Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Дипломная работа
Учитывая возможность разработки различных стратегических аспектов развития компании, представляется необходимым сделать акцепт на финансовой стратегии...полностью>>
Финансы->Дипломная работа
Финансовая устойчивость обусловлена как стабильностью экономической среды, в рамках которой осуществляется деятельность предприятия, так и результатам...полностью>>
Финансы->Отчет по практике
1. Изучение практики плановой работы на предприятии, содержания и порядка разработки стратегического, среднесрочного и годового планов предприятия, фо...полностью>>
Финансы->Закон
Региональными налогами признаются налоги, которые установлены настоящим Кодексом и законами субъектов РФ о налогах и обязательны к уплате на территори...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Обсяги податкових надходжень залежать від податкової політики держави, економічної активності інституційних секторів економіки, обсягів їх доходів, що формують базу оподаткування. В структурі податкових надходжень зведеного бюджету є такі, що безпосередньо не пов’язані зі створюваним ВВП. Наприклад, це податки на власність, збори за спеціальне використання природних ресурсів, ввізне мито, деякі місцеві податки. В структурі внутрішніх податків на товари і послуги – це різні „дозвільні” та „реєстраційні” платежі. Таким чином, для цілей порівняльного аналізу обсяги податкових надходжень також необхідно корегувати на величину, яка не має зв’язку зі створюваним ВВП.

Таким чином, у процесі порівняльного аналізу динаміки доходів зведеного бюджету і ВВП необхідно суттєво корегувати обсяги доходів х урахуванням їх зв’язку зі створюваним в поточному році ВВП.

Динаміку ВВП і доходів зведеного бюджету показано на рис. 3.1.

Рис. 3.1 Динаміка ВВП і доходів зведеного бюджету

Складено за даними Держкомстату України та Міністерства фінансів України

З нього видно, що залежність доходів бюджету не є прямою від ВВП. відношення доходів зведеного бюджету до ВВП значно коливається (від 25,2% у 1999 р. до 28,5% у 2003р.) [29].

Досягнуті реальні масштаби національної економіки в абсолютному вимірі є ще дуже незначними порівняно навіть із середніми європейськими показниками. Це, безперечно, негативно позначається як на обсягах доходів, так і на розмірах видатків бюджету.

Зважаючи на нинішній рівень ВВП, можна зробити ще один важливий висновок. Держава повинна і надалі приділяти велику увагу проблемам розподілу ВВП, формуванню доходів бюджету, розгортаючи дискусії навколо цих проблем, роблячи ці процеси більш прозорими і демократичними. Лише в такий спосіб можна досягти раціонального і ефективного використання того, що має держава. При цьому слід усвідомлювати, що головним є виробництво того, що розподіляємо.

Поряд з високими темпами економічного зростання надзвичайно важливо забезпечити підвищення ефективності економіки. Показником, який характеризує тенденції ефективності, є співвідношення проміжного споживання і валової доданої вартості у структурі випуску товарів та послуг. На частку проміжного споживання припадає 57,0%, а частка доданої вартості у 2004 р. склала 42,2%. До речі, у 1999 році, що передував економічному зростанню, це співвідношення було навіть дещо кращим – 56,3% і 36,3% відповідно [29].

Останнім часом зростання ВВП в основному забезпечувалося приростом валової доданої вартості в таких галузях, як обробна промисловість, транспорт, оптова і роздрібна торгівля, сільське господарство, будівництво тощо. Важливо знати, при яких затратах досягається виробництво доданої вартості.

Отже, нині у вітчизняній економіці склалася парадоксальна ситуація. Ті галузі, в яких створюється відносно невелика частка доданої вартості порівняно з середньою питомою вагою, виробляють найбільшу масу доданої вартості. І навпаки, галузі з високою питомою вагою доданої вартості відіграють значно меншу роль у створенні її загального обсягу.

Прогноз доходів бюджету на наступний рік може здійснюватися за допомогою різних методів. Досить часто використовуються розрахунки за окремими моделями, за питомою вагою доходів у попередньому році, за тенденціями зрушень у попередніх періодах тощо.

Згідно з прогнозуванням доходів зведеного бюджету України на 2004 р. за їх питомою вагою у ВВП вони мали б складати 83520 млн. грн. Так, у 2003 році питома вага доходів бюджету у ВВП дорівнювала 28,5% (75285 : 264165), у 2002 році – 27,4%. Якщо прийняти для розрахунків питому вагу 2003р., то доходи бюджету складали 6 83488 млн. грн. (0,285 * 293456). Але такий підхід викликає зауваження, що пов’язані зі значним коливаннями питомої ваги доходів бюджету в ретроспективі. Тому зробимо спробу визначити доходи бюджету за іншими підходами.

Більш точний є прогноз доходів бюджету за їх еластичністю до ВВП. Під еластичністю функції розуміють процентний приріст функції, що визначається приростом незалежної змінної на 1%:

(1)

або в іншому випадку

, (2)

де ∆ДБt – приріст доходів бюджету у році t до попереднього року t – 1;

ДБt – доходи бюджету у році t;

∆ВВПt – приріст ВВП у році t до попереднього року t – 1.

ВВПt – обсяг ВВП у році t.

Шляхом перетворення з формули (2) отримуємо таку залежність:

де Еt – еластичність доходів бюджету від ВВП у році t.

У виразі (3) невідомими є ДБt і Еt. Для визначення Еt скористуємося розрахунками еластичності як доходів бюджету у залежності від динаміки ВВП у цілому, так і окремих складових, що зазнали зміни у процесі проведення податкової реформи. Таки розрахунки наведено у табл. 3.1.

За аналогією з виразом (2) коефіцієнт еластичності для року t-1 дорівнює:

Аналогічним чином обчислюються коефіцієнти еластичності доходів бюджету від динаміки ВВП для інших років ретроспективи, а також для надходжень від більш значущих податків (див. табл. 3.1).

Отримані коефіцієнти еластичності використовуються для прогнозу їх значення на перспективу t. На рис. 3.2 наведено графік еластичності доходів зведеного бюджету від ВВП, де показано фактичні значення коефіцієнтів еластичності за роки ретроспективи і вирівняна крива еластичності. Вирівнювання здійснено методом найменших квадратів.

Рис. 3.2 Графік еластичності доходів зведеного бюджету України від ВВП

Згідно з кривою еластичності доходів зведеного бюджету від ВВП (див. рис. 3.2) у 2004 р. коефіцієнт еластичності буде дорівнювати 1,02366, тобто при зміні ВВП на 1% доходи бюджету зміняться на 1,02366.

Відповідно до формули (3) доходи зведеного бюджету у 2004 р. повинні були становити:

(5)

Відповідним чином обраховуються коефіцієнти еластичності і надходження до бюджету від основних податків (табл. 3.2).

Отримані дані свідчать, що при незмінності податкової системи доходи зведеного бюджету України у 2004 р. згідно з методом їх питомої ваги у ВВП складали б 83488 млн. грн., а згідно з кривими еластичності – 83720 млн. грн.. Незначна відмінність доходів у залежності від методів розрахунку свідчить про їх прийнятність і обґрунтованість.

В умовах зміни податкової системи, що мала місце у 2004 р., доходи бюджету визначено у сумі 78111 млн. грн.. Різниця по відношенню до варіанта доходів за еластичністю складає 5609 млн. грн.. Ця різниця пояснюється таким чином (рис. 3.3).

Рис. 3.3 Доходи зведеного бюджету України у 2003р. та можливі надходження у 2004р.

У процесі проведення податкової реформи у 2004 р. знижено ставку податку з доходів фізичних осіб та податку на прибуток підприємств. Зниження ставки податку з доходів фізичних осіб до 13% сприяє зменшенню доходів бюджету на 2255 млн. грн. (15776 – 12432). Як свідчать виконання бюджету за 2004 р., це призвело до номінального зменшення зазначених надходжень порівняно 2003 р.

Втрати бюджету 2004 р. від зниження ставки оподаткування прибутку підприємств з 30% до 25% оцінюються у 2640 млн. грн. (15837 – 13237). Крім цього, зміни застосування норм амортизації при розрахунку податку на прибуток зменшує надходження на 714 млн. грн.

Таблиця 3.2

Динаміка ВВП та доходів зведеного бюджету України

Показник

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004*

2004**

Обсяги ВВП та доходів зведеного бюджету, млн. грн.

ВВП

102593

130442

170070

204190

225810

264165

293456

293456

Доходи бюджету (всього)

28915,8

32876

49118

54935

61954

75285

83720

78111,1

у тому числі:

ПДВ

7460,1

8409,2

9441,4

10348,4

12887,8

13447

17076

17076

Акцизний збір

1288,8

1787,6

2239,7

2654,3

4098,2

5246,1

6495

6495

Податок на прибуток підприємств

5694,4

6352,5

7698,4

8280,0

9398,0

13197,3

15837,2

13237,2

Прибутковий податок з громадян

3570,6

4434,4

6377,7

8774,9

10823,9

13521,3

15776

12432

Приріст доходів бюджету і ВВП до попереднього року, млн. грн.

ВВП

-

27849

39628

34120

21620

38355

29291

29291

Доходи бюджету (всього)

-

3960,2

16242

5817

7019

13331

8435

2826,1

у тому числі:

-

ПДВ

-

949,1

1032,2

907

2539,4

559,2

3629

3629

Акцизний збір

-

498,8

452,1

414,6

1443,9

1147,9

1248,9

1248,9

Податок на прибуток підприємств

-

658,1

1345,9

581,6

1118

3799,3

2639,9

39,9

Прибутковий податок з громадян

-

863,8

1943,3

2397,2

2049

2697,4

2254,7

-1089,3

Відношення приростів до загальних обсягів

ВВП

-

0,2134

0,2330

0,1671

0,0957

0,1452

-

-

Доходи бюджету (всього)

-

0,1204

0,3306

0,1059

0,1133

0,1770

-

-

у тому числі:

-

-

-

ПДВ

-

0,1128

0,1093

0,087

0,1970

0,0415

-

-

Акцизний збір

-

0,2790

0,2018

0,1562

0,3523

0,2188

-

-

Податок на прибуток підприємств

-

0,1036

0,1748

0,0702

0,1189

0,2879

-

-

Прибутковий податок з громадян

-

0,1947

0,3047

0,2732

0,1893

0,1995

-

-

Коефіцієнт еластичності доходів і окремих податків до ВВП

Доходи бюджету (всього)

-

0,5642

1,4191

0,6337

1,1833

1,2195

1,0237

1,0236

у тому числі:

-

-

ПДВ

-

0,5286

0,4691

0,5245

2,0579

0,2864

0,5286

-

Акцизний збір

-

1,3069

0,8663

0,9348

3,6798

1,5070

1,3069

-

Податок на прибуток підприємств

-

0,4852

0,7503

0,4203

1,2425

1,9827

0,4852

-

Прибутковий податок з громадян

-

0,9124

1,3079

1,6349

1,9771

1,3739

0,9124

-

Складено за даними Держкомстату УкраїниЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... і засади формування доходів Державного бюджету України; проаналізувати особливості формуванні доходної частини Державного бюджету України; напрацювати можливі шляхи оптимізації формування доходної частини Державного бюджету України ...
 2. Державний бюджет України

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... оптимізації формування доходної частини Державного бюджету України. Об’єктом дослідження виступає доходна частина Державного бюджету України. Розділ 1. Державний бюджет України як головний ...
 3. Порядок складання, розгляду і затвердження Державного бюджету України

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... процес формування доходів Державного бюджету України за останні роки; напрацювати можливі шляхи оптимізації формування доходної частини Державного бюджету України ...
 4. Формування та зміцнення доходної бази державного бюджету План

  Реферат >> Финансы
  ... доходної бази Державного бюджету України. Розглядаючи питання бібліографії з проблем формування та зміцнення доходної бази державного бюджету ...
 5. Фінансова система України становлення та розвиток

  Курсовая работа >> Финансы
  ... необхідно розглянути особливості формування доходної частини державного бюджету України. Аналіз виконання доходної частини бюджетів останніх років переконливо св ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0011858940124512