Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Реферат
Однако эти способности и качества, как показывает практика современного российского бизнеса, дают наибольшую отдачу лишь при умении вести деловой разг...полностью>>
Педагогика->Реферат
В настоящее время, пожалуй, нет необходимости доказывать важность межпредметных связей в процессе преподавания. Они способствуют лучшему формированию ...полностью>>
Педагогика->Реферат
Тестирование проводится в парах, состоящих из испытуемого и экспериментатора. При необходимости с одним экспериментатором может проходить тестирование...полностью>>
Педагогика->Реферат
Глубокие социальные перемены, происходящие в нашем обществе, резко обострили положение детей в России: растут преступность и правонарушения среди несо...полностью>>

Главная > Конспект >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Лекція 1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧІ І МЕТОДИ ПЕДАГОГІКИ

Ціль: Розкрити сутність, зміст, задачі і методи педагогіки як науки, визначити її предмет і об'єкти вивчення.

План

1. Предмет, сутність і зміст педагогіки.

2. Задачі і методи педагогічних досліджень.

Своя назва педагогіка одержала від грецьких слів «пайдос» - дитя і «аго»- вести. У діловому перекладі «пейдогос» означає «дітоводій». Педагогом у Древній Греції називали раба, що у буквальному значенні слова брало за руку дитини свого пана і супроводжував його в школу.

Поступово слово «педагогіка» стало вживатися в більш загальному змісті для позначення її як мистецтва, і т їм самим вона як би прирівнювалася до практики. По-друге, цим словом позначають педагогічну науку. По-третє, під педагогікою розуміють систему діяльності, що проектується в навчальних матеріалах, рекомендаціях, установках. Останнім часом цим словом стали позначати представлення про ті чи інші підходи до навчання, про методи й організаційні форми: педагогіка співробітництва, педагогіка розвитку, соціальна педагогіка, педагогіка ототожнення і т.д.

Однак така двозначність у трактуванні терміна заважає ясному розумінню і науковому викладу. Для того, щоб не ухилятися вбік при поясненні складних педагогічних проблем, приймемо однозначне трактування «педагогіка» означає «педагогічна наука», і тільки в цьому змісті будемо вживати це слово.

Зовсім інша справа - практична виховна діяльність. Її здійснення жадає від педагога оволодіння відповідними виховними уміннями і навичками, що можуть мати різний ступінь досконалості і досягати рівня педагогічного мистецтва. Із семантичної точки зору необхідно розрізняти педагогіку як теоретичну науку і практичну виховну діяльність як мистецтво.

Педагогіка вивчає закономірності, принципи, зміст, методи, форми утворення, навчання.

Об'єкт пізнання в педагогіці - людина, що розвивається в результаті виховних відносин.

Предмет педагогіки - виховні відносини, що забезпечують розвиток людини.

Педагогіка - це наука про виховні відносини, що виникають у процесі взаємозв'язку виховання, утворення і навчання із самовихованням, самоосвітою і самонавчанням і спрямованих на розвиток людини. Педагогіку можна визначити як науку перекладу досвіду одного покоління в досвід іншого.

Педагогіку не можна характеризувати тільки як теоретичну чи тільки як прикладну науку. Вона, з одного боку, описує і пояснює педагогічні явища, з іншого боку - указує, як потрібно навчати і виховувати. Як відомо, знає не той, хто безпомилково відповідає, а той, хто правильно застосовує.

Педагогіка вирішує наукові і практичні задачі. Задачі практичної науки - вести дослідження, а практичні задачі школи, вузу - здійснювати виховання, утворення школярів, студентів.

Задача педагогічної науки розкрити закономірності в області виховання, утворення, керування освітніми і виховними системами. Як результати виступає навченість, вихованість, розвиненість особистості в конкретних її параметрах.

До складу постійних задач входять також:

 1. Вивчення й узагальнення практики, досвіду педагогічної діяльності.

 2. Розробка нових методів, засобів, форм, систем навчання, виховання, керування освітніми структурами.

 3. Прогнозування утворення на найближче і віддалене майбутнє.

 4. Упровадження результатів досліджень у практику.

 5. Розробка теоретичних, методологічних основ інноваційних процесів, раціональних зв'язків теорії і практики.

Педагогічні дослідження здійснюються за допомогою цілої системи різноманітних методів. До них відносяться:

педагогічне спостереження;

дослідницька бесіда;

вивчення документації і продуктів діяльності учнів;

педагогічний експеримент;

вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду;

соціологічні методи дослідження (анкетування, рейтинг, метод компетентних оцінок);

методи математичної статистики;

теоретичний аналіз педагогічних ідей і ін.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

Педагогіку називають наукою і мистецтвом. Висловіть свою точку зору і доведіть її правильність.

Сформулюйте локальну задачу педагогічної науки і доведіть її актуальність.

Які задачі педагогіки?

Що називається навчанням?

Що таке утворення?

Який вплив робить педагогіка на розвиток суміжних наук?

Якими ознаками характеризується наукова педагогічна теорія?

Проаналізуйте співвідношення педагогічної науки і педагогічної практики.

Як відбулася назва науки «педагогіка»?

Які методологічні посилки лежать в основі розвитку наукової педагогіки?

ЛІТЕРАТУРА:

Бабанский Ю.К. Педагогіка.-М., 1988.

Введення в наукове дослідження з педагогіки / Під ред. Журавльова В.И.-М., 1988.

Журавльов И.К. Педагогіка в системі наук про людину. -М., 1990.

Лихачов Б.Т. Педагогіка. Курс лекцій. -М., Юрайт, 1998.

Педагогика. Учебное пособие. / Под ред. П.И. Подкасистого. -М., Пед. Общ-во России, 1998.

Подласый И.П. Педагогика. -М.: Образование, 1996.

Полонский В.М. Науково-педагогічна інформація. Словник-довідник.-М., 1995.

Лекція 2. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕОРІЙ

Ціль: Розглянути історію становлення і розвитку педагогіки й утворення з найдавніших часів і до нового часу.

План

Виховання і школа до нової ери.

Педагогічні погляди і теорії в середніх століттях.

Педагогіка в новий час.

Практика виховання своїми коренями іде в глибинні шари людської цивілізації. З'явилося воно разом з першими людьми. Дітей виховували без усякої педагогіки, навіть не підозрюючи про її існування. Наука про виховання сформувалася значно пізніше.

Відомо, що першопричина виникнення всіх наукових галузей - потреби життя. Наступив час, коли утворення стало грати дуже помітну роль у житті людей. Виявилося, що суспільство прогресує чи швидше повільніше в залежності від того, як у ньому поставлене виховання підростаючих поколінь. З'явилася потреба в узагальненні досвіду виховання, у створенні спеціальних навчально-виховних установ для підготовки молоді до життя.

Вже в найбільш розвитих державах древнього світу - Китаї, Єгипті, Індії - були початі серйозні спроби узагальнення досвіду виховання, вичленення теоретичних початків. Однак, справжнього розквіту педагогічна думка і педагогічна практика досягли в Древній Греції і Римі. У Древній Греції особливо виділилися дві системи виховання: спартанська й афінська.

У Спарті головної була суспільна система виховання. У віці з 7 до 15 років навчалися поза родиною читанню, рахунку, військово-фізичній підготовці. У 15-20 років юні спартанці одержували музичне виховання (хоровий спів), не припиняючи посилений фізичну і вишкіл. Ця ж система виховання застосовувалася і для дівчин, але в полегшеному й укороченому варіанті.

В Афінах система виховання була більш розвинутою. До 7 років домашнє виховання. Для дівчинок цим і закінчувалося. А хлопчики з 7 років навчалися в приватних і платних школах. З 12-16 років підлітки в школах займалися фізичною підготовкою. З 16-18 років - гімназія, де вивчали філософію, літературу, політику.

Систему виховання у своїх філософських працях розвивали Демокрит, Платон, Аристотель. У їхніх працях глибоко розроблені найважливіші ідеї зв'язані з вихованням людини, формуванням його особистості.

Своєрідним підсумком розвитку колиски європейської системи виховання і педагогічної думки став добуток «Утворення оратора» Марка Квинтилиана. Його праця довгий час був основною книгою по педагогіці, що вивчали у всіх риторичних школах.

У період середньовіччя церква монополізувала духовне життя суспільства, направляючи виховання в релігійне русло. У Західній Європі монополія церкви на утворення уже видна з простого переліку типів шкіл: парафіяльні (при церковному приході), монастирські (при монастирях), соборні чи кафедральні (при єпископських резиденціях). В усіх цих школах діти 7-15 років навчалися основам грамоти, релігійним догмам і співу псалмів, молитов.

Духівництво украй вороже відносилося до античної культури, воно пропагувало погляд на дитину як на істоту від народження причетне до «первородного гріха», якому варто перемагати шляхом виховання «у страху божому». І хоча серед діячів церкви були видні філософи (Тертуллиан, Августин, Аквинат) великі педагогічні трактати, що створили, педагогічна теорія далеко вперед не пішла.

Виділення педагогіки з філософії й оформлення її в наукову систему почалося вже в новий час і зв'язано з ім'ям великого педагога Яна Амоса Коменского. Його головна праця «Велика дидактика» вийшла в 1654 р. - одна з перших педагогічних книг. Запропоновані Коменским принципи, методи, форми навчання стали основою педагогічної теорії.

На відміну від Я.А.Коменского англійський філософ і педагог Джон Локк зосередив головні зусилля на теорії виховання. У своїй основній праці «Думки про виховання» він викладає погляди на виховання джентльмена, як чоловіка упевненого в собі, що сполучить високу освіченість з діловими якостями.

Непримиренну боротьбу з догматизмом, схоластикою і вербалізмом у педагогіці вели французькі просвітителі й особливо Ж.Ж.Руссо, що проповідував теорію природного виховання - вільного виховання.

Демократичні ідеї французьких просвітителів багато в чому визначили творчість великих педагогів Й.Г.Песталоцці, Й.Ф.Гербарт, Ф.В.Дистервег, які займалися багатьма проблемами педагогіки. Вони залишили величезну педагогічну спадщину нащадкам. Багато в чому їхні погляди дуже сучасні.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Які були мети виховання в первісному суспільстві?

Які мети і зміст спартанської системи виховання?

Які мети і зміст афінської системи утворення?

Які мети і зміст римської системи виховання?

Які характерні риси середньовічного виховання й утворення?

Розкрийте принцип природосообразності у вихованні висунутий Я.А. Коменским?

Які вказівки давав Я.А.Коменский для порушення в учнях спраги до знань?

