Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Реферат
Педагогическая технология – это системный метод планирования, применения и оценивания всего процесса обучения и усвоения знаний путем учета челове­чес...полностью>>
Педагогика->Конспект
Оборудование: Мел, доска, распечатки на каждую парту «Примерная схема написания плана ДОУ на год», «Варианты календарного плана», «Критерии перспектив...полностью>>
Педагогика->Курсовая работа
Педагогическая деятельность — одна из сложнейших сфер деятельности человеческого труда. В своей деятельности учитель призван решать важнейшие для обще...полностью>>
Педагогика->Реферат
Субъект-субъектное взаимодействие устанавливается между людьми при условии равных прав и возможностей для реализации ими своего индивидуального и непо...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ВСТУП

В умовах становлення та розвитку української держави, реформування економічних та суспільно-культурних галузей життя особливої актуальності набуває проблема виховання духовно-культурної особистості. Національною доктриною розвитку освіти в Україні визначено як пріоритетні завдання „створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей, здатних... оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства...”. Однією з найважливіших складових духовно-культурного розвитку особистості людини, здійснення якої повинна забезпечувати держава, є її естетичне виховання.

Формування естетичної культури, творчих здібностей особистості, виховання естетичних смаків, почуттів, потреб набуває особливої значущості саме в дошкільному віці, оскільки знання, вміння та навички, отримані в ранньому дитинстві, значним чином впливають на її подальший розвиток. Сьогодні інформацію про необхідність естетичного виховання все частіше можна прочитати зі сторінок газет та почути з екрана телевізора. Вже відомою стала фраза Ф.Достоєвського: «Краса врятує світ!». Справді, світ треба рятувати. Цивілізація, що дала людству багато життєвих благ, породила і проблеми глобального масштабу: екологічні кризи, стресові ситуації, катаклізми і т.д. На нашу думку, причиною цього є прагматизм і техніцизм сучасної людини, її відчуження від своєї колиски – природи.

Естетичне виховання, як цілеспрямована система заходів, покликана пробудити у душі кожної людини потяг до краси, захоплення перед прекрасним у всіх його проявах, яке дозволить йому творити світ. Науковці вважають, що починати прилучати дитину до творів мистецтва треба якомога раніше – з раннього дошкільного віку, причому виховувати її не як споглядальника і слухача, а як активного творця краси.

Краса безумовно пов’язана з душею людини, її працею, поведінкою, мовою, зовнішністю. Творча душа людства, в тому числі й українського народу, витворила справжні шедеври виховання у дитини почуття прекрасного: від маминої колискової пісні до складних видів мистецтва, якими може оволодіти людина протягом життя, якщо їх основа закладена у дошкільному дитинстві.

Дорослі й діти постійно зіштовхуються з естетичними явищами. У сфері духовного життя, повсякденної праці, спілкування з мистецтвом і природою, у побуті, в міжособистісному спілкуванні – скрізь прекрасне й не красиве, трагічне і комічне грають істотну роль. Краса приносить насолоду і задоволення, стимулює трудову активність, робить приємним наше буття.

Ідеї естетичного виховання зародилися в давнину. Уявлення про сутність естетичного виховання, його завдання, мета, формувалися та одночасно змінювалися починаючи з часів Платона й до нашого часу. Ці зміни поглядів було зумовлено розвитком естетики як науки й розумінням сутності її предмета. Філософи – матеріалісти вважали, що об'єктом естетики як науки є прекрасне. Ця категорія і лягла основою системи естетичного виховання [16, 310].

Нині проблема естетичного виховання, розвитку особистості, формування її естетичної культури є одним з важливих завдань, що стоять перед системою освіти. Зазначена проблема розроблена досить повно в працях вітчизняних і зарубіжних педагогів та психологів (Є.Фльоріна, С.Русова, Б.Ліхачев, Б.Ананьєв, В.Бажанова, В.Баленок, А.Макаренко, В.Сухомлинский, К.Ушинський, Є. Тихеєва, В.Шацька, Л. Виготський, Д.Кабалевский, В.Мясищева та інші). Виходячи із значущості природи як засобу розвитку особистості, цілком закономірним стає той факт, що методичні проблеми аспекту цієї роботи висвітлювалися у дослідженнях багатьох науковців: А.Бєлєнька, Н.Веретєннікова, Н. Глухова, Н.Горопаха, Н.Кот, Н.Лисенко, З.Плохій, П.Саморукова, Н.Яришева. Зокрема проблеми формування естетичних вражень у процесі ознайомлення з природою висвітлені у працях Н.Зубарєвої, О. Половіної, Л.Компанцевої, Е.Нікітіної. Проблему формування у дітей старшого дошкільного віку ціннісного та емоційно-ціннісного ставлення до природи досліджували В.Маршицька, М.Роганова.

