Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Реферат
Большинство авторов определяют стратегический менеджмент как деятельность по экономически эффективному достижению перспективных целей организации на о...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Актуальность темы обусловлена тем, что современная внешняя среда предприятий характеризуется чрезвычайно высокой степенью сложности, динамизма и неопр...полностью>>
Менеджмент->Реферат
ОАО «СКБ Геотехника» создано в 1946 г. и более пятидесяти лет является одной из ведущих организаций в области создания буровой техники. В СКБ разработ...полностью>>
Менеджмент->Учебное пособие
Практически редко фирма выполняет только один инновационный процесс. Реальной является задача учета неопределенностей при управлении портфелем НИОКР. ...полностью>>

Главная > Реферат >Менеджмент

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

АВТОМОБІЛЬНО- ДОРОЖНІЙ ІНСТИТУТ

ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Кафедра: “Менеджмент організацій”

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

на тему:

Управління продуктивністю роботи підприємства”

з дисципліни

“ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

Студентки 4-го курсу Науковий керівник

факультету АД асистент кафедри

гр. МО-00 а “Менеджмент організацій”

Галушка В.В.

Дата здавання_____________________

Допущений до захисту_____________

Дата захисту______________________

Оцінка___________________________

Підпис___________________________Горлівка 2004

ЛИСТ ЗАВДАННЯ

Кафедра “Менеджмент організацій”

Автомобільно – Дорожній Інститут

Донецького Національного Технічного Університету

ЗАВДАННЯ

до курсового проекту з дисципліни “Операційний менеджмент”

за темою: “Управління продуктивністю роботи підприємства”

1 Система цін на продукцію

2 Ціноутворення на підприємстві

3 Вихідні дані щодо розрахунку багатофакторної моделі вимірювання продуктивності

Елемент

Період 1

Період 2

Обсяг, од.

Ціна, грн.

Обсяг, од.

Ціна, грн.

Виріб Х

67

3360

86

3840

Виріб У

29

7680

31

10560

Управлінський персонал

432

29

480

31

Робітники

2496

10

2880

12

Скловолокно

2880

67

3168

91

Деревина

1056

10

768

10

Електрика

11520

0,19

9600

0,10

Газ

1440

5

960

4

Дата видачі завдання____________________________________

Завдання прийняла

студентка групи МО – 00а_________________

Завдання видав

науковий керівник проекту Галушка В.В.____________

РЕФЕРАТ

Курсовий проект: ___стор., ___рис., ___табл., ___дж., ___ аркушів графічної частини.

Предметом дослідження є продуктивність роботи підприємства та виробнича програма промислового підприємства.

Мета курсового проекту – проведення теоретичного дослідження методів розробки виробничої програми на підприємстві та проведення оцінки рівня продуктивності роботи підприємства.

Методи дослідження: факторний, індексний, трендовий, балансовий, порівняльний.

У роботі розглянуті теоретичні аспекти економічної категорії “планування”, цілі і створення плану виробничо – господарської діяльності на підприємстві, наведено методики планування виробничої потужності.

У ході дослідження, за допомогою прикладних програм корпорації Microsoft – MS Word i MS Excel, проведений аналіз рівня продуктивності роботи підприємства по статтях витрат, у результаті якого був встановлений взаємозв’язок величини собівартості з обсягом виробництва і величиною витрат на енергоресурси, оцінений вплив на прибуток змін у прибутковості, продуктивності ат рівні відшкодування витрат.

ПЛАНУВАННЯ, ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА, ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ, ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО, АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ, ПРИБУТКОВІСТЬ, ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ, ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

ЗМІСТ

ВСТУП................................................................................................................

1 СИСТЕМА ЦІН НА ПРОДУКЦІЮ..............................................................

1.1 Ціна як економічна категорія.....................................................................

1.2 Функції та види цін в умовах формування ринкової економіки............

1.3 Фактори, що впливають на формування ціни.........................................

2 ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ.................................................

2.1 Цінова політика підприємства...................................................................

2.2 Цінова стратегія підприємства.................................................................

3 РОЗРАХУНОК БАГАТОФАКТОРНОЇ МОДЕЛІ ВИМІРУ ПРОДУКТИВНОСТІ.........................................................................................

3.1 Характеристика сутності “продуктивність”.............................................

3.2 Послідовність розрахунку багатофакторної моделі виміру продуктивності...................................................................................................

3.3 Розрахунок і аналіз багатофакторної моделі виміру продуктивності....

ВИСНОВКИ.......................................................................................................

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ.....................................................................................

ВСТУП

Розвиток економіки на сучасному етапі, неминучість і необхідність перехідного періоду від однієї системи господарювання до іншої, трансформація адміністративної системи і механізмів керування в ринкові, ставлять перед підприємствами проблеми адаптації до нових умов.