У чому полягає новаторство педагогічної думки Д.Локка?

Розкрийте сутність природного виховання Ж.Ж.Руссо?

Які найпростіші елементи всякого знання виділив И.Г.Песталоцци і для чого?

Розкрийте принципи розумного організованого виховання висунуті Ф.В.Дистервегом.

Розкрийте сутність навчання про роль апперцепції в засвоєнні нових знань Й.Ф.Гербарта.

ЛІТЕРАТУРА

Жураковский Г.Е. Очерки по истории античной педагогики. -М., 1963

История педагогики / Под ред. М.Ф.Шабаевой.-М.: Просвещение, 1981- 367с.

Константинов Н.А., Мединский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики. -М., 1982

Малькова З.А. Школа и педагогика за рубежом.-М., 1983

Прянникова В.Г., Рывин З.И. История образования и педагогической мысли. -М., 1995

Лекція 3. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Ціль: показати історію становлення і розвитку педагогічної думки в нашій країні.

План

    1. Виховання і навчання в Київській Русі.

    2. Розвиток утворення в Україні.

    3. Школа і педагогічна думка в ХIX- XX вв.

Древні слов'яни, що жили в умовах общинного ладу, виховували підростаюче покоління, готуючи дітей до життя в громаді. Їм передавали навички материнства і військової справи. У родині привчали до виконання обрядів, покорі старшим. Велику роль грало усну народну творчість. Казки, билини прищеплювали дітям любов до праці, виховували любов до батьківщини і ненависть до ворогів.

З виникненням Київської держави в IX в. і введенні наприкінці Х в. єдиної державної релігії сприяли поширенню в народі християнських обрядів, завчанню молитов, дотриманню посад. Шкільне утворення стає частиною загальнодержавної і церковної політики. Створюються три типи шкіл: палацева школа вищого типу (державний навчальний заклад, що міститься за рахунок князя); школа домашнього навчання (переважно для купців і ремісників); школа «книжкового навчання» (для підготовки священиків). З літопису видно, що в палацевій школі Володимира Святославовича училося близько 300 дітей (першими були його сини, діти бояр, знаті), тобто з 988м до побудови Софиївського собору (1037) у школі була підготовлена достатня кількість утворених людей. Вони тепер могли розвивати утворення, культуру і т.д.

Грамотність високо цінувалася на Русі. Усі герої билин, богатирі зображувалися грамотними людьми. Поширенням грамотності в народі займалися люди, яких називали «майстрами грамоти». Звичайно це були чи дячки «мирські» люди для який справа навчання грамоті стало їхньою основною професією.

На відміну від шкіл Західної Європи, де все навчання велося латинською мовою, на Русі навчання грамоті відбувалося церковнослов'янською мовою, більш близькому до розмовної мови учнів.

У 1576 р. князь Костянтин Острозький у м. Острозі на Волині заснував Острозьку колегію - перший навчальний заклад вищої ступіні України. У ньому були з'єднані кращі традиції утворення Київської Русі і досягнення західноєвропейських університетів.

При Острозькій колегії був створений видавничий кружок, на базі якого першодрукар Іван Федоров здійснив перевидання українського «Букваря» і видав Острозьку біблію. Ці книги зіграли найважливішу роль у розвитку утворення в українських землях.

Острозьку колегію, а потім Виленскую академію закінчив автор слов'яно-української «Граматики» (1619) Мелетій Смотрицкий. До середини ХVIII в. вона була єдиним підручником по граматиці в Україні, Россі і Білорусії.

Наприкінці ХVI в. у містах України на базі ремесленнических цехів виникли національно-релігійні об'єднання міщан - братерства. Вони створили свої школи. Ці школи зробили те, що українці в ХV-XVIII вв. минулому більш освіченими від своїх сусідів.

У результаті об'єднання Київської братерської школи з Лаврською школою виникла Києво-Могилянська колегія. Назву таке одержала на честь її протектора митрополита П.Могили. У 1701м по царському указі колегія одержала титул і права академії. Курс навчання тривав 12 років.

У цей період проявилася діяльність Г.Сковороди. Григорія Савовича Сковороду (1722-1794) – філософа, поета, просвітителя ще називали «українським Сократом». Педагогічні погляди висловлював у художніх творах: піснях, віршах, байках, притчах. Гостро критикував систему виховання, що склалася в Росії, за відрив виховання від нестатків народу. Він вважав, що утворення повинне бути загальним і рівної для чоловіків і жінок. Виховання повинне бути природосообразним

Г.С. Сковорода був прихильником єдності фізичного, морального і естетичного виховання, тобто гармонійного виховання особистості. Говорив про переваги трудового виховання перед вихованням аристократичним, заснованому на наслідуванні іноземному. Висміював прагнення наслідувати у вихованні чи французам німцям.

Видатний педагог ХIХ у К.Д. Ушинський (1824-1870)- педагог-демократ розробив цільну дидактичну систему. Головний твір «Педагогічна антропологія» початок друкуватися в 1867р. Перший тім «Людина як предмет виховання». У педагогічній системі Ушинського ведуче місце займає навчання про мети, принципи, сутність виховання. «Предметом виховання» є людина, і якщо «педагогіка хоче виховувати людини у всіх відносинах, то вона повинна колись довідатися його у всіх відносинах». Ця думка пролунала так чітко вперше в педагогіці. Ушинський уперше поставив перед учителем задачу навчити учнів учитися. Він затвердив принцип навчання, що виховує, що являє собою єдність навчання і виховання.

У ХХ в. особливо в соціалістичний період у педагогіці особливе місце зайняли роботи Н.К.Крупської, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинського. Теоретичні пошуки Н.К.Крупської концентрувалися навколо проблем формування нової радянської школи, організації позакласної виховної роботи, що зароджується піонерського руху.

А.С.Макаренко висунув і перевірив на практиці принципи створення і педагогічного керівництва дитячим колективом, методики трудового виховання. В.А.Сухомлинський досліджував моральні проблеми виховання молоді. Багато їхніх дидактичних рад і чіткі спостереження зберігають актуальність і сьогодні.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Як проходив процес виховання і навчання в Київській Русі?

Розкрийте сутність педагогічних поглядів Г.С.Сковороди

Покажіть роль П.Могили в становленні утворення і виховання в Україні.

У чому полягає дидактична система К.Д. Ушинського?

Розповісти про внесок Н.К.Крупської у розвиток радянської педагогіки і школи.

Яку роль зіграв А.С.Макаренко в розвитку вітчизняної педагогіки.

Які гуманістичні педагогічні ідеї В.А.Сухомлинського?

Хто такі педагоги-новатори?

ЛІТЕРАТУРА

Жураковский Г.Е. Очерки по античной педагогике.-М., 1969.

История педагогики/ Под ред. М.Ф.Шабаевой.-М.: Просвещение, 1981.

Константинов Н.А., Мединский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики. -М., 1982.

Прянникова В.Г., Рывкин З.И. История образования и педагогической мысли. -М., 1995.

Педагогические идеи К.Д.Ушинского.-М.: Знание, 1997.

Лекція 4. ОСОБИСТІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ ВИХОВАННЯ

Ціль: усвідомити сутність поняття «особистість» і його співвідношення з поняттям «людин», щоб простежити процес розвитку людини і формування особистості

План

1. Умови формування і розвитку особистості.

2. Взаємозв'язок розвитку і виховання учнів.

Дитина не може формуватися, виховуватися як особистість і індивідуальність в ізоляції від суспільства, поза соціально обумовленим задоволенням потреб, поза системою суспільних відносин і колективу. Суспільні залежності, відносини, спілкування, що утворяться в колективній діяльності, є живильним змістом людського середовища, суспільного початку в людині. Від багатства дійсних суспільних відносин особистості залежить її духовне багатство, можливість перетворити потенційні сутнісні сили в різнобічне розвите людське здатності до праці, творчості, суспільній діяльності, спілкуванню.

Дитина, що народжується, являє собою природну істоту, здатне до саморозвитку, що володіє природними задатками, внутрішніми силами і стимулами їхнього спонтанного розвитку. По природних законах відбувається ріст і розвиток його організму, становлення фізіологічних систем. Спочатку дітьми рухають безумовні рефлекси, інстинкти, природні потреби. Поступово, у процесі їхнього задоволення з'являються задатки, формуються здібності, навички і звички, умовно-рефлекторні зв'язки, звичні стереотипи мислення. У дійсності виявляються схильності й інтереси, імпульсивні спонукання і бажання. На поводження, крім мотивів, відкладає свій відбиток темперамент, спадкоємні генетичні особливості. Відбувається формування морфологічних рис. З'являються і формуються різноманітні стимули спонтанного саморозвитку. Спочатку - біологічні інстинкти, рефлекси, потреби. Потім - психологічні - почуття, пристрасті, мотиви, воля. Поступово визрівають моральні і естетичні стимули, на допомогу яким приходять педагогічні. Дитина - не судина, наповнювана соціальним змістом. Він від природи діяльне, внутрішньо активна істота, забезпечена необхідними задатками і стимулами для саморозвитку. Він освоює, переробляє, привласнює зміст життя, розвиваючись і формуючи своє відношення до неї.

Формування виступає як результат розвитку особистості і позначає її становлення, придбання сукупності стійких соціальних властивостей і якостей. Формувати - значить «додавати форму чому-небудь...стійкість, закінченість, визначений тип».

Виховання підкоряє розвиток людини наміченої мети. Цілеспрямований і систематичний вплив вихователів приводить до утворення нових заздалегідь запрограмованих умовно-рефлекторних зв'язків, що ніякими іншими шляхами створені бути не можуть. Виховання - це заповнення пробілів у програмі людського розвитку. Одна з найважливіших задач правильно організованого виховання - виявлення схильностей і дарувань, розвиток відповідно до індивідуальних особливостей людини, його здібностями і можливостями.

Впливаючи на розвиток людини, виховання саме залежить від розвитку, воно постійно спирається на досягнутий рівень розвитку. У цьому і складається складна діалектика взаємин розвитку і виховання як мети і засоби. Формує особистість виховання, що веде за собою розвиток, що орієнтується на процеси, що ще не дозріли, але знаходяться в стадії становлення.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Виділите принципові наукові положення про сутність людини і факторах, що визначають його становлення як особистості й індивідуальності.

Що є рушійною силою розвитку особистості?

Що таке середовище?

Як виявляється вплив найближчого оточення на розвиток особистості?

Як впливає на розвиток особистості виховання?

Чи можна вихованням цілком змінити людини?

Чи залежить розвиток від активності особистості? Як?

При яких умовах виховання буде відігравати ведучу роль у розвитку людини?

