Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Объем выпуска и продажи готовой продукции является основным показателем, характеризующим деятельность предприятия. Объем продаж крайне важен для устан...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Задача сельскохозяйственного производства в качестве одной из сфер АПК обеспечение снабжения населения продуктами питания, сбалансирование спроса и пр...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Курсовая работа
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что учет затрат – важнейший инструмент управления предприятием. Знание затрат на производство, анализ эти...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Современная информационная система организации представляет собой распределенную и неоднородную систему, использующую различные программно-аппаратные ...полностью>>

Главная > Реферат >Бухгалтерский учет и аудит

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Дт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість, розрахунковий період

якого настав"

Кт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість, розрахунковий період

якого не настав" - 208 (п. 15.5, оп. 2)

15.6. В тому випадку, коли підприємство відобразило в обліку відвантаження і реалізацію товарів способом нарахування або після 1.08.98 р. змінило облік відвантажених товарів з касового способу на спосіб нарахування, порядок відображення в обліку податкового зобов’язання і податкового кредиту станом на 1.10.97 р.Інструкецією не регламентується, а облік операцій після надходження платежу від покупця з врахуванням положень Інструкції є справжнім бухгалтерським ребусом.

На наш погляд, за даними прикладу 4 записи в обліку на відвантаження товарів до 1.07.97 р. і оплату їх після 1.10.97 р. повинні бути наступними:

1. На відвантаження товарів покупцю :

1.1. На списання облікової купівельної вартості товарів в сумі 1250 грн., в.ч. ПДВ – 208 грн:

Дт 46 - Кт 41-1 - 1250

1.2. На відображення в обліку реалізації відвантажених товарів – 1400 грн.:

Дт 62(45) - Кт 46 - 1400

1.3. На відображення в обліку ПДВ з різниці між купівельною (з ПДВ) і відпускною (з ПДВ) вартістю відвантажених товарів (1400 – 1250 = 150 х 16.67%) - 25 грн.

Дт 46 - Кт 68, субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав» – 25

1.4. На списання фінансового результату від реалізації товарів (Кт 46 – 1400 – Дт 46 - 1250 + 25) - 125 грн.:

Дт 46 - Кт 80 - 125

2. В пункті 15.4 статті підкреслювалось, що Інструкція не регламентує порядку відображення в обліку ПДВ, що входив станом на 1.10.97 р. до відвантажених і не оплачених покупцем товарів. На погляд автора, в цьому разі податковий кредит в сумі 208 грн. слід було відобразити до надходження платежу від покупця бухгалтерською проводкою:

Дт 68, субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав»

Кт 67-2 «З податкового кредиту» - 208

3. Відображається в обліку нарахування податкового зобов’язання з ПДВ, яке визначене від суми відвантажених і не оплачених покупцями товарів за даними інвентаризації на 1.10.97 р. в сумі 233 грн.:

Дт 67-1 «З податкових зобов’язань»

Кт 68, субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав» - 233

4. Відображається в обліку надходження платежу від покупця за відвантажені товари після 1.10.97 р. - 1400 грн.:

Дт 51 - Кт 62(45) - 1400

5. При оплаті вартості відвантажених товарів після 1.10.97 р. на суму податку на додану вартість, що входить до суми платежу покупця (Дт 51 - Кт 46), складають бухгалтерську проводку:

Дт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав "

Кт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" - 233 (оп. 3)

6. Списуються нараховані станом на 1.10.98 р. податкове зобов’язання з відвантажених товарів в сумі 233 грн. (оп. 3), податковий кредит в сумі 208 грн. (оп. 2) та нараховане податкове зобов’язання з ПДВ при відвантаженні товарів в сумі 25 грн. (оп. 1.3):

6.1. Дт 67-2 - Кт 67-1 - 208

6.2. Дт 68, субрахунок “З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав”

Кт 67-1 “З податкових зобов’язань” - 25 (разом: 208 + 25 = 233)

За положенням Інструкції нараховане станом на 1.10.97 р. податкове зобов’язання з ПДВ по дебету рахунку 67-1 в сумі 233 грн. повинно обліковуватись на цьому рахунку до надходження платежу від покупця. Після цього воно списується записом Дт 46 - Кт 67-1 (п.п. 3, 4). Але це можливо зробити тільки при касовому способі обліку реалізації товарів. Тому при відображенні реалізації відвіантажених до 1.07.97 р. товарів способом нарахування, коли рахунок 46 “Реалізація” закрився в місяці відвантаження товарів, списати нараховані станом на 1.10.97 р. податкове зобов’язання і податковий кредит доцільно застосованим автором способом (оп. 6).

Записи на погашення податкового кредиту за даними інвентаризації відвантажених товарів станом на 1.10.97 р. (оп. 2 ) мають бути наступні:

Дт 68, субрахунок “З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав”

Кт 68, субрахунок “З податку на додану віартість, розрахунковий період якого не настав” (п. 15.5, оп. 9)

Отже, для правильного відображення в обліку реалізації товарів, відвантажених покупцям без

передоплати до 1.10.97 р. і оплачених пізніше, необхідно спочатку уточнити записи, зроблені в обліку за даними інвентаризації заборгованості покупців за товари станом на 1.10.97 р., а після цього зробити інші рекомендовані автором записи.

Чи не тому обійшли в Інструкції питання відображення в обліку податкового кредиту і податкових зобов’язань з товарів відвантажених і станом на 1.10.97 р. покупцем не оплачених при обліку реалізації за моментом відвантаження товарів, що методологічно і практично воно не було вирішеним ?

15.7. Якщо читач захоче переконатись в доцільності такого порядку вирішення записів в обліку за даними прикладу 4, то хай зробить розноску бухгалтерських проводок ( в п.п. 15.5 і 15.6) на схематичних рахунках та проаналізує зроблені записи.

