Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Реферат
Однако эти способности и качества, как показывает практика современного российского бизнеса, дают наибольшую отдачу лишь при умении вести деловой разг...полностью>>
Педагогика->Реферат
В настоящее время, пожалуй, нет необходимости доказывать важность межпредметных связей в процессе преподавания. Они способствуют лучшему формированию ...полностью>>
Педагогика->Реферат
Тестирование проводится в парах, состоящих из испытуемого и экспериментатора. При необходимости с одним экспериментатором может проходить тестирование...полностью>>
Педагогика->Реферат
Глубокие социальные перемены, происходящие в нашем обществе, резко обострили положение детей в России: растут преступность и правонарушения среди несо...полностью>>

Главная > Конспект >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Які загальні положення входять у систему принципів виховання?

У чому сутність принципу гуманізації виховання?

ЛІТЕРАТУРА

Азаров Ю.П. Искусство воспитывать. -М., 1979.

Апраушев А.В. Воспитание оптимизмом. -М., 1983.

Выготский Л.С., Лурия А.Р. Этюды по истории поведения. -М., 1993.

Карпентер П. Воспитание во Франции. -К, 1985.

Коротов В.М. Введение в общую теорию развития личности. -М., 1991.

Корчак Я. Как любить детей. -М., 1990.

Щуркова Н.Е. и др. Новые технологии воспитательного процесса. -М., 1994.

Лекція 12. Загальні методи виховання

Ціль: показати способи впливу на свідомість, волю, почуття, поводження вихованців з метою виховання якостей.

План

Поняття методу виховання.

Сутність і основи класифікації методів виховання.

Методи виховання не придумуються, але створюються довільно, вони навіть не є продуктом творчості суб'єкта. У виборі методів суб'єкт цілком залежить від того, якої він передбачає результат.

Передбачення виховного результату у свідомості педагога створює передумови для уявного конструювання шляхів досягнення передбачуваного результату. Категорія методу виховання відбиває двоїсте передбачення: «знаю, чого хочу одержати, знаю і як цього досягти». Метод виховання - це модель організації взаємно обумовленої діяльності педагога і вихованця, з метою формування в нього ціннісного відношення до світу і до самого себе.

По кількості методів не може бути ні багато, ні мало. У літературі зустрічаються різні цифра- навіть більш 200. А в принципі стільки, скільки може знайти вихователь, співробітничаючи зі своїми вихованцями, спираючи на їхні сили, можливості і бажання. Практика виховання використовує насамперед ті шляхи, якими вели своїх учнів вихователі, що жили раніше нас. Ці шляхи називаються загальними методами виховання.

Кожен вихователь вносить у розробку загальних методів свої приватні зміни, доповнення. Такі приватні удосконалювання методів називаються прийомами виховання. Прийом виховання - частина загального методу, окрема дія (вплив), конкретне поліпшення. Якщо прийомами виховання починають користатися й інші вихователі, то поступово ці прийоми можуть перетворитися в методи.

Від методів виховання варто відрізняти засобу виховання. Засоби виховання - це ті конкретні чи заходи форми виховної роботи (бесіди, збори, вечора, екскурсії і т.д.), види діяльності учнів (навчальні заняття, предметні кружки, конкурси, олімпіади), а також наочні приладдя (відео, аудио, фото, плакати, картини і т.д.), що використовуються в процесі реалізації того чи іншого методу.

Творчий підхід до використання методів - обов'язкова умова успіху виховання. Можливість такого підходу багато в чому залежить від рішення теоретичних питань, зокрема класифікації методів виховання.

Класифікація методів - це вибудована по визначеній ознаці система методів. Класифікація допомагає знайти в методах загальне і специфічне, істотне і випадкове, теоретичне і практичне і тим самим сприяє їхньому усвідомленому вибору.

У сучасній педагогіці відомі десятки класифікацій, але єдиного підходу немає. Приведемо дві найбільш зручні класифікації.

Класифікація на основі спрямованості - інтегративної характеристики, що включає в себе в єдності цільову, змістовну і процесуальні сторони методів виховання. Відповідно до цієї характеристики виділяються три групи методів виховання:

методи формування свідомості особистості. Це методи словесно-емоційного впливу - переконання (розповідь, пояснення, роз'яснення, лекція, бесіда, умовляння, уселяння, інструктаж, доповідь, приклад);

методи організації діяльності і формування досвіду суспільного поводження - вправа (приучення, педагогічна вимога - пряма і непряма, суспільна думка, доручення, що виховують ситуації);

методи стимулювання поводження і діяльності (змагання, заохочення, осудження, покарання).