ЛІТЕРАТУРА

Блонский П.П. Избр. Пед. и псих. Соч.: в 2-х т.-М., 1979.-Т.2, С.5-188.

Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте.-М., 1968.

Выготский Л.С., Лурия А.Р. Этюды по истории поведения.-М., 1993.

Лисина М.И. Общение, личность и психика ребенка.-М., 1997.

Рубинштейн С.Л. Человек и мир / Методологические и теоретические проблемы педагогики.-М., 1969.

Фельдштейн Д.И. Психология развивающейся личности. -М.-Воронеж, 1996.

Лекція 5. ВІКОВІ Й ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Ціль: розкрити вікові особливості дітей, їхня залежність від системи діяльності і взаємин з оточуючими людьми.

План

1. Вікова періодизація.

2. Акселерація.

3. Дитяча обдарованість.

Те, що розвиток як фізичне, так і розумове, тісно зв'язаний з віком, розуміли вже в далекій давнині. Ця самоочевидна істина не вимагала особливих доказів: більше прожив людину на світі- став вище ростом і міцніше тілом, з віком приходить мудрість, накопичується досвід, збільшуються знання. Кожному віку відповідає свій рівень фізичного, психічного і соціального розвитку. Це відповідність справедлива лише в загальному і цілому, розвиток конкретної людини може відхиляться в ту чи іншу сторону.

Для правильного керування процесами розвитку педагоги розробили класифікацію періодів життя людини. Періодизація ґрунтується на виділенні вікових особливостей. Віковими особливостями називаються характерні для визначеного періоду життя анатомо-фізіологічні і психічні якості. Повна періодизація розвитку охоплює все людське життя з найбільш характерними стадіями, а неповні (часткові)- тільки ту частину життя і розвитку, що цікавить визначену наукову область. Для педагогіки школи найбільший інтерес представляє періодизація шкільного віку.

У своєму становленні дитина проходить двох стадій: біологічну, протягом дев'ятимісячного розвитку в утробі матері, і соціальну, протягом приблизно 17-18 років у різних формах соціального виховання. Періодизація соціальної стадії має наступну структуру:

Від народження до 1 року - раннє дитинство;

Від 1 року до 3 років - власне дитинство;

Від 3 до 6 років - раннє дитинство (дошкільний);

Від 6 до 8 років - власне дитинство;

Від 8 до 11 років - передпідлітковий період (разом із означеним вище іменується ще і молодшим шкільним віком);

Від 11 до 14 років - підлітковий вік (середній шкільний вік);

Від 14 до 18 років - юнацький вік (старший шкільний).

Облік вікових особливостей - один з основних педагогічних принципів. Спираючи на нього планується навчальне навантаження, розпорядок дня, режим праці і відпочинку.

У сучасних періодизаціях дитинства відзначаються явища прискореного фізичного розвитку дітей - акселерація (від лат. «акселерацио»- прискорення)- це прискорений фізичний розвиток у дитячому і підлітковому віці. У педагогів акселерація асоціюється не стільки з прискореними темпами фізичного розвитку скільки з неузгодженістю фізіологічного змагання організму і соціалізацією особистості.

Вирослий організм вимагає задоволення всіх «дорослих» фізіологічних потреб, у тому числі і полових, соціальне розвиток відстає і вступає в конфлікт із бурхливо прогресуючою фізіологією. Виникає напруга, що приводить до значних психологічних перевантажень, підліток шукає шляхи його усунення і вибирає такі, котрі підказує його незміцнілий розум. У цьому основні протиріччя акселерації, що створила чимало труднощів як для самих підлітків, так і для дорослих - батьків, учителів, вихователів.

Розходження в ступені, якості і спрямованості обдарованості людини визначені природою, генетичним тлом. Кожна нормальна дитина обдарована всіма людськими сутнісними силами і можливістю в необхідній і достатній соціальній умовах розвивати їх у собі. У дітей сутнісні сили розвиваються, як правило, рівномірно, сукупно, гармонійно. Яка із сутнісних сил, будь те інтелект, почуття, воля, руки і ноги, зір і слух, абстрактний чи конкретно-образне мислення, може могутньо і яскраво проявитися, залежить від соціального і педагогічного тла, на якому відбувається загальний розвиток дитячої особистості. При сприятливих обставинах кожна дитина може виявити себе як обдарована істота. Чим більше створюється можливостей для творчого саме прояву всім дітям, тим більше шансів виявлення і вирощування в загальній масі обдарованих, рідких, яскравих і сильних різноманітних талантів. Тому завдання педагогіки полягає в тім, щоб спираючи на ідею загальної генетичної обдарованості дітей, створити методику роботи не тільки з яскраво заявляють про себе талантами, але і забезпечувати поле діяльності для творчого саме прояву і самовираження всім дітям.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Що таке вікова періодизація?

Що таке вікової особливості?

Для чого необхідно враховувати вікові особливості?

Що таке акселерація?

Які педагогічні проблеми ставить акселерація?

яка залежність існує між віком і темпами духовного розвитку?

У чому сутність дитячої обдарованості і які шляхи її розвитку.

ЛІТЕРАТУРА

Возрастная и педагогическая психология /Под ред. А.В. Петровского. -М., 1973.

Выготский Л.С., Лурия А.Р. Этюды по истории поведения. -М., 1993.

Выготский Л.С. Педагогическая психология. -М., 1991.

Гуревич К.М. Индивидуально-психологические особенности школьников. -М., 1988.

Костюк Г.С. Учебно-воспитательный процесс и психическое развитие личности. -К., 1989.

Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. -СПб: Питер Ком, 1999.

Лекція 6. ЦІЛІСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС,
ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПРИНЦИПИ

Ціль: показати єдність навчання, виховання і розвитку як цілісний системи.

План

Педагогічний процес як система.

Специфіка процесу навчання і виховання, що входять у цілісний педагогічний процес.

Латинське слово «процессус» означає «рух уперед», «зміна». Педагогічним процесом називається взаємодія вихователів та виховуємого, спрямоване на досягнення заданої мети і, що приводить до заздалегідь наміченої зміни стану, перетворенню властивостей і якостей випробуваних. Іншими словами, педагогічний процес - це процес у який соціальний досвід переплавляється в якості особистості. Забезпечення єдності навчання, виховання і розвитку на основі цілісності і спільності складає головну сутність педагогічного процесу.

Педагогічна теорія зробив прогресивний крок, навчивши представляти педагогічний процес як динамічну систему. Крім чіткого виділення складених компонентів, таке представлення дозволяє аналізувати численні зв'язки і відносини між компонентами, а це головне в практиці керування педагогічним процесом.

Структуру системи складають елементи (компоненти), а також зв'язку між ними. Розуміння зв'язків важливіше всього, тому що тільки знаючи, що з чим і як зв'язане в педагогічному процесі, можна вирішити проблему поліпшення організації, керування і якості даного процесу. Результат процесу знаходиться в прямої залежності від взаємодії педагога, застосовуваної технології, учня.

Педагогічний процес створюється педагогом. Де б ні протікав педагогічний процес, яким би педагогом не створювався, він буде мати одну і тугіше структуру.

ЦільПринципиЗмістМетодиЗасобуФорми

Ціль відбиває той кінцевий результат педагогічної взаємодії до якого прагнуть педагог і учень. Принципи призначені для визначення основних напрямків досягнення мети.

Зміст - це частина досвіду поколінь, що передається учнем для досягнення поставленої мети відповідно до обраних напрямків.

Методи - це дії педагога й учня, за допомогою яких передається і приймається зміст. Засобу як матеріалізовані предметні способи роботи зі змістом використовуються в єдності з методами. Форми організації педагогічного процесу додають йому логічну завершеність, закінченість.

Динамічність педагогічного процесу досягається за рахунок трьох його структур: педагогічної, методичної і психологічний. Для створення методичної структури ціль розбивається на ряд задач, відповідно до яких визначаються послідовні етапи діяльності педагога й учнів. Педагогічна і методична структури педагогічного процесу органічно взаємозалежні. Більш складної є психологічна структура: 1) психічні пізнавальні процеси; 2) прояв учнями інтересу, схильностей, мотивації навчання, динаміка емоційного настрою; 3) підйоми і спади фізичної і нервово-психічної напруги, динаміка активності, працездатності і стомлення.

Щоб педагогічний процес «почав рухатися» необхідний такий компонент як керування. Структура цього компонента складається з:

постановки мети - інформаційне забезпечення (діагностування особливостей учнів);

формулювання задач у залежності від мети й особливостей учнів;

проектування, планування діяльності по досягненню мети (планування змісту, методів, засобів, форм);

реалізація проекту;

контроль за ходом виконання;

коректування; підведення підсумків.

Педагогічний процес являє собою не механічне з'єднання процесів виховання, навчання, розвитку, а нове якісне утворення, що підкоряється своїм особливим закономірностям. Цілісність, спільність, єдність - головні характеристики педагогічного процесу, що підкреслюють підпорядкування всіх складових його процесів єдиної мети. Складна діалектика відносин усередині педагогічного процесу полягає: 1) у єдності і самостійності процесів, його утворюючих; 2) у цілісності і співпідпорядкованості вхідних у нього відособлених систем; 3) у наявність загального і збереженні специфічного.

Специфіка процесів, що утворять цілісний педагогічний процес виявляється при виділенні домінуючих функцій процесів навчання, виховання, розвитку. Але кожний з названих процесів виконує в цілісному процесі і супутні функції: виховання виконує не тільки виховну, але і розвиваючу, і освітню функцію, а навчання немислиме без супутнього йому виховання і розвитку.

Специфіка процесів чітко виявляється при виборі форм і методів досягнення мети. Якщо в навчанні використовується переважно строго регламентована класно-визначена форма роботи, то у вихованні превалюють більш вільні форми різного характеру: суспільно корисна, спортивна, художня, корисний праця. Розрізняються і єдині у своїй основі методи (шляху) досягнення мети: якщо навчання використовує переважно способи впливу на інтелектуальну сферу, то виховання, не заперечуючи їх, більш схильне до засобів, що впливають на мотиваційну і діючу-емоційну сферу.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Що таке педагогічний процес?

Що являє собою педагогічний процес як система?

Охарактеризуйте компоненти педагогічного процесу.

Що означає цілісність педагогічного процесу?

У чому специфіка процесів, що складають педагогічний процес?

Як ви визначите динаміку педагогічного процесу?

Як розвивається особистість у педагогічному процесі?

Як керувати педагогічним процесом?

Виділите і проаналізуйте основні етапи педагогічного процесу?

