Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Контрольная работа
Экономика нашей страны практически перешла на рыночные рельсы и функционирует исключительно по законам рынка Каждое предприятие отвечает за свою работ...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Экономика нашей страны практически перешла на рыночные рельсы и функционирует исключительно по законам рынка Предприятия сами отвечают за свою деятель...полностью>>
Экономика->Дипломная работа
К трудовым ресурсам относится та часть населения, которая обладает необходимыми физическими данными, знаниями и навыками труда в соответствующей отрас...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Теории международной торговли: теория подобия стран, теория абсолютного преимущества, теория относительного преимущества, теория жизненного цикла тури...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти та науки України

Дніпродзержинський державний технічний університет

Кафедра «Фінанси»

Курсова робота

з політичної економії

Тема:«Національна економіка України та тенденції її розвитку»

Виконала: ст. гр. ФІН-08-1д

Матухно О.О.

м. Дніпродзержинськ

2009 рік

Зміст

Вступ

1. Національна економіка та її складові

2. Характеристика економічного потенціалу України та показники його ефективного використання

3. Актуальні проблеми стратегічного розвитку національної економіки України в сучасних умовах

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Економіка будь-якої країни є продуктом тривалого історичного розвитку. Вона формується століттями в результаті поглиблення суспільного поділу та кооперації праці, ґрунтується на використанні наявних національних ресурсів і забезпечує реалізацію національних інтересів цієї країни.

Національна економіка країни є цілісним організмом. Вона об’єднує взаємопов’язану систему галузей, видів виробництва і територіальних комплексів. У цій системі органічно взаємодіють галузі матеріального виробництва (промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, зв’язок тощо) і галузі нематеріального виробництва (освіта, охорона здоров’я, культура) Співвідношення зазначених сфер і галузей, тобто структура економіки, рівень розвитку, ефективність функціонування мають значні відмінності в різних країнах. Чим розвиненіший науково-технічний потенціал країни, тим досконаліша система господарювання, тим краще використовуються переваги міжнародного поділу праці, тим вищі економічна та соціальна ефективність виробництва та рівень життя населення. Зараз, коли Україна стала політичним і економічним чинником процесів інтеграції у Європі і світі, особливо зростає важливість глибокого вивчення проблем і тенденцій розвитку економіки України. З’ясування цих причин має не лише теоретичне та пізнавальне,а й практичне політичне значення. Знання економічного потенціалу України, політики зрушень у продуктивних силах і структурі економіки, прагнення народу України до співробітництва усіма народами світу, проведення політики економічних реформ, які ведуть до взаємовигідного господарства, без сумніву, викличе інтерес зарубіжних підприємств до взаємовигідного співробітництва з підприємцями в Україні. А український народ,який упродовж століть виборював свою національну державу і незалежність, заслуговує права на самого себе та довіри інших народів світу , рівно партнерського співробітництва в системі соціально-економічного життя.

Україна має величезні можливості для економічного процвітання. Запорукою цьому є працьовитий народ, кваліфіковані кадри, інтелектуальний, науковий та виробничий потенціал, надзвичайно вигідне географічне положення.

Але на сьогодні ми не маємо цілісної української економіки, яка б на основі власного потенціалу ефективно працювала на Україну та наш народ. Навіть ключові галузі виробництва практично не пов’язані між собою в одне ціле.Дуже багато нескладної, але вкрай потрібної продукції, виробництво якої зовсім не важко налагодити в Україні, у нас взагалі не виробляється.

1. Національна економіка та її складові

Макроекономіка – це наука про функціонування економіки в цілому. Макроекономіка намагається вирішити такі глобальні проблеми як інфляція, безробіття, економічне зростання. Вона розглядає проблеми у перспективі, дивиться на них із висоти, з якої добре видно окремі аспекти економічної системи. Основним об’єктом вивчення макроекономіки є національна економіка.

