Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Реферат
Однако эти способности и качества, как показывает практика современного российского бизнеса, дают наибольшую отдачу лишь при умении вести деловой разг...полностью>>
Педагогика->Реферат
В настоящее время, пожалуй, нет необходимости доказывать важность межпредметных связей в процессе преподавания. Они способствуют лучшему формированию ...полностью>>
Педагогика->Реферат
Тестирование проводится в парах, состоящих из испытуемого и экспериментатора. При необходимости с одним экспериментатором может проходить тестирование...полностью>>
Педагогика->Реферат
Глубокие социальные перемены, происходящие в нашем обществе, резко обострили положение детей в России: растут преступность и правонарушения среди несо...полностью>>

Главная > Конспект >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Лысенкова С.Н. Методом опережающего обучения. -М., 1988.

Шаноринский С.А. Обучение и научное познание. -М., 1981.

Якиманская И.С. Развивающее обучение. -М., 1979.

Лекція 7. ПРОЦЕС НАВЧАННЯ І ЙОГО СТРУКТУРА

Ціль: розкрити сутність, зміст і структуру навчання як конкретного виду педагогічного процесу.

План

Сутність процесу навчання.

Дидактичні системи і моделі навчання.

Навчання містить у собі діяльність учителя - викладача і діяльність учня - навчання. Під керівництвом вчителя учні включаються в діяльність: обчислюють, зіставляють різні варіанти рішення задач, доводять правильність обраного варіанта. Деякі помиляються, їхній виправляють товариші, дає пояснення вчитель. Головне, щоб ніхто не відволікався. Процес навчання буде продуктивним у тому випадку, коли і вчитель, і учні активно, цілеспрямовано працюють.

Відношення «учитель-учень» у процесі навчання не може бути зведене до відношення «передавач-приймач». Діяльність учителя, що здавна позначають терміном викладання, аж ніяк не може бути зведена до простої передачі знань. Ніколи така передача не викликала відгуку в тих, яких навчають,, не будила в них прагнення опанувати знаннями. Дійсні педагоги за всіх часів так будували викладання, щоб викликати активну роботу тих, яких навчають,, озброїти їх необхідними уміннями учитися.

Учень також не зводиться тільки до «прийому» того, що дає вчитель. Дидактика розглядає навчання як складний процес пізнавальної діяльності.

Оволодіння вершинами науки починається з навчання людини читанню, листу, рахунку, виміру в початкових класах школи. Кожне нове покоління, включаючи в життя, вивчає досвід попередніх поколінь і тільки на цій основі шукає нові шляхи в науці, техніку, громадському житті.

Навчання можна охарактеризувати як процес активної цілеспрямованої взаємодії між навчальним і тим, якого навчають, у результаті якого в що навчається формуються визначені знання, уміння, навички, досвід діяльності і поводження, а також особистісні якості.

Дидактика - наука про навчання й утворення, їхніх цілях, змісті, методах, засобах, організації результатах, що досягаються. Під дидактичною системою розуміється виділене за визначеними критеріями цілісне утворення. Дидактичні системи характеризуються внутрішньою цілісністю структур, утворених єдністю цілей, організаційних принципів, змісту, форм і методів навчання. Своєрідність структур дозволяє виділити три принципово відрізняються між собою дидактичні системи:

Систему (дидактику) И.Ф. Гербарта;

Дидактичну систему Д.Дьюи;

Сучасну систему.

И.Ф.Гербарт критично переосмисливши традиційну класно-урочную систему Я.А. Коменского, створив «наукову систему педагогіки», що базується на теоретичних досягненнях етики і психології. По Гербарту, вища мета виховання складається у формуванні моральної особистості, морально сильного характеру. Головний внесок Гербарта в дидактику складається у вичленовуванні етапів (ступіней) навчання. Його схема така: ясність- асоціація- система- метод. Процес навчання протікає від представлень до понять і від понять до умінь теоретичного характеру. Практика в цій схемі отсутствует. Ці формальні рівні не залежать від змісту навчання, визначають хід навчального процесу на всіх уроках і по всіх предметах.

Дидактика Джона Дьюи розроблена з метою протиставлення авторитарній педагогіці гербартистов, що ввійшла в протиріччя з прогресивним розвитком суспільства і школи. Основним внеском Дьюи в дидактику є розроблена їм концепція «повного акта мислення». Мислити людина починає тоді, коли стикається з труднощами, подолання яких має для нього важливе значення. Правильно побудоване навчання, по Дьюи, повинне бути проблемним.

Сучасну дидактику, принципи якої лежать в основі практичної педагогічної діяльності, характеризують наступні особливості:

Концепція ґрунтується на системному підході до розуміння процесу навчання, відповідно до якого почуттєве сприйняття, розуміння і засвоєння знань повинні бути органічно злиті в пізнавальному процесі, навчальній діяльності.

Сутність навчання не зводиться ні до передачі учнем готових знань, ні до самостійного подолання утруднень. Її відрізняє розумне сполучення педагогічного керування з власною ініціативою і самостійністю, активністю учнів.

Іншим став підхід до визначення змісту навчання, змінилися принципи формування навчальних планів і програм, складання навчальних курсів. В даний час розроблені багато десятків різноманітних моделей для опису, пояснення, розрахунку процесу чи навчання його окремих аспектів.

У ній очевидна тенденція зрощування класичної теорії Коменського-Гербарта з прогрессивистской теорією Дьюи і новітніми теоріями навчання. Це свідчить про те, що все добуте попередніми поколіннями педагогів не заперечується, а включається в більш пізні теорії.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Що собою представляє процес навчання?

Які ознаки характерні для поняття процесу навчання?

Що називається дидактикою?

Дайте визначення основних дидактичних категорій.

Що таке дидактична система?

У чому сутність «традиційної» дидактики Гербарта?

У чому сутність «прогресивної» дидактики Дьюи?

які ознаки характеризують сучасну дидактичну систему?

Дайте коротку характеристику функціям навчання: освітньої, розвиваючої і виховний.

ЛІТЕРАТУРА

Босналько В.П. Слагаемые педагогической технологии. -М., 1989.

Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. -М., 1986.

Дидактика современной школы / Под ред. В.А. Онищука. -К., 1987.

Оконь В. Введение в общую дидактику. -М., 1990.

Педагогика / Под ред. П.И. Пидкасистого. Гл.6.-М., 1998.

Подласый И.П. Педагогика: Учебник. -М.: Просвещение, 1996.Гл. 2, Т.1.

Лекція 8. ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ

Ціль: розглянути загальні норми організації навчального процесу, що у дидактику прийнято називати закономірностями і принципами навчання.

План

1. Закони і закономірності навчання і їхня класифікація.

2. Принципи навчання як категорії дидактики.

Закономірність відбиває об'єктивні, істотні, необхідні, загальні, стійкі і повторювані за певних умов взаємозв'язку. Строго зафіксовані закономірності є законами. Закони і закономірності- головні компоненти наукової теорії.

Можна виділити наступні основні закони:

Закон соціальної обумовленості цілей, змісту і методів навчання розкриває об'єктивний процес впливу суспільних відносин на формування всіх елементів виховання і навчання.

Закон що виховує і розвиває навчання розкриває співвідношення оволодіння знаннями, способами діяльності і розвитку особистості.

Закон обумовленості навчання і виховання характером діяльності учнів розкриває співвідношення між способами організації навчання, діяльністю учнів і результатами навчання.

Закон цілісності і єдності педагогічного процесу розкриває необхідність гармонійної єдності раціонального, емоційного, змістовного, операційного, мотиваційного компонентів педагогічного процесу.

Закон єдності і взаємозв'язку теорії і практики в навчанні.

Закон єдності і взаємозумовленості індивідуальної і колективної організації навчальної діяльності.

Закономірності процесу навчання поділяються на зовнішні і внутрішні. Перші характеризують залежність навчання від суспільних процесів і умов, від соціальної і політичної ситуації, рівня культури й ін.

До внутрішніх закономірностей відносяться зв'язки між компонентами процесу навчання: між цілями, змістом, методами, засобами, формами. Серед закономірностей можна назвати такі:

навчальна діяльність викладача носить і характер, що виховує;

залежність між взаємодією педагога й учня і результатами навчання;

міцність засвоєння навчального матеріалу залежить від систематичного повторення вивченого; залежність розвитку уміння учнів від застосування пошукових методів, проблемного навчання;

залежність формування понять у свідомості тих, яких навчають, від спеціальної пізнавальної діяльності по виділенню істотних ознак, явищ, по зіставленню різних понять.

Дидактика прагне насамперед відкрити об'єктивні закони навчання. Ці закони дають викладачам розуміння загальної картини об'єктивного розвитку дидактичних процесів. Однак вони не містять безпосередніх указівок для практичної діяльності. Практичні вказівки по здійсненню навчання закріплені в принципах навчання.

Принципами навчання називають визначену систему вихідних, основних дидактичних вимог до процесу навчання, виконання яких забезпечує його необхідну ефективність.

Відповідно до етапів формування і здійснення циклу педагогічного керування пізнавальною і практичною діяльністю тих, яких навчають, виділяється наступна система принципів навчання:

принцип розвиваючого і характеру навчання, що виховує;

принцип системності і послідовності в оволодінні досягненнями науки, культури, досвіду діяльності;

принцип созидательности, творчій активності і самостійності учнів при керівній ролі вчителя;

принцип наочності, єдність конкретного й абстрактного, раціонального й емоційного, репродуктивного і продуктивного як вираження комплексного підходу;

принцип приступності навчання;

принцип науковості навчання і розвитку пізнавальних сил учнів;

принцип зв'язку навчання з життям, теорії з практикою;

принцип раціонального сполучення колективних і індивідуальних форм і способів навчальної роботи.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Що виражає поняття «закономірність» і «закон»?

Чи впливає формулювання закономірностей на її об'єктивність?

Які групи конкретних закономірностей виділяються в дидактику?

Приведіть приклади загальних закономірностей.

Приведіть приклади конкретних закономірностей.

Укажіть, у чому складається значення знання закономірностей і принципів навчання для вчителя?

ЛІТЕРАТУРА

Баранов С.П. Принципы обучения. - М., 1975.

Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. -М.: Просвещение, 1982.- 192с.

Дидактика средней школы / Под ред. М.Н. Скаткина.-М., 1982.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Основи педагогіки вищої школи. Лекції

  Конспект >> Педагогика
  ... людини, дитини. Методика викладання лекцій з педагогіки за стилем, інструментуванням відр ... викладення матеріалу лекції в плані або конспекті лекцій, який затверджується ... ідей, повідомлень з педагогічних проблем, конспектів лекцій, анотацій, рецензій, оглядів, ...
 2. Історія педагогіки. Навчальний посібник

  Книга >> Педагогика
  ... для середньої освіти", "Перші лекції з педагогіки", "Загальна педагогіка, яка виведена з цілей ... . — 406 с. Жураковский Г.Е. Ушинский К.Д. – великий русский педагог. – Конспект доклада, 1946 г. – Відділ рукописів РДБ ...
 3. Історія психології. Конспект лекцій

  Конспект >> Психология
  ... на відміну від інших наук. ЛЕКЦІЯ № 3. Розвиток природознавства 1. Розквіт природознавства ... буде будуватися експериментальна психологія в Німеччині. ЛЕКЦІЯ № 5. Розвиток психології в епоху ... для будівництва наукової педагогіки. Інше положення Гербарта пов ...
 4. Методика викладання основ економіки. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... з підручником і конспектом лекції доповнюється аналізом конспекту-схеми викладача або ... ться (в основному) в галузях психології, педагогіки, медицини. У практиці тестування розрі ... категорій, законів. Стереотипи авторитарної педагогіки. Вони є дуже живучими і ...
 5. Психологія та педагогіка. Конспект лекцій

  Лекция >> Психология
  ... . Розроблений опорний конспект лекцій віддзеркалює інтеграцію знань із різних сфер психології та педагогіки. Ці знання ... переговорів. Література: Гіптерс З. В. Психологія і педагогіка. Опорний конспект лекцій: методичний посібник для ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0012099742889404