ЛІТЕРАТУРА

Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. -Минск, 1990.

Дьяченко В.К. Организационная структура учебного процесса и его развитие. -М., 1989.

Ильин Е.Н. Путь к ученику. -М., 1988.

Лысенкова С.Н. Методом опережающего обучения. -М., 1988.

Шаноринский С.А. Обучение и научное познание. -М., 1981.

Якиманская И.С. Развивающее обучение. -М., 1979.

Лекція 7. ПРОЦЕС НАВЧАННЯ І ЙОГО СТРУКТУРА

Ціль: розкрити сутність, зміст і структуру навчання як конкретного виду педагогічного процесу.

План

Сутність процесу навчання.

Дидактичні системи і моделі навчання.

Навчання містить у собі діяльність учителя - викладача і діяльність учня - навчання. Під керівництвом вчителя учні включаються в діяльність: обчислюють, зіставляють різні варіанти рішення задач, доводять правильність обраного варіанта. Деякі помиляються, їхній виправляють товариші, дає пояснення вчитель. Головне, щоб ніхто не відволікався. Процес навчання буде продуктивним у тому випадку, коли і вчитель, і учні активно, цілеспрямовано працюють.

Відношення «учитель-учень» у процесі навчання не може бути зведене до відношення «передавач-приймач». Діяльність учителя, що здавна позначають терміном викладання, аж ніяк не може бути зведена до простої передачі знань. Ніколи така передача не викликала відгуку в тих, яких навчають,, не будила в них прагнення опанувати знаннями. Дійсні педагоги за всіх часів так будували викладання, щоб викликати активну роботу тих, яких навчають,, озброїти їх необхідними уміннями учитися.

Учень також не зводиться тільки до «прийому» того, що дає вчитель. Дидактика розглядає навчання як складний процес пізнавальної діяльності.

Оволодіння вершинами науки починається з навчання людини читанню, листу, рахунку, виміру в початкових класах школи. Кожне нове покоління, включаючи в життя, вивчає досвід попередніх поколінь і тільки на цій основі шукає нові шляхи в науці, техніку, громадському житті.

Навчання можна охарактеризувати як процес активної цілеспрямованої взаємодії між навчальним і тим, якого навчають, у результаті якого в що навчається формуються визначені знання, уміння, навички, досвід діяльності і поводження, а також особистісні якості.

Дидактика - наука про навчання й утворення, їхніх цілях, змісті, методах, засобах, організації результатах, що досягаються. Під дидактичною системою розуміється виділене за визначеними критеріями цілісне утворення. Дидактичні системи характеризуються внутрішньою цілісністю структур, утворених єдністю цілей, організаційних принципів, змісту, форм і методів навчання. Своєрідність структур дозволяє виділити три принципово відрізняються між собою дидактичні системи:

Систему (дидактику) И.Ф. Гербарта;

Дидактичну систему Д.Дьюи;

Сучасну систему.

И.Ф.Гербарт критично переосмисливши традиційну класно-урочную систему Я.А. Коменского, створив «наукову систему педагогіки», що базується на теоретичних досягненнях етики і психології. По Гербарту, вища мета виховання складається у формуванні моральної особистості, морально сильного характеру. Головний внесок Гербарта в дидактику складається у вичленовуванні етапів (ступіней) навчання. Його схема така: ясність- асоціація- система- метод. Процес навчання протікає від представлень до понять і від понять до умінь теоретичного характеру. Практика в цій схемі отсутствует. Ці формальні рівні не залежать від змісту навчання, визначають хід навчального процесу на всіх уроках і по всіх предметах.

Дидактика Джона Дьюи розроблена з метою протиставлення авторитарній педагогіці гербартистов, що ввійшла в протиріччя з прогресивним розвитком суспільства і школи. Основним внеском Дьюи в дидактику є розроблена їм концепція «повного акта мислення». Мислити людина починає тоді, коли стикається з труднощами, подолання яких має для нього важливе значення. Правильно побудоване навчання, по Дьюи, повинне бути проблемним.

Сучасну дидактику, принципи якої лежать в основі практичної педагогічної діяльності, характеризують наступні особливості:

Концепція ґрунтується на системному підході до розуміння процесу навчання, відповідно до якого почуттєве сприйняття, розуміння і засвоєння знань повинні бути органічно злиті в пізнавальному процесі, навчальній діяльності.

Сутність навчання не зводиться ні до передачі учнем готових знань, ні до самостійного подолання утруднень. Її відрізняє розумне сполучення педагогічного керування з власною ініціативою і самостійністю, активністю учнів.

Іншим став підхід до визначення змісту навчання, змінилися принципи формування навчальних планів і програм, складання навчальних курсів. В даний час розроблені багато десятків різноманітних моделей для опису, пояснення, розрахунку процесу чи навчання його окремих аспектів.

У ній очевидна тенденція зрощування класичної теорії Коменського-Гербарта з прогрессивистской теорією Дьюи і новітніми теоріями навчання. Це свідчить про те, що все добуте попередніми поколіннями педагогів не заперечується, а включається в більш пізні теорії.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Що собою представляє процес навчання?

Які ознаки характерні для поняття процесу навчання?

Що називається дидактикою?

Дайте визначення основних дидактичних категорій.

Що таке дидактична система?

У чому сутність «традиційної» дидактики Гербарта?

У чому сутність «прогресивної» дидактики Дьюи?

які ознаки характеризують сучасну дидактичну систему?

Дайте коротку характеристику функціям навчання: освітньої, розвиваючої і виховний.

ЛІТЕРАТУРА

Босналько В.П. Слагаемые педагогической технологии. -М., 1989.

Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. -М., 1986.

Дидактика современной школы / Под ред. В.А. Онищука. -К., 1987.

Оконь В. Введение в общую дидактику. -М., 1990.

Педагогика / Под ред. П.И. Пидкасистого. Гл.6.-М., 1998.

Подласый И.П. Педагогика: Учебник. -М.: Просвещение, 1996.Гл. 2, Т.1.

Лекція 8. ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ

Ціль: розглянути загальні норми організації навчального процесу, що у дидактику прийнято називати закономірностями і принципами навчання.

План

1. Закони і закономірності навчання і їхня класифікація.

2. Принципи навчання як категорії дидактики.

Закономірність відбиває об'єктивні, істотні, необхідні, загальні, стійкі і повторювані за певних умов взаємозв'язку. Строго зафіксовані закономірності є законами. Закони і закономірності- головні компоненти наукової теорії.

Можна виділити наступні основні закони:

Закон соціальної обумовленості цілей, змісту і методів навчання розкриває об'єктивний процес впливу суспільних відносин на формування всіх елементів виховання і навчання.

Закон що виховує і розвиває навчання розкриває співвідношення оволодіння знаннями, способами діяльності і розвитку особистості.

Закон обумовленості навчання і виховання характером діяльності учнів розкриває співвідношення між способами організації навчання, діяльністю учнів і результатами навчання.

Закон цілісності і єдності педагогічного процесу розкриває необхідність гармонійної єдності раціонального, емоційного, змістовного, операційного, мотиваційного компонентів педагогічного процесу.

Закон єдності і взаємозв'язку теорії і практики в навчанні.

Закон єдності і взаємозумовленості індивідуальної і колективної організації навчальної діяльності.

Закономірності процесу навчання поділяються на зовнішні і внутрішні. Перші характеризують залежність навчання від суспільних процесів і умов, від соціальної і політичної ситуації, рівня культури й ін.

До внутрішніх закономірностей відносяться зв'язки між компонентами процесу навчання: між цілями, змістом, методами, засобами, формами. Серед закономірностей можна назвати такі:

навчальна діяльність викладача носить і характер, що виховує;

залежність між взаємодією педагога й учня і результатами навчання;

міцність засвоєння навчального матеріалу залежить від систематичного повторення вивченого; залежність розвитку уміння учнів від застосування пошукових методів, проблемного навчання;

залежність формування понять у свідомості тих, яких навчають, від спеціальної пізнавальної діяльності по виділенню істотних ознак, явищ, по зіставленню різних понять.

Дидактика прагне насамперед відкрити об'єктивні закони навчання. Ці закони дають викладачам розуміння загальної картини об'єктивного розвитку дидактичних процесів. Однак вони не містять безпосередніх указівок для практичної діяльності. Практичні вказівки по здійсненню навчання закріплені в принципах навчання.

Принципами навчання називають визначену систему вихідних, основних дидактичних вимог до процесу навчання, виконання яких забезпечує його необхідну ефективність.

Відповідно до етапів формування і здійснення циклу педагогічного керування пізнавальною і практичною діяльністю тих, яких навчають, виділяється наступна система принципів навчання:

принцип розвиваючого і характеру навчання, що виховує;

принцип системності і послідовності в оволодінні досягненнями науки, культури, досвіду діяльності;

принцип созидательности, творчій активності і самостійності учнів при керівній ролі вчителя;

принцип наочності, єдність конкретного й абстрактного, раціонального й емоційного, репродуктивного і продуктивного як вираження комплексного підходу;

принцип приступності навчання;

принцип науковості навчання і розвитку пізнавальних сил учнів;

принцип зв'язку навчання з життям, теорії з практикою;

принцип раціонального сполучення колективних і індивідуальних форм і способів навчальної роботи.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Що виражає поняття «закономірність» і «закон»?

Чи впливає формулювання закономірностей на її об'єктивність?

Які групи конкретних закономірностей виділяються в дидактику?

Приведіть приклади загальних закономірностей.

Приведіть приклади конкретних закономірностей.

Укажіть, у чому складається значення знання закономірностей і принципів навчання для вчителя?

ЛІТЕРАТУРА

Баранов С.П. Принципы обучения. - М., 1975.

Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. -М.: Просвещение, 1982.- 192с.

Дидактика средней школы / Под ред. М.Н. Скаткина.-М., 1982.

Загвязинский В.И. О современной трактовке дидактических принципов. Советская педагогика.- 1978.-№10.

Занков Л.В. Обучение и развитие. Избранные психологические труды. -М., 1990.-Часть 1.- Гл.3.

Ильясов И.И. Структура процесса учения. -М.: Из-во МГУ, -1986.-200с.

Куписевич Г. Основы общей дидактики. -М., 1986.

Лекція 9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Ціль: розкрити сутність методів навчання як серцевини навчального процесу, що пов‘язують ланки між запланованою метою і кінцевим результатом.

План

Поняття про методи навчання і їхня класифікація.

Сутність, зміст і функції методів навчання.

