Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Контрольная работа
Сгруппируйте 30 совхозов по факторному признаку, образовав 5 – 6 групп с равными интервалами Сделайте выводы относительно наличия (или отсутствия) свя...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Для определения средних затрат на 1 рубль произведенной продукции необходимо воспользоваться средней гармонической, так как у нас известен числитель и...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Формування ринкової системи в сучасних умовах безпосередньо пов язане з розвитком підприємницької діяльності в усіх сферах економіки. Важливим напрямо...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Орієнтація України на побудову ринкової економіки, її подальшу інтеграцію з державами СНД та високорозвинутими країнами обумовлює об єктивну необхідні...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗМІСТ

ВСТУП

1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

  1. Економічна сутність грошових потоків

1.2 Нормативне регулювання грошових коштів

1.3 Огляд літературних джерел

2 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РУХУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2 Особливості обліку в бюджетній установі

2.3 Облік коштів на рахунках в касі

2.4 Шляхи вдосконалення руху грошових коштів на підприємстві

3 АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

3.1 Поняття, розрахунок тривалості фінансового операційного циклу

3.2 Аналіз руху грошових коштів в розрізі видів господарської діяльності

3.3 Шляхи оптимізації грошових потоків

4 ОХОРОНА ПРАЦІ

5 ЕКОЛОГІЯ

6 АВТОМАТИЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

В сучасних умовах господарювання багато підприємств поставлено в умови самостійного вибору стратегії і тактики свого розвитку. Самофінансування підприємством своєї діяльності стало першочерговим завданням.

В умовах конкуренції і нестабільного зовнішнього середовища необхідно оперативно реагувати на відхилення від нормальної діяльності бюджетного підприємства. Управління грошовими потоками є тим інструментом, за допомогою якого можна досягти бажаного результату діяльності підприємства. Цими обставинами обумовлений вибір теми дослідження.

Мета дипломної роботи - в ході аналізу виробничо-господарської діяльності досліджуваного підприємства розробити рекомендації по поліпшенню механізму управління грошовими потоками.

Об'єкт дослідження – процес руху грошових коштів на прикладі Управління праці та соціального захисту населення Богодухівської райдержадміністрації. Предмет дослідження - механізм управління грошовими потоками в Управлінні праці та соціального захисту населення Богодухівської райдержадміністрації.

У дипломній роботі для виконання поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

 • розглянути теоретичні підходи до поняття і суті грошових потоків;

 • проаналізувати основні методи управління грошовими потоками;

 • визначити основні показники використовувані при управлінні грошовими потоками;

 • на основі аналізу показників розробити рекомендації по поліпшенню механізму управління грошовими потоками підприємства.

Практична значущість дипломного дослідження полягає в розробці конкретних заходів по вдосконаленню управління грошовими потоками на бюджетному підприємстві.

Дипломна робота складається з введення, шістьох основних частин, висновку, списку використовуваної літератури і додатків.

У першій частині розглядаються теоретичні питання, що стосуються поняття і суті грошових потоків підприємства, управління грошовими потоками на підприємстві, роль і значення грошових коштів в діяльності підприємства в цілому і як найбільш ліквідній частині оборотних коштів.

У другій частині розглядаються основні методи управління грошовими потоками, методи оцінки оборотності грошових коштів, аналізу руху потоків грошових коштів, методи розрахунку основних показників руху грошових коштів.

У третій, практичній частині на прикладі досліджуваного підприємства проводиться оцінка стану і руху грошових потоків на підприємстві, розробляються заходи щодо вдосконалення управління грошовими потоками.

У четвертий визначена охорона праці в Управлінні праці та соціального захисту населення Богодухівської райдержадміністрації.

У п’ятий частині досліджений екологічний стан Управління праці та соціального захисту населення Богодухівської райдержадміністрації та запропоновані шляхи його поліпшення.

В останньому шостому розділі визначена система автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах України та в Управління праці та соціального захисту населення Богодухівської райдержадміністрації.

У дипломній роботі використані вітчизняні і зарубіжні розробки і методики в області управління грошовими коштами, джерела періодичного друку, а також первинні бухгалтерські документи за ряд періодів.

У світовій практиці обліку велика увага додається вивченню і прогнозу руху грошових коштів. Це пов'язано з тим, що проблеми з готівкою виникають із-за об'єктивної нерівномірності надходжень і виплат або в результаті непередбачених обставин. Якою б не була причина відсутності готівки, наслідки для підприємства можуть бути дуже серйозні. Отже, грошову готівку необхідно планувати і аналізувати її рух. Найтісніше аналіз господарської діяльності пов'язаний з бухгалтерським обліком, оскільки саме система бухгалтерського обліку забезпечує збір, угрупування і обробку інформації про факти фінансово-господарській діяльності підприємства за звітний період, на основі якої розраховуються показники, відбивані у фінансовій звітності.

Таким чином, на більшості підприємств України аналіз здійснюється співробітниками бухгалтерії, і його результати знаходять своє віддзеркалення в записці пояснення до річного звіту. Мета фінансового аналізу - оцінити фінансовий стан організації на основі достовірної інформації, визначити фінансовий результат, фінансову стійкість організації, ліквідність її балансу, платоспроможність організації, а також оцінити ефективність використання капіталу. Цілі аналізу досягаються в результаті вирішення певного взаємозв'язаного набору аналітичних завдань. До основних завдань аналізу відносяться:

- своєчасна і об'єктивна діагностика фінансового стану підприємства;

- встановлення «критичних точок» («вузьких» місць) і виявлення причин їх освіти;

- пошук резервів поліпшення фінансового стану підприємства, його платоспроможності і фінансової стійкості;

- розробка конкретних заходів, направлених на ефективніше використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства;

- прогнозування можливих фінансових результатів і розробка моделей фінансового стану при різноманітних варіантах використання ресурсів.

