Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Реферат
Однако эти способности и качества, как показывает практика современного российского бизнеса, дают наибольшую отдачу лишь при умении вести деловой разг...полностью>>
Педагогика->Реферат
В настоящее время, пожалуй, нет необходимости доказывать важность межпредметных связей в процессе преподавания. Они способствуют лучшему формированию ...полностью>>
Педагогика->Реферат
Тестирование проводится в парах, состоящих из испытуемого и экспериментатора. При необходимости с одним экспериментатором может проходить тестирование...полностью>>
Педагогика->Реферат
Глубокие социальные перемены, происходящие в нашем обществе, резко обострили положение детей в России: растут преступность и правонарушения среди несо...полностью>>

Главная > Конспект >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Загвязинский В.И. О современной трактовке дидактических принципов. Советская педагогика.- 1978.-№10.

Занков Л.В. Обучение и развитие. Избранные психологические труды. -М., 1990.-Часть 1.- Гл.3.

Ильясов И.И. Структура процесса учения. -М.: Из-во МГУ, -1986.-200с.

Куписевич Г. Основы общей дидактики. -М., 1986.

Лекція 9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Ціль: розкрити сутність методів навчання як серцевини навчального процесу, що пов‘язують ланки між запланованою метою і кінцевим результатом.

План

Поняття про методи навчання і їхня класифікація.

Сутність, зміст і функції методів навчання.

Під методами навчання (дидактичними методами) розуміють сукупність шляхів, способів досягнення цілей, рішення задач утворення. У педагогічній літературі поняття методу іноді відносять тільки до діяльності чи педагога діяльності учнів. У першому випадку доречно говорити про методи викладання. А в другому - про методи навчання. Якщо ж мова йде про спільну роботу вчителя й учнів, то тут безсумнівно, виявляються методи навчання.

Призначення методу складається не в простій передачі знань, а в тім, щоб спонукати пізнавальну потребу що учиться, його інтерес до рішення тієї чи іншої задачі.

Метод навчання характеризується трьома ознаками. Він позначає мету навчання, спосіб засвоєння і характер взаємодії суб'єктів навчання. Отже, поняття методу навчання відбиває:

Способи навчальної роботи вчителя і способи навчальної роботи учнів у їхньому взаємозв'язку;

Специфіку їхньої роботи з досягнення різних цілей навчання.

Широко розповсюдженим у дидактику є прийом навчання. Прийом – це елемент методу, його складова частина, разова дія, окремий крок у реалізації чи методу модифікації методу в тому випадку, коли метод невеликої по чи обсязі простій за структурою. Прийом не має самостійної навчальної задачі, а підкоряється тій задачі, що виконується методом. Сукупність прийомів- це профіль обраного шляху.

В історії дидактики склалися різні класифікації методів навчання, тому вона залежить від того, яке підстава обирається для їхньої розробки. Із самої суті методів випливає, що вони повинні відповідати на запитання «як?» і показувати як діє педагог і як діє учень.

Підрозділяють методи по домінуючим засобах на словесні, наочні і практичні. Їх класифікують також у залежності від основних дидактичних задач:

методи придбання нових знань;

методи формування умінь, навичок і застосування знань на практиці;

методи перевірки й оцінки знань, умінь і навичок;

методи закріплення досліджуваного матеріалу;

методи самостійної роботи учнів.

Крім того, усе різноманіття методів навчання підрозділяють на три основні групи:

методи організації і здійснення учбово-пізнавальної діяльності;

методи стимулювання і мотивації учбово-пізнавальної діяльності;

методи контролю і самоконтролю за ефективністю учбово-пізнавальної діяльності.

Існує класифікація, у якій сполучаються методи викладання з відповідними методами навчання: інформаційно-узагальнюючі і виконавські, пояснювальні і репродуктивні, інструктивно-практичні і продуктивно-практичні, пояснювально-спонукаючі, і частково-пошукові.

Існує ідеальне представлення про метод навчання, узагальнена теоретична модель, характеристиками якої є:

педагогічна і психологічна доцільність, функціональної визначеності методу: розповідь використовується з метою формування у свідомості послідовного ланцюга наукових представлень, пояснення - спрямоване на обробку логічних понять, проблемна ситуація - на розвиток мислення і т.д.

