Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
Згідно з найбільш розповсюдженою точкою зору гроші представляють собою особливого виду товар, який можна без обмежень обміняти на будь-які інші товари...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Финансовая система государства во многом зависит как от финансовой стабильности различных институтов этой системы, так и от финансовой стабильности от...полностью>>
Финансы->Доклад
Государственная ценная бумага - ценная бумага, эмитированная с целью покрытия бюджетного дефицита от имени правительства или местных органов власти, н...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Ещё во времена царствования Алексея Михайловича, в 1655 году, был создан специальный орган – Счетная Палата, в компетенцию которой входил контроль за ...полностью>>

Главная > Реферат >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

Магістерська програма „Фінансовий менеджмент”

  Дисципліна„Оподаткування суб’єктів господарювання”

  Тема індивідуального завдання :”Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність суб’єкта підприємництва”

Виконав:

Студент 2-ї групи, спец.8104

Олендій Остап

Київ-2006

Зміст

    1. Вступ

    2. Перший розділ - Податок на додану вартість

    3. Другий розділ - Розрахунок податкового навантаження,

    4. Третій розділ - Додана вартітсь як обєкт оподаткування,Особливості визначення податку на додану вартість при розрахунках векселем,

    5. Четвертий розділ - Проблеми реформування ПДВ в Україні

    6. Список використаної літератури

Вступ

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

Повне та скорочене найменування - Закрите акціонерне товариство «Оболонь», «ЗАТ «Оболонь»

Ідентифікаційний код - 05391057

Юридична адреса - Україна, 254212, м. Київ,вул. Богатирська, З

Номер та дата реєстрації № АТ-13, 29 червня 1993р.

підприємства Мінська районна держадміністраціям. Києва перереєстровано 01.09.98р

№ реєстрації 05391057

Форма власності колективна

Засновники частка в загальній кількості акцій

1. ТОВ „Оболонь”- 99,65%

2. Громадянин Франції

МаркРісс - 0,35%

Предмет діяльності акціонерного товариства:

1. Виробництво пива, мінеральних вод, солоду, сиропів, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, соків, вуглекислоти, поліетиленових ящиків, товарів народного споживання.

2. Експлуатація родовищ підземних та мінеральних вод для потреб свого виробництва, водопостачання підприємств, промвузла "Оболонь", а також підприємств - виробників мінеральної води.

3. Здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом.

4. Здійснення роздрібної та оптової торгівлі.

5. Організація фірмової торгівлі продукцією власного виробництва.

6. Здійснення фінансової, виробничої, торговельної, інвестиційної, маркетингової, постачальницької, будівельної, науково-дослідної, консультаційної, юридичної, видавничої, рекламної, проектної, туристичної, ділерської, холдінгової, комісійної, посередницької, орендної, лізингової, експортно-імпортної, культурно-освітньої, добродійної, милосердної, представницької та іншої діяльності, а також надання різноманітних послуг українським та іноземним юридичним та фізичним особам.

7. Інші види діяльності, передбачені статутом.

Головна мета підприємства зводиться до збільшення прибутку. Для вирішення цієї основної задачі розроблена слідуюча стратегія :

1. Подальше завоювання та вкорінення ринку пива в Україні з розширенням своєї існуючої долі ринку безалкогольних і слабоалкогольних напоїв, мінеральних вод, солоду.

2. Зробити торгову марку «Оболоні» національною торговою маркою.

3. Збільшення об'єму продаж продукції.

4. Вдосконалення служби маркетингової та ділерської мережі при одночасному збільшенні виробничих потужностей.

Організація фінансової роботи поділена на

1.Головного бухгалтера(включно з бухгалтерією)

2.Фінансовий відділ

Фінансовий відділ на ЗАТ «Оболонь» здійснює переважно поточну фінансову роботу щодо забезпечення ведення господарської діяльності.

Обов’язки Головного бухгалтера:

 1. Здійснює організацію бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємства, контролює за економічним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, збереження власності акціонерів

 2. Організує облік грошових коштів, які поступають, товарно-матеріальних цінностей, основних засобів. своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх переміщенням; облік витрат виробництва і обсягу виконання кошторис) витрат, реалізації продукції, виконання робіт і послуг, результатів господарсько-фінансової діяльності товариства, а також фінансових, розрахункових та кредитних операцій, законність, своєчасність і пра­вильність їх оформлення, складання економічно обгрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, робіт (послуг), розрахунки по з.п. з працівниками підприємства.

 3. Забезпечує раціональну організацію обліку та звітності в товаристві

 4. Проводить роботу по забезпеченню додержання штатної, фінансової і касової дисципліни кошторисів витрат, додержання законності при списанні з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості та інших витрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення і здача їх в архів.

