Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Контрольная работа
Государственная власть любого государства, в том числе России, на протяжении всей истории своего существования нуждалась, нуждается и будет нуждаться ...полностью>>
Финансовые науки->Доклад
Мы все страдаем неизлечимым желанием платить поменьше налогов Такое обыкновенное желание понятно всем, за исключением разве что г-на А из налоговой ин...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Государство, выражая интересы общества в различных сферах жизнедеятельности, вырабатывает и осуществляет соответствующую политику - экономическую, соц...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в обществе с момента возникновения государства Развитие и изменение государственного устрой...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗМІСТ

Вступ

1. Основні аспекти аналізу фінансового стану підприємства

1.1 Поняття та завдання фінансового аналізу підприємства

1.2 Характеристика показників фінансового стану підприємства

2. Аналіз і діагностика фінансового стану підприємства ТОВ „Світанок”

2.1 Основні показники торговельної діяльності підприємства ТОВ "Світанок"

2.2 Аналіз показників майнового стану підприємства ТОВ „Світанок”

2.3 Аналіз показників фінансової стабільності підприємства ТОВ „Світанок”

2.4 Аналіз показників ліквідності й платоспроможності ТОВ „Світанок”

2.5 Аналіз ділової активності підприємства ТОВ „Світанок”

2.6 Аналіз рентабельності підприємства ТОВ „Світанок”

3. Шляхи зміцнення фінансового стану підприємства ТОВ „Світанок”

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

ВСТУП

У сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого суб'єкта є предметом уваги великого кола учасників ринкових відносин (організацій і осіб), зацікавлених у результаті його функціонування. Варто сказати, що підприємства здобувають самостійність, несуть повну відповідальність за результати своєї виробничо-господарської діяльності перед співвласниками (акціонерами), працівниками, банком і кредиторами.

У зв'язку із цим, актуальність теми даної роботи очевидна: для того щоб забезпечувати виживаність підприємства в сучасних умовах, управлінському персоналу необхідно, насамперед, уміти ретельно аналізувати й реально оцінювати фінансові стани, як свого підприємства, так і існуючих потенційних конкурентів.

Фінансовий стан – найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства. Воно є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин на підприємстві й тому визначається сукупністю виробничо-господарських факторів. Фінансова діяльність охоплює процеси формування, рухи й забезпечення збереження майна підприємства, контролю його використання. Вона визначає конкурентноздатність, потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якому ступені гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його партнерів у фінансовому й виробничому відношенні. Однак для успішного функціонування підприємства й досягнення їм поставленої мети вміння реально оцінювати фінансовий стан недостатньо.

Зміст і основна цільова настанова фінансового аналізу - оцінка фінансового стану й виявлення можливостей для підвищення ефективності функціонування господарюючого суб'єкта за допомогою раціональної фінансової політики. Фінансовий стан господарюючого суб'єкта - це характеристика його фінансової конкурентноздатності, використання фінансових ресурсів і капіталу, виконання зобов'язань перед державою й іншими господарюючими суб'єктами.

Інформаційною базою аналізу фінансового стану підприємства є, в основному, фінансова звітність.

Фінансова звітність являє собою систему показників, що відображають інформацію про фінансовий стан організації на звітну дату, а також фінансові результати її діяльності за звітний період.

Склад, зміст, вимоги та інші методичні основи фінансової звітності на підприємствах України регламентовані новими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р №87. Згідно з цим П(С)БО фінансова звітність складається з утворюючих єдине ціле взаємозалежних показників балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до них. Головними вимогами до фінансової звітністі є достовірність, повнота та відкритість для ознайомлення користувачів.

Методи фінансового аналізу - це комплекс науково-методичних інструментів та принципів дослідження фінансового стану підприємства.

В економічній теорії та практиці існують різні класифікації методів економічного аналізу взагалі та фінансового аналізу зокрема.

Методи дослідження фінансового аналізу, які застосовуються в нашій роботі це: балансовий та порівняльний.

На сучасному етапі розвитку нашої економіки питання аналізу фінансового стану підприємства є дуже актуальним, тому що від цього багато в чому залежить успіх його діяльності. Тому аналізу фінансового стану будь-якого підприємства приділяється багато уваги.

Актуальність даного питання обумовила розвиток методик аналізу фінансового стану підприємств. Вони спрямовані як на оцінку фінансового стану підприємства, так і на підготовку інформації для прийняття управлінських рішень і на розробку стратегії керування фінансовим станом.

Відповідно до актуальності обрана тема курсової роботи: «Аналіз фінансового стану підприємства», намічені мета і завдання.

Предметом дослідження є фінансовий стан підприємства ТОВСвітанок”.

Метою даної курсової роботи є оцінка фінансового стану підприємства та пошуки резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення фінансового становища як основи стабільної роботи підприємства.

У відповідності до поставленої мети необхідно розглянути та вирішити наступні завдання:

 1. Провести огляд основних аспектів аналізу фінансового стану підприємства;

 2. Провести діагностику та аналіз фінансового стану досліджуваного підприємства;

 3. Розглянути основні показники торгової діяльності підприємства;

 4. Проаналізувати показники фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності підприємства;

 5. Розглаянути та надати пропозиції щодо зміцнення фінансового стану підприємтсва, а також розробити практичні рекомендації щодо загального покращення діяльності підприємства.

Обєктом дослідження є результати фінансової діяльності підприємства ТОВ „Світанок”.

Основними джерелами, які будуть використані при написанні курсової роботи, є роботи російських авторів Г.В. Савицькой, М.І. Баканова, А.Д.Шеремета та українських авторів Я.Г. Берсуцького, Ф.Ф. Бутинець, В.М.Івахненка, А.В. Калина, М.Г. Чумаченка, які грунтовно висвітлюють методику аналізу собівартості та забезпечення ефективного управління витратами підприємства. А також використовуються дані бухгалтерської і статистичної звітності на ТОВ "Світанок".

фінансовий аналіз підприємство ліквідність

1. ОСНОВНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Поняття та завдання фінансового аналізу підприємства

В основі діяльності будь-якого підприємства лежать його фінансові показання, які використаються для оцінки його фінансової діяльності й фінансового планування.

Під фінансовим станом розуміється здатність організації фінансувати свою діяльність. Фінансовий стан господарюючого суб'єкта - це характеристика його фінансової конкурентноздатності, використання фінансових ресурсів і капіталу, виконання зобов'язань перед державою й іншими господарюючими суб'єктами. Рух будь-яких товарно-матеріальних цінностей, трудових і матеріальних ресурсів супроводжується утворенням і витратою коштів. Тому фінансовий стан господарюючого суб'єкта відображає всі сторони його виробничо-торговельної діяльності.

Фінансовий стан може бути стійким, нестійким (передкризовим) і кризовим. Здатність підприємства вчасно провадити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі, переносити непередбачені потрясіння й підтримувати свою платоспроможність у несприятливих обставинах свідчить про його стійкий фінансовий стан, і навпаки.

Фінансовий стан підприємства, його стабільність і стабільність залежать від результатів його виробничої комерційної й фінансової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансове становище підприємства. І, навпаки, у результаті недовиконання плану по виробництву й реалізації продукції відбувається підвищення її собівартості, зменшення виторгу й суми прибутку і як слідство погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. Отже, стійкий фінансовий стан не є щасливою випадковістю, а підсумком грамотного, умілого керування всім комплексом факторів, що визначають результати господарської діяльності підприємства.

Стійке фінансове становище, у свою чергу, впливає на виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому фінансова діяльність як складова частина господарської діяльності повинна бути спрямована на забезпечення планомірного надходження й витрати грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного й позикового капіталу й найбільш ефективне його використання.

Щоб розвиватися в умовах ринкової економіки й не допустити банкрутства, потрібно знати, як управляти фінансами, який повинна бути структура капіталу по складу й джерелам утворення, яку частку повинні займати власні кошти, а яку - позикові. Варто знати й уміти аналізувати такі показники, як платоспроможність, фінансова стабільність, ділова активність, рентабельність і так далі. Розрізняють внутрішній і зовнішній аналіз фінансового становища.

Внутрішній аналіз здійснюється для потреб керування підприємством. Його ціль - забезпечити планомірне надходження коштів і розмістити власні й позикові кошти таким чином, щоб створити умови для нормального функціонування підприємства, одержання максимуму прибутку й виключення ризику банкрутства.

Зовнішній аналіз здійснюється інвесторами, постачальниками матеріальних і фінансових ресурсів, що контролюють органами на основі публікацій звітності. Його ціль - установити можливість вигідно вкласти кошти, щоб забезпечити максимум прибутку й виключити ризик втрати.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Оцінка фінансового стану підприємства (2)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... фінансової стабільності підприємства.[22, c. 321] 2. Оцінка фінансового стану підприємства та її показники 2.1 Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства ...
 2. Оцінка фінансового стану підприємства (3)

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  1. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. ОЦІНКА ФIНАНСОВОГО СТАНУ ПIДПPИЄМСТВА, ЇЇ НЕОБХIДНIСТЬ I ЗНАЧЕННЯ За ... ,0 1.6. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА Для комплексного аналізу фінансового стану підприємства необхідно оцінити тенденц ...
 3. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

  Реферат >> Экономика
  ... економіки та фінансів підприємства на тему: “Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення ... підприємства. Розділ 2. 2.1. Аналіз загального фінансового стану та його фінансові стійкості. Загальна оцінка фінансового стані підприємства ...
 4. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... факультет Дипломна робота з Фінансового менеджменту на тему:„Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його ...
 5. Оцінка фінансового стану

  Дипломная работа >> Финансы
  ... оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів збільшення його прибутковості, рентабельності та платоспроможності. Оцінка фінансового стану підприємства ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014951229095459