спрямованість методу на організацію діяльності що учить і учнів на: спілкування, взаємодія в практичній роботі, слухання, відтворення, обговорення, застосування знань;

відповідність методів віковим можливостям учнів, особливостям їхнього мислення, пам'яті, емоційного розвитку, життєвого досвіду;

відповідність методів індивідуальним можливостям, загальнокультурній, педагогічній підготовці що учиться, рівню його творчого методичного розвитку;

співвідношення методів з характером змісту досліджуваного матеріалу: наприклад, математика - теореми; фізика - закони; біологія - спостереження за рослинами, тваринами і т.д.

відповідність методів своєрідно виникаючої ситуації в процесі навчання, коли, наприклад, слабка підготовленість учнів вимагає повторення чи розповіді пояснення, а надлишкова інформованість дозволяє скористатися співбесідою.

Функції методів навчання забезпечують навчально-виховну взаємодію вчителів і учнів. Їхня сутність і своєрідність полягає в наступному:

Пряма функція методів навчання складається в передачі й організації засвоєння учнями знань, формування їхнього світогляду. На основі знань методи забезпечують розвиток умінь і навичок.

Пряма функція методів навчання складається в забезпеченні розвитку в людських сил, що учаться: інтелектуальних здібностей, обдарованості, голосу, зору, слуху, сенсорної, емоційний сфер.

Реалізація цих двох функцій забезпечує навченість, ідейно-моральне виховання і нервово-психічний розвиток учнів.

Опосередковані функції навчання складаються у виробленні в школярів задатків і основ культури розумової і фізичної праці - фундаменту для здійснення безупинного утворення, для розвитку в них прагнення до самоосвіти.

Виховна функція методів навчання спрямована на розвиток в учнів пізнавально-творчої активності.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Дайте визначення поняттям «метод навчання», «методичний прийом».

Покажіть, що методи навчання не тотожні принципам навчання.

Які складові частини виділяються в структурі методу.

Розкрийте сутність найбільш обґрунтованих класифікацій.

Які загальні функції виконують усі методи навчання?

Доведіть, чому жоден метод навчання не може використовуватися як універсальний.

У чому полягає комплексний підхід у застосуванні методів навчання?

Що таке навчальний контроль?

ЛІТЕРАТУРА

Выбор методов обучения в средней школе /Под ред. Ю.К. Бабанского.-М., 1981.

Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения.-М., 1981.

Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций.-М., Юрайт.1998.-464с.

Матюшкин А.Н. Проблемные ситуации в мышлении и обучении.-М., 1972.

Педагогика/ Под ред. Ю.К.Бабанского.-М., 1988.

Педагогика / Учебн. Пособ. Под ред. П.И.Пидкасистого.-М.: Пед. об-во России., 1985.

Подласый И.П. Педагогика: Учебник.-М.: Просвещение, 1996.-432с.

Лекція 10. ВИДИ І ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

Ціль: розкрити сутність і зміст видів і форм організації процесу навчання

План

Поняття про види і форми організації навчання

Форми організації навчання і їхній розвиток у дидактику

У сучасній школі використовується три щодо відособлених і ознак виду, що відрізняються поруч, навчання:

пояснювально-ілюстративне, називане також традиційним пояснювальним або конвенціональним (звичайним);

проблемне;

програмоване і розвивається на його основі комп'ютерне чи комп'ютеризоване навчання.

Продовжується пошук такого виду навчання, що був би позбавлений недоліків. Вже існує модель так називаного ідеального навчання, що не має слабких місць. На цьому шляху намагаються об'єднати переваги всіх дидактичних систем. Так виникли і вже застосовуються нові підвиди навчання - пояснювально-проблемне, проблемно-програмоване, проблемно-комп'ютеризоване й ін.

Сутність ілюстративних-ілюстративної-пояснювально-ілюстративного добре передається назвою. Пояснення в сполученні з наочністю - головні методи такого навчання слухання і запам'ятовування - ведучі види діяльності учнів, а безпомилкове відтворення вивченого - головна вимога й основний критерій ефективності.

Проблемне навчання відрізняє організація навчання шляхом самостійного добування знань у процесі рішення навчальних проблем, розвитку творчого мислення і пізнавальної активності учнів. Технологія проблемного навчання не відрізняється особливою варіантністю, оскільки включення учнів в активну пізнавальну діяльність спирається на ряд етапів, що повинні бути реалізовані послідовно і комплексно.

