Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Лекция
Исторически это была самая первая форма обучения (в первобытном обществе, в античных государствах), когда ученик общался с учителем один на один и все...полностью>>
Педагогика->Реферат
развивающая: развитие логического мышления в ходе контроля, когда требуется умение понять вопрос или задание, определить, что является причиной и след...полностью>>
Педагогика->Реферат
Каждая наука в одном и том же объекте изучения выделяет свой предмет исследования – ту или иную форму бытия объективного мира, ту или иную сторону про...полностью>>
Педагогика->Доклад
«Под педагогическим исследованием понимается процесс и результат научной деятельности, направленный на получение новых знаний о закономерностях образо...полностью>>

Главная > Конспект >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Лекція 1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧІ І МЕТОДИ ПЕДАГОГІКИ

Ціль: Розкрити сутність, зміст, задачі і методи педагогіки як науки, визначити її предмет і об'єкти вивчення.

План

1. Предмет, сутність і зміст педагогіки.

2. Задачі і методи педагогічних досліджень.

Своя назва педагогіка одержала від грецьких слів «пайдос» - дитя і «аго»- вести. У діловому перекладі «пейдогос» означає «дітоводій». Педагогом у Древній Греції називали раба, що у буквальному значенні слова брало за руку дитини свого пана і супроводжував його в школу.

Поступово слово «педагогіка» стало вживатися в більш загальному змісті для позначення її як мистецтва, і т їм самим вона як би прирівнювалася до практики. По-друге, цим словом позначають педагогічну науку. По-третє, під педагогікою розуміють систему діяльності, що проектується в навчальних матеріалах, рекомендаціях, установках. Останнім часом цим словом стали позначати представлення про ті чи інші підходи до навчання, про методи й організаційні форми: педагогіка співробітництва, педагогіка розвитку, соціальна педагогіка, педагогіка ототожнення і т.д.

Однак така двозначність у трактуванні терміна заважає ясному розумінню і науковому викладу. Для того, щоб не ухилятися вбік при поясненні складних педагогічних проблем, приймемо однозначне трактування «педагогіка» означає «педагогічна наука», і тільки в цьому змісті будемо вживати це слово.

Зовсім інша справа - практична виховна діяльність. Її здійснення жадає від педагога оволодіння відповідними виховними уміннями і навичками, що можуть мати різний ступінь досконалості і досягати рівня педагогічного мистецтва. Із семантичної точки зору необхідно розрізняти педагогіку як теоретичну науку і практичну виховну діяльність як мистецтво.

Педагогіка вивчає закономірності, принципи, зміст, методи, форми утворення, навчання.

Об'єкт пізнання в педагогіці - людина, що розвивається в результаті виховних відносин.

Предмет педагогіки - виховні відносини, що забезпечують розвиток людини.

Педагогіка - це наука про виховні відносини, що виникають у процесі взаємозв'язку виховання, утворення і навчання із самовихованням, самоосвітою і самонавчанням і спрямованих на розвиток людини. Педагогіку можна визначити як науку перекладу досвіду одного покоління в досвід іншого.

Педагогіку не можна характеризувати тільки як теоретичну чи тільки як прикладну науку. Вона, з одного боку, описує і пояснює педагогічні явища, з іншого боку - указує, як потрібно навчати і виховувати. Як відомо, знає не той, хто безпомилково відповідає, а той, хто правильно застосовує.

Педагогіка вирішує наукові і практичні задачі. Задачі практичної науки - вести дослідження, а практичні задачі школи, вузу - здійснювати виховання, утворення школярів, студентів.

Задача педагогічної науки розкрити закономірності в області виховання, утворення, керування освітніми і виховними системами. Як результати виступає навченість, вихованість, розвиненість особистості в конкретних її параметрах.

До складу постійних задач входять також:

 1. Вивчення й узагальнення практики, досвіду педагогічної діяльності.

 2. Розробка нових методів, засобів, форм, систем навчання, виховання, керування освітніми структурами.

 3. Прогнозування утворення на найближче і віддалене майбутнє.

 4. Упровадження результатів досліджень у практику.

 5. Розробка теоретичних, методологічних основ інноваційних процесів, раціональних зв'язків теорії і практики.

Педагогічні дослідження здійснюються за допомогою цілої системи різноманітних методів. До них відносяться:

педагогічне спостереження;

дослідницька бесіда;

вивчення документації і продуктів діяльності учнів;

педагогічний експеримент;

вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду;

соціологічні методи дослідження (анкетування, рейтинг, метод компетентних оцінок);

методи математичної статистики;

теоретичний аналіз педагогічних ідей і ін.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

Педагогіку називають наукою і мистецтвом. Висловіть свою точку зору і доведіть її правильність.

