Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
При написанні своєї роботи мені представлялися особливо важливими кілька моментів: насамперед, я ставив перед собою задачу ознайомлення з основними ід...полностью>>
Астрономия->Реферат
Братство Прерафаелітів, що на початку діяльності позначало себе загадковими ініціалами ПРБ, - це товариство художників, що було утворене 1848 року в Л...полностью>>
Астрономия->Реферат
Останньою великої і по-своєму епохальною філософською системою західної античності є неоплатонізм. Філософія неоплатонізму виникає в ІІІ н.е. і розвив...полностью>>
Астрономия->Реферат
Сурядності Платона (427-347 рр. до н. е.) - унікальне явище у відношенні виділення філософської концепції. Цей високохудожній, захоплюючий опис самого...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Інститут управління природними ресурсами

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

Світовий досвід

в управлінні

персоналом

виконав студент групи М-21

Федюк В.В.

перевірив:

доцент Батьковець Г.А.

Коломия – 2001 р.

ЗМІСТ

Вступ……………………………………….………………………. 3

1. Американський досвід управління персоналом....................................... 5

2. Японський досвід управління персоналом............................................... 23

3. Англійський досвід управління персоналом............................................ 26

Висновки...................................................................................................... 28

Список літератури....................................................................................... 30

ПЛАН

Вступ

1. Американський досвід управління персоналом

2. Японський досвід управління персоналом

3. Англійський досвід управління персоналом

Висновки

Список літератури

ВСТУП

Концепція управління персоналом підприємства - це система теоретико-методологічних поглядів на розуміння і визначення сутності, змісту, цілей, завдань, критеріїв, принципів і методів управління персоналом, а також організаційно-практичних підходів до формування механізму її реалізації в конкретних умовах функціонування підприємств.

Основу концепції управління персоналом підприємства в даний час складає зростаюча роль особистості працівника, знання його мотиваційних установок, вміння їх формувати і направляти у відповідності із завданнями, що стоять перед підприємством.

Зміна економічної і політичної систем України в 90-ті роки одночасно надали великі можливості і містять серйозні загрози для існування кожної особистості, вносять значний рівень невизначеності в життя практично кожної людини.

Управління персоналом в такій ситуації набуває особливого значення, оскільки дозволяє реалізувати, узагальнити широкий спектр питань адаптації індивіда до зовнішніх умов, врахування особистісного фактора при побудові системи управління персоналом.

Виходячи на вітчизняний та світовий товарний ринки керівники підприємств стикаються з непристосованістю досвіду роботи з кадрами при плановій економіці до нових умов господарювання. Не зважаючи на такі позитивні аспекти, як гарантованість зайнятості, соціальний захист працівників, в радянській системі кадрового менеджменту були такі негативні аспекти як:

 1. Відсутність системи добору працівників (бо існував централізований розподіл випускників навчальних закладів).

 2. Прийняття на керівні посади за партійною ознакою.

 3. Відсутність системи мотивації і стимулювання ефективної роботи (через існування систему перерозподілу результатів праці як в середині підприємства, так і в державі в цілому).

Менеджмент українських підприємств поставлено перед необхідністю реформування системи кадрового менеджменту загалом, необхідністю розробки філософії кадрового менеджменту своїх підприємств.

Укрупнено можна виділити три фактори, що впливають на працівників підприємства:

 1. Ієрархічна структура підприємства - де основним засобом впливу є відношення влади-підлеглості, примушення і контролю.

 2. Культура, тобто шкала цінностей, вироблених суспільством, підприємством або групою осіб, соціальні норми, які регламентують дії особистості, примушують індивіда вести себе так, а не інакше без помітного тиску.

 3. Ринок - мережа рівноправних відносин, що базуються на купівлі-продажу продукції і послуг, відношеннях власності, рівновазі інтересів продавця і покупця.

Ці фактори впливу - поняття достатньо складні і на практиці рідко застосовуються окремо. Характер, якість економічної ситуації на підприємстві визначається фактором, якому віддається пріоритет.

При переході до ринку підприємства повільно відходять від ієрархічного управління, жорсткого адміністративного впливу, практично необмеженої виконавчої влади до ринкових взаємовідносин, відношенням власності, що базуються на економічних методах. Саме тому зростає значення досвіду закордонних підприємств при розробці підходів до пріоритету цінностей.

Аналізуючи розвиток тематики кадрового менеджменту на ринку навчальних посібників пострадянських країн, можна зауважити, що спершу до читача потрапляли виключно перекладні видання, які хоча і допомогли розширити тематичні межі вітчизняного управління, проте не давали практичних порад, застосовних до економічних реалій України. Серед даних перекладних видань окремо слід виділити книжки написані такими відомими менеджерами, як Г.Форд, Ли Якокка. Врешті, лише з 1998 року почали виходити підручники російських та українських авторів, які базуючись на узагальненому досвіді зарубіжних фірм, формулювали концепційні положення вітчизняного менеджменту персоналу.

Завданням роботи є дослідити специфіку кадрової роботи на підприємствах США, Європи та Японії. Визначити спільні та відмінні риси, сформувати на основі узагальнення позитивних елементів дерево цілей системи управління персоналом українського підприємства.

