Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Реферат
Однако эти способности и качества, как показывает практика современного российского бизнеса, дают наибольшую отдачу лишь при умении вести деловой разг...полностью>>
Педагогика->Реферат
В настоящее время, пожалуй, нет необходимости доказывать важность межпредметных связей в процессе преподавания. Они способствуют лучшему формированию ...полностью>>
Педагогика->Реферат
Тестирование проводится в парах, состоящих из испытуемого и экспериментатора. При необходимости с одним экспериментатором может проходить тестирование...полностью>>
Педагогика->Реферат
Глубокие социальные перемены, происходящие в нашем обществе, резко обострили положение детей в России: растут преступность и правонарушения среди несо...полностью>>

Главная > Конспект >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Як найважливіші засоби виховання учнівського колективу виступають: навчальна і різноманітна позакласна робота, суспільна і культурно-масова діяльність учнів;

У процесі організації зазначених вище видів діяльності потрібно застосовувати спеціальну методику, спрямовану на створення і виховання споєного колективу.

Педагогічну основу цієї методики складають:

уміле пред'явлення вимог до учнів;

організація учнівського самоврядування і виховання активу;

організація захоплюючих перспектив у навчальної, трудовий, художественно-эстетической і спортивно-оздоровчої діяльності;

формування здорової суспільної думки;

створення і розвиток позитивних традицій колективного життя.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Що таке форми виховання, якими вони бувають?

Що таке колектив, чим він відрізняється від малої групи?

Чим обумовлюється необхідність виховання в колективі і через колектив?

Укажіть на специфічні ознаки колективу.

Скільки і які стадії виділяється в розвитку колективу?

Якими особливостями характеризується колектив на різних стадіях розвитку?

Визначите засоби і методичні основи виховання учнівського колективу в школі.

Розкрийте сутність і реалізацію основних методичних положень по організації і вихованню учнівського колективу.

Поясните, як конкретно впливає колектив на розвиток і виховання учнів.

ЛІТЕРАТУРА

Иванов И.П. Воспитывать коллективистов.-М., 1987.

Караковский В.А. и др. Воспитание? Воспитание… Воспитание!. -М., 1996.

Коротов В.М. Введение в общую теорию развития личности.-М., 1991.

Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса / Избр. пед.соч.Т.1.-М., 1977.

Новикова Л.И. Самоуправление в школьном коллективе. -М., 1988.

Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. -М., 1987.

Сухомлинский В.А. Мудрая власть коллектива. -М., 1987.

Лекція 14. ПЕДАГОГІЧНЕ МИСТЕЦТВО та педагогічна МАЙСТЕРНІСТЬ

Ціль: виявити своєрідність діяльності педагога, описати її і сформулювати деякі вимоги до підготовки педагога.

План

Сутність і основні компоненти педагогічного мистецтва.

Сфери прояву педагогічної майстерності

Під педагогічним мистецтвом прийнято розуміти сучасне володіння педагогом усією сукупністю психолого-педагогічних знань, умінь і навичок, з'єднане з професійною захопленістю, розвитим педагогічним мисленням і інтуїцією, морально естетичним відношенням до життя, глибокою переконаністю і твердою волею. Усе це забезпечує високу ефективність і якість навчання, виховання і розвитку учнів.

Педагогічне мистецтво як цілісне явище складається з декількох компонентів. Серед них можна виділити:

1.Система цілей, орієнтирів і стимулів. Мети роблять осмисленої всю педагогічну діяльність і зв'язують всі інші компоненти в органічно єдине ціле. Систему цілей гуманістичного виховання визначає єдиний загальнолюдський і морально-естетичний ідеал - усебічний розвиток особистості, усіх її сутнісних сил. Учителю необхідно чітко представляти собі основні напрямки світоглядного, цивільного, розумового, правового, екологічного, трудового, політехнічного виховання в їхній практичній взаємодії. Оволодіння педагогічними цілями, їхнє глибоке знання, розуміння і практичне використання – визначальне умова ефективності і якості роботи педагога.

2. Глибоке знання про дитину, накопичені педагогікою, соціологією, психологією і фізіологією. Для успішної психологічної праці необхідні дані, висновки, рекомендації суміжних наук, розроблювальні в двох напрямках. По-перше, знання про закони вікового фізіологічного і психологічного розвитку дитини; про критерії фізичних і психічних навантажень для дітей різних вікових груп; про психічні умови і механізми формування світогляду; про психо-фізіологічних закони переходу дітей з однієї вікової групи в іншу; про вікові особливості становлення таких психічних процесів, як мислення, мова, пам'ять, уява, почуття, сприйняття, відчуття; про особливості самосвідомості дитини в різноманітних соціальних ситуаціях. По-друге, потрібні знання про закономірності руху, розвитку всіх психічних і фізіологічних процесів у стандартних і нестандартних умовах навчання і виховання.

