Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Маркетинг->Реферат
Экономические отношения страны с другими странами - важный аспект ее экономической политики. Их изучение в большинстве стран осуществляется с помощью ...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Для проверки 7 групп студентов назначается 2 инспектора, один из которых проверяет 3 группы, а второй -4 группы. Чему равна вероятность того, что при ...полностью>>
Маркетинг->Контрольная работа
В сложное для России время сельское хозяйство находилось в упадке. Многие АПК не развивались, работали себе в убыток. В это время большой сектор сельх...полностью>>
Маркетинг->Контрольная работа
Определите среднюю часовую, среднюю дневную и среднюю квартальную выработку в расчете на одного рабочего, а также среднюю квартальную выработку в расч...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Маркетинг

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Дипломна робота з маркетингу

Аналіз маркетингової діяльності ТзОВ „Маневр” (кондвироби).

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

1.1.Вплив маркетингового середовища на функціонування підприємства

1.2.Загальна концепція маркетингової інформаційної системи

1.3. Теоретичні основи техніки маркетингового дослідження

Розділ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТЗОВ «МАНЕВР» НА РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

2.1 Дослідження ринку кондитерських виробів в Україні

2.2. Аналіз господарської діяльності ТзОВ «Маневр»

2.3. Аналіз комплексу маркетингу ТзОВ «Маневр»

Розділ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ТЗОВ «МАНЕВР»

3.1. Рекомендації щодо покращення маркетингової інформаційної системи ТзОВ «Маневр»

3.2. Врахування змін у факторах маркетингового середовища у процесі удосконалення маркетингової інформаційної системи

3.3. Дослідження поведінки організацій-споживачів при купівлі кондитерської продукції

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ

ВСТУП

Маркетингова діяльність сучасного підприємства характеризується необхідністю проводити аналіз великого об'єму інформації. Своєчасно аналізувати маркетингову інформацію без застосування інформаційних технологій неможливо. В першу чергу це викликано тим, що скоротилися терміни технологічного процесу з випуску товарів. З іншої сторони, загострення конкуренції та скорочення термінів розробки товарів-аналогів потребує швидких точних дій.

Застосування інформаційних технологій традиційно почалося з автоматизації внутрішнього середовища компанії та аналізу поточного стану запасів сировини, комплектуючих та готової продукції. Пізніше маркетингові інформаційні системи дозволяли прогнозувати збут продукції та розраховувати вартість різних варіантів поставок сировини постачальниками.

В сучасному інформаційно-орієнтованому суспільстві оперативний доступ менеджерів компанії до відомостей про ринкову ситуацію є очевидною конкурентною перевагою. Маркетингова інформаційна система (МІС) - це сукупність програмного та апаратного забезпечення, застосування якого спрямоване на отримання необхідної маркетингової інформації для прийняття правильного рішення.

Програмне забезпечення та інтегровані системи є засобами обробки даних, а інформація та методики її аналізу формують тип МІС.

Інформація та методи обробки даних є головними складовими маркетингової інформаційної системи. Перед впровадженням МІС необхідно визначити перелік рішень, які будуть вирішуватись на основі даних, які будуть з неї отримуватись. Після цього необхідно визначити які методики забезпечують допустиму точність прогнозування при найменшій кількості даних, що потрібно буде вводити в базу даних. Зазначимо, сучасні інформаційні та комунікаційні технології дозволяють не тільки проводити гнучке встановлення ціни, але і рахувати кількість відвідувачів магазину.

Впровадження інформаційних систем провадиться з метою підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності фірми за рахунок не тільки опрацювання і збереження рутинної інформації, автоматизації конторських робіт, але і за рахунок принципово нових методів управління, заснованих на моделюванні дій спеціалістів фірми при прийнятті рішень (методи штучного інтелекту, експертні системи і т.п.), використанні сучасних засобів телекомунікацій (електронна пошта, телеконференції), глобальних і локальних обчислюванних мереж і т.д.

У цілому маркетингова інформаційна система дає багато переваг:

- організований збір інформації;

- запобігання кризі;

- координація плану маркетингу;

- швидкість;

- результати, що виражаються в кількісному вигляді;

- аналіз витрат і прибутку.