1 АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

В усьому світі йде пошук найбільш раціональних моделей управління. Досвід багатьох фірм показав, що інвестиції в нове обладнання не приводять до підвищення продуктивності праці, якщо не враховується "людський фактор", тобто якщо одночасно не здійснюються великі вкладення капіталу в підготовку персоналу, створення резерву кадрів, у впровадження нових принципів організації праці. Для управлінського рівня необхідно, крім того, створення нової виробничої культури, що включає принципи групової роботи (виробничої діяльності), реорганізацію підготовки і підвищення кваліфікації персоналу з орієнтацією на системну, комплексну організацію роботи з резервом кадрів, на оплату праці виходячи з виробничих потреб, на стимулювання ініціативи і залучення в процес прийняття рішень, у тому числі спрямованих на підвищення якості обслуговування споживачів.

Структура управління американською корпорацією представлена на мал. 1.1.

Великі нововведення в управлінні американськими компаніями — уведення системи стратегічного планування і управління, перехід до децентралізації структур і використання бригадних методів організації праці.

Проблемам удосконалювання роботи з керівними кадрами в США завжди придавалось винятково важливе значення. Економічні основи побудови і загальна соціальна спрямованість систем управління найманим персоналом у США знаходяться під найсильнішим впливом відносин праці і капіталу, заробітної плати і розподілу прибавочної вартості (прибутку). Багато принципів організації кадрової роботи в США склалися в специфічних американ ських умовах і істотно відрізняються від підходів, практикуємих, наприклад, у західноєвропейських країнах і Японії.

Американська система заснована на розгляді діяльності по управлінню як самостійної професії і наявності самої развинутої у світі мережі навчальних закладів, інших навчальних центрів і спеціальних програм, що забезпечують широку підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації керуючих. Вона пристосована до умов високої мобільності керівного складу в промисловості США, що ускладнює проблему формування резерву кадрів'. В американському управлінні значно вище прошарок "дже-нералистів", тобто виконуючих загальні обов'язки керівників широкого профілю, що повинні бути компетентні й у техніку, і в економіці, і у виробництві, і в ринковій діяльності і т.п. Широко використовуються програмно-цільові, матричні структури управління, що вимагають розвитку особливих навичок гнучкості, пристосовності в діловому поводженні керівників вищого і середнього рівнів. Системи добору, оцінки, стимулювання, просування персоналу в США набагато більше засновані на індивідуальному підході до кожного керівника і фахівця, чим в інших країнах. Вони розвиваються як під впливом об'єктивних вимог, так і на ґрунті традиційної американської психології індивідуалізму, досягнення особистого успіху, перемоги в конкуренції і т.п.

Рада директорів,

керівникки функ-

ціональних служб

Вище

керівництво

Прийняття рішень стра-

тегічного характеру (ін-

вестиційна, технічна, ка-

дрова політика), страте-

гічне планування

Керуючі відділен-

нями, директора

підприємств, на-

чальники підроз-

ділів, їхні заступ-

ники

Середній

рівень

управління

Прийняття рішень по виробничих проблемах, контроль за виконанням виробничих завдань

Фахівці, наукові

кадри, інженери,

техніки, службов-

ці

Штабний

управлінський

персонал

Виробниче планування, контроль за якістю, тех-

нічне забезпечення, оформлення замовлень

Начальники діля-

нок, майстри

Нижній

рівень

управління

Виконання рішень

Робітники (виконавці)Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Світовий досвід розвитку малого підприємництва

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ніж державні. В цілому світовий досвід свідчить, що колективна та державна ... кадрів і перебувала особлива цінність зарубіжної технологічно ... сть збільшення чисельності персоналу підприємств. І, ... економіки, дебюрократизації управління і, звичайно, загального ...
 2. Основні напрямки удосконалення управління персоналом організації

  Дипломная работа >> Менеджмент
  ... ії праці і управлінні персоналом організації 60 3.2 Аналіз можливості застосування передового досвіду в управлінні персоналом на ... між Першою і Другою світовими війнами, апелюючи головним чином до досвіду розвинутих кра ...
 3. Управління персоналом організації

  Шпаргалка >> Менеджмент
  ... світі. Служби персоналу є функціональним і не беруть прямої участі в управлінні основною діяльністю персоналу ... і навиків. У світовій практиці розвитку персоналу застосовують такі методи ... ї ситуації. Здоровий глузд і світовий досвід переконують, що швидше і ...
 4. Шляхи удосконалення системи управління персоналом

  Реферат >> Менеджмент
  ... світовий досвід управління персоналом підприємства. 3.2. Впровадження світового досвіду у питаннях формування системи управління персоналом ... - №2. – С.54-59. Журавель П. В Сучасна парадигма в управлінні персоналом // Персонал. № 5. - 2005. – С. 78-85. ...
 5. Система організаційно розпорядчих методів управлінн та їх вплив на зовнішньо економічну діяльність

  Дипломная работа >> Менеджмент
  ... ється ефективність управління персоналом, використовується світовий досвід управління персоналом, що свідчить про ... у діяльності. Норми і нормативи, що використовуються в управлінні підприємством, можна класифікувати ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0011990070343018