Національна економіка, або господарство країни – це сукупність підприємств, домогосподарств і установ, які функціонують у межах певної держави. Вона характеризується певною галузевою і територіальною структурою, системою управління та певними соціально-економічними відносинами. В узагальнюючому вигляді національна економіка може бути вираженою через економічний потенціал, який означає сукупну спроможність галузей народного господарства виробляти продукцію чи здійснювати послуги. Економічний потенціал залежить від кількості трудових ресурсів і рівня їх кваліфікації, наявності сприятливих трудових ресурсів ( особливо корисні копалини і ґрунтово-кліматичні умови), обсягу виробничих потужностей, рівня розвитку виробничої інфраструктури( транспорт, зв'язок, електромережі, тощо), ступеня розвитку науки та техніки. Ядром національної економіки є її галузі: промисловість, сільське господарство, будівельний комплекс, транспорт, зв'язок, освіта, тощо. Промисловість у сою чергу поділяється на обробну та видобувну, обробна на важку та легку і т.д. Співвідношення між окремими галузями економіки називають її галузевою структурою. Галузева структура відбиває суспільний поділ праці.

Суспільний поділ праці означає спеціалізацію людей на виготовленні певних видів продукції або виконанні окремих операцій.

Національна економіка – це економічно й організаційно єдина система взаємопов’язаних галузей і сфер діяльності людей, яким властива відповідна пропорційність, взаємообумовлене розміщення на території, обмеженій державними кордонами.

Сучасну національну економіку характеризують низка ознак, які можна звести у декілька груп:

- національний суверенітет;

- ресурсо-виробничі ознаки;

- господарсько-організаційні ознаки;

- товарообмінні ознаки.

В цілому національна економіка виступає як досягнутий під впливом сукупності факторів цілісний організм, який функціонує за певними законами.

Для того, щоб Україна мала національну економіку потрібно провести структурну перебудову економіки з метою розвитку галузей які працюють на потреби держави. Це сільське господарство, машинобудування, машинобудування для легкої промисловості, машинобудування для харчової промисловості, розвиток легкої та харчової промисловості, розвиток галузей, які виробляють складну побутову техніку, скорочення добувної промисловості до потреб, металургії, виходячи з пріоритетів національних інтересів України. Національна економіка неможлива без розв’язання проблеми економічної безпеки. Економічна безпека формується виходячи із забезпеченості природними ресурсами, фінансування коштами, залежить від експорто- та імпорто-орієнтації економіки.

Політика національної безпеки є постійним атрибутом національної економіки, її особливістю. Головним завданням у сфері політики національної безпеки є послідовне і ефективне забезпечення захисту національних інтересів України і створення сприятливих умов життя і розвитку, а також попередження і усунення зовнішніх і внутрішніх загроз, перешкод і негативних факторів. Головна мета такої політики - захист суверенної державності, подолання кризи, життєдіяльності і успішний розвиток країни.

В цілому економіка України, крім структурної перебудови, потребує оновлення основного капіталу, зміни технології і відповідно проведення ряду реформ, покликаних забезпечити ефективності виробництва.

Система національних рахунків як нормативна база макроекономіки

Система національних рахунків(СНР) призначена для проведення систематичного огляду функціонування національної економіки і використовується для економічного аналізу, прийняття рішень і вироблення економічної політики. СНР широко прийнята національними статистичними агентствами усього світу, хоча ступінь її запровадження значно варіює між країнами. Вона об'єднує в єдиних інтегрованих рамках різні потоки економічних рахунків, включаючи оцінки національних доходів і витрат, а також таблиці "витрати — випуск", національні баланси активів і пасивів. Це дозволяє забезпечити міжнародну єдність національних статистичних служб у складанні і поданні національних рахунків, є основою для стандартизованої звітності ООН та іншим міжнародним організаціям. СНР являє собою узгоджену систему понять, визначень, класифікацій і правил обліку, які забезпечують основу для збирання інтегрованої економічної статистики. Вона може діяти на різних рівнях агрегування. На рівні всієї економіки у цілому національні рахунки відображають ключові економічні потоки: виробництво, доход, споживання, інвестиції та заощадження. На більш детальному рівні — наприклад, на рівні інституціональних одиниць або їх груп (інституціональних секторів) — рахунки розроблені, щоб надати статистичну картину структури економіки і детальних процесів, які визначають внутрішнє виробництво, а також утворення, розподіл, перерозподіл і використання доходів.