Під методами навчання (дидактичними методами) розуміють сукупність шляхів, способів досягнення цілей, рішення задач утворення. У педагогічній літературі поняття методу іноді відносять тільки до діяльності чи педагога діяльності учнів. У першому випадку доречно говорити про методи викладання. А в другому - про методи навчання. Якщо ж мова йде про спільну роботу вчителя й учнів, то тут безсумнівно, виявляються методи навчання.

Призначення методу складається не в простій передачі знань, а в тім, щоб спонукати пізнавальну потребу що учиться, його інтерес до рішення тієї чи іншої задачі.

Метод навчання характеризується трьома ознаками. Він позначає мету навчання, спосіб засвоєння і характер взаємодії суб'єктів навчання. Отже, поняття методу навчання відбиває:

Способи навчальної роботи вчителя і способи навчальної роботи учнів у їхньому взаємозв'язку;

Специфіку їхньої роботи з досягнення різних цілей навчання.

Широко розповсюдженим у дидактику є прийом навчання. Прийом – це елемент методу, його складова частина, разова дія, окремий крок у реалізації чи методу модифікації методу в тому випадку, коли метод невеликої по чи обсязі простій за структурою. Прийом не має самостійної навчальної задачі, а підкоряється тій задачі, що виконується методом. Сукупність прийомів- це профіль обраного шляху.

В історії дидактики склалися різні класифікації методів навчання, тому вона залежить від того, яке підстава обирається для їхньої розробки. Із самої суті методів випливає, що вони повинні відповідати на запитання «як?» і показувати як діє педагог і як діє учень.

Підрозділяють методи по домінуючим засобах на словесні, наочні і практичні. Їх класифікують також у залежності від основних дидактичних задач:

методи придбання нових знань;

методи формування умінь, навичок і застосування знань на практиці;

методи перевірки й оцінки знань, умінь і навичок;

методи закріплення досліджуваного матеріалу;

методи самостійної роботи учнів.

Крім того, усе різноманіття методів навчання підрозділяють на три основні групи:

методи організації і здійснення учбово-пізнавальної діяльності;

методи стимулювання і мотивації учбово-пізнавальної діяльності;

методи контролю і самоконтролю за ефективністю учбово-пізнавальної діяльності.

Існує класифікація, у якій сполучаються методи викладання з відповідними методами навчання: інформаційно-узагальнюючі і виконавські, пояснювальні і репродуктивні, інструктивно-практичні і продуктивно-практичні, пояснювально-спонукаючі, і частково-пошукові.

Існує ідеальне представлення про метод навчання, узагальнена теоретична модель, характеристиками якої є:

педагогічна і психологічна доцільність, функціональної визначеності методу: розповідь використовується з метою формування у свідомості послідовного ланцюга наукових представлень, пояснення - спрямоване на обробку логічних понять, проблемна ситуація - на розвиток мислення і т.д.

спрямованість методу на організацію діяльності що учить і учнів на: спілкування, взаємодія в практичній роботі, слухання, відтворення, обговорення, застосування знань;

відповідність методів віковим можливостям учнів, особливостям їхнього мислення, пам'яті, емоційного розвитку, життєвого досвіду;

відповідність методів індивідуальним можливостям, загальнокультурній, педагогічній підготовці що учиться, рівню його творчого методичного розвитку;

співвідношення методів з характером змісту досліджуваного матеріалу: наприклад, математика - теореми; фізика - закони; біологія - спостереження за рослинами, тваринами і т.д.

відповідність методів своєрідно виникаючої ситуації в процесі навчання, коли, наприклад, слабка підготовленість учнів вимагає повторення чи розповіді пояснення, а надлишкова інформованість дозволяє скористатися співбесідою.

Функції методів навчання забезпечують навчально-виховну взаємодію вчителів і учнів. Їхня сутність і своєрідність полягає в наступному:

Пряма функція методів навчання складається в передачі й організації засвоєння учнями знань, формування їхнього світогляду. На основі знань методи забезпечують розвиток умінь і навичок.

Пряма функція методів навчання складається в забезпеченні розвитку в людських сил, що учаться: інтелектуальних здібностей, обдарованості, голосу, зору, слуху, сенсорної, емоційний сфер.

Реалізація цих двох функцій забезпечує навченість, ідейно-моральне виховання і нервово-психічний розвиток учнів.

Опосередковані функції навчання складаються у виробленні в школярів задатків і основ культури розумової і фізичної праці - фундаменту для здійснення безупинного утворення, для розвитку в них прагнення до самоосвіти.

Виховна функція методів навчання спрямована на розвиток в учнів пізнавально-творчої активності.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Дайте визначення поняттям «метод навчання», «методичний прийом».

Покажіть, що методи навчання не тотожні принципам навчання.

Які складові частини виділяються в структурі методу.

Розкрийте сутність найбільш обґрунтованих класифікацій.

Які загальні функції виконують усі методи навчання?

Доведіть, чому жоден метод навчання не може використовуватися як універсальний.

У чому полягає комплексний підхід у застосуванні методів навчання?

Що таке навчальний контроль?

ЛІТЕРАТУРА

Выбор методов обучения в средней школе /Под ред. Ю.К. Бабанского.-М., 1981.

Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения.-М., 1981.

Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций.-М., Юрайт.1998.-464с.

Матюшкин А.Н. Проблемные ситуации в мышлении и обучении.-М., 1972.

Педагогика/ Под ред. Ю.К.Бабанского.-М., 1988.

Педагогика / Учебн. Пособ. Под ред. П.И.Пидкасистого.-М.: Пед. об-во России., 1985.

Подласый И.П. Педагогика: Учебник.-М.: Просвещение, 1996.-432с.

Лекція 10. ВИДИ І ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

Ціль: розкрити сутність і зміст видів і форм організації процесу навчання

План

Поняття про види і форми організації навчання

Форми організації навчання і їхній розвиток у дидактику

У сучасній школі використовується три щодо відособлених і ознак виду, що відрізняються поруч, навчання:

пояснювально-ілюстративне, називане також традиційним пояснювальним або конвенціональним (звичайним);

проблемне;

програмоване і розвивається на його основі комп'ютерне чи комп'ютеризоване навчання.

Продовжується пошук такого виду навчання, що був би позбавлений недоліків. Вже існує модель так називаного ідеального навчання, що не має слабких місць. На цьому шляху намагаються об'єднати переваги всіх дидактичних систем. Так виникли і вже застосовуються нові підвиди навчання - пояснювально-проблемне, проблемно-програмоване, проблемно-комп'ютеризоване й ін.

Сутність ілюстративних-ілюстративної-пояснювально-ілюстративного добре передається назвою. Пояснення в сполученні з наочністю - головні методи такого навчання слухання і запам'ятовування - ведучі види діяльності учнів, а безпомилкове відтворення вивченого - головна вимога й основний критерій ефективності.

Проблемне навчання відрізняє організація навчання шляхом самостійного добування знань у процесі рішення навчальних проблем, розвитку творчого мислення і пізнавальної активності учнів. Технологія проблемного навчання не відрізняється особливою варіантністю, оскільки включення учнів в активну пізнавальну діяльність спирається на ряд етапів, що повинні бути реалізовані послідовно і комплексно.

Особливості програмованого навчання полягає в наступному:

навчальний матеріал розділяється на окремі порції (дози);

навчальний процес складається з послідовних кроків, що містять порцію знань і розумових дій по їхньому засвоєнню;

кожен крок завершується контролем (питанням, завданням і т.д.);

при правильному виконанні контрольних завдань учень одержує нову порцію матеріалу і виконує наступний крок навчання;

при неправильній відповіді учень одержує допомогу і додаткові роз'яснення.

Комп'ютерне навчання. Комп'ютери постачені спеціальними навчальними програмами, можна ефективно пристосувати для рішення майже всіх дидактичних задач – представлення (видачі) інформації, керування ходом навчання, контроль і корекція результатів. Виконання тренувальних вправ, нагромадження даних про розвиток навчального процесу і т.д.

Це внутрішня структура, будівля, зв'язок. Коли мова про форми навчання. Те мається на увазі та чи інша будівля навчальних занять, організація навчальної діяльності вчителя й учнів. Форми навчання не є чимось незмінним. В міру розвитку школи зміни задач і змісту навчання міняються і форми організації навчання; відмирають старі, виникають і розвиваються нові.

Організаційні форми навчання класифікуються за різними критеріями: кількості учнів , місцеві навчання; тривалості навчальних занять і ін. За першим критерієм виділяються масові, колективні, групові, мікрогрупові й індивідуальні форми навчання. По місцеві навчання розрізняють шкільні і позашкільні форми. До першого відносяться шкільні заняття (уроки), робота в майстернях, на пришкільній ділянці, у лабораторії і т.п., а до других – домашня самостійна робота, екскурсії, заняття на підприємствах і т.д. По тривалості часу навчання розрізняють класичний урок (45 хв), спарене заняття (90 хв), спарене укорочене заняття (70 хв), а також уроки =без дзвоників = довільної діяльності.

Історія розвитку школи знає різні системи навчання, у яких перевага віддавалася тим чи іншим формам організації.

Індивідуально-групова (у школах середньовіччя). Суть цієї форми полягає в тім, що заняття учитель веде не з одним учнем, а з цілою групою різновікових дітей, рівень підготовки яких був різний. У силу цього учитель вів навчальну роботу з кожним учнем окремо Він по черзі запитував у кожного учня пройдений матеріал, пояснював кожному окремо новий матеріал, давав індивідуальні завдання. Інші учні в цей час займалися своєю справою. Це дозволяло учням приходити в школу в різний час – на початку, середині і навіть наприкінці навчального року й у будь-яку годину дня.

Белл-ланкастерська система взаємного навчання, названа по імені її засновників і застосовувана зазначеними авторами в Англії й Індії. Суть цієї системи полягала в тому, що старші учні спочатку під керівництвом учителя самі вивчали матеріал, а потім, одержавши відповідну інструкцію, навчали тих, хто знає менше. Це дозволяло одному вчителю навчати відразу багато дітей, але якість цього навчання бути вкрай низьким.

Маннгеймська система, названа так по найменуванню міста Маннгейм, де вона вперше була застосована, характеризується тим, що учні, у залежності від їхніх здібностей, рівня інтелектуального розвитку і ступеня підготовки, розподілялися по класах на слабких, середніх і сильних.

Засновник цієї системи Йозер Зиккенгер (1858-1930р.) пропонував створювати чотири класи відповідно здібностям учнів: 1) основні класи – для дітей, що мають середні здібності; 2) класи для учнів малоздібних, котрі звичайно не кінчають школу; 3) допоміжні класи – для розумово відсталих дітей; 4) класи іноземних мов або перехідні класи для найбільш здатних учнів, що можуть продовжувати навчання в середніх навчальних закладах.