3. Етико-естетичні принципи організації взаємин з дітьми. До їхнього числа відносяться:

цілеспрямованість і перспективність;

принциповість і справедливість;

сполучення вимогливості, поважності, доброзичливості;

довіра у відносинах, рішучість і визначеність у вчинках;

діловитість і організованість, дисциплінованість і ініціативність;

висока етичність і естетичність стилю і тону відносин.

4. Знання педагогом соціологічних характеристик дитини і взаємин у групі. Соціологічні методики допомагають вихователю-майстру, навіть у неорганізованому колективі, установити, хто є лідером, конформістом, нонконформістом, хто кому симпатизує, а хто є знедоленим. Але було б великою помилкою, спираючи на ці дані, формувати актив, будувати всю організацію відносин з вихованцями. Небезпечно ототожнювати соціально обумовлені соціологічні характеристики з характеристиками природними, розглядати їх як деяку біологічну зумовленість. Соціологічна реальність не вказує педагогу ні мети, ні засобу, а лише розкриває об'єктивну картину для міркувань, аналізу, висновків.

5. Зведення з області мистецтвознавства, сценічного мистецтва, мистецтва звучного слова. Мистецтво поводження, руху, жестів, міміки, інтонацій, що спирається на рекомендації сценічного мистецтва, полягає в тому, щоб чітко і щиро, з урахуванням психології сприйняття життя дітьми, виразити себе, зробити найбільш ефективний вплив, повести школярів за собою. Для вихователя освоєння художніх образів - характерів є професійною необхідністю. Ніж глибше вчитель будь-якої спеціальності занурюється у світ мистецтва і мистецтвознавства, тим ближче він до педагогічного мистецтва, до пізнання дитинства.

Як і в умовах сценічного мистецтва, педагогу необхідно навчитися володіти собою, своїми психічними станами, уміти проникнути емоційно і раціонально в суть швидко виникаючих і мінливих ситуацій, опановувати ними, виражати своє відношення, приймати рішення і послідовно проводити їх у життя.

Педагогу, якщо він хоче мати авторитет, необхідно в досконалості володіти виразною мовою. Діти повинні «чути», що сказав педагог: вимагає він чи просить, чи сміється жартує, чи карає попереджає, чи радить забороняє, чи радується засмучується, чи обурюється дивується, чи призиває міркує. Безліч почуттів і відтінків, що здатний виразити педагог, западають у відкриту і чуттєву дитячу душу.

Утілення педагогічного мистецтва в життя неможливо без оволодіння вихователем педагогічною майстерністю, технікою і технологією педагогічної дії. Педагогічна майстерність є частиною педагогічного мистецтва. Воно виражається в зробленому володінні педагогом методами і прийомами, всім арсеналом педагогічних умінь і навичок, що забезпечують практичне втілення педагогічного мистецтва в процесі формування особистості. Педагогічна техніка складається з повторюваних, застосовуваних у різноманітних ситуаціях прийомах майстерності, перетворених у звичні професійні дії; зі способів організації діяльності, спілкування, впливу.

Організована сукупність технічних прийомів, їх цілеспрямоване, систематичне і послідовне застосування в навчально-виховному процесі з метою відпрацьовування міцних знань, навичок, умінь, а також особистісних властивостей і якостей, умовно може бути названа технологічним процесом.

Педагог у процесі виховання дітей виявляє себе принаймні в трьох сферах педагогічної діяльності:

в організаційній;

у сфері спілкування і взаємодії з дітьми;

у впливі на вихованців.

Особливі риси майстерності організації дитячого життя.

Щоб педагогічна організація змісту дитячої діяльності була успішної, педагогу заздалегідь необхідно мати у своїй свідомості образ, своєрідну ідеальну модель її реалізації. Модель вбирає в себе всю сукупність представлень і понять про мету, зміст, форму, методах і прийомах організації, про самодіяльність і самоорганізацію дітей, їхніх можливих реакціях, діях і протидіях.

Після того, як перспектива опанувала колективною й індивідуальною свідомістю хлопців, має бути широке, демократичне обговорення проектів, планів виконання задуманої справи.

Наступний елемент - уміння, з урахуванням думок і побажань, розставити хлопців по місцях, розподілити доручення, підібрати кожному справа по душі.

Мало тільки розподілити доручення, потрібно чітко проінструктувати кожної дитини. Будь-якій справі дітей треба учити.