Сформулюйте локальну задачу педагогічної науки і доведіть її актуальність.

Які задачі педагогіки?

Що називається навчанням?

Що таке утворення?

Який вплив робить педагогіка на розвиток суміжних наук?

Якими ознаками характеризується наукова педагогічна теорія?

Проаналізуйте співвідношення педагогічної науки і педагогічної практики.

Як відбулася назва науки «педагогіка»?

Які методологічні посилки лежать в основі розвитку наукової педагогіки?

ЛІТЕРАТУРА:

Бабанский Ю.К. Педагогіка.-М., 1988.

Введення в наукове дослідження з педагогіки / Під ред. Журавльова В.И.-М., 1988.

Журавльов И.К. Педагогіка в системі наук про людину. -М., 1990.

Лихачов Б.Т. Педагогіка. Курс лекцій. -М., Юрайт, 1998.

Педагогика. Учебное пособие. / Под ред. П.И. Подкасистого. -М., Пед. Общ-во России, 1998.

Подласый И.П. Педагогика. -М.: Образование, 1996.

Полонский В.М. Науково-педагогічна інформація. Словник-довідник.-М., 1995.

Лекція 2. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕОРІЙ

Ціль: Розглянути історію становлення і розвитку педагогіки й утворення з найдавніших часів і до нового часу.

План

Виховання і школа до нової ери.

Педагогічні погляди і теорії в середніх століттях.

Педагогіка в новий час.

Практика виховання своїми коренями іде в глибинні шари людської цивілізації. З'явилося воно разом з першими людьми. Дітей виховували без усякої педагогіки, навіть не підозрюючи про її існування. Наука про виховання сформувалася значно пізніше.

Відомо, що першопричина виникнення всіх наукових галузей - потреби життя. Наступив час, коли утворення стало грати дуже помітну роль у житті людей. Виявилося, що суспільство прогресує чи швидше повільніше в залежності від того, як у ньому поставлене виховання підростаючих поколінь. З'явилася потреба в узагальненні досвіду виховання, у створенні спеціальних навчально-виховних установ для підготовки молоді до життя.

Вже в найбільш розвитих державах древнього світу - Китаї, Єгипті, Індії - були початі серйозні спроби узагальнення досвіду виховання, вичленення теоретичних початків. Однак, справжнього розквіту педагогічна думка і педагогічна практика досягли в Древній Греції і Римі. У Древній Греції особливо виділилися дві системи виховання: спартанська й афінська.

У Спарті головної була суспільна система виховання. У віці з 7 до 15 років навчалися поза родиною читанню, рахунку, військово-фізичній підготовці. У 15-20 років юні спартанці одержували музичне виховання (хоровий спів), не припиняючи посилений фізичну і вишкіл. Ця ж система виховання застосовувалася і для дівчин, але в полегшеному й укороченому варіанті.

В Афінах система виховання була більш розвинутою. До 7 років домашнє виховання. Для дівчинок цим і закінчувалося. А хлопчики з 7 років навчалися в приватних і платних школах. З 12-16 років підлітки в школах займалися фізичною підготовкою. З 16-18 років - гімназія, де вивчали філософію, літературу, політику.

Систему виховання у своїх філософських працях розвивали Демокрит, Платон, Аристотель. У їхніх працях глибоко розроблені найважливіші ідеї зв'язані з вихованням людини, формуванням його особистості.

Своєрідним підсумком розвитку колиски європейської системи виховання і педагогічної думки став добуток «Утворення оратора» Марка Квинтилиана. Його праця довгий час був основною книгою по педагогіці, що вивчали у всіх риторичних школах.

У період середньовіччя церква монополізувала духовне життя суспільства, направляючи виховання в релігійне русло. У Західній Європі монополія церкви на утворення уже видна з простого переліку типів шкіл: парафіяльні (при церковному приході), монастирські (при монастирях), соборні чи кафедральні (при єпископських резиденціях). В усіх цих школах діти 7-15 років навчалися основам грамоти, релігійним догмам і співу псалмів, молитов.

Духівництво украй вороже відносилося до античної культури, воно пропагувало погляд на дитину як на істоту від народження причетне до «первородного гріха», якому варто перемагати шляхом виховання «у страху божому». І хоча серед діячів церкви були видні філософи (Тертуллиан, Августин, Аквинат) великі педагогічні трактати, що створили, педагогічна теорія далеко вперед не пішла.