Найбільш розповсюджуваної як у нашій країні, так і за рубежем є урочна-класико-визначена система навчання. Її переваги в тім, що при масовому охопленні дітей навчальними заняттями забезпечує організаційну чіткість і безперервність роботи учнів, а також стимулюючий вплив класного колективу на навчальну діяльність кожного учня. Вона припускає тісний зв'язок обов'язкової навчальної і позанавчальної роботи; забезпечує можливості сполучення масових, групових і індивідуальних форм навчальної роботи. Вона економічна, особливо в порівнянні з індивідуальним навчанням.

Урочна-класно-визначена система навчання містить у собі поряд з уроком цілий комплекс форм організації навчального процесу. До них відносяться: лекції, семінарські заняття, екскурсії, заняття в навчальних майстерень, практикум, форми трудового і виробничого навчання, співбесіди, консультації, заліки, іспити, форми позакласної роботи (предметні кружки, студії, наукові суспільства, олімпіади, конкурси) і ін. У рамках цих форм навчання може бути організована колективна, індивідуальна, фронтальна робота учнів як диференціального, так і недиференціального характеру.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

У чому сутність пояснювально-ілюстративного навчання?

Якими особливостями характеризується проблемне навчання?

Як здійснюється програмоване і комп'ютерне навчання?

Що таке організаційної форми навчання?

Які основні форми організації навчання склалися в історії розвитку школи?

Визначите фактори, що впливають на вибір форм навчання.

Назвіть особливості белл-ланкастерської і маннгеймської систем навчання.

Охарактеризуйте особливості урочної-класно-визначеної системи навчання.

Розкрийте сутність позакласних форм навчання.

Які раціональні способи організації самостійної роботи учнів.

ЛІТЕРАТУРА

Батышев С.Я. Блочно-модульное обучение. -М., 1997.

Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. -М., 1996.

Куписевич Г. Основы общей дидактики. -М., 1986.

Маргулис Е.Д. Коллек5тивная деятельность учащихся. -К., 1990.

Организационные формы обучения /Под ред. Ю.И. Малеванного. -К., 1991.

Педагогический поиск / Сост. И.Н. Баженова. -М., 1990.

Поташник М.М. как развивать педагогическое творчество. -М., 1987.

Харламов И.Ф. Педагогика.-М., 1990.

Лекція 11. Сутність і принципи процесу виховання

Ціль: розкрити сутність, мети, задачі, структуру і принципи процесу виховання.

План

1. Сутність і зміст процесу виховання

2. Закономірності і принципи виховання

Процес виховання - це процес формування розвитку особистості, що включає в себе як цілеспрямований вплив ззовні, так і самовиховання особистості.

Виховання включає у свій зміст три істотних ознаки: 1) цілеспрямованість, наявність якогось зразка як соціально-культурного орієнтира; 2) відповідність ходу процесу соціально-культурним цінностям як досягненням історичного розвитку людства (старий - молодого не виховує а формує); 3) присутність визначеної системи впливів.

Добре організоване виховання приводить до формування здатності людини до самовиховання- коли дитина звільняється від впливу дорослих і своє «Я» перетворює в об'єкт власного сприйняття і самостійного продуманого впливу на самого себе з метою самовдосконалення, саморозвитку. У процесі виховання необхідно спонукати дитини до здійснення самовиховання. Виховання, якщо воно не насильство, без самовиховання неможливо.

Самовиховання - діяльність людини, спрямована на зміну своєї особистості відповідно до созидательно поставленими цілями сформованими ідеалами і переконаннями.

Процес виховання - складна динамічна система. Кожен компонент цієї системи, у свою чергу, може розглядатися як система, що містить свої компоненти.

Критеріїв, по яких можна виділити й аналізувати системи у виховному процесі, безліч. Найбільш відомі в сучасній теоретичній педагогіці системи, побудовані за критеріями:

цілей і задач;

змісту виховного процесу;

умови протікання процесу;

взаємодія вихователів і вихованців;

форми виховної діяльності;

етапів (стадій) розвитку процесу в часі й ін.

За цільовим критерієм процес виховання спрямований на:

цілісне формування особистості;

формування моральних якостей особистості на основі загальнолюдських цінностей;

виховання життєвої позиції;

розвиток здібностей, схильностей і інтересів;

організація пізнавальної діяльності

розвиток найважливішої соціальної функції особистості - спілкування в умовах, що змінюються.

Головні стадії виховного процесу:

усвідомлення вихованцями необхідних норм і правил поведінки;

знання повинні перерости в переконання. Переконання – це тверді, засновані на визначених принципах погляди, що служать керівництвом у житті;

виховання почуттів. Без емоцій не може бути пошуку істини;

головне - діяльність. Чим більше місця займає педагогічна діяльність, тим вище ефективність виховання.

Педагогічні закономірності виховання - це адекватне відображення об'єктивної, тобто незалежної від волі суб'єкта, дійсності виховного процесу, що володіє загальними стійкими властивостями при будь-яких конкретних обставинах.

Визначити закономірність - значить виявити основу ідеального плану педагогічної діяльності, одержати загальні регулятори виховної практики. Зневажити закономірностями- значить свідомо приректи професійну діяльність педагога на низьку продуктивність.

Можна виділити наступні закономірності.

Виховання дитини як формування в структурі його особистості соціально-психологічних новотворів відбувається тільки шляхом активності самої дитини. Міра його зусиль повинна відповідати мері його можливостей.

Зміст діяльності дітей у процесі їхнього виховання визначається на кожен момент розвитку актуальними потребами дитини.

Дотримання пропорційного співвідношення зусиль дитини і зусиль педагога в спільній діяльності: на початковому етапі частка активності педагога перевищує активність дитини, потім активність дитини зростає а на заключному етапі дитина усі робить сам під контролем педагога.

Тільки в умовах любові і захищеності дитина вільно і вільно виражає свої відносини, повноцінно розвивається. Тому виховання включає у свій зміст демонстрацію любові на адресу дитини, уміння зрозуміти, допомогти дитині, простити його помилки, захистити. Любити дитину - значить визнати за ним право на існування його таким, який він є зі своїми характерними особливостями.

Діяльність, що організує вчитель, повинна супроводжуватися або вінчатися ситуацією успіху, яку повинна пережити кожна дитина. Ситуація успіху - це суб'єктивне переживання, внутрішня задоволеність дитини самою участю в діяльності, власними діями й отриманим результатом.

Виховання повинне носити відкритий характер, діти не повинні почувати себе об'єктом додатка педагогічних правонавчань, не повинні постійно усвідомлювати свою схильність продуманим педагогічним впливам. Схована позиція педагога забезпечується спільною діяльністю, інтересом педагога до внутрішнього світу дитини, наданням йому особистої волі, поважним і демократичним стилем спілкування.

Принципи виховного процесу - це загальні вихідні положення, у яких виражені основні вимоги до змісту, організації виховного процесу.

Вимоги пропоновані до принципів.

Обов'язковість. Принципи виховання це не ради, не рекомендації; вони вимагають обов'язкового і повного втілення в практику.

Комплексність. Одночасність, а не по черговості. Не в ланцюжку, а формально усі відразу.

Рівнозначність. Немає головних чи другорядних.

У теж час принципи виховання - це не готові рецепти, не універсальні правила. Вони не заміняють ні спеціальних знань, ні досвіду, ні майстерності вихователя. Як би передбачаючи своевольність висунутих цілей, принцип установлює відповідність того, що планує педагог («чого хочу») і того, що можливо досягти в умовах соціально-психологічного клімату («що можу?»). Принцип - місток з теорії в практику. Його реалізація - утілення теоретичних основ.

Сучасна система виховання керується наступними засадами:

суспільна спрямованість виховання;

зв'язок виховання з життям, працею;

опора на позитивне виховання;

гуманізація виховання;

особистісний підхід;

єдність виховних впливів.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Що таке виховний процес?

Що означає цілісність виховного процесу?

Чому процес виховання багатофакторний?

Яка структура виховного процесу, виділена за цільовим критерієм?

Що означає безперервність виховного процесу?

Охарактеризуйте загальні закономірності виховного процесу.

Що такий зміст виховного процесу?

Якими особливостями відрізняються принципи виховання?

Які загальні положення входять у систему принципів виховання?

У чому сутність принципу гуманізації виховання?

ЛІТЕРАТУРА

Азаров Ю.П. Искусство воспитывать. -М., 1979.

Апраушев А.В. Воспитание оптимизмом. -М., 1983.

Выготский Л.С., Лурия А.Р. Этюды по истории поведения. -М., 1993.

Карпентер П. Воспитание во Франции. -К, 1985.

Коротов В.М. Введение в общую теорию развития личности. -М., 1991.

Корчак Я. Как любить детей. -М., 1990.

Щуркова Н.Е. и др. Новые технологии воспитательного процесса. -М., 1994.

Лекція 12. Загальні методи виховання

Ціль: показати способи впливу на свідомість, волю, почуття, поводження вихованців з метою виховання якостей.

План

Поняття методу виховання.

Сутність і основи класифікації методів виховання.

Методи виховання не придумуються, але створюються довільно, вони навіть не є продуктом творчості суб'єкта. У виборі методів суб'єкт цілком залежить від того, якої він передбачає результат.

Передбачення виховного результату у свідомості педагога створює передумови для уявного конструювання шляхів досягнення передбачуваного результату. Категорія методу виховання відбиває двоїсте передбачення: «знаю, чого хочу одержати, знаю і як цього досягти». Метод виховання - це модель організації взаємно обумовленої діяльності педагога і вихованця, з метою формування в нього ціннісного відношення до світу і до самого себе.

По кількості методів не може бути ні багато, ні мало. У літературі зустрічаються різні цифра- навіть більш 200. А в принципі стільки, скільки може знайти вихователь, співробітничаючи зі своїми вихованцями, спираючи на їхні сили, можливості і бажання. Практика виховання використовує насамперед ті шляхи, якими вели своїх учнів вихователі, що жили раніше нас. Ці шляхи називаються загальними методами виховання.

Кожен вихователь вносить у розробку загальних методів свої приватні зміни, доповнення. Такі приватні удосконалювання методів називаються прийомами виховання. Прийом виховання - частина загального методу, окрема дія (вплив), конкретне поліпшення. Якщо прийомами виховання починають користатися й інші вихователі, то поступово ці прийоми можуть перетворитися в методи.