Керівники вітчизняних підприємств змушені приймати рішення в умовах невизначеності наслідків таких рішень. Невизначеність часто пов’язана не стільки з недосконалістю господарського механізму і законодавства, скільки із браком економічних, комерційних знань і практичного досвіду. Така ситуація призводить до того, що багато підприємств внаслідок недостатнього аналізу критичних для виживання факторів зовнішнього середовища (поведінка споживачів, способи та методи роботи конкурентів, зміна кон’юнктури ринку, поява нових товарів тощо) постійно змушені працювати в умовах підвищеного ризику.

Методи маркетингової інформаційної системи дають змогу ефективно пристосувати діяльність підприємства до умов зовнішнього середовища, насамперед до запитів і вимог споживачів Саме це розкриває актуальність дослідження даної теми.

Тому основною метою дипломної роботи є розробка рекомендацій щодо удосконалення маркетингової інформаційної системи ТзОВ „Маневр” в умовах конкурентного середовища та чинного законодавства України.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

- вивчити основні складові маркетингової інформаційної системи;

- охарактеризувати етапи проведення маркетингового дослідження;

- детально проаналізувати стан ринку кондитерських виробів України;

- на базі діяльності ТзОВ „Маневр” проаналізувати комплекс маркетингу;

- розглянути вплив факторів мікро- та макросередовища на діяльність ТзОВ „Маневр”;

- дослідити поведінку організації-споживачів при купівлі кондитерської продукції;

- дати рекомендації щодо удосконалення маркетингової інформаційної системи ТзОВ „Маневр”.

I. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

1.1. Вплив маркетингового середовища на функціонування підприємства

Будь-яке підприємство здійснює свою діяльність не ізольовано від інших об’єктів чи сил, а під впливом найрізноманітніших факторів, які утворюють маркетингове середовище.

Маркетингове середовище підприємства – це сукупність активних суб’єктів і сил, які діють за межами підприємства і впливають на можливості служби маркетингу встановлювати та підтримувати з цільовими споживачами стосунки ділового співробітництва.

Маркетингове середовище формується на базі мікро- та макросередовища, які схематично зображені на рис.1.1.

Рис.1.1. Фактори макро - і мікросередовища, які впливають на діяльність підприємства

Основними ознаками маркетингового середовища є:

 • невизначеність середовища маркетингу;

 • динамічність середовища маркетингу;

 • складність середовища маркетингу;

 • взаємозв'язок факторів середовища;

 • непередбачуваність;

 • контрольованість [4, с.34].

Мікросередовище утворюють сили, які безпосередньо стосуються самого підприємства та його можливостей щодо обслуговування споживачів, тобто постачальники, маркетингові посередники, клієнти, конкуренти та контактні аудиторії.

Вплив цих сил, які становлять безпосереднє оточення підприємства, необхідно постійно прогнозувати та враховувати. Проте важливо також впливати на суб’єкти мікросередовища, регулюючи свої відносини з партнерами на ринку. Тому фактори мікросередовища необхідно вважати відносно контрольованими.

Функціонуючи на ринку, фірма є відкритою системою, оскільки у процесі діяльності їй доводиться налагоджувати зв'язки з багатьма іншими організаціями, установами, закладами та групами людей.

Мікросередовище досліджують у таких напрямках:

- дослідження ринку, як такого;

- вивчення споживачів;

- вивчення фірмової структури ринку (конкуренти, посередники, постачальники).

При доборі постачальників враховують безліч факторів, що складають їх імідж (якість сировини, дотримання термінів поставок, застосування передових технологій, ціна сировини), а також розташування постачальника, необхідність перетину кордонів, політичну ситуацію в країні, ймовірність природних катаклізмів, інших форс-мажорних обставин поставок. На фірмах розробляють певні підходи щодо добору постачальників, за якими фірми намагаються уникати постачальників-консерваторів з низьким іміджем. Закордонних постачальників обирають за умови очевидного лідерства в галузі, прийняття умов поставки, зокрема, якості, ціни та інших характеристик сировини або комплектуючих, які належить закупити.