1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

1.1 Економічна сутність грошових потоків

Грошовий потік підприємства являє собою сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів, генеруємих його господарською діяльністю.

Висока роль ефективного управління грошовими потоками підприємства визначається наступними основними положеннями:

1. Грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності підприємства практично у всіх її аспектах.

2. Ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансова рівновага підприємства в процесі його стратегічного розвитку. Темпи цього розвитку, фінансова стійкість підприємства значною мірою визначаються тим, наскільки різні види потоків коштів синхронізовані між собою по обсягах і в часі. Високий рівень такої синхронізації забезпечує істотне прискорення реалізації стратегічних цілей розвитку підприємства.

3. Раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності здійснення операційного процесу підприємства.

4. Ефективне управління грошовими потоками дозволяє скоротити потреба підприємства в позиковому капіталі.

5. Управління грошовими потоками є важливим фінансовим важелем забезпечення прискорення обороту капіталу підприємства.

6. Ефективне управління грошовими потоками забезпечує зниження ризику неплатоспроможності підприємства.

7. Активні форми управління грошовими потоками дозволяють підприємству діставати додатковий прибуток, генеруемий безпосередньо його грошовими активами.

Основною метою управління грошовими потоками є забезпечення фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку шляхом балансування обсягів надходження і витрати коштів і їхньої синхронізації в часі.

Процес управління грошовими потоками підприємства послідовно охоплює наступні основні етапи:

1. Забезпечення повного і достовірного обліку грошових потоків підприємства і формування необхідної звітності.

2. Аналіз грошових потоків підприємства в попередньому періоді.

3. Оптимізація грошових потоків підприємства. Найважливішими задачами, розв'язуваними в процесі цього етапу управління грошовими потоками, є: виявлення і реалізація резервів, що дозволяють знизити залежність підприємства від зовнішніх джерел залучення коштів; забезпечення більш повної збалансованості позитивних і негативних грошових потоків у часі і по обсягах; забезпечення більш тісного взаємозв'язку грошових потоків по видах господарської діяльності підприємства; підвищення суми і якості чистого грошового потоку, генеруємого господарською діяльністю підприємства.

4. Планування грошових потоків підприємства в розрізі різних їхніх видів.

5. Забезпечення ефективного контролю грошових потоків підприємства.

Оптимізація грошових потоків являє собою процес вибору найкращих форм їхньої організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його господарської діяльності.

Основними цілями оптимізації грошових потоків підприємства є:

• забезпечення збалансованості обсягів грошових потоків;

• забезпечення синхронності формування грошових потоків у часі;

• забезпечення росту чистого грошового потоку підприємства.

Основними об'єктами оптимізації виступають:

• позитивний грошовий потік;

• негативний грошовий потік;

• залишок грошових активів;

• чистий грошовий потік.

Основу оптимізації грошових потоків підприємства складає забезпечення збалансованості обсягів позитивних і негативного їхніх видів. На результати господарської діяльності підприємства негативний вплив роблять як дефіцитний, так і надлишковий грошові потоки.

Методи оптимізації дефіцитного грошового потоку залежать від характеру цієї дефіцитності — короткострокової або довгострокової.

Збалансованість дефіцитного грошового потоку в короткостроковому періоді досягається шляхом використання „ Системи прискорення — уповільнення платіжного обороту" (або „Системи лідс енд лєгс\"). Суть цієї системи полягає в розробці на підприємстві організаційних заходів щодо прискорення залучення коштів і уповільненню їхніх виплат.

Прискорення залучення коштів у короткостроковому періоді може бути досягнуте за рахунок наступних заходів:

• збільшення розміру цінових знижок за готівку по реалізованої покупцях продукції;Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... населення, ринок праці, продуктивність праці, організація і нормування праці, оплата і матеріальне стимулювання, планування, аналіз і облік прац ... відділи та управління з праці та соціальних питань при виконавчих комітетах. Ці органи державної влади ...
 2. Економіка праці та соціально-трудові відносини

  Конспект >> Экономическая теория
  ... й соціальні компоненти процесу праці; навчити використовувати здобуті знання в конкретних процесах управління соціально – трудовими відносинами, організації праці та ... насамперед, офіційна частина населення, яка перебуває на обліку в держаній службі зайнятост ...
 3. Національна і регіональна економіка України

  Учебное пособие >> Экономика
  ... держадміністрації, управління праці та соціального захисту населення і регіональні центри зайнятості. Механізм управління програмою включа ... обліку цієї категорії населення, який здійснюється місцевими органами управління. Найважливішим елементом управління ...
 4. Логопедична робота з дітьми з комплексними порушеннями в умовах центру соціальної реабілітації

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... соціальної реабілітації. Центр соціальної реабілітації дітей з комплексними порушеннями є закладом системи органів праці та соціального захисту населення ...
 5. Організація та методика обліку основних засобів капіталу доходів та витрат підприємства на

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... Організаційна структура ТЗоВ “ПКП Євразія” Організація та вимоги до первинного обліку Прац ... рух основних засобів. Управління основними засобами – це процес спостереження, фіксації, відтворення та ... соціального захисту» При отриманні допомоги по вагітності та ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0031499862670898