Важливим складеним елементом майстерності педагога є використання гри, ігрового оформлення різноманітних справ, починаючи від уроку і кінчаючи організацією порядку в школі. Це не виходить, що всі потрібно перетворювати в гру. Гра, використовувана в складних трудових справах, дозволяє переключити увага і свідомість дітей з одноманітності дій на розважальне їхнє оформлення.

Майстерність педагогічної організації в завершальній стадії характеризується аналізом, міркуванням, критичним розбором, діловим обговоренням проблемної роботи. Людина, тим більше дитина, ніколи не може усі відразу зробити зовсім, без яких-небудь пророцтв і недоліків.

Інша сфера педагогічної майстерності - майстерність спілкування. Спілкування- основний канал змістовної взаємодії дітей між собою і з дорослими. Педагогічне спілкування існує як органічна єдність змісту і його форми. Зміст завжди є головне в спілкуванні. Для педагога-майстра в спілкуванні з дітьми особливого значення набуває ораторське мистецтво.

Третя сфера педагогічної майстерності- майстерність впливу, взаємодії, стимулювання, стимулювання і гальмування дитячої діяльності. Практично усім своїм поводженням учитель воспитательно впливає на дітей. Але коли педагог созидательно направляє і коректує їхнє поводження, чи стимулює гальмує їхню діяльність за допомогою методів і прийомів, у відносини включається цілеспрямований педагогічний вплив, що вимагає величезної уваги, тонкості, культури і справжньої майстерності.

Педагогічний вплив на дітей здійснюється трьома основними шляхами, кожний з який у досконалості володіє майстер-педагог.

Аргументоване переконання.

Розвиток інтересу.

Вимога.

Кожний з названих шляхів впливу має безліч нюансів і різновидів способів і прийомів, про які мова йшла в темі «Методи виховання».

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Що таке педагогічне мистецтво?

Що така педагогічна майстерність?

Яке значення мають поняття: педагогічна техніка і педагогічна технологія?

У чому полягає сутність майстерності педагогічної організації дитячого життя?

У чому сутність майстерності педагогічного спілкування і впливу?

ЛІТЕРАТУРА

Азаров Ю.П. Искусство воспитывать. -М., 1985.

Ардаширова Э.Г. Основы культуры и этики учителя. -М., 1997.

Леонтьев А.А. Педагогическое общение. -М., 1979 .

Лихачев Б.Г. Педагогика. Курс лекций. -М.: Юрайт, 1998.-464с.

Натанзон Э.Ш. Приемы педагогического воздействия. -М., 1972.

Психология и педагогика /Под ред. А.А.Радугина. -М., Центр, 1997.-256с.

Сухомлинский В.А. Как воспитывать настоящего человека. -Киев, 1975.

Шацкий С.Т. Избр. пед.соч. -М., 1980.-Т.1.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Основи педагогіки вищої школи. Лекції

  Конспект >> Педагогика
  ... людини, дитини. Методика викладання лекцій з педагогіки за стилем, інструментуванням відр ... викладення матеріалу лекції в плані або конспекті лекцій, який затверджується ... ідей, повідомлень з педагогічних проблем, конспектів лекцій, анотацій, рецензій, оглядів, ...
 2. Історія педагогіки. Навчальний посібник

  Книга >> Педагогика
  ... для середньої освіти", "Перші лекції з педагогіки", "Загальна педагогіка, яка виведена з цілей ... . — 406 с. Жураковский Г.Е. Ушинский К.Д. – великий русский педагог. – Конспект доклада, 1946 г. – Відділ рукописів РДБ ...
 3. Історія психології. Конспект лекцій

  Конспект >> Психология
  ... на відміну від інших наук. ЛЕКЦІЯ № 3. Розвиток природознавства 1. Розквіт природознавства ... буде будуватися експериментальна психологія в Німеччині. ЛЕКЦІЯ № 5. Розвиток психології в епоху ... для будівництва наукової педагогіки. Інше положення Гербарта пов ...
 4. Методика викладання основ економіки. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... з підручником і конспектом лекції доповнюється аналізом конспекту-схеми викладача або ... ться (в основному) в галузях психології, педагогіки, медицини. У практиці тестування розрі ... категорій, законів. Стереотипи авторитарної педагогіки. Вони є дуже живучими і ...
 5. Психологія та педагогіка. Конспект лекцій

  Лекция >> Психология
  ... . Розроблений опорний конспект лекцій віддзеркалює інтеграцію знань із різних сфер психології та педагогіки. Ці знання ... переговорів. Література: Гіптерс З. В. Психологія і педагогіка. Опорний конспект лекцій: методичний посібник для ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0010979175567627