Від методів виховання варто відрізняти засобу виховання. Засоби виховання - це ті конкретні чи заходи форми виховної роботи (бесіди, збори, вечора, екскурсії і т.д.), види діяльності учнів (навчальні заняття, предметні кружки, конкурси, олімпіади), а також наочні приладдя (відео, аудио, фото, плакати, картини і т.д.), що використовуються в процесі реалізації того чи іншого методу.

Творчий підхід до використання методів - обов'язкова умова успіху виховання. Можливість такого підходу багато в чому залежить від рішення теоретичних питань, зокрема класифікації методів виховання.

Класифікація методів - це вибудована по визначеній ознаці система методів. Класифікація допомагає знайти в методах загальне і специфічне, істотне і випадкове, теоретичне і практичне і тим самим сприяє їхньому усвідомленому вибору.

У сучасній педагогіці відомі десятки класифікацій, але єдиного підходу немає. Приведемо дві найбільш зручні класифікації.

Класифікація на основі спрямованості - інтегративної характеристики, що включає в себе в єдності цільову, змістовну і процесуальні сторони методів виховання. Відповідно до цієї характеристики виділяються три групи методів виховання:

методи формування свідомості особистості. Це методи словесно-емоційного впливу - переконання (розповідь, пояснення, роз'яснення, лекція, бесіда, умовляння, уселяння, інструктаж, доповідь, приклад);

методи організації діяльності і формування досвіду суспільного поводження - вправа (приучення, педагогічна вимога - пряма і непряма, суспільна думка, доручення, що виховують ситуації);

методи стимулювання поводження і діяльності (змагання, заохочення, осудження, покарання).

Класифікація більше за все підходить для практичної роботи педагога. Вона включає:

методи переконань, за допомогою яких формуються погляди, представлення, поняття вихованців, відбувається оперативний обмін інформацією (уселяння, оповідання, діалог, доказ, заклики, переконання);

методи вправ (приручень), за допомогою яких організується діяльність вихованців і стимулюються її позитивні мотиви (різні види завдань на індивідуальну і групову діяльність у виді доручень, вимог, змагання, показу зразків і приклада, створення ситуацій успіху);

методи оцінки і самооцінки, за допомогою яких виробляється оцінювання вчинків, стимулювання діяльності, надання допомоги вихованцям у саморегуляції їхнього поводження (критика, заохочення, зауваження, покарання, ситуації довіри, контролю, самоконтролю, самокритики).

Немає методів гарних чи поганих, жоден шлях виховання не може бути оголошений заздалегідь ефективним чи неефективної без обліку тих умов, у яких він застосовується. Які ж основи вибору методів виховання? Тільки на перший погляд може показатися, що вихователь вільний у виборі методів. Насправді вибір методів жорстко детермінован, тому що він глибоко причинно обумовлений.

На практиці завжди коштує задача не просто застосовувати один з методів, а вибрати найкращий - оптимальний.

Правила вибору методів виховання.

При виборі методів не можна ставить перспективи, яких усе рівно не досягти.

Будь-яка почата справа повинна бути доведена до кінця, метод вимагає логічного завершення.

Метод не терпить шаблона в застосуванні, необхідне удосконалювання, уведення нових і нових прийомів.

Вибір методу залежить від стилю педагогічних відносин (товариські, нейтральні, негативні).

Метод залежить від характеру викликуваної їм діяльності. Змусити зайнятися легкою і приємною справою – одне, а домогтися виконання серйозного, незвичного - інше.

Проектуючи методи виховання, варто передбачати стан вихованців у той час, коли методи будуть застосовуватися. Це не просто, але загальний настрій вихованців до проектованих методів, повинне бути враховане заздалегідь.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Що таке метод виховання?

Що називається прийомами виховання?

Що таке засобу виховання?

Як класифікуються методи виховання?

Які методи відносяться до групи методів формування свідомості особистості?

Які умови і фактори визначають вибір методів виховання?

Як зв'язані засоби і форми виховних явищ педагога?

Охарактеризуйте основні групи методів виховання.

ЛІТЕРАТУРА

Азаров Ю.П. Радость учить и учиться. -М., 1989.

Иванов Ю.П. Энциклопедия Коллективных творческих дел. -М., 1989.

Кан- Калик В.А. Грамматика общения. -М., 1995.

Методика воспитательного процесса. -М., 1969.

Синица И.А. Педагогический такт и мастерство учителя. -Киев, 1981.

Щуркова Н.Е. Собрание пестрых дел. -М., 1994.

Лекція 13. Організація і виховання колективу

Ціль: вивчити організацію і виховання колективу для розуміння сутності виховного впливу колективу на особистість.

План

Сутність колективу і необхідність його організації.

Стадії розвитку колективу.

Шляхи і засоби виховання колективу.

Латинське слово «коллективус» переводять по різному - збіговисько, юрба, спільні збори, об'єднання, група. Не дивно, що воно стало нечітким. Ясно лише те, що колектив - це група людей. Але чи будь-яка група колектив?

У педагогічній літературі колективом називається об'єднання вихованців (учнів), що відрізняються поруч найважливіших ознак.

Основні ознаки колективу:

загальна соціально значима ціль;

загальна спільна діяльність і організація цієї діяльності;

відносини відповідальної залежності;

загальний виборний керівний орган;

взаємодопомога, взаємовідповідальність, доброзичливість, здорова критика і самокритика, змагання.

Виховний колектив - це таке об'єднання учнів, життя і діяльність якого мотивується здоровими соціальними устремліннями, у якому добре функціонують органи самоврядування, а міжособистісні відносини характеризуються високою організованістю, відповідальною залежністю, багатством духовних відносин, що забезпечує волю і захищеність кожної особистості.

Поодинці людина може розвиватися тільки до визначеної межі, дуже незначної, а потім її досвід повинний збагачуватися досвідом інших. Одна з найважливіших закономірностей і принципів виховання полягає в тому, що розвиток і формування особистості можна успішно здійснювати тільки в колективі і через колектив. От чому у вітчизняній педагогіці багато уваги приділялося розробці теорії і методики виховання в колективі.

Сутність колективу детально визначений А.С.Макаренко: «Не можна уявити собі колектив, якщо взяти попросту суму окремих облич. Колектив – це соціальний новий організм, що тому й організм, що він має органи, що там є повноваження, відповідальність, співвідношень частин, взаємозалежність, а якщо нічого цього ні, те немає і колективу, а є просто юрба або збіговисько» (Макаренко А.С. Соч..Т.5 С.231).

Виходячи з визначення колективу очевидно, що відразу його створити не можна, потрібно час, щоб група пройшла шлях якісних перетворень. У цьому зв'язку виділяють стадії (етапи) у розвитку колективу.

Перша стадія – як гуртуючий засіб колективу виступають вимоги педагога до учнів, висловлені у формі, що не допускає заперечень. Ця стадія вважається завершеної, коли в колективі виділився і заробив актив, вихованці згуртувалися на основі загальної мети, загальній діяльності і загальній організації.

Друга стадія – підсилюється вплив активу. Тепер вже актив не тільки підтримує вимоги педагога, але і сам пред'являє їх до членів колективу, керуючись своїми поняттями про те, що приносить користь, а що – збиток інтересам колективу. Розвиток колективу на цій стадії зв'язано з подоланням протиріч: між колективом і окремими учнями, що випереджають у своєму розвитку вимоги чи колективу, навпаки, що відстають від цих вимог; між загальними й індивідуальними перспективами: між окремими групами учнів з різними ціннісними ориентациями і т.д. Тому в розвитку колективу неминучі стрибки, зупинки, рухи назад.

Третя стадія - коли вимагає колектив, то робота вихователя стає математично точною, організованою роботою. Колектив досягає високого рівня згуртованості, созидательности, організованості, відповідальності членів колективу, що дозволяє колективу самостійно вирішувати різноманітні задачі, перейти на рівень самоврядування. Далеко не кожен колектив досягає вищого рівня розвитку.

Колектив створюється не шляхом розмов і бесід про колективізм. Методика створення і виховання колективу учнівського колективу базується на двох умовах: 1) потрібно утягувати всіх учнів у різноманітну і змістовну спільну діяльність і, 2) необхідно організувати і стимулювати цю діяльність таким чином, щоб вона споювала і поєднувала учнів у дружний і працездатний колектив. Звідси випливає два істотних висновки:

Як найважливіші засоби виховання учнівського колективу виступають: навчальна і різноманітна позакласна робота, суспільна і культурно-масова діяльність учнів;

У процесі організації зазначених вище видів діяльності потрібно застосовувати спеціальну методику, спрямовану на створення і виховання споєного колективу.

Педагогічну основу цієї методики складають:

уміле пред'явлення вимог до учнів;

організація учнівського самоврядування і виховання активу;

організація захоплюючих перспектив у навчальної, трудовий, художественно-эстетической і спортивно-оздоровчої діяльності;

формування здорової суспільної думки;

створення і розвиток позитивних традицій колективного життя.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Що таке форми виховання, якими вони бувають?

Що таке колектив, чим він відрізняється від малої групи?

Чим обумовлюється необхідність виховання в колективі і через колектив?

Укажіть на специфічні ознаки колективу.

Скільки і які стадії виділяється в розвитку колективу?

Якими особливостями характеризується колектив на різних стадіях розвитку?

Визначите засоби і методичні основи виховання учнівського колективу в школі.

Розкрийте сутність і реалізацію основних методичних положень по організації і вихованню учнівського колективу.

Поясните, як конкретно впливає колектив на розвиток і виховання учнів.

ЛІТЕРАТУРА

Иванов И.П. Воспитывать коллективистов.-М., 1987.

Караковский В.А. и др. Воспитание? Воспитание… Воспитание!. -М., 1996.

Коротов В.М. Введение в общую теорию развития личности.-М., 1991.

Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса / Избр. пед.соч.Т.1.-М., 1977.

Новикова Л.И. Самоуправление в школьном коллективе. -М., 1988.

Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. -М., 1987.

Сухомлинский В.А. Мудрая власть коллектива. -М., 1987.

Лекція 14. ПЕДАГОГІЧНЕ МИСТЕЦТВО та педагогічна МАЙСТЕРНІСТЬ

Ціль: виявити своєрідність діяльності педагога, описати її і сформулювати деякі вимоги до підготовки педагога.

План

Сутність і основні компоненти педагогічного мистецтва.

Сфери прояву педагогічної майстерності

Під педагогічним мистецтвом прийнято розуміти сучасне володіння педагогом усією сукупністю психолого-педагогічних знань, умінь і навичок, з'єднане з професійною захопленістю, розвитим педагогічним мисленням і інтуїцією, морально естетичним відношенням до життя, глибокою переконаністю і твердою волею. Усе це забезпечує високу ефективність і якість навчання, виховання і розвитку учнів.

