсів;

 • поступове погашення старих боргів, скорочення витрат до мінімально допустимого рівня та проведення енерго- і ресурсоощадних заходів;

 • створення оптимальної структури балансу та фінансових результатів, фінансової системи підприємства до несприятливого зовнішнього впливу.

Дані заходи створять умови для розробки певної фінансової стратегії на даному етапі розвитку підприємства та їх інтеграції в систему ринкових відносин.

Вплив світової фінансової кризи наглядно продемонстрував нездатність вітчизняної підприємницької сфери протистояти її викликам, мобільно пристосовуватись до постійно змінюваних ринкових умов і проявив потенційні ризики її дестабілізації. Хоча нещодавно темпи економічного спаду уповільнилися, в цілому економічні умови залишаються складними. У зв'язку з цим, питання дослідження причин і наслідків глобальних фінансових криз на підприємницький сектор України є на сьогодні надзвичайно актуальним та необхідним.

Непропорційно сильний вплив міжнародної кризи на Україну порівняно з іншими подібними країнами, вимагає ретельної оцінки економічних умов та економічної політики, що передували кризі. Глибоке розуміння цих проблем необхідне для того, щоб оцінити ефективність вжитих антикризових заходів. Більше того, цей аналіз допоможе визначити поточні заходи макроекономічної політики, що сприятимуть швидкому та стабільному економічному відновленню.

Для правильного визначення діагнозу фінансової неспроможності підприємства та підбору найефективніших методів та заходів подолання кризи передовсім необхідно ідентифікувати причини фінансової неспроможності суб'єкта господарювання.

Тож бачимо, що наслідки фінансово-економічної кризи в Україні призвели до фінансової кризи і в діяльності підприємств країни, о отже підприємницький сектор потребує негайних перебудов та прийняття найефективніших методів та заходів для подолання кризи.

Отже, Україні та її підприємницькій сфері негайно потрібно використати повний арсенал запобіжних заходів, спроможних зменшити негативний вплив світової фінансової кризи і значною мірою скористатися потенціалом внутрішніх резервів для подолання внутрішніх негараздів.

С. Тигіпко вважає, що з метою зменшення в умовах кризи напруження на ринку праці та недопущення значного зростання безробіття Уряд повинен спрямувати зусилля на створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, зняття адміністративних та регуляторних бар'єрів на шляху розвитку малого та середнього бізнесу як дієвого засобу забезпечення зайнятості та доходів населення. Ці завдання Уряд має вирішити шляхом:

· розроблення та сприяння прийняттю законів щодо мінімізації негативних наслідків фінансової кризи для суб'єктів господарської діяльності, з метою недопущення згортання виробництва та негативних соціальних наслідків кризи;

розширення практики відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу, з метою стимулювання створення нових робочих місць, реалізації інвестиційних проектів;

·втілення комплексної стратегії щодо забезпечення стійких темпів зростання ефективності та продуктивності у приватному секторі;

·масштабна реформа національної системи освіти з метою сприяння розвитку таких кваліфікацій, що потрібні для забезпечення росту приватного сектора та створення нових робочих місць;

·заходи, спрямовані на розвиток підприємництва та малого бізнесу, для підтримки конкурентоспроможності та зростання приватного сектору в умовах нестабільності економіки.

Виходячи з цього головні дії Уряду в кризовий період мають бути спрямовані в таких напрямах: досягнення макроекономічної стабілізації; недопущення зниження рівня життя населення; сприяння розвитку підприємництва; стимулювання інвестиційної діяльності; підтримка реального сектору економіки.

Тож очевидним є те, що прийняття законів та методів подолання фінансової кризи дозволить мінімізувати негативний вплив кризових явищ на малий бізнес, зберегти робочі місця та отримати заплановані надходження до бюджету.

