Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Объем выпуска и продажи готовой продукции является основным показателем, характеризующим деятельность предприятия. Объем продаж крайне важен для устан...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Задача сельскохозяйственного производства в качестве одной из сфер АПК обеспечение снабжения населения продуктами питания, сбалансирование спроса и пр...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Курсовая работа
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что учет затрат – важнейший инструмент управления предприятием. Знание затрат на производство, анализ эти...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Современная информационная система организации представляет собой распределенную и неоднородную систему, использующую различные программно-аппаратные ...полностью>>

Главная > Реферат >Бухгалтерский учет и аудит

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Облік реалізації цінностей (крім товарів), відвантажених і оплачених

до 1 липня 1997 року

У зв’язку з неплатежами та змінами в законодавстві України про податок на прибуток підприємств та про податок на додану вартість питання правильного відображення в обліку реалізації цінностей, відвантажених покупцям і замовникам до 1.07.97 р., є вельми актуальним.

13. Згідно зі зміненим Порядком складання декларації про прибуток підприємства, затвердженим наказом ДПАУ від 21.01.98 р. № 37 відповідно до пункту 22.14 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" датою збільшення валових доходів платника податку для цінностей (робіт, послуг), відвантажених (виконаних, наданих) до набрання чинності цим Законом (з 1.07.97 р.), по яких не проведена оплата їх вартості покупцями і замовниками, є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок платника податку в оплату таких цінностей (робіт, послуг), крім платників податку, які застосовують порядок, за яким виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається за вартістю відвантаженої продукції (виконаних робіт, наданих послуг).

Очевидно, що необхідно враховувати вказані положення Закону в податковому обліку валових доходів. Що стосується бухгалтерського обліку реалізації і визначення суми реалізації цінностей на кредиті рахунку 46 "Реалізація", то повинен застосовуватись один порядок згідно з Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні - за відвантаженням цінностей (п.п.3, 4). Але підприємства, які не змінили порядок обліку реалізації цінностей, відвантажених (відпущених), але покупцями і замовниками до 1.07.97 р. не оплачених, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.97 р. (п. 3) надходження виручки за такі цінності повинні відображати в обліку як реалізацію цінностей за касовим способом:

Дт 51 і ін. - К т 46 "Реалізація"

Таким чином, в цьому разі реалізація цінностей буде відображатись в обліку двома способами - способом нарахування і касовим, чого в принципі не повинно бути.

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.02.98 р. № 43 валові витрати, здійснені платником податку до 1.07.97 р., що рахуються за станом на 1.07.97 р. як сальдо рахунку 45 «Товари відвантажені, виконані роботи і послуги» або відповідно на рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками», включаються в валові витрати того звітного періоду, на який припадає оплата вартості відвантаженої продукції. Хоч це рішення стосується податкового обліку, в бухгалтерському обліку одночасно із записом Дт 51 і ін. - Кт 46 повинен бути зроблений запис на списання з рахунку 45 (62) сальдо заборгованості покупців і замовників за цінності з віднесенням на дебет рахунку 46 «Реалізація» фактичної собівартості або купівельної їх вартості за способом їх визначення й обліку, що застосовується на підприємстві. При цьому треба зробити запис на рахунках : Дт 46 - Кт 45 або Кт 62.

Як видно із викладених вище методології обліку реалізації цінностей та бухгалтерських записів, пов’язаних з відображенням в обліку податкових зобов’язань з ПДВ, бухгалтерський облік реалізації цінностей є надто складним для зрозуміння його до рівня правильного і раціонального практичного застосування. Це стосується і обліку реалізації цінностей, відвантажених до 1.07.97 р..

Раціональне вирішення в бухгалтерському обліку цього питання має важливе значення, бо і до цього часу на підприємствах рахуються значні суми цінностей, відвантажених до 1.10.97 р., але не оплачених покупцями і замовниками досі. Враховуючи вище викладене, облік відвантаження цінностей і оплату їх покупцем (замовником) розглянемо на прикладі.

Приклад 2. На відображення в обліку оплати і реалізації цінностей, відвантажених до 1.07.97 р. І не оплачених покупцями і замовниками.