Сучасний спосіб життя, трудові, суспільні відносини людей, навколишня природа створюють передумови для естетичного розвитку дитини. Дитина із раннього дитинства відкриває і досліджує світ довкола себе, вона прагне до прекрасного, яскравого, відчуває радість спілкування з природою. Вона відкриває перед собою світ різноманітних фарб і звуків. В.Сухомлинський писав: «Навколишній світ дитини – це передусім світ природи з безмежним багатством явищ, з невичерпною красою» [18, 104]. Проблема естетичного виховання цікавить вихователів, педагогів, психологів протягом кількох століть. Адже глибокі естетичні почуття, здатність сприймати прекрасне в оточуючій дійсності – важлива умова духовного життя людини.

Значущість проблеми естетичного виховання дітей дошкільного віку засобами природи актуалізує тему нашого дослідження – «Педагогічні умови естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами природи».

Мета  дослідження:  обгрунтувати   педагогічні   умови   естетичного виховання  дітей старшого дошкільного віку засобами природи.

Завдання дослідження:

1) проаналізувати психолого-педагогічну літературу з естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку;

2) розкрити значення природи в естетичному вихованні дошкільників;

3) виявити стан естетичного виховання дітей дошкільного віку в сучасних ДНЗ;

4) обгрунтувати форми, методи, способи педагогічної взаємодії щодо естетичного виховання дітей дошкільного віку засобами природи.

Об'єкт дослідження: процес естетичного виховання дошкільників засобами природи.

Предмет дослідження – форми, методи, способи педагогічної взаємодії щодо естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами природи.

Для досягнення мети та розв’язання поставлених завдань було використано такі методи: теоретичні: аналіз, синтез, систематизація вітчизняної та зарубіжної психолого-педагогічної й методичною літератури; термінологічний аналіз досліджуваних понять з метою з’ясування сутності естетичного виховання дітей дошкільного віку; емпіричні: педагогічне спостереження, бесіди, педагогічний експеримент із аналізом отриманих даних; проектування педагогічних умов естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами природи.

База дослідження ДНЗ № 311 м. Києва.

Дана робота складається зі вступу, двох розділів (теоретичного і практичного), висновків, списку використаних джерел (27), додатків (7).

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ПРИРОДИ

  1. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми

естетичного виховання дітей дошкільного вiку.

Сприйняття і розуміння прекрасного починається у дитинстві. “Все прекрасне, що існує в навколишньому світі і створене людиною для інших людей, повинно доторкнутися до серця дитини і облагородити його ”, — стверджував В. Сухомлинський [18, 39].

Перші кроки у безмежному, складному і загадковому світі дитина робить у дошкільному віці. За словами Я.Корчака, вона прагне створити у ньому свій світ дитинства, добра і краси, своєрідний мікрокосмос реального світу [6; 7]. Дорослий допомагає їй знайти, відчути і зрозуміти красу поезії, музики, живопису, а через мистецтво глибше усвідомити все, що її оточує: природу, предмети, працю людини і її духовні надбання. Краса нерозривна з добротою, вона облагороджує життя, надихає людину на добрі справи. Введення дитини в світ краси і гармонії є важливим завданням естетичного виховання.

Естетичне (грец. aisthetikos — почуттєвий) виховання — послідовне формування у дітей естетичного ставлення до життя, розвиток сприймання і розуміння прекрасного у мистецтві, природі, взаєминах людей, художніх потреб і здатності до художньої творчості [17, 237].

С. Русова пов’язувала теорію і практику естетичного виховання дітей з ідеями народності виховання і навчання, вважаючи ігри, усну народну творчість, свята, природу невичерпним джерелом для пробудження в дитині духовних сил. Естетичне виховання вона розглядала в єдності з моральним, які, за її твердженням, мають спільну основу — розвиток вищих почуттів [22, 373].

Системний погляд на проблематику естетичного виховання запропонувала у своїх дослідженнях Є. Фльоріна, яка значну роль відводила художньому вихованню дітей на зразках мистецтва, розкрила своєрідність естетичного розвитку, охарактеризувала роль, місце, взаємозв’язок різних засобів естетичного виховання. На її думку, в художньому вихованні слід прагнути єдності емоційного і пізнавального сприймання змісту і форми, що допоможе уникнути надмірного захоплення формою, утилітарного використання мистецтва з пізнавальною метою, тобто втрати художнього компонента естетичного виховання. їй належить багато цікавих спостережень, які стосуються особливостей дитячого естетичного сприймання, образотворчої діяльності, використання іграшки, художнього слова у вихованні дітей [19, 79].