Класифікація більше за все підходить для практичної роботи педагога. Вона включає:

методи переконань, за допомогою яких формуються погляди, представлення, поняття вихованців, відбувається оперативний обмін інформацією (уселяння, оповідання, діалог, доказ, заклики, переконання);

методи вправ (приручень), за допомогою яких організується діяльність вихованців і стимулюються її позитивні мотиви (різні види завдань на індивідуальну і групову діяльність у виді доручень, вимог, змагання, показу зразків і приклада, створення ситуацій успіху);

методи оцінки і самооцінки, за допомогою яких виробляється оцінювання вчинків, стимулювання діяльності, надання допомоги вихованцям у саморегуляції їхнього поводження (критика, заохочення, зауваження, покарання, ситуації довіри, контролю, самоконтролю, самокритики).

Немає методів гарних чи поганих, жоден шлях виховання не може бути оголошений заздалегідь ефективним чи неефективної без обліку тих умов, у яких він застосовується. Які ж основи вибору методів виховання? Тільки на перший погляд може показатися, що вихователь вільний у виборі методів. Насправді вибір методів жорстко детермінован, тому що він глибоко причинно обумовлений.

На практиці завжди коштує задача не просто застосовувати один з методів, а вибрати найкращий - оптимальний.

Правила вибору методів виховання.

При виборі методів не можна ставить перспективи, яких усе рівно не досягти.

Будь-яка почата справа повинна бути доведена до кінця, метод вимагає логічного завершення.

Метод не терпить шаблона в застосуванні, необхідне удосконалювання, уведення нових і нових прийомів.

Вибір методу залежить від стилю педагогічних відносин (товариські, нейтральні, негативні).

Метод залежить від характеру викликуваної їм діяльності. Змусити зайнятися легкою і приємною справою – одне, а домогтися виконання серйозного, незвичного - інше.

Проектуючи методи виховання, варто передбачати стан вихованців у той час, коли методи будуть застосовуватися. Це не просто, але загальний настрій вихованців до проектованих методів, повинне бути враховане заздалегідь.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Що таке метод виховання?

Що називається прийомами виховання?

Що таке засобу виховання?

Як класифікуються методи виховання?

Які методи відносяться до групи методів формування свідомості особистості?

Які умови і фактори визначають вибір методів виховання?

Як зв'язані засоби і форми виховних явищ педагога?

Охарактеризуйте основні групи методів виховання.

ЛІТЕРАТУРА

Азаров Ю.П. Радость учить и учиться. -М., 1989.

Иванов Ю.П. Энциклопедия Коллективных творческих дел. -М., 1989.

Кан- Калик В.А. Грамматика общения. -М., 1995.

Методика воспитательного процесса. -М., 1969.

Синица И.А. Педагогический такт и мастерство учителя. -Киев, 1981.

Щуркова Н.Е. Собрание пестрых дел. -М., 1994.

Лекція 13. Організація і виховання колективу

Ціль: вивчити організацію і виховання колективу для розуміння сутності виховного впливу колективу на особистість.

План

Сутність колективу і необхідність його організації.

Стадії розвитку колективу.

Шляхи і засоби виховання колективу.

Латинське слово «коллективус» переводять по різному - збіговисько, юрба, спільні збори, об'єднання, група. Не дивно, що воно стало нечітким. Ясно лише те, що колектив - це група людей. Але чи будь-яка група колектив?

У педагогічній літературі колективом називається об'єднання вихованців (учнів), що відрізняються поруч найважливіших ознак.

Основні ознаки колективу:

загальна соціально значима ціль;

загальна спільна діяльність і організація цієї діяльності;

відносини відповідальної залежності;

загальний виборний керівний орган;

взаємодопомога, взаємовідповідальність, доброзичливість, здорова критика і самокритика, змагання.

Виховний колектив - це таке об'єднання учнів, життя і діяльність якого мотивується здоровими соціальними устремліннями, у якому добре функціонують органи самоврядування, а міжособистісні відносини характеризуються високою організованістю, відповідальною залежністю, багатством духовних відносин, що забезпечує волю і захищеність кожної особистості.