Особливості програмованого навчання полягає в наступному:

навчальний матеріал розділяється на окремі порції (дози);

навчальний процес складається з послідовних кроків, що містять порцію знань і розумових дій по їхньому засвоєнню;

кожен крок завершується контролем (питанням, завданням і т.д.);

при правильному виконанні контрольних завдань учень одержує нову порцію матеріалу і виконує наступний крок навчання;

при неправильній відповіді учень одержує допомогу і додаткові роз'яснення.

Комп'ютерне навчання. Комп'ютери постачені спеціальними навчальними програмами, можна ефективно пристосувати для рішення майже всіх дидактичних задач – представлення (видачі) інформації, керування ходом навчання, контроль і корекція результатів. Виконання тренувальних вправ, нагромадження даних про розвиток навчального процесу і т.д.

Це внутрішня структура, будівля, зв'язок. Коли мова про форми навчання. Те мається на увазі та чи інша будівля навчальних занять, організація навчальної діяльності вчителя й учнів. Форми навчання не є чимось незмінним. В міру розвитку школи зміни задач і змісту навчання міняються і форми організації навчання; відмирають старі, виникають і розвиваються нові.

Організаційні форми навчання класифікуються за різними критеріями: кількості учнів , місцеві навчання; тривалості навчальних занять і ін. За першим критерієм виділяються масові, колективні, групові, мікрогрупові й індивідуальні форми навчання. По місцеві навчання розрізняють шкільні і позашкільні форми. До першого відносяться шкільні заняття (уроки), робота в майстернях, на пришкільній ділянці, у лабораторії і т.п., а до других – домашня самостійна робота, екскурсії, заняття на підприємствах і т.д. По тривалості часу навчання розрізняють класичний урок (45 хв), спарене заняття (90 хв), спарене укорочене заняття (70 хв), а також уроки =без дзвоників = довільної діяльності.

Історія розвитку школи знає різні системи навчання, у яких перевага віддавалася тим чи іншим формам організації.

Індивідуально-групова (у школах середньовіччя). Суть цієї форми полягає в тім, що заняття учитель веде не з одним учнем, а з цілою групою різновікових дітей, рівень підготовки яких був різний. У силу цього учитель вів навчальну роботу з кожним учнем окремо Він по черзі запитував у кожного учня пройдений матеріал, пояснював кожному окремо новий матеріал, давав індивідуальні завдання. Інші учні в цей час займалися своєю справою. Це дозволяло учням приходити в школу в різний час – на початку, середині і навіть наприкінці навчального року й у будь-яку годину дня.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Основи педагогіки вищої школи. Лекції

  Конспект >> Педагогика
  ... людини, дитини. Методика викладання лекцій з педагогіки за стилем, інструментуванням відр ... викладення матеріалу лекції в плані або конспекті лекцій, який затверджується ... ідей, повідомлень з педагогічних проблем, конспектів лекцій, анотацій, рецензій, оглядів, ...
 2. Історія педагогіки. Навчальний посібник

  Книга >> Педагогика
  ... для середньої освіти", "Перші лекції з педагогіки", "Загальна педагогіка, яка виведена з цілей ... . — 406 с. Жураковский Г.Е. Ушинский К.Д. – великий русский педагог. – Конспект доклада, 1946 г. – Відділ рукописів РДБ ...
 3. Історія психології. Конспект лекцій

  Конспект >> Психология
  ... на відміну від інших наук. ЛЕКЦІЯ № 3. Розвиток природознавства 1. Розквіт природознавства ... буде будуватися експериментальна психологія в Німеччині. ЛЕКЦІЯ № 5. Розвиток психології в епоху ... для будівництва наукової педагогіки. Інше положення Гербарта пов ...
 4. Методика викладання основ економіки. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... з підручником і конспектом лекції доповнюється аналізом конспекту-схеми викладача або ... ться (в основному) в галузях психології, педагогіки, медицини. У практиці тестування розрі ... категорій, законів. Стереотипи авторитарної педагогіки. Вони є дуже живучими і ...
 5. Психологія та педагогіка. Конспект лекцій

  Лекция >> Психология
  ... . Розроблений опорний конспект лекцій віддзеркалює інтеграцію знань із різних сфер психології та педагогіки. Ці знання ... переговорів. Література: Гіптерс З. В. Психологія і педагогіка. Опорний конспект лекцій: методичний посібник для ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0012571811676025