Наскільки ускладнена методологія обліку реалізації товарів і розрахунків з ПДВ, з нею пов’язаних, свідчить те, що замість двох записів на підставі первинних документів на відвантаження і оплату товарів та двох записів на відображення в обліку ПДВ і фінансового результату (валового доходу) по підсумку за місяць, тепер бухгалтер мусить зробити на вказані господарські операції за двома первинними документами 9 - 10 окремих записів в синтетичному і аналітичному обліку, порядок якого, до речі, не встановлено.

Мимо волі виникає запитання: як в розглянених бухгалтерських записах розібратись рядовому головному бухгалтеру до рівня практичного і правильного їх застосування в синтетичному і аналітичному обліку, в непристосованих для них облікових регістрах ?

16. Згідно з листом ДПАУ № 3854(10)15-2217 від 7.04.98 р. по авансових платежах (передоплатах), отриманих і сплачених до 1.07.97 р., валові доходи і валові витрати відображаються в обліку за моментом відвантаження або оприбуткування цінностей. Хоч це роз’яснення стосується податкового обліку, воно мусить бути враховане при відображенні в бухгалтерському обліку відвантаження і реалізації товарів, при чому реалізація товарів може бути відображена тільки способом нарахування (п. 3, 4). Вважаємо ненормальним явище, коли даються вказівки з податкового обліку, а про основний бухгалтерський облік забувають. Чи не пояснюється це значною складністю та заплутаністю цього обліку ?

Приклад 5. На відображення в бухгалтерському обліку відвантаження товарів в рахунок авансових платежів, отриманих від покупця до до 1.07.97 р.

1. Отримано від покупця до 1.07.97 р. авансовий плат.ж в сумі 1800 грн. і відображено його в обліку записом на рахунках:

Дт 51 - Кт 61 «Розрахунки по авансах» - 1800

2. В рахунок отриманої передоплати підприємство відвантажило покупцю товари в серпні 1998 р. на суму 1800 грн., в тому числі:

Товари за договірними відпускними цінами - 1500 грн.

ПДВ на товари, 20% від 1500 - 300 грн.

До оплати покупцем - 1800 грн.

3. Облікова купівельна (без ПДВ) вартість відвантажених товарів складає 1280 грн.

За даними прикладу 5 на відвантаження покупцю товарів в рахунок отриманої до 1.07.97 р. передоплати мають бути складені бухгалтерські проводки:

1.На суму відвантажених товарів, що обліковуються за купівельними цінами - 1280 грн.:

Дт 46 - Кт 41-1 - 1280

2. На відображення в обліку реалізації відвантажених товарів і списання авансового платежу – 1800 грн.:

Дт 61 - Кт 46 - 1800

Якщо при надходженні авансового платежу він був відображений в обліку записом Дт 51 - Кт 62(76) і ін., то реалізація відвантажених товарів має бути відображена проводкою:

Дт 62(76) і ін. - Кт 46 - 1800

3. На відображення в обліку податкового зобов’язання з ПДВ – 300 грн.:

Дт 46 - Кт 68, субрахунок» З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав» – на суму згідно з даними товарного документа і відповідної податкової накладної - 300 (п.п. 8 - 12).

4. На списання фінансового результату від реалізації товарів (Кт 46 - 1800 - Дт 46 – 1280 + 300) – 220 грн.:

Дт 46 - Кт 80 - 220

До обліку реалізації цінностей слід віднести також облік повернення цінностей покупцями і замовниками, бо воно впливає на зменшенгня суми обороту з реалізації звітного місяця. Порядок бухгалтерського обліку названих операцій розглянений нами в статті «Облік надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ» (п.п. 10 – 16 цієї статті).

17. Судячи зі змісту названих вище трьох нормативно-інструктивних документів (п.п. 13, 14), намітилась неправомірна, шкідлива, на наш погляд, тенденція: спочатку без достатніх потреб і обгрунтування створили окремий податковий облік, а потім цей облік хотять зробити основним. Як же інакше можна пояснити, що даються інструктивні вказівки з податкового обліку, безпосередньо пов’язані з бухгалтерським обліком, а порядок записів в бухгалтерському обліку, який є основним, не регламентується. Вирішення цього питання залишається на розсуд самих бухгалтерів. І це при умові, що бухгалтерський облік є первинним: спочатку мають бути зроблені записи в бухгалтерському обліку, і лише після цього ведеться податковий облік, засади якого до цього часу не відпрацьовані і належно не регламентовані, та складається декларація про прибуток підприємства. Якщо ця тенденція залишиться й надалі, то куди ми йдемо й до чого прийдемо в народногосподарському обліку та в економіці взагалі ?

Враховуючи загальний рівень теоретичної і практичної підготовки бухгалтерів, особливо бухгалтерів малих та новостворених підприємств, такий підхід до регламентування основного виду народногосподарського обліку - бухгалтерського обліку - недопустимий.

18. Виходячи із логіки положень Закону та Інструкції, рахунок 67 "Податкові розрахунки" повинен застосовуватись тільки у випадках, коли в зв’язку з врахуванням події, що відбулася раніше ( п. 1 ), нема законних підстав відобразити в обліку податкове зобов’язання з ПДВ безпосередньо на рахунку 68, субрахунок "З податку на додану вартість" (пункт 2 Інструкції), тобто в разі надходження авансових платежів (передоплат) від покупців і замовників і відвантаження цінностей в рахунок цих платежів в наступному місяці.

Слід підкреслити, що в бухгалтерському обліку ПДВ, включаючи податкові розрахунки на рахунку 67, кореспонденція рахунків в принципі не визначена.Загрузить файл

Похожие страницы:

Поиск не дал результатов..

Generated in 0.0011570453643799