Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Реферат
Однако эти способности и качества, как показывает практика современного российского бизнеса, дают наибольшую отдачу лишь при умении вести деловой разг...полностью>>
Педагогика->Реферат
В настоящее время, пожалуй, нет необходимости доказывать важность межпредметных связей в процессе преподавания. Они способствуют лучшему формированию ...полностью>>
Педагогика->Реферат
Тестирование проводится в парах, состоящих из испытуемого и экспериментатора. При необходимости с одним экспериментатором может проходить тестирование...полностью>>
Педагогика->Реферат
Глубокие социальные перемены, происходящие в нашем обществе, резко обострили положение детей в России: растут преступность и правонарушения среди несо...полностью>>

Главная > Конспект >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:
План

1. Вікова періодизація.

2. Акселерація.

3. Дитяча обдарованість.

Те, що розвиток як фізичне, так і розумове, тісно зв'язаний з віком, розуміли вже в далекій давнині. Ця самоочевидна істина не вимагала особливих доказів: більше прожив людину на світі- став вище ростом і міцніше тілом, з віком приходить мудрість, накопичується досвід, збільшуються знання. Кожному віку відповідає свій рівень фізичного, психічного і соціального розвитку. Це відповідність справедлива лише в загальному і цілому, розвиток конкретної людини може відхиляться в ту чи іншу сторону.

Для правильного керування процесами розвитку педагоги розробили класифікацію періодів життя людини. Періодизація ґрунтується на виділенні вікових особливостей. Віковими особливостями називаються характерні для визначеного періоду життя анатомо-фізіологічні і психічні якості. Повна періодизація розвитку охоплює все людське життя з найбільш характерними стадіями, а неповні (часткові)- тільки ту частину життя і розвитку, що цікавить визначену наукову область. Для педагогіки школи найбільший інтерес представляє періодизація шкільного віку.

У своєму становленні дитина проходить двох стадій: біологічну, протягом дев'ятимісячного розвитку в утробі матері, і соціальну, протягом приблизно 17-18 років у різних формах соціального виховання. Періодизація соціальної стадії має наступну структуру:

Від народження до 1 року - раннє дитинство;

Від 1 року до 3 років - власне дитинство;

Від 3 до 6 років - раннє дитинство (дошкільний);

Від 6 до 8 років - власне дитинство;

Від 8 до 11 років - передпідлітковий період (разом із означеним вище іменується ще і молодшим шкільним віком);

Від 11 до 14 років - підлітковий вік (середній шкільний вік);

Від 14 до 18 років - юнацький вік (старший шкільний).

Облік вікових особливостей - один з основних педагогічних принципів. Спираючи на нього планується навчальне навантаження, розпорядок дня, режим праці і відпочинку.

У сучасних періодизаціях дитинства відзначаються явища прискореного фізичного розвитку дітей - акселерація (від лат. «акселерацио»- прискорення)- це прискорений фізичний розвиток у дитячому і підлітковому віці. У педагогів акселерація асоціюється не стільки з прискореними темпами фізичного розвитку скільки з неузгодженістю фізіологічного змагання організму і соціалізацією особистості.

Вирослий організм вимагає задоволення всіх «дорослих» фізіологічних потреб, у тому числі і полових, соціальне розвиток відстає і вступає в конфлікт із бурхливо прогресуючою фізіологією. Виникає напруга, що приводить до значних психологічних перевантажень, підліток шукає шляхи його усунення і вибирає такі, котрі підказує його незміцнілий розум. У цьому основні протиріччя акселерації, що створила чимало труднощів як для самих підлітків, так і для дорослих - батьків, учителів, вихователів.

Розходження в ступені, якості і спрямованості обдарованості людини визначені природою, генетичним тлом. Кожна нормальна дитина обдарована всіма людськими сутнісними силами і можливістю в необхідній і достатній соціальній умовах розвивати їх у собі. У дітей сутнісні сили розвиваються, як правило, рівномірно, сукупно, гармонійно. Яка із сутнісних сил, будь те інтелект, почуття, воля, руки і ноги, зір і слух, абстрактний чи конкретно-образне мислення, може могутньо і яскраво проявитися, залежить від соціального і педагогічного тла, на якому відбувається загальний розвиток дитячої особистості. При сприятливих обставинах кожна дитина може виявити себе як обдарована істота. Чим більше створюється можливостей для творчого саме прояву всім дітям, тим більше шансів виявлення і вирощування в загальній масі обдарованих, рідких, яскравих і сильних різноманітних талантів. Тому завдання педагогіки полягає в тім, щоб спираючи на ідею загальної генетичної обдарованості дітей, створити методику роботи не тільки з яскраво заявляють про себе талантами, але і забезпечувати поле діяльності для творчого саме прояву і самовираження всім дітям.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Що таке вікова періодизація?