 5. Приймає участь в роботі по удосконаленню і розширенню сфери діяльності внутрішньо— господарського розрахунку, у розробці раціональної планової та звітної документації обліку, в організації впровадження засобів механізації в обліково-обчислювальних роботах.

 6. Забезпечує своєчасне складання бухгалтерської звітності на основі первинних документів і бухгалтерських записів та представлення їх за прийнятим порядком у відповідні органи.

 7. Надає методичну допомогу працівникам підрозділів товариства з питань бухгалтерко контролю, звітності і економічного аналізу.

Так як я працюю на ТОВ”Оболонь” , яке є юридичним власником ЗАТ”Оболонь” (в силу подій 2002р. після корпоративної війни з „Сарматом”) то і роботу пишу згідно з даними ТОВ”Оболонь”.

ТОВ”Оболонь” займається посередницькою діяльністю між постачальниками сировини і ЗАТ”Оболонь”.

Перший розділ

Податок на додану вартість.

ПДВ є непрямим податком, а саме одним із видів універсальних акцизів. ПДВ був запроваджений в Україні в 1992 році, і разом з акцизним збором замінив податок з обороту і податок з продажів. ПДВ має високу ефективність із фіскальної точки зору. Широка база оподаткування, яка включає не тільки товари, але й роботи та послуги, забезпечує надійність і стабільність бюджетних надходжень. Універсальні ставки полегшують як обчислення податку для його платників, так і контроль податкових органів за правильністю та своєчасністю сплати останнього. Стягнення ПДВ на всіх етапах руху товарів, робіт, послуг має наслідком рівномірний розподіл податкового тягаря між усіма суб”єктами підприємницької діяльності. Крім того, відсутнім є кумулятивний ефект в ціноутворенні, коли податок нараховується на податок. Недоліком ПДВ є значний його вплив на загальний рівень цін та на регресивність, особливо щодо малозабезпечених верств населення, а також відволікання обігових коштів підприємств. Об”єктом оподаткування ПДВ є додана вартість. Додана вартість є часткою повної вартості товару чи послуги, це та її частина, яка створюється саме на цьому етапі виробництва. Обчислити її обсяг можна двома методами: перший- від повної вартості відрахувати вартість сировини, матеріалів та послуг виробничого характеру; другий- скласти величини заробітної плати, прибутку, непрямих податків і амортизації. Оподаткування доданої вартості створює умови для рівномірного включення податку в ціни товарів та послуг на всіх етапах їх виробництва і реалізації.

Платниками є як юридичні особи (резиденти та нерезиденти, суб”єкти підприємницької діяльності та несуб”єкти підприємницької діяльності), так і фізичні особи (суб”єкти підприємницької діяльності та особи, що не є суб”єктами підприємницької діяльності, якщо вони ввозять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню).

Особа є платником ПДВ, якщо обсяг здійснюваних нею оподатковуваних операцій з продажу товарів, робіт, послуг досягнув протягом будь-якого періоду за останні 12 календарних місяців 3600 неоподатковуваних мінімумів. Це положення не розповсюджується на осіб, які здійснюють торгівлю за готівкові кошти.

Особа зобов”язана зареєструватись як платник ПДВ в податкових органах за своїм місцезнаходженням. Реєстраційна заява має бути подана не пізніше 20 календарного дня, що настає за останнім днем 12-місячного періоду, в якому був досягнутий зазначений обсяг оподатковуваних операцій.

Особи, які мають намір здійснювати торгівлю за готівку, зобов”язані подати реєстраційну заяву не пізніше, ніж за 10 календарних днів до початку здійснення підприємницької діяльності. Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ видається платнику протягом 10 робочих днів після отримання заяви.

Виключені з числа платників фізичні особи, що здійснюють торгівлю за готівку на умовах сплати ринкового збору; юридичні особи, які вибрали ставку 10%, та фізичні особи, що сплачують єдиний податок суб”єктів малого підприємництва.

Основна ставка по ПДВ становить 20%. Крім того існує нульова ставка по ПДВ. Нульова ставка передбачає відшкодування з бюджету від”ємної різниці між сумою податкового зобов”язання та сумою податкового кредиту. Введення нульової ставки передбачає створення пільгових умов для деяких видів товарів. Податок за нульовою ставкою обчислюється щодо операцій з: 1)продажу товарів, робіт, послуг, що були експортовані платником податку за межі митної території України; 2)продажу товарів (робіт, послуг) підприємствами роздрібної торгівлі, які розташовані на території України у зонах митного контролю (безмитних магазинах); 3)продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва іншим платникам податку, за винятком підакцизних товарів, посередницької та рекламної діяльності, грального бізнесу, підприємствами, що засновані Українським товариством глухих та майно яких є їх повною власністю, та інших.