Педагогічне мистецтво як цілісне явище складається з декількох компонентів. Серед них можна виділити:

1.Система цілей, орієнтирів і стимулів. Мети роблять осмисленої всю педагогічну діяльність і зв'язують всі інші компоненти в органічно єдине ціле. Систему цілей гуманістичного виховання визначає єдиний загальнолюдський і морально-естетичний ідеал - усебічний розвиток особистості, усіх її сутнісних сил. Учителю необхідно чітко представляти собі основні напрямки світоглядного, цивільного, розумового, правового, екологічного, трудового, політехнічного виховання в їхній практичній взаємодії. Оволодіння педагогічними цілями, їхнє глибоке знання, розуміння і практичне використання – визначальне умова ефективності і якості роботи педагога.

2. Глибоке знання про дитину, накопичені педагогікою, соціологією, психологією і фізіологією. Для успішної психологічної праці необхідні дані, висновки, рекомендації суміжних наук, розроблювальні в двох напрямках. По-перше, знання про закони вікового фізіологічного і психологічного розвитку дитини; про критерії фізичних і психічних навантажень для дітей різних вікових груп; про психічні умови і механізми формування світогляду; про психо-фізіологічних закони переходу дітей з однієї вікової групи в іншу; про вікові особливості становлення таких психічних процесів, як мислення, мова, пам'ять, уява, почуття, сприйняття, відчуття; про особливості самосвідомості дитини в різноманітних соціальних ситуаціях. По-друге, потрібні знання про закономірності руху, розвитку всіх психічних і фізіологічних процесів у стандартних і нестандартних умовах навчання і виховання.

3. Етико-естетичні принципи організації взаємин з дітьми. До їхнього числа відносяться:

цілеспрямованість і перспективність;

принциповість і справедливість;

сполучення вимогливості, поважності, доброзичливості;

довіра у відносинах, рішучість і визначеність у вчинках;

діловитість і організованість, дисциплінованість і ініціативність;

висока етичність і естетичність стилю і тону відносин.

4. Знання педагогом соціологічних характеристик дитини і взаємин у групі. Соціологічні методики допомагають вихователю-майстру, навіть у неорганізованому колективі, установити, хто є лідером, конформістом, нонконформістом, хто кому симпатизує, а хто є знедоленим. Але було б великою помилкою, спираючи на ці дані, формувати актив, будувати всю організацію відносин з вихованцями. Небезпечно ототожнювати соціально обумовлені соціологічні характеристики з характеристиками природними, розглядати їх як деяку біологічну зумовленість. Соціологічна реальність не вказує педагогу ні мети, ні засобу, а лише розкриває об'єктивну картину для міркувань, аналізу, висновків.

5. Зведення з області мистецтвознавства, сценічного мистецтва, мистецтва звучного слова. Мистецтво поводження, руху, жестів, міміки, інтонацій, що спирається на рекомендації сценічного мистецтва, полягає в тому, щоб чітко і щиро, з урахуванням психології сприйняття життя дітьми, виразити себе, зробити найбільш ефективний вплив, повести школярів за собою. Для вихователя освоєння художніх образів - характерів є професійною необхідністю. Ніж глибше вчитель будь-якої спеціальності занурюється у світ мистецтва і мистецтвознавства, тим ближче він до педагогічного мистецтва, до пізнання дитинства.

Як і в умовах сценічного мистецтва, педагогу необхідно навчитися володіти собою, своїми психічними станами, уміти проникнути емоційно і раціонально в суть швидко виникаючих і мінливих ситуацій, опановувати ними, виражати своє відношення, приймати рішення і послідовно проводити їх у життя.

Педагогу, якщо він хоче мати авторитет, необхідно в досконалості володіти виразною мовою. Діти повинні «чути», що сказав педагог: вимагає він чи просить, чи сміється жартує, чи карає попереджає, чи радить забороняє, чи радується засмучується, чи обурюється дивується, чи призиває міркує. Безліч почуттів і відтінків, що здатний виразити педагог, западають у відкриту і чуттєву дитячу душу.

Утілення педагогічного мистецтва в життя неможливо без оволодіння вихователем педагогічною майстерністю, технікою і технологією педагогічної дії. Педагогічна майстерність є частиною педагогічного мистецтва. Воно виражається в зробленому володінні педагогом методами і прийомами, всім арсеналом педагогічних умінь і навичок, що забезпечують практичне втілення педагогічного мистецтва в процесі формування особистості. Педагогічна техніка складається з повторюваних, застосовуваних у різноманітних ситуаціях прийомах майстерності, перетворених у звичні професійні дії; зі способів організації діяльності, спілкування, впливу.

Організована сукупність технічних прийомів, їх цілеспрямоване, систематичне і послідовне застосування в навчально-виховному процесі з метою відпрацьовування міцних знань, навичок, умінь, а також особистісних властивостей і якостей, умовно може бути названа технологічним процесом.

Педагог у процесі виховання дітей виявляє себе принаймні в трьох сферах педагогічної діяльності:

в організаційній;

у сфері спілкування і взаємодії з дітьми;

у впливі на вихованців.

Особливі риси майстерності організації дитячого життя.

Щоб педагогічна організація змісту дитячої діяльності була успішної, педагогу заздалегідь необхідно мати у своїй свідомості образ, своєрідну ідеальну модель її реалізації. Модель вбирає в себе всю сукупність представлень і понять про мету, зміст, форму, методах і прийомах організації, про самодіяльність і самоорганізацію дітей, їхніх можливих реакціях, діях і протидіях.

Після того, як перспектива опанувала колективною й індивідуальною свідомістю хлопців, має бути широке, демократичне обговорення проектів, планів виконання задуманої справи.

Наступний елемент - уміння, з урахуванням думок і побажань, розставити хлопців по місцях, розподілити доручення, підібрати кожному справа по душі.

Мало тільки розподілити доручення, потрібно чітко проінструктувати кожної дитини. Будь-якій справі дітей треба учити.

Важливим складеним елементом майстерності педагога є використання гри, ігрового оформлення різноманітних справ, починаючи від уроку і кінчаючи організацією порядку в школі. Це не виходить, що всі потрібно перетворювати в гру. Гра, використовувана в складних трудових справах, дозволяє переключити увага і свідомість дітей з одноманітності дій на розважальне їхнє оформлення.

Майстерність педагогічної організації в завершальній стадії характеризується аналізом, міркуванням, критичним розбором, діловим обговоренням проблемної роботи. Людина, тим більше дитина, ніколи не може усі відразу зробити зовсім, без яких-небудь пророцтв і недоліків.

Інша сфера педагогічної майстерності - майстерність спілкування. Спілкування- основний канал змістовної взаємодії дітей між собою і з дорослими. Педагогічне спілкування існує як органічна єдність змісту і його форми. Зміст завжди є головне в спілкуванні. Для педагога-майстра в спілкуванні з дітьми особливого значення набуває ораторське мистецтво.

Третя сфера педагогічної майстерності- майстерність впливу, взаємодії, стимулювання, стимулювання і гальмування дитячої діяльності. Практично усім своїм поводженням учитель воспитательно впливає на дітей. Але коли педагог созидательно направляє і коректує їхнє поводження, чи стимулює гальмує їхню діяльність за допомогою методів і прийомів, у відносини включається цілеспрямований педагогічний вплив, що вимагає величезної уваги, тонкості, культури і справжньої майстерності.

Педагогічний вплив на дітей здійснюється трьома основними шляхами, кожний з який у досконалості володіє майстер-педагог.

Аргументоване переконання.

Розвиток інтересу.

Вимога.

Кожний з названих шляхів впливу має безліч нюансів і різновидів способів і прийомів, про які мова йшла в темі «Методи виховання».

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Що таке педагогічне мистецтво?

Що така педагогічна майстерність?

Яке значення мають поняття: педагогічна техніка і педагогічна технологія?

У чому полягає сутність майстерності педагогічної організації дитячого життя?

У чому сутність майстерності педагогічного спілкування і впливу?

ЛІТЕРАТУРА

Азаров Ю.П. Искусство воспитывать. -М., 1985.

Ардаширова Э.Г. Основы культуры и этики учителя. -М., 1997.

Леонтьев А.А. Педагогическое общение. -М., 1979 .

Лихачев Б.Г. Педагогика. Курс лекций. -М.: Юрайт, 1998.-464с.

Натанзон Э.Ш. Приемы педагогического воздействия. -М., 1972.

Психология и педагогика /Под ред. А.А.Радугина. -М., Центр, 1997.-256с.

Сухомлинский В.А. Как воспитывать настоящего человека. -Киев, 1975.

Шацкий С.Т. Избр. пед.соч. -М., 1980.-Т.1.



Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Основи педагогіки вищої школи. Лекції

  Конспект >> Педагогика
  ... людини, дитини. Методика викладання лекцій з педагогіки за стилем, інструментуванням відр ... викладення матеріалу лекції в плані або конспекті лекцій, який затверджується ... ідей, повідомлень з педагогічних проблем, конспектів лекцій, анотацій, рецензій, оглядів, ...
 2. Історія педагогіки. Навчальний посібник

  Книга >> Педагогика
  ... для середньої освіти", "Перші лекції з педагогіки", "Загальна педагогіка, яка виведена з цілей ... . — 406 с. Жураковский Г.Е. Ушинский К.Д. – великий русский педагог. – Конспект доклада, 1946 г. – Відділ рукописів РДБ ...
 3. Історія психології. Конспект лекцій

  Конспект >> Психология
  ... на відміну від інших наук. ЛЕКЦІЯ № 3. Розвиток природознавства 1. Розквіт природознавства ... буде будуватися експериментальна психологія в Німеччині. ЛЕКЦІЯ № 5. Розвиток психології в епоху ... для будівництва наукової педагогіки. Інше положення Гербарта пов ...
 4. Методика викладання основ економіки. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... з підручником і конспектом лекції доповнюється аналізом конспекту-схеми викладача або ... ться (в основному) в галузях психології, педагогіки, медицини. У практиці тестування розрі ... категорій, законів. Стереотипи авторитарної педагогіки. Вони є дуже живучими і ...
 5. Психологія та педагогіка. Конспект лекцій

  Лекция >> Психология
  ... . Розроблений опорний конспект лекцій віддзеркалює інтеграцію знань із різних сфер психології та педагогіки. Ці знання ... переговорів. Література: Гіптерс З. В. Психологія і педагогіка. Опорний конспект лекцій: методичний посібник для ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0013668537139893