Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Дипломная работа
Учитывая возможность разработки различных стратегических аспектов развития компании, представляется необходимым сделать акцепт на финансовой стратегии...полностью>>
Финансы->Дипломная работа
Финансовая устойчивость обусловлена как стабильностью экономической среды, в рамках которой осуществляется деятельность предприятия, так и результатам...полностью>>
Финансы->Отчет по практике
1. Изучение практики плановой работы на предприятии, содержания и порядка разработки стратегического, среднесрочного и годового планов предприятия, фо...полностью>>
Финансы->Закон
Региональными налогами признаются налоги, которые установлены настоящим Кодексом и законами субъектов РФ о налогах и обязательны к уплате на территори...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

* Варіант прогнозу без проведення податкової реформи;

** Варіант в умовах проведення податкової реформи (за даними бюджету на 2004р.)

Таким чином, ми маємо реальне зменшення фіскального тиску у 2004 р. на 5,6 млрд. грн. тільки по зазначених позиціях, що пояснює зменшення доходів бюджету порівняно з можливим надходженням за умов формування бюджету на старій податковій основі.

Отже, можна зробити наступні висновки:

 1. У сучасних умовах зростання української економіки (2000 – 2004 рр.) має місце еластична відповідність між темпами збільшення валового внутрішнього продукту і доходами зведеного бюджету. Доходи бюджету на прогнозний період певною мірою залежать від варіанта прогнозу основних макроекономічних показників. У процесі формування бюджету необхідно враховувати реальні показники економічного зростання.

 2. Дохідна частина бюджету на 2004 рік, згідно з проведеним аналізом і прогнозними розрахунками, цілком обґрунтована. Прогнозування та аналіз бюджетних надходжень повинні базуватися не тільки на статистичних методах і трендах, які складаються за обмеженим відрізком часу. Розрахунок доходів повинен спиратися на весь спектр макроекономічних показників з урахуванням особливостей структури податкових і неподаткових надходжень. Обсяг бюджету залежить також від конкретних умов фінансування його дефіциту. Крім того, необхідно враховувати, що прогнозування та оцінка ВВП здійснюється за принципом „нарахування”, а доходів „за надходженням”.

Висновки

Державний бюджет є одною із головних ланок фінансової системи. З його допомогою уряд концентрує у своїх руках значну частину національного доходу, перерозподіленого фінансовими методами. У цій ланці зосереджуються найкрупніші прибутки і найбільш важливі в політичному й економічному відношенні витрати. Бюджет тісно пов’язаний з іншими ланками фінансової системи, виступає координуючим центром і надає їм необхідну допомогу у формі бюджетних дотацій, субсидій, гарантій, забезпечуючи більш-менш нормальне функціонування інших ланок фінансової системи.

Дослідження проблем формування доходної частини Державного бюджету України викликає інтерес, насамперед тому, що саме бюджет характеризує рівень економічного розвитку країни, і завдяки правильному здійсненню бюджетного процесу забезпечується економічна і соціальна стабільність та належний життєвий рівень населення.

Таким чином, в якості висновків, резюмуємо основні положення дипломної роботи:

 • темпи зростання показників бюджетних надходжень, закладених у проекті бюджету на 2005 рік, перевищують очікувані темпи зростання цих показників у поточному році. Така тенденція відбувається на тлі зменшення темпів зростання номінального ВВП. Так, у 2003 році темпи зростання номінального ВВП становили 17,0% при зростанні доходів зведеного бюджету на 21,5%, а державного – на 24,0%; у поточному році очікується, що ВВП зросте на 25,9%, а зростання бюджетних доходів, навпаки, уповільниться – до 9,2% зведеного і до 11,6% державного. На наступний рік проектом бюджету закладається стрімке зростання доходної частини як зведеного (23,7%) так і державного (24,9) бюджетів при уповільненні темпів приросту номінального ВВП. Отже, у розрахунках, наведених у проекті закону, не простежується взаємозалежність показників зростання (уповільнення) номінального ВВП та показників доходної частини державного та зведеного бюджетів;

 • в останні роки з’явилась позитивна тенденція до збільшення частки загального фонду і відповідного зменшення частки спеціального фонду як державного, так і зведеного бюджетів. Водночас, проект закону „Про Державний бюджет на 2005 рік” передбачає різке збільшення частки спеціального фонду як зведеного (з 20,0% очікуваних у поточному році до 24,1% або на 4,1 відсоткового пункту), так і державного бюджетів (з 21,5% до 26,1% або на 4,6 відсоткового пункту);

 • дефіцит бюджету — це сума, на яку рівень видатків перевищує рівень надходжень. Його покривають шляхом утворення державного боргу, а також, деякою мірою, за допомогою інших засобів, що розглядатимуться у цьому параграфі. Державний борг складається із коштів, позичених урядом для покриття бюджетного дефіциту, за винятком тих, що використовуються на повернення боргу;

 • бюджет на 2005 має найбільший дефіцит за останні 7 років. Зазначений показник дефіциту наближається до 3% ВВП. Для довідки відзначимо, що показник у 3% ВВП є критичною межею дефіциту державного бюджету країн Європейського Союзу. Інакше виникає загроза для економічної стабільності країни;

 • на сьогодення існує два основних джерела покриття дефіциту державного бюджету в Україні – це кошти від приватизації держмайна і державні запозичення. Більшу частину дефіциту, як і 2004 року, в 2005 р. уряд планує покрити через інтенсивні приватизаційні процеси. Щодо державних запозичень, то тут ситуація виглядає наступним чином. За 2005 рік державний борг має збільшитися. Внутрішній – до 14,78 млрд. грн. і $1,13 млрд., а зовнішній – до $8,9 млрд. Тобто загальний борг держави може збільшитися до $12,81 млрд. або 67,94 млрд. грн.;

 • враховуючи комплекс макроекономічних проблем та загроз, які супроводжують процес позичкового фінансування державних видатків, економічна стратегія держави має бути спрямована на пошук альтернативних джерел поповнення доходної частини бюджету. В якості такої альтернативи можуть виступити золотовалютні резерви. Проте, зважаючи на специфічне призначення золотовалютних резервів, їх безпосереднє спрямування на фінансування бюджетних програм, безперечно, є недоцільним. Між тим, вони можуть бути використані, по-перше, як гарантійний фонд для залучення інвестиційних кредитів, по-друге, як фонд для довгострокового рефінансування банківської системи;

 • розрахунок доходів повинен спиратися на весь спектр макроекономічних показників з урахуванням особливостей структури податкових і неподаткових надходжень. Обсяг бюджету залежить також від конкретних умов фінансування його дефіциту. Крім того, необхідно враховувати, що прогнозування та оцінка ВВП здійснюється за принципом „нарахування”, а доходів „за надходженням”.

Список використаної літератури

 1. Конституція України. – 1996р.

 2. Бюджетний кодекс України // http://www.rada.gov.ua

 3. Закон України „Про Державний бюджет на 2002 рік” // http://www.rada.gov.ua

 4. Закон України „Про Державний бюджет на 2003 рік” // http://www.rada.gov.ua

 5. Закон України „Про Державний бюджет на 2004 рік” // http://www.rada.gov.ua

 6. Закон України „Про Державний бюджет на 2005 рік” // http://www.rada.gov.ua

 7. Базилевич В.Д. Економічна теорія: Політекономія. Київ: Знання-Прес, 2004, 615 с.

 8. Базилюк Г.О. Бюджетний менеджмент. Київ: Атіка, 2003, 265 с.

 9. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. Київ: Атіка, 2002, 368 с.

 10. Батрименко Б.Б. Проблема фінансування дефіциту державного бюджету України // Наукові праці НДФІ, № 1-2, 2004р. – с.15-19

 11. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Всуп до фінансової науки. Київ: Либідь, 2000, 654 с.

 12. Василик О.Д. Теорія фінансів. Київ: НІОС, 2001, 416 с.

 13. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України. Київ: ЦУЛ, 2003, 608 с.

 14. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань. Київ: Вища школа, 1998, 544 с.

 15. Дзюбик С.Д. Фіскальна політика. Київ: УАДУ, 1998, 64 с.

 16. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки. Київ: "Знання-Прес", 2000, 209 с.

 17. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д`яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України. Київ: Наукова думка, 1999, 304 с.

 18. Карлін М.І., Горбач Л.М., Новосад Л.Я. Державні фінанси в транзитивній економіці. Київ: Кондор, 2003, 220 с.

 19. Кваша О.О. Парадигмальний підхід до прогнозування доходів зведеного бюджету України // Наукові праці НДФІ, № 5, 2004р. – с.10-12

 20. Климко Г.Н., Нестеренко В.П. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Київ: Вища школа- Знання, 2004, 743 с.

 21. Кудряшов В.П. Фінанси. Херсон: Олді-плюс, 2002, 352 с.

 22. Куровский С.Н. Нові шляхи наповнення доходної частини державного бюджету України // Наукові праці НДФІ, № 1-2, 2004р. – с.27-29

 23. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія). Київ: КНЕУ, 2001, 240 с.

 24. Опарін В.М., Малько В.І., Кондратюк С.Я., Коломієць Г.Б. Бюджетна система. Київ: КНЕУ, 2002, 336 с.

 25. Пасічник Ю.В. Бюджетна ситема України та зарубіжних країн. Київ: Знання-Прес, 2002, 495 с.

 26. Слобода Н.О. Підходи до збалансованості державного бюджету України // Фінанси та економіка, № 7, 2004р. – с.5-9

 27. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки. Київ: Вікар, 2003, 262 с.

 28. Юрій С.І., Бескид Й.М., Дем`янишин В.Г. Бюджетна система. Вишкіл студії. Київ: Таксон, 2002, 256 с.

 29. Матеріали Держкомстату України

 30. Матеріали Міністерства фінансів України

Додатки

Додаток 1

Темпи приросту планових показників доходної частини державного та зведеного бюджету з відповідними коригуваннями

2003 рік, факт

2004 рік, факт з кориг.

2005 рік, план з кориг.

млрд. грн.

%

млрд. грн.

%

млрд. грн.

%

Доходи зведеного бюджету (без трансфертів)

13,3

21,5

9,2

12,2

20,0

23,7

Доходи загального фонду

10,2

21,2

9,3

16,0

16,3

24,1

Доходи спеціального фонду

3,1

22,3

-0,1

-0,6

3,7

21,9

Доходи державного бюджету (без трансфертів)

10,2

24,0

11,6

22,0

16,0

24,9

Доходи загального фонду

8,2

25,9

10,6

26,6

13,3

26,3

Доходи спеціального фонду

2,0

18,5

1,0

7,8

2,7

19,6

Складено за даними Міністерства фінансів України

Додаток 2

Аналіз частки доходів

млрд. грн.

2002, факт

2003, факт

2004, факт

2005,

план

Частка доходів:

- загального фонду зведеного бюджету, %

77,6

77,4

80,0

75,9

- спеціального фонду зведеного бюджету, %

22,4

22,6

20,0

24,1

Частка доходів:

- загального фонду державного бюджету, %

74,6

75,7

78,5

73,9

- спеціального фонду державного бюджету, %

25,4

24,3

21,5

26,1

Складено за даними Міністерства фінансів України

Додаток 3

Оцінка виконання доходної частини державного та зведеного бюджету України у 2004 р.

Доходи

Код

План 2004, млн грн

Оцінка КМУ виконання
у 2004 р.,
млн грн

звед.

держ.

місцеві

зведений

Податкові надходження

10000000

44 762

29 624

15 138

Прибутковий податок
з громадян

11010000

9 937

-

9 937

10 566

Податок на прибуток
підприємств

11020000

11 627

10 214

1 413

8 620

Податок з власників
транспортних засобів

12020000

590

-

590

555

Збори за спеціальне
використання природних
ресурсів

13000000

2 310

633

1 677

Збір за спеціальне використання
водних ресурсів

13020000

178

178

-

Збір за геолого-розвідувальні
роботи

13040000

362

362

-

Плата за землю

13050000

1 670

1 670

1 670 0

Податок на
додану вартість

14010000

12 888

12 888

-

13 402

Акцизний збір

в т. ч.:

3 478

3 218

260

3 750

з товарів, вироблених
в Україні

14020000

2 802

2 542

260

з імпорту

14030000

676

676

-

Плата за ліцензії

14060000

324

239

85

Плата за торговий патент

14070000

230

-

230

270

Податки на міжнародну
торгівлю та зовнішні операції

15000000

2 187

2 187

-

Додаток 4

Структура доходної частини державного бюджету України в 2004 та 2005рр.

Додаток 5

Динаміка зовнішнього державного боргу України

(дані Міністерства фінансів України) млрд. дол. США

Кредитори

На 01.01.2001

На 01.01.2002

На 01.01.2003

На 01.01.2004

Міжнародні організації

3,444

4,022

4,804

5,276

Світовий банк

0,905

1,212

1,584

2,019

Європейський Союз

0,241

0,352

0,333

0,345

ЄБРР

0,035

0,066

0,097

0,111

МВФ

2,263

2,392

2,790

2,801

Держави

3,267

2,750

2,498

3,577

РФ

2,381

2,001

1,896

3,074

Туркменістан

0,704

0,599

0,458

0,317

Японія

0,182

0,150

0,144

0,186

Кредитні лінії

1,008

1,104

1,246

0,761

Фідуціарні позики

0,559

1,767

1,769

Облігації зовнішньої державної позики 1995 р., передані РАТ "Газпром"

1,120

1,120

1,155

1,048

Інша заборгованість

0,006

ВСЬОГО

8,839

9,555

11,47

12,438Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... і засади формування доходів Державного бюджету України; проаналізувати особливості формуванні доходної частини Державного бюджету України; напрацювати можливі шляхи оптимізації формування доходної частини Державного бюджету України ...
 2. Державний бюджет України

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... оптимізації формування доходної частини Державного бюджету України. Об’єктом дослідження виступає доходна частина Державного бюджету України. Розділ 1. Державний бюджет України як головний ...
 3. Порядок складання, розгляду і затвердження Державного бюджету України

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... процес формування доходів Державного бюджету України за останні роки; напрацювати можливі шляхи оптимізації формування доходної частини Державного бюджету України ...
 4. Формування та зміцнення доходної бази державного бюджету План

  Реферат >> Финансы
  ... доходної бази Державного бюджету України. Розглядаючи питання бібліографії з проблем формування та зміцнення доходної бази державного бюджету ...
 5. Фінансова система України становлення та розвиток

  Курсовая работа >> Финансы
  ... необхідно розглянути особливості формування доходної частини державного бюджету України. Аналіз виконання доходної частини бюджетів останніх років переконливо св ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0011768341064453