До об”єктів оподаткування ПДВ відносять операції платників з: 1)продажу товарів, робіт, послуг на митній території України; 2)ввезення товарів на митну територію України та отримання робіт або послуг, що надаються нерезидентами для їх використання або споживання на митній території України; 3)вивезення товарів за межі митної території України та надання послуг, виконання робіт для їх споживання за межами митної території України.

Не є об”єктом оподаткування операції з: 1)випуску, розміщення та продажу за кошти певних видів цінних паперів, обміну цінних паперів на інші цінні папери; депозитарної, реєстраторської та клірингової діяльності з цінних паперів; 2)надання послуг із страхування і перестрахування, соціального і пенсійного страхування; 3)обігу валютних цінностей тощо; 4)надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення грошових коштів за договорами позики, депозиту, вкладу, страхування або доручення; надання, управління і переуступки фінансових кредитів, кредитних гарантій і банківських поручительств особою, що надала такі кредити, гарантії або поручительства тощо; 5)виплати заробітної плати, інші грошові виплати, виплати дивідендів; 6)передачі основних фондів як внеску до статутних фондів юридичних осіб для формування їх цілісного майнового комплексу в обмін на їх корпоративні права; 7)передачі майна в оренду і його повернення після закінчення терміну договору оренди, сплати орендних платежів відповідно до договорів фінансової оренди; 8)оплати вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних та дослідницько-конструкторських робіт, що здійснюються за рахунок Державного бюджету України, та інші.

База оподаткування- оборот у вартісному виразі, до якого застосовується ставка для визначення суми ПДВ. Всі інші непрямі податки являються базою оподаткування ПДВ. Для різних видів операцій встановлено різний порядок визначення бази ПДВ: 1)база оподаткування операцій з продажу товаарів (робівт, послуг) визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними або регульованими цінами (тарифами) з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших податків та зборів (обов”язкових платежів), за виключенням податку на додану вартість; 2)у разі продажу товарів (робіт, послуг) без оплати або з частковою оплатою їх вартості коштами у межах бартерних операцій, здійснення операцій з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг), натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичним особам, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, передачі товарів (робіт, послуг) у межах балансу платника податку для невиробничого використання, витрати на яке не відносяться до валових витрат виробництва (обігу) і не підлягають амортизації, а також пов”язаній з продавцем особі чи суб”єкта підприємницької діяльності, який не зареєстрований як платник податку, база оподаткування визначається виходячи з фактичної ціни операції, але не нижчої за звичайні ціни; 3)для товарів, які ввозяться на митну територію України платниками податку, базою оподаткування є договірна вартість таких товарів, але не менша митної вартості, зазначеної у ввізній митній декларації, з украхуванням сум акцизних зборів, ввізного мита, а також інших податків, зборів, за винятком ПДВ. Визначена вартість перераховується в українські гривні за валютним курсом НБУ, що діяв на момент виникнення податкових зобов”язань.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Непрямі податки з підприємств

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... суб’єкти господарювання. Розглянемо особливості обчислення і сплати в бюджет окремих непрямих податків та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підпри ... оду. Вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність суб’єктів підприємництва залежно ...
 2. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... дипломної роботи: аналіз впливу податків на фінансово-господарську діяльність підприємств та, окремо, сільськогосподарських підприємств, виявлення основних законом ... змістом об’єкта оподаткування всі непрямі податки відносяться до податків на споживання, які ...
 3. Фінансова діяльність субєктів господарювання

  Шпаргалка >> Финансовые науки
  ... про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, та ряд інших документів, передбачених ... процесів на підприємстві за альтернативних зовнішніх і внутрішніх параметрів впливу на фінансово-господарську діяльність. Як ...
 4. Оподаткування підприємств

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  ... роботи, послуги. Непрямі податки, що надходять на рахунки суб’єктів підприємництва, використовуються для ві ... та інші. Місцеві податки і збори сплачують юридичні і фізичні особи. Особливості їх стягнення і впливу на фінансово-господарську діяльність суб’є ...
 5. Оптимізація оподаткування на підприємстві

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... статей, присвячених ухиленню від податків, фіктивному підприємництву, фіктивному банкротству, ... сть є непрямим податком, виконує фіскальну функцію та справляє значний вплив на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання. Та на їхній фінансовий ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019598007202148