  1. До 1.07.97 р. відвантажено покупцю (замовнику) цінності за договірними відпусними цінами, включаючи ПДВ, на суму 1400 грн.. в т.ч. ПДВ - 233 грн.

  2. Фактична собівартість (купівельна вартість) відвантажених цінностей - 1017 грн.

  3. Платіж (виручка) за відвантажені цінності надійшов від покупця (замовника) в серпні 1998 р. в сумі 1400 грн., в т.ч. ПДВ 233 грн.

Виходячи з положень Інструкції та методології обліку реалізації цінностей, за даними прикладу 2 треба зробити записи:

  1. Списані із підзвіту матеріально відповідальної особи цінності за обліковими цінами в сумі 1017 грн.:

Дт 62(45) - Кт 40 і ін. – на фактичну собівартість ( купівельну вартість) відвантажених цінностей - 1017

2. Відображається в обліку надходження платежу від покупця (замовника) за відвантажені цінності - 1400 грн., в тч. ПДВ – 233 грн.:

Дт 51 - Кт 46 - 1400

3. При оплаті вартості відвантажених цінностей після 1.07.97 р. на суму податку на додану вартість, що входить до суми платежу покупця (замовника) (Дт 51 - Кт 46), складають бухгалтерську проводку на відображення в обліку податкового зобов’язання з ПДВ, термін сплати якого настав:

Дт 46 «Реалізація

Кт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав» - 233

4. Списується фактична собівартість (купівельна вартість) відвантажених і оплачених покупцем (замовником) цінностей в сумі 1017 грн.:

Дт 46 - Кт 62(45) - 1017

5. Списується з рахунку 46 «Реалізація» фінансовий результат від реалізації відвантажених і оплачених покупцем (замовником) цінностей (Кт 46 - 1400 - Дт 46 - 1017 + 233) в сумі 150 грн.:

Дт 46 - Кт 80 - 150

Якщо реалізація відвантажених до 1.07.97 р. цінностей була відображена в обліку способом нарахування, то на надходження платежу за даними прикладу 2 в бухгалтерському обліку має бути зроблений запис:

Дт 51 - Кт 62(45) - 1400

В цьому разі в податковому обліку валовий дохід і валові витрати не враховуються (п. 13).

Отже, для правильного відображення в обліку реалізації цінностей, відвантажених покупцям і замовникам без передоплати до 1.10.97 р. і оплачених пізніше, необхідно в першу чергу вияснити яким способом (касовим чи способом нарахування) відображено в обліку відвантаження цінностей покупцю (замовнику), і чи не змінено запис касовим способом на спосіб нарахування після 1.08.97 р. згідно зі зміною, внесеною до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні (п. 3). Тільки після цього можна зробити відповідні записи на реалізацію відвантажених до 1.07.97 р. цінностей, враховуючи бухгалтерські проводки, наведені вище автором.

14. Згідно з листом ДПАУ № 3854(10)15-2217 від 7.04.98 р. по авансових платежах (передоплатах), отриманих і сплачених до 1.07.97 р., валові доходи і валові витрати відображаються в обліку за моментом відвантаження або оприбуткування цінностей. Хоч це роз’яснення стосується податкового обліку, воно мусить бути враховане при відображенні в обліку відвантаження і реалізації цінностей, при чому реалізація цінностей може бути відображена тільки способом нарахування (п. 3, 4).

Приклад 3. На відображення в бухгалтерському обліку відвантаження цінностей в рахунок авансових платежів, отриманих від покупця (замовника) до до 1.07.97 р.

1. Отримано від покупця (замовника) до 1.07.97 р. авансовий платіж в сумі 1800 грн. і відображено його в обліку записом на рахунках:

Дт 51 - Кт 61 «Розрахунки по авансах» - 1800

2. В рахунок отриманої передоплати підприємство відвантажило покупцю (замовнику) цінності в серпні 1998 р. на суму 1800 грн., в тому числі:

Цінності за договірними відпускними цінами - 1500 грн.

ПДВ на цінності, 20% від 1500 - 300 грн.