Що таке вікової особливості?

Для чого необхідно враховувати вікові особливості?

Що таке акселерація?

Які педагогічні проблеми ставить акселерація?

яка залежність існує між віком і темпами духовного розвитку?

У чому сутність дитячої обдарованості і які шляхи її розвитку.

ЛІТЕРАТУРА

Возрастная и педагогическая психология /Под ред. А.В. Петровского. -М., 1973.

Выготский Л.С., Лурия А.Р. Этюды по истории поведения. -М., 1993.

Выготский Л.С. Педагогическая психология. -М., 1991.

Гуревич К.М. Индивидуально-психологические особенности школьников. -М., 1988.

Костюк Г.С. Учебно-воспитательный процесс и психическое развитие личности. -К., 1989.

Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. -СПб: Питер Ком, 1999.

Лекція 6. ЦІЛІСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС,
ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПРИНЦИПИ

Ціль: показати єдність навчання, виховання і розвитку як цілісний системи.

План

Педагогічний процес як система.

Специфіка процесу навчання і виховання, що входять у цілісний педагогічний процес.

Латинське слово «процессус» означає «рух уперед», «зміна». Педагогічним процесом називається взаємодія вихователів та виховуємого, спрямоване на досягнення заданої мети і, що приводить до заздалегідь наміченої зміни стану, перетворенню властивостей і якостей випробуваних. Іншими словами, педагогічний процес - це процес у який соціальний досвід переплавляється в якості особистості. Забезпечення єдності навчання, виховання і розвитку на основі цілісності і спільності складає головну сутність педагогічного процесу.

Педагогічна теорія зробив прогресивний крок, навчивши представляти педагогічний процес як динамічну систему. Крім чіткого виділення складених компонентів, таке представлення дозволяє аналізувати численні зв'язки і відносини між компонентами, а це головне в практиці керування педагогічним процесом.

Структуру системи складають елементи (компоненти), а також зв'язку між ними. Розуміння зв'язків важливіше всього, тому що тільки знаючи, що з чим і як зв'язане в педагогічному процесі, можна вирішити проблему поліпшення організації, керування і якості даного процесу. Результат процесу знаходиться в прямої залежності від взаємодії педагога, застосовуваної технології, учня.

Педагогічний процес створюється педагогом. Де б ні протікав педагогічний процес, яким би педагогом не створювався, він буде мати одну і тугіше структуру.

ЦільПринципиЗмістМетодиЗасобуФорми

Ціль відбиває той кінцевий результат педагогічної взаємодії до якого прагнуть педагог і учень. Принципи призначені для визначення основних напрямків досягнення мети.

Зміст - це частина досвіду поколінь, що передається учнем для досягнення поставленої мети відповідно до обраних напрямків.

Методи - це дії педагога й учня, за допомогою яких передається і приймається зміст. Засобу як матеріалізовані предметні способи роботи зі змістом використовуються в єдності з методами. Форми організації педагогічного процесу додають йому логічну завершеність, закінченість.

Динамічність педагогічного процесу досягається за рахунок трьох його структур: педагогічної, методичної і психологічний. Для створення методичної структури ціль розбивається на ряд задач, відповідно до яких визначаються послідовні етапи діяльності педагога й учнів. Педагогічна і методична структури педагогічного процесу органічно взаємозалежні. Більш складної є психологічна структура: 1) психічні пізнавальні процеси; 2) прояв учнями інтересу, схильностей, мотивації навчання, динаміка емоційного настрою; 3) підйоми і спади фізичної і нервово-психічної напруги, динаміка активності, працездатності і стомлення.