Виділення педагогіки з філософії й оформлення її в наукову систему почалося вже в новий час і зв'язано з ім'ям великого педагога Яна Амоса Коменского. Його головна праця «Велика дидактика» вийшла в 1654 р. - одна з перших педагогічних книг. Запропоновані Коменским принципи, методи, форми навчання стали основою педагогічної теорії.

На відміну від Я.А.Коменского англійський філософ і педагог Джон Локк зосередив головні зусилля на теорії виховання. У своїй основній праці «Думки про виховання» він викладає погляди на виховання джентльмена, як чоловіка упевненого в собі, що сполучить високу освіченість з діловими якостями.

Непримиренну боротьбу з догматизмом, схоластикою і вербалізмом у педагогіці вели французькі просвітителі й особливо Ж.Ж.Руссо, що проповідував теорію природного виховання - вільного виховання.

Демократичні ідеї французьких просвітителів багато в чому визначили творчість великих педагогів Й.Г.Песталоцці, Й.Ф.Гербарт, Ф.В.Дистервег, які займалися багатьма проблемами педагогіки. Вони залишили величезну педагогічну спадщину нащадкам. Багато в чому їхні погляди дуже сучасні.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Які були мети виховання в первісному суспільстві?

Які мети і зміст спартанської системи виховання?

Які мети і зміст афінської системи утворення?

Які мети і зміст римської системи виховання?

Які характерні риси середньовічного виховання й утворення?

Розкрийте принцип природосообразності у вихованні висунутий Я.А. Коменским?

Які вказівки давав Я.А.Коменский для порушення в учнях спраги до знань?

У чому полягає новаторство педагогічної думки Д.Локка?

Розкрийте сутність природного виховання Ж.Ж.Руссо?

Які найпростіші елементи всякого знання виділив И.Г.Песталоцци і для чого?

Розкрийте принципи розумного організованого виховання висунуті Ф.В.Дистервегом.

Розкрийте сутність навчання про роль апперцепції в засвоєнні нових знань Й.Ф.Гербарта.

ЛІТЕРАТУРА

Жураковский Г.Е. Очерки по истории античной педагогики. -М., 1963

История педагогики / Под ред. М.Ф.Шабаевой.-М.: Просвещение, 1981- 367с.

Константинов Н.А., Мединский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики. -М., 1982

Малькова З.А. Школа и педагогика за рубежом.-М., 1983

Прянникова В.Г., Рывин З.И. История образования и педагогической мысли. -М., 1995Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Основи педагогіки вищої школи. Лекції

  Конспект >> Педагогика
  ... людини, дитини. Методика викладання лекцій з педагогіки за стилем, інструментуванням відр ... викладення матеріалу лекції в плані або конспекті лекцій, який затверджується ... ідей, повідомлень з педагогічних проблем, конспектів лекцій, анотацій, рецензій, оглядів, ...
 2. Історія педагогіки. Навчальний посібник

  Книга >> Педагогика
  ... для середньої освіти", "Перші лекції з педагогіки", "Загальна педагогіка, яка виведена з цілей ... . — 406 с. Жураковский Г.Е. Ушинский К.Д. – великий русский педагог. – Конспект доклада, 1946 г. – Відділ рукописів РДБ ...
 3. Історія психології. Конспект лекцій

  Конспект >> Психология
  ... на відміну від інших наук. ЛЕКЦІЯ № 3. Розвиток природознавства 1. Розквіт природознавства ... буде будуватися експериментальна психологія в Німеччині. ЛЕКЦІЯ № 5. Розвиток психології в епоху ... для будівництва наукової педагогіки. Інше положення Гербарта пов ...
 4. Методика викладання основ економіки. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... з підручником і конспектом лекції доповнюється аналізом конспекту-схеми викладача або ... ться (в основному) в галузях психології, педагогіки, медицини. У практиці тестування розрі ... категорій, законів. Стереотипи авторитарної педагогіки. Вони є дуже живучими і ...
 5. Психологія та педагогіка. Конспект лекцій

  Лекция >> Психология
  ... . Розроблений опорний конспект лекцій віддзеркалює інтеграцію знань із різних сфер психології та педагогіки. Ці знання ... переговорів. Література: Гіптерс З. В. Психологія і педагогіка. Опорний конспект лекцій: методичний посібник для ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016460418701172