Поодинці людина може розвиватися тільки до визначеної межі, дуже незначної, а потім її досвід повинний збагачуватися досвідом інших. Одна з найважливіших закономірностей і принципів виховання полягає в тому, що розвиток і формування особистості можна успішно здійснювати тільки в колективі і через колектив. От чому у вітчизняній педагогіці багато уваги приділялося розробці теорії і методики виховання в колективі.

Сутність колективу детально визначений А.С.Макаренко: «Не можна уявити собі колектив, якщо взяти попросту суму окремих облич. Колектив – це соціальний новий організм, що тому й організм, що він має органи, що там є повноваження, відповідальність, співвідношень частин, взаємозалежність, а якщо нічого цього ні, те немає і колективу, а є просто юрба або збіговисько» (Макаренко А.С. Соч..Т.5 С.231).

Виходячи з визначення колективу очевидно, що відразу його створити не можна, потрібно час, щоб група пройшла шлях якісних перетворень. У цьому зв'язку виділяють стадії (етапи) у розвитку колективу.

Перша стадія – як гуртуючий засіб колективу виступають вимоги педагога до учнів, висловлені у формі, що не допускає заперечень. Ця стадія вважається завершеної, коли в колективі виділився і заробив актив, вихованці згуртувалися на основі загальної мети, загальній діяльності і загальній організації.

Друга стадія – підсилюється вплив активу. Тепер вже актив не тільки підтримує вимоги педагога, але і сам пред'являє їх до членів колективу, керуючись своїми поняттями про те, що приносить користь, а що – збиток інтересам колективу. Розвиток колективу на цій стадії зв'язано з подоланням протиріч: між колективом і окремими учнями, що випереджають у своєму розвитку вимоги чи колективу, навпаки, що відстають від цих вимог; між загальними й індивідуальними перспективами: між окремими групами учнів з різними ціннісними ориентациями і т.д. Тому в розвитку колективу неминучі стрибки, зупинки, рухи назад.

Третя стадія - коли вимагає колектив, то робота вихователя стає математично точною, організованою роботою. Колектив досягає високого рівня згуртованості, созидательности, організованості, відповідальності членів колективу, що дозволяє колективу самостійно вирішувати різноманітні задачі, перейти на рівень самоврядування. Далеко не кожен колектив досягає вищого рівня розвитку.

Колектив створюється не шляхом розмов і бесід про колективізм. Методика створення і виховання колективу учнівського колективу базується на двох умовах: 1) потрібно утягувати всіх учнів у різноманітну і змістовну спільну діяльність і, 2) необхідно організувати і стимулювати цю діяльність таким чином, щоб вона споювала і поєднувала учнів у дружний і працездатний колектив. Звідси випливає два істотних висновки:Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Основи педагогіки вищої школи. Лекції

  Конспект >> Педагогика
  ... людини, дитини. Методика викладання лекцій з педагогіки за стилем, інструментуванням відр ... викладення матеріалу лекції в плані або конспекті лекцій, який затверджується ... ідей, повідомлень з педагогічних проблем, конспектів лекцій, анотацій, рецензій, оглядів, ...
 2. Історія педагогіки. Навчальний посібник

  Книга >> Педагогика
  ... для середньої освіти", "Перші лекції з педагогіки", "Загальна педагогіка, яка виведена з цілей ... . — 406 с. Жураковский Г.Е. Ушинский К.Д. – великий русский педагог. – Конспект доклада, 1946 г. – Відділ рукописів РДБ ...
 3. Історія психології. Конспект лекцій

  Конспект >> Психология
  ... на відміну від інших наук. ЛЕКЦІЯ № 3. Розвиток природознавства 1. Розквіт природознавства ... буде будуватися експериментальна психологія в Німеччині. ЛЕКЦІЯ № 5. Розвиток психології в епоху ... для будівництва наукової педагогіки. Інше положення Гербарта пов ...
 4. Методика викладання основ економіки. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... з підручником і конспектом лекції доповнюється аналізом конспекту-схеми викладача або ... ться (в основному) в галузях психології, педагогіки, медицини. У практиці тестування розрі ... категорій, законів. Стереотипи авторитарної педагогіки. Вони є дуже живучими і ...
 5. Психологія та педагогіка. Конспект лекцій

  Лекция >> Психология
  ... . Розроблений опорний конспект лекцій віддзеркалює інтеграцію знань із різних сфер психології та педагогіки. Ці знання ... переговорів. Література: Гіптерс З. В. Психологія і педагогіка. Опорний конспект лекцій: методичний посібник для ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0010170936584473