Зрозуміло, що ефективним механізмом виходу з кризового стану є не тільки заходи держави щодо мінімізацію кризи в країні, а й прийняття підприємством антикризової програми, яка б нормалізувала діяльність підприємств та забезпечила прибутковість і конкурентоспроможність підприємств на довгостроковий період. Тож, доцільним буде створення Антикризового центру для вирішення всіх організаційних питань, аналізу наявної ситуації на підприємстві, розробки антикризового плану, в якому передбачені планові показники, методи якими вони мають досягатись, ресурси на їх здійснення, відповідальні особи та заходи щодо мінімізації впливу негативних чинників на діяльність підприємства. Крім того, досить ефективним методом виходу з кризи є залучення зовнішніх консультантів з числа консалтингових компаній, адже "свіжий погляд зі сторони" дозволить об'єктивно подивитись на ситуацію, і, відповідно, адекватно оцінити стан підприємства.

Реалізація цих завдань та розробка методів є логічним продовженням політики щодо подолання кризових явищ та зменшення системних диспропорцій в економіці, що становить загрозу для малих та середніх підприємств і може у найближчому майбутньому призвести до стримування економічного зростання та погіршення матеріального становища широких верств населення.

В кінцевому підсумку слід зауважити, що всі фінансові кризи та подолання їх наслідків призводять до структурних змін в підприємницькій сфері, оскільки вона є найчутливішою до їх впливу. З іншого боку, підприємства все-таки найбільш гнучкі структури в умовах ринку, тому вони найшвидше реагують на події, що відбуваються на міжнародних фінансових ринках. Головний урок, який має винести Україна з нинішньої ситуації, - це своєчасно прогнозувати як зовнішні, так і внутрішні кризові явища, розробляти механізми їх упередження та пом'якшення.

Недостатньо ефективна державна фінансово-кредитна політика сприяння розвитку підприємництва, її певна неадекватність щодо умов фінансово-економічної кризи, підсилена такими фінансовими ризиками для суб’єктів підприємництва, як значне зменшення попиту на товари (послуги) вітчизняних підприємств, зниження рівня інноваційно-інвестиційної активності економіки, збільшення фінансових витрат та термінів окупності капіталовкладень, посилення дії ризиків інституційного середовища, структурна деформація зовнішніх ринків, суттєво знижують рівень фінансової стійкості підприємницького сектора та національної економіки загалом. Це актуалізує потребу в удосконаленні державної політики сприяння посиленню фінансової стійкості вітчизняного підприємницького сектора економіки передусім спрямованої на покращення рівня доступності фінансових ресурсів, сприяння збільшенню обсягів господарської діяльності, підвищення рівня фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності суб’єктів підприємництва, покращення доступу підприємств до кредитних ресурсів, посилення фінансової складової економічної безпеки вітчизняних підприємств сектора малого підприємництва.

Обґрунтування важливості проблеми.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Досвід реформування економіки України

  Контрольная работа >> Экономика
  ... ій етап характеризувався тим, що фінансовий стан підприємств України різко погіршився, тоді як ... становила 68,8 млрд. дол. Криза неплатежів, яка виникла восени 1992 p., змусила уряд України ... громадянина України. Усе це можна забезпечити лише за умови подолання ...
 2. Основи фінансової санації підприємств

  Лекция >> Финансы
  ... фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій, затверджена постановою Кабінету Міністрів України ... сприятливих умовах; розміщення державних замовлень на підприємствах, які перебувають у фінансовій криз ...
 3. Шляхи подолання банкрутства підприємства та його виходу з кризи на сучасному етапі

  Курсовая работа >> Экономика
  ... фінансовий стан, так і фінансовий стан потенційних партнерів чи конкурентів. Фінансовий стан підприємств впливає на фінансове становище країни ... чином, розглянувши функціонування підприємств України в умовах світової фінансової кризи, легко зрозуміти, що ...
 4. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства друкарної галузі

  Дипломная работа >> Финансы
  ... ії й ефективності використання фінансових ресурсів підприємств. У складних умовах вітчизняного податкового клімату, кризи неплатежів, упов ... фінансово-майновий стан підприємства [16]. Зазначені форми було затверджено Міністерством фінансів України за ...
 5. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

  Контрольная работа >> Экономика
  ... характеризувався тим, що фінансовий стан підприємств України різко погіршився, тод ... становила 68,8 млрд. дол. Криза неплатежів, яка виникла восени 1992 p., змусила уряд України ... поки відбудеться адаптація підприємств у нових умовах і настане фаза можливого ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0029599666595459