Українська система національних рахунків (УСНР) використовує міжнародні принципи СНР-93, але з певними модифікаціями. Наші відхилення від цих принципів зумовлені, насамперед, прагматичними міркуваннями: особливостями інституціональної структури економіки, законодавчою і нормативною базою України, а також специфікою джерел інформації, що використовуються при визначенні макроекономічних показників.

Повна система національних рахунків включає рахунки поточних операцій, рахунки нагромадження і баланси активів і пасивів. У відповідності з міжнародними стандартами, в Україні, починаючи з 1989 р., визначаються річні показники СНР, проводяться квартальні розрахунки ВВП виробничим і розподільним методами (з 1994 р.) і методом кінцевого використання (з 1995 р.). У даний час розробка УСНР починається з рахунку виробництва з доданою вартістю у ролі балансуючої статті і завершується рахунками нагромадження, зокрема, рахунком операцій з капіталом, балансуючою статтею в якому виступає чисте кредитування/запозичення.

В останні роки дедалі більшого значення набувають квартальні національні рахунки (КНР). Основна мета КНР — подання своєчасної, послідовної, точної та повної картини поточних економічних подій, що є основою їх оцінки і аналізу. КНР містять базові дані для аналізу циклу ділової активності, а також дані для цілей економічного моделювання і прогнозування. Вони відіграють ключову роль у національному рахівництві за умов високої інфляції, а також забезпечують координуючу концептуальну основу для розроблення і збирання первинних статистичних даних.

СНР по суті дозволяє тримати руку на економічному пульсі країни. Різні показники, які входять у систему національних рахунків, дозволяють нам виміряти обсяги виробництва в конкретний момент часу і розкривають фактори, які безпосередньо впливають на функціонування економіки. Інформація, яку нам дають національні рахунки, є основною для формування та проведення державної політики в області економіки. Рахунки національного доходу дозволяють нам створювати таблиці економічного здоров’я суспільства і розумно вибирати політику, яка б сприяла покращенню цього здоров’я.

Основні результати функціонування національної економіки

Національна економіка функціонує в режимі який описано в національних рахунках, тобто її результати оцінюються з точки зору витрат та доходів, відповідно визначають категорію національних витрат і національних доходів.

Національні доходи встановлюють види нагород які отримують виробники факторів виробництва в результаті їх участі у виробництві і розподілі національного продукту. До основних національних доходів відносять:Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Національна економіка в світовому господарстві

  Реферат >> Экономика
  ... суспільного та економічного життя українського народу. Національна економіка ХІХ століття. З економічного ... 1. Тенденції розвитку світового господарства. 2. Проблеми розвитку світового господарства і національної економіки. 3. Інтеграція України в св ...
 2. Національна і регіональна економіка України

  Учебное пособие >> Экономика
  ... ї та регіональної економікою 2. Сучасний стан планування в регіонах України 3. Напрями розвитку регіонального планування та ... ічний стан; історичні тенденції розвитку і традиції побуту та культури; економічний потенціал і структуру ...
 3. Експортний потенціал України та її регіонів

  Реферат >> Экономика
  ... для розвитку національної економіки і розширення міжнародних відносин. Україна ... відносин України. Сучасні несприятливі тенденції у зовнішній діяльності України не ... Д.В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України [Текст] : навчальний посі ...
 4. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

  Реферат >> Экономика
  ... : Національна економіка на тему: «СУТНІСТЬ ВПЛИВУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК» Перев ... ї глобалізації для України та основні напрями формування стратегії розвитку національної економіки України. 1. Сутність ...
 5. Національна економіка (1)

  Контрольная работа >> Экономика
  Національна економіка розрахункові завданНЯ Завдання 1 Визначити структуру активів національного багатства, ... А, обчислити індекс розвитку з урахуванням гендерного чинника ... бюджету України за базовий та звітний ... та пільги як % ВВП в звітному році мають тенденц ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0021250247955322