До оплати покупцем (замовником) - 1800 грн.

3. Облікова фактична собівартість (купівельна вартість) відвантажених цінностей складає 1380 грн.

За даними прикладу 3 на відвантаження покупцю цінностей в рахунок отриманої передоплати мають бути складені бухгалтерські проводки:

1.На суму відвантажених цінностей за обліковими цінами – 1380 грн::

Дт 46 - Кт 40 і ін. – на фактичну собівартість (купівельну вартість) відвантажених цінностей – 1380

2. На відображення в обліку реалізації відвантажених цінностей і списання авансового платежу – 1800 грн.:

Дт 61 - Кт 46 - 1800

Якщо при надходженні авансового платежу він був відображений в обліку записом Дт 51 - Кт 62(76) і ін., то реалізація відвантажених цінностей має бути відображена проводкою:

Дт 62(76) і ін. - Кт 46 - 1800

3. На відображення в обліку податкового зобов’язання з ПДВ – 300 грн.:

Дт 46 - Кт 68, субрахунок »З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав» – на суму згідно з даними товарного документа і відповідної податкової накладної - 300 (п.п. 8 – 12).

4. Відображається в обліку фінансовий результат від реалізації цінностей в рахунок авансового платежу покупця (замовника), отриманого до 1.07.97 р. (Кт 46 - 1800 - Дт 46 - 1380 + 300) – 120 грн.

Дт 46 - Кт 80 - 120

Отже, в цьому разі відображення в обліку реалізації цінностей здійснюється за загальною схемою (п. 4) з врахуванням порядку списання авансових платежів покупців (замовників), що застосовувався до 11.08.97 р. (п. 3).

Облік реалізації товарів, відвантажених і оплачених до 1.07.97 р.

Підкреслимо, що в цьому розділі статті розглядається реалізація тільки тих товарів, що обліковувались і обліковуються на складах оптово-збутових та посередницьких торговельних підприємств за купівельними цінами.

Указані вище положення нормативно-інструктивних документів Державної податкової адміністрації України та наказу Міністерства фінансів України, що стосуються податкового обліку валових доходів і валових витрат (п.п. 13, 14), мусять бути враховані при відображенні в бухгалтерському обліку реалізації товарів, відвантажених і оплачених до 1.07.97 р. З ряду причин (неплатежі та ін.) такі операції здійснюються і в даний час та мають бути правильно відображені в бухгалтерському обліку.

Враховуючи зміни в законодавстві про податок на додану вартість з 1 жовтня 1997 р. і особливості методолології бухгалтерського обліку реалізації товарів та ПДВ в торгівлі, що застосовувалась до 1.10.97 р. й застосовується зараз, облік реалізації товарів, відвантажених і оплачених до 1.07.97 р., став вельми складним. Це наглядно видно із викладеного нижче матеріалу та розглянутих прикладів.

15. Із положень нормативних документів, названих в пункті 13, випливає також особливий порядок обліку реалізації товарів, відвантажених до 1.10.97 р., і податкових зобов’язань з ПДВ на підприємствах, що здійснюють діяльність у галузі торгівлі і товари обліковують за купівельними цінами. Купівельну вартість залишку товарів на рахунку 41 «Товари» на дату введення в дію Закону вони зменшили на суму податку на додану вартість відповідно до пункту 12.5 Інструкції (Дт 68 - Кт 41).

За даними інвентаризаційного опису відвантажених і не оплачених покупцями товарів в частині залишку їх в купівельних цінах на рахунку 62(45) «Товари відвантажені» необхідно було списати податок на додану вартість, сплачений постачальникам до 1.10.97 р., на податковий кредит згідно з пунктом 12.5 Інструкції. При цьому необхідно врахувати, що відвантажені до 1.10.97 р. товари були відображені в обліку по кредиту рахунку 41 «Товари» за обліковими купівельними цінами з віднесенням купівельної вартості товарів з податком на додану вартість на дебет рахунку 62 ( 45 і ін).Загрузить файл

Похожие страницы:

Поиск не дал результатов..

Generated in 0.0014081001281738