Від їхнього рішення залежать виживання підприємств, гнучкість їхнього реагування на зміни зовнішніх причин, на фактори нестабільності і невизначеності, що властиві нинішньому перехідному періодові.

Серед причин, що спонукали підприємство до перебудови структури виробництва і керування, основними вважається зміна попиту на продукцію, що випускається, ріст собівартості продукції в силу впливу інфляції і відсутність або мінімальний рівень матеріально – технічної підтримки обслуговування устаткування, зародження конкурентних відносин. Немаловажну роль грає орієнтація роботи підприємства на маркетинг. У зв'язку з цим фактором довелося переглянути асортимент продукції, що випускається, оскільки «успіх будь-якого підприємства практично цілком залежить від того, виберуть покупці його продукцію або віддадуть перевагу продукції конкурентів», а також змінити підходи до цінової політики.

Сьогодні в Україні завершується формування нового ринку. У споживачів з’являється вибір пропонованих товарів та послуг. Задоволення бажань покупців стає одним з найважливіших факторів успіху в вітчизняній економіці. В умовах ринкової економіки успіх будь-якого підприємства або підприємця багато в чому залежить від того, як правильно вони будуть установлювати ціни на свої товари і послуги. Але це не так те просто зробити, тому що на ціни впливає комплекс політичних, економічних, психологічних і соціальних факторів. Сьогодні ціна може визначатися кількістю витрат на виробництво товару, а завтра її рівень може залежати від психології поводження покупців. Отже, підприємець при встановленні ціни на товар повинний враховувати усі фактори, що впливають на її рівень, і установити ціну таким чином, щоб дістати прибуток. Однак, у даний час значна частина підприємців нашої країни не має необхідних теоретичних і практичних знань складного механізму ціноутворення на товари і послуги. У результаті вони найчастіше допускають серйозні прорахунки при встановленні цін, що веде в ряді випадків до істотних збитків, а іноді і до банкрутства підприємств. Щоб цього не сталося, кожен економіст, кожен підприємець повинний опанувати теорією і практикою ціноутворення.

Ціна в сучасній економіці – це не тільки індикатор співвідношення попиту та пропозиції, на який повинна орієнтуватися підприємство, але насамперед – найважливіший елемент маркетингу підприємства. Але на зміну цінової конкуренції приходить конкуренція якості і додаткових послуг для споживача. Стабільність цін і ринкових умов виявляється для фірми привабливішим, ніж передбачувані вигоди від зміни цін.

Науково-технічні досягнення підсилили тенденцію уваги споживачів до якості продукції. Одночасно підвищилися увага суспільства до екології і загальна культура споживання. У результаті відбулася диференціація попиту, що викликала подальше підвищення вимог до якості й обслуговування споживача. А тому що на українських ринках насиченість ринку нижче, ніж, скажемо в Європі, а також нижче і середній рівень доходів у порівнянні з європейськими, те і набагато вище цінова чутливість споживачів. Таким чином, для нашої країни питання ціноутворення більш ніж актуальний.

Головна задача кожного підприємства — випуск високоякісної продукції, торгівля товарами високої якості з найменшими витратами. Тому основними задачами операційного менеджменту є виявлення обсягу випущеної продукції, придбання товарів, їхньої реалізації, виявлення фактичних витрат по виготовленню або придбаним товарам, аналіз і контроль собівартості зробленої продукції, шляхів її зниження, визначення кінцевих результатів виробництва і реалізації і їхні використання.

1 СИСТЕМА ЦІН НА ПРОДУКЦІЮ


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Управління фінансовими ресурсами підприємства

  Дипломная работа >> Финансы
  ... управління фінансовими ресурсами підприємства. Метою дипломної роботи є визначення напрямків удосконалення системи управління фінансовими ресурсами підприємства ...
 2. Управління економічним розвитком підприємства

  Дипломная работа >> Экономика
  ... (погіршення) системи управління діяльністю підприємства: структурний розвиток; функц ... вигідне міцезнаходження підприємства, висока продуктивність праці); висока ... інструментів управління розвитком підприємства галузі нетканих матеріалів в роботі запропоновано ...
 3. Управління фінансовими ризиками підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... управління фінансовими ризиками підприємства 1.1 Економічний зміст фінансових ризиків підприємства ... підприємства і участь в розробці мікропідприємств по прискоренню темпів росту продуктивності ... йної роботи. - організація статистичної звітності підприємства як ...
 4. Управління активами та пасивами підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... управління активами та пасивами підприємства, була обрана тема дипломної роботи. Мета роботи ... правило, частину своєї продуктивності. Ріст ефективності ... управління дебіторською заборгованістю непостійністю, необов'язковістