Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
Одним из важнейших условий успешного управления финансами организации является анализ ее финансового состояния Финансовое состояние организации характ...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Анализу и методам расчета оптимального, наиболее выгодного плана распределения инвестиций посвящено немало исследований, называемых «теорией портфеля»...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
В современных условиях одним из важнейших рычагов, регулирующих финансовые поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации, становятся региональн...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Актуальность темы «Финансовое планирование на предприятии» очевидна в нынешних условиях российской действительности Связано это, прежде всего с перехо...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Облік податку на прибуток та ПДВ

Курсова робота

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку податку на прибуток та податку на додану вартість (ПДВ)

Розділ 2. Облік податку на прибуток та податку на додану вартість (ПДВ) на ПП «Рушничок НЕО»

Розділ 3. Відображення податку на прибуток у фінансовій звітності

Висновки

Додатки

Вступ

На даному етапі свого розвитку українська держава прагне створити ефективну податкову систему. Податки перебувають на перехресті економічних ресурсів різних груп платників та споживачів державних ресурсів. Задовольнити вимоги всіх можна тільки завдяки знайденому компромісу.

Для виконання своїх функцій податкова система повинна відшліфувати роботу кожного податку, а також установити контроль за його справлянням. Особливо це стосується податків, які забезпечують надходження значної частки доходів до бюджету, і зокрема податку на додану вартість (ПДВ).

Реформування економіки України зумовило необхідність приведення вітчизняного обліку у відповідність до загальноприйнятих принципами організації, тому що невідповідність вітчизняної системи обліку з діючою у економічно розвинутих країнах світу ускладнює інтеграцію нашої держави у міжнародну економіку, не сприяє залученню іноземних інвестицій в Україну. Тому прийнято ряд кардинальних заходів щодо методології і методики організації бухгалтерського обліку як на підприємствах виробничої, так і торговельної сфери, а також у бюджетних і кредитних установах.

Зокрема затверджено новий План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, низку Положень (стандартів), що максимально наближені до міжнародних і дають можливість чіткого поділу обліку на фінансовий і управлінський, як це прийнято у економічно розвинутих країнах світу.

Разом із тим особливості податкового законодавства України зумовили необхідність ведення податкового обліку, який потрібний для поглиблення інформативності фінансового обліку, оскільки на основі даних лише фінансового чи управлінського обліку неможливо досягти достовірного забезпечення податкової звітності.

У фінансовій літературі багато уваги приділяється проблемам оподаткування. Значний внесок у розробку теоретичних та прикладних основ оподаткування внесли Андрущенко В.Л., Василик О.Д., Долішній М.І., Жуков Є.Т., Кашин В.А., Суторміна В.М., Тивончук І.О., Федосов В.М., Черник Д.Г., Юрій С.І., а також багато вчених присвятили свої праці вдосконаленню податкового обліку – Білоус В. Т., Бундюк А. М., Задорожний З. В., Мурашко В. М., Сторожук О. В., Мосійчук О. С. та інші.

Актуальність теми даної курсової роботи визначається необхідністю пошуку адекватних сучасним умовам напрямків удосконалення податкового обліку. Завдання вдосконалення податкового обліку полягає у створенні такого механізму, який би сприяв розвитку фінансової стійкості підприємства, давав можливість збільшувати обсяги та підвищувати ефективність достовірного забезпечення податкової звітності.

Метою даної курсової роботи є відображення порядку ведення податкового обліку податку на прибуток та декларування ПДВ в Україні, виявлення його позитивів та негативів, недоліків та переваг, а також надання пропозицій щодо усунення цих недоліків.

Відповідно до визначеної мети ми поставили перед собою ряд наступних завдань:

 • висвітлити основні теоретико-методологічні основи обліку податку на прибуток та ПДВ;

 • зробити огляд нормативної бази та спеціальної літератури стосовно податкового обліку;

 • проаналізувати специфіку податкового обліку, зокрема податку на прибуток та ПДВ на прикладі ПП «Рушничок НЕО»;

 • розглянути відображення податку на прибуток у фінансовій звітності підприємства.

Об'єктом дослідження нашої курсової роботи є податок на прибуток та податок на додану вартість (ПДВ).

Предметом дослідження нашої роботи є механізм обліку податку на прибуток та ПДВ на підприємстві ПП «Рушничок НЕО», а також порядок його відображення у фінансовій звітності.

Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. У першому розділі «Теоретико-методологічні основи обліку податку на прибуток та ПДВ» ми розглядаємо основні принципи побудови обліку податку на прибуток та механізм функціонування податку на додану вартість, а також робимо огляд нормативної бази та літератури. У другому розділі «Облік податку на прибуток та ПДВ» ми подаємо організаційно-економічну характеристику ПП «Рушничок НЕО», на прикладі якого досліджуємо практичні питання обліку податку на прибуток на особливості декларування ПДВ. У третьому розділі «Відображення податку на прибуток у фінансовій звітності» ми розглядаємо особливості відображення податку на прибуток при складанні фінансової звітності.

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку податку на прибуток та податку на додану вартість (ПДВ)

Особливості оподаткування підприємств досить різноманітні і вимагають адекватного облікового забезпечення, оскільки будь-які відхилення від установлених вимог нормативних актів призводять до відчутних втрат через застосування фінансових санкцій податковими інспекціями як до керівників та облікових працівників, так і підприємств.

У підсистемах фінансового, управлінського та податкового обліку використовуються одні й ті ж елементи методу загальної системи бухгалтерського обліку: документація, оцінка, рахунки, подвійний запис, калькуляція, інвентаризація, баланс, але в неоднаковій мірі з огляду на властивість облікованих об'єктів.

Документація в системі податкового обліку обмежується податковими накладними і книгами обліку придбання і продажу товарів, робіт, послуг, реєстрами обліку валових доходів і витрат. Інвентаризація власне у податковому обліку не застосовується, хоч її не можна ігнорувати при визначенні приросту (убутку) товарів, інших виробничих запасів. Але здебільшого уточнення залишків товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) за даними інвентаризації проводять у фінансовому обліку.1

Податковий облік ведуть позасистемно, шляхом вибірки даних, тут не застосовуються такі елементи методу бухгалтерського обліку як рахунки і подвійний запис операцій, що до речі, властиве інколи управлінському обліку в окремих країнах. В Україні як фінансовий, так і управлінський облік (а на великих підприємствах це доцільно і щодо податкового обліку) ведуть у системі кореспонденції рахунків подвійним записом.

Документи податкової звітності, виконують функції первинних документів фінансового обліку, оскільки для складання деяких форм податкової звітності дані фінансового обліку – лише вихідна інформаційна база, а потім ці ж самі форми податкової звітності є основою для записів у аналітичних реєстрах фінансового обліку.2

Для уточнення даних податкового обліку використовують первинні документи і облікові реєстри фінансового обліку. Зокрема так уточнюються дані щодо визначення податку на додану вартість, валових витрат, валових доходів, а також інших платежів.

Разом із тим організація податкового обліку на підприємствах ускладнюється тим, що у Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженому наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99 р., не передбачено окремих синтетичних, чи принаймні субрахунків для обліку валових витрат і валових доходів, які є визначальними при обчисленні оподатковуваного прибутку. Разом з тим це категорії, які використовуються лише у податковому обліку, вони не ідентичні загальноекономічним категоріям «витрати», «валовий дохід», їх не можна відобразити у системі кореспонденції встановлених рахунків фінансового обліку, а доведеться здійснювати копіткі вибірки даних, необхідних для складання додатків до декларації про прибуток підприємства.3

З таким підходом до організації облікового забезпечення податкової звітності не можна погодитись. Адже позасистемне відображення валових витрат і валових доходів неминуче призводить до помилок, які за своїми наслідками досить відчутні як для підприємств, так і для облікових працівників внаслідок застосування фінансових санкцій через викривлення оподатковуваного прибутку.

Трохи краще у новому Плані рахунків вирішений облік розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість. їх ведуть на рахунку 64 «Розрахунки за податками та платежами». Зокрема, за аналітичним рахунком 6411 «Розрахунки з податку на додану вартість», який треба відкрити до субрахунку 641 «Розрахунки за податками», відображають як податковий кредит – за дебетом, так і податкові зобов'язання – за кредитом. При цьому слід звернути уваги на те, що незважаючи на назви субрахунків 643 «Податкові зобов'язання» та 644 «Податковий кредит», відображені тут суми у «Податковій декларації з податку на додану вартість» не вказують. На цих субрахунках записують суми податку на додану вартість за аналогією до колишнього синтетичного рахунка 67 «Податкові розрахунки» у випадку надходження від покупців попередньої оплати (авансу) за продукцію, товари, послуги, або якщо таку оплату авансом здійснено постачальникам (підрядникам) під майбутні поставки товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт (послуг).4

Необхідно підкреслити, що рахунки податкового обліку не можна розглядати ізольовано від загального Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій. У ряді випадків у податковому обліку використовується інформація, сформована на інших рахунках, які навіть не завжди пов’язані суто з податковими рахунками.

Зрештою впевненість у правильності даних податкового обліку можлива при умові, що за всіма синтетичними рахунками, відкритими у Головній книзі, операції записані належним чином, що засвідчує рівність підсумків дебетових і кредитових обігів та сальдо за ними.

Основною законодавчою, нормативною і інструктивною базою податкового обліку є:

 1. Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори», із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 17 червня 1993 року № 3293-XII;

 2. Закон України від 15 вересня 1995 р. № 329/95-ВР «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби», з наступними змінами і доповненнями;

 3. Закон України від 18 лютого 1997 р. N 75/97-ВР «Про внесення змін до Закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів», з наступними змінами і доповненнями;

 4. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р., з наступними змінами і доповненнями;

 5. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 року з наступними змінами і доповненнями.

 6. Закон України «Про плату за землю» від 3.07.92р., з наступними змінами і доповненнями;Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аудит податку на прибуток

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... ірки правильності ведення обліку розрахунків з бюджетом з податку на прибуток та відображення інформації ... про прибуток. Це власне податок на прибуток, а також: податок на нерухомість, ПДВ, авансов ... розмірі ________ гривень з ПДВ, ПДВ грн. Оплата здійснюється ...
 2. Управління формуванням та розподіленням прибутку ТОВ "Інтерпайп Ніко Тьюб"

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  ... , 93, 94 Кт 64 (крім податку на прибуток та ПДВ) Амортизація основних фондів і нематеріальних ... ії з податку на прибуток підприємства беруть з даних синтетичного та аналітичного обліку, окремого податкового обл ...
 3. Розробка моделі для прогнозування надходжень податків на прибуток

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  ... (доходом) з податку на прибуток та добутком облікового прибутку (збитку) на застосовану ставку податку на прибуток. Ставка податку на прибуток, якщо вона ... 20%, а ставку податку на додану вартість (ПДВ) зменшувати з нинішніх 20% на 1 п.п. щор ...
 4. Призначення та сутність обліку затрат на виробництво. Місце обліку в управлінні поточними витратами

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ї, природний газ, тощо. 2.3 Облік затрат на виробництво на підприємстві ВАТ «Черкасихл ... виробництва продукції в діючих цінах з ПДВ, тис грн. 134054,5 150819,4 112 ... ії – це сприятиме зменшенню виплат податку на прибуток та збільшенню чистого прибутку; 4) вс ...
 5. Гуманітарний розвиток та гуманітарна політика на прикладі Тиврівського району Вінницької облас

  Реферат >> Астрономия
  ... товарів першої потреби, звільнити від податку на прибуток та ПДВ навчально-виробничу діяльність заклад ... поширеності психічних розладів. Сьогодні на обліку понад 882 ти­сячі ос ... високі показники інвалідності населення. На обліку в органах со­ціального захисту ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016798973083496