Суттєво розширили діапазон теорії і практики естетичного виховання дітей дошкільного віку дослідження психологів. Наприклад, Л. Виготський відзначав, що в дошкільному віці розвивається здатність йти від думки до дії, що відкриває простір для творчої діяльності: “Одне з найважливіших питань дитячої психології і педагогіки — це питання про розвиток творчості і про значення творчої роботи для загального розвитку і змужніння дитини. Вже у ранньому віці ми спостерігаємо творчі процеси, які найкраще виражаються в іграх. Уміння з елементів створювати ціле, комбінувати старе у нові поєднання і становить основу творчості” [10, 68].

У використаній літературі є чимало різних підходів до визначень понять, вибору шляхів й методів естетичного виховання. Розглянемо їх детальніше.

У книзі "Загальні питання естетичного виховання у шкільництві" під редакцією В.Шацької, знаходимо таке формулювання: "Радянська педагогіка визначає естетичне виховання як виховання здібності цілеспрямовано сприймати, відчувати і розуміти й оцінювати красу у навколишній дійсності – у природі, у житті, в праці, у явищах мистецтва" [23, 58].

У стислому словнику з естетики естетичне виховання визначається як система заходів, вкладених у вироблення та вдосконалення в людині здібності сприймати, правильно розуміти, цінувати їх і створювати прекрасне й високе у житті й мистецтві [8, 72]. В обох визначеннях йдеться у тому, що естетичне виховання має виробляти й удосконалювати у людині здатність сприймати прекрасне у мистецтві й у житті, правильно розуміти й оцінювати його. У першому визначенні, на жаль, автор опустив діяльну та творчу сторони естетичного виховання, тоді як у другому визначенні підкреслюється, що естетичне виховання не повинне обмежуватися тільки споглядальним завданням, воно повинно також формувати здатність створювати прекрасне у мистецтві та житті.

Б. Ліхачов писав у своїй книжці "Теорія естетичного виховання школярів" спирається на визначення: "Естетичне виховання – цілеспрямований процес створення творчо активної дитини, здатної сприймати й оцінювати прекрасне, трагічне, комічне, потворне у житті й мистецтві, жити й творити за законами краси". Автор підкреслює провідну роль цілеспрямованого педагогічного впливу на естетичному становленні дитини. Наприклад, розвиток в дитини естетичного ставлення до дійсності і мистецтва, як і його інтелекту, може бути як некерований, стихійний і спонтанний процес. Спілкуючись з естетичними явищами життя і мистецтва, дитина естетично розвивається. Але дитиною не усвідомлюється естетична сутність предметів, а розвиток найчастіше пов'язано з бажанням до розваги, а, як наслідок, в дитини можуть скластися невірні ставлення до життя, цінностей, ідеалів. Б. Ліхачов, як і багато інші педагогів і психологів, вважав, що тільки цілеспрямований педагогічний естетико-виховний вплив, залучення дітей у різноманітну художню діяльність здатні розвинути їх сенсорну сферу, забезпечити глибоке розуміння естетичних явищ, підняти до розуміння справжнього мистецтва, краси дійсності і прекрасного у людській особистості [9, 32].Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Розвиток моральних якостей особистості в процесі естетичного виховання в педагогічній спадщині В

  Реферат >> Астрономия
  ... моральних якостей особистості в процесі естетичного виховання в педагогічній спадщині ... , що є в індивіді від природи, тісно пов’язане між собою. ... їх у визначенні програми виховання добираючи засоби та методи впливу на ... ться. Діти – дошкільники мають ще порі ...
 2. Психологічна характеристика сюжетно-рольової гри молодшого (середнього, старшого) дошкільника

  Курсовая работа >> Психология
  ... емоційному задоволенню, естетичній насолоді. Друга ... побутовий предмет, явище природи, і він може ... ншого. гра рольовий виховання дошкільник 3. Застосування сюжетно- ... й т.д.). Перераховані засоби поєднуються в певн ... для гри активному процесі дошкільник втілює ...
 3. Особливості розвитку мовлення в дошкільному віці

  Курсовая работа >> Психология
  ... процесів, знаряддям мислення. За певних умов виховання ... невербальних засобів, а деякі використають до 70% вербальних. Дошкільники ... про явища природи, їхні ... зі значенням властивості атрибутивної емоційної естетичної етичної 2,8 3,5 1,3 1,0 1,25 - - - 1,2 0,6 - ...
 4. Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  ... та засоби фізичного виховання дошкільників 2.1 Завдання фізичного виховання 2.2 Засоби фізичного виховання ІІІ ... естетичний розвиток. Для прищеплення дітям емоційних смаків у процесі фізичного виховання ... з оздоровчими силами природи та гігієнічними факторами ...
 5. Формування взаємин між дітьми дошкільного віку

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... процесі формування взаємин між дошкільниками в умовах дошк ... засоби масової інформації (радіо, телебачення, книги, газети, журнали); природа ... естетичного і розумового розвитку, треба, щоб і вчителі по школах, і керівники по дошк ... Сімейне виховання дошкільника. – ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019071102142334