Споживачі фірми – це окремі особи, домогосподарства. Фірми, які купують товари фірми, здійснюють повторні купівлі. Залежно від сфери функціонування фірми або товару, який вона продукує та продає, та покупців, на яких вона орієнтується, вирізняють клієнтів різних типів. Тому фірма повинна розмежовувати типи клієнтурних ринків: міжнародний ринок, ринок проміжних покупців, ринок виробників та ринок остаточних споживачів, регулюючи обсяги продажу власних виробів на кожному з них, добираючи ефективні методи вивчення і дослідження цих ринків, будуючи свою виробничу та маркетингову програму, відповідно до специфіки кожного типу ринку.

Вивчення споживачів проводиться з таких напрямів:

 • вивчення ставлення споживачів до компанії;

 • вивчення ставлення споживачів до певної марки товару;

 • вивчення рівня задоволення споживачів;

 • вивчення прихильності до товарних марок;

 • вивчення намірів споживачів;

 • вивчення процесів прийняття рішень про купівлю;

 • вивчення поведінки під час та після купівлі;

 • вивчення мотивацій;

 • сегментування ринку.

Маркетингові посередники - юридичні та фізичні особи, які допомагають компанії просувати, розподіляти та продавати товари на ринку. До них належать:

 1. торговельні посередники – допомагають підприємству знайти покупців та/або безпосередньо продавати їм товари;

 2. фірми-спеціалісти з питань організації руху товарів – допомагають підприємству створювати запаси своїх виробів та просувати їх від місця виробництва до місця призначення (склади, транспортні підприємства тощо);

 3. агентства, які надають маркетингові послуги – до них належать рекламні агентства, маркетингові дослідницькі фірми, різні консультативні фірми, видавництва;

 4. кредитно-фінансові установи – допомагають підприємству фінансувати операцію купівлі/продажу товарів, беруть на себе страхування цих угод тощо [3, с.98].

Конкуренти – невід’ємний елемент системи маркетингу. Конкуренте оточення не може зводитися лише до міжфірмової конкуренції. Також існує конкуренція інших видів:Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аналіз маркетингової діяльності ПП Діоніс

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... і заходи для ТзОВ “Діоніс” Основні напрямки маркетингових витрат % до сукупних маркетингових витрат 1. Функц ... суть і складові маркетингової діяльності торгівельного підприємства. Здійснено аналіз маркетингової діяльності ПП "Діон ...
 2. Аналіз господарської діяльності та шляхи її покращення на ВАТ Золочівський м ясокомбінат

  Реферат >> Астрономия
  ... повинна бути спланована, як частина маркетингової програми. Рішення відносно модифікац ... і за майнові сертифікати; 25% - ТзОВ “Хартія”; 28% - особи, які волод ... складає потенціальну основу діяльності підприємства. 2.2 АНАЛІЗ МІКРОСЕРЕДОВИЩА ВАТ “ЗОЛОЧІВСЬКИЙ ...
 3. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства (на прикладі ТзОВ "ТІРАС-ТМ "Мозаїка")

  Дипломная работа >> Экономика
  ... конкурентоспроможності) 1.4 Особливості конкурентних відносин в Україні 2 аналіз діяльності ТзОВ «ТІРАС-ТМ «Мозаїка» 2.1 Опис ... є: різка активізація рекламної, збутової й маркетингової діяльності; перебудова системи керування (створення рекламних ...
 4. Аналіз фінансових результатів (1)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... р. у ТзОВ “Зоря”. ... маркетингової і фінансової служб господарства, з дотриманням умов господарських договорів (контрактів). При анал ... Аналіз господарської діяльності с/г підприємств. - К.: Урожай, 1995 р. Тринько Р.І., Яцків М.І. Аналіз господарської діяльност ...
 5. Аналіз виконання плану з собівартості продукції підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ії цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою ... товариство "Оріана" та ТзОВ "Лукойл-Нафтохім". ВАТ "Оріана" зареєстроване виконавчим ... склад своєї продукції. На основі маркетингових досліджень підприємство відмовля ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015771389007568