Щоб педагогічний процес «почав рухатися» необхідний такий компонент як керування. Структура цього компонента складається з:

постановки мети - інформаційне забезпечення (діагностування особливостей учнів);

формулювання задач у залежності від мети й особливостей учнів;

проектування, планування діяльності по досягненню мети (планування змісту, методів, засобів, форм);

реалізація проекту;

контроль за ходом виконання;

коректування; підведення підсумків.

Педагогічний процес являє собою не механічне з'єднання процесів виховання, навчання, розвитку, а нове якісне утворення, що підкоряється своїм особливим закономірностям. Цілісність, спільність, єдність - головні характеристики педагогічного процесу, що підкреслюють підпорядкування всіх складових його процесів єдиної мети. Складна діалектика відносин усередині педагогічного процесу полягає: 1) у єдності і самостійності процесів, його утворюючих; 2) у цілісності і співпідпорядкованості вхідних у нього відособлених систем; 3) у наявність загального і збереженні специфічного.

Специфіка процесів, що утворять цілісний педагогічний процес виявляється при виділенні домінуючих функцій процесів навчання, виховання, розвитку. Але кожний з названих процесів виконує в цілісному процесі і супутні функції: виховання виконує не тільки виховну, але і розвиваючу, і освітню функцію, а навчання немислиме без супутнього йому виховання і розвитку.

Специфіка процесів чітко виявляється при виборі форм і методів досягнення мети. Якщо в навчанні використовується переважно строго регламентована класно-визначена форма роботи, то у вихованні превалюють більш вільні форми різного характеру: суспільно корисна, спортивна, художня, корисний праця. Розрізняються і єдині у своїй основі методи (шляху) досягнення мети: якщо навчання використовує переважно способи впливу на інтелектуальну сферу, то виховання, не заперечуючи їх, більш схильне до засобів, що впливають на мотиваційну і діючу-емоційну сферу.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Що таке педагогічний процес?

Що являє собою педагогічний процес як система?

Охарактеризуйте компоненти педагогічного процесу.

Що означає цілісність педагогічного процесу?

У чому специфіка процесів, що складають педагогічний процес?

Як ви визначите динаміку педагогічного процесу?

Як розвивається особистість у педагогічному процесі?

Як керувати педагогічним процесом?

Виділите і проаналізуйте основні етапи педагогічного процесу?

ЛІТЕРАТУРА

Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. -Минск, 1990.

Дьяченко В.К. Организационная структура учебного процесса и его развитие. -М., 1989.

Ильин Е.Н. Путь к ученику. -М., 1988.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Основи педагогіки вищої школи. Лекції

  Конспект >> Педагогика
  ... людини, дитини. Методика викладання лекцій з педагогіки за стилем, інструментуванням відр ... викладення матеріалу лекції в плані або конспекті лекцій, який затверджується ... ідей, повідомлень з педагогічних проблем, конспектів лекцій, анотацій, рецензій, оглядів, ...
 2. Історія педагогіки. Навчальний посібник

  Книга >> Педагогика
  ... для середньої освіти", "Перші лекції з педагогіки", "Загальна педагогіка, яка виведена з цілей ... . — 406 с. Жураковский Г.Е. Ушинский К.Д. – великий русский педагог. – Конспект доклада, 1946 г. – Відділ рукописів РДБ ...
 3. Історія психології. Конспект лекцій

  Конспект >> Психология
  ... на відміну від інших наук. ЛЕКЦІЯ № 3. Розвиток природознавства 1. Розквіт природознавства ... буде будуватися експериментальна психологія в Німеччині. ЛЕКЦІЯ № 5. Розвиток психології в епоху ... для будівництва наукової педагогіки. Інше положення Гербарта пов ...
 4. Методика викладання основ економіки. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... з підручником і конспектом лекції доповнюється аналізом конспекту-схеми викладача або ... ться (в основному) в галузях психології, педагогіки, медицини. У практиці тестування розрі ... категорій, законів. Стереотипи авторитарної педагогіки. Вони є дуже живучими і ...
 5. Психологія та педагогіка. Конспект лекцій

  Лекция >> Психология
  ... . Розроблений опорний конспект лекцій віддзеркалює інтеграцію знань із різних сфер психології та педагогіки. Ці знання ... переговорів. Література: Гіптерс З. В. Психологія і педагогіка. Опорний конспект лекцій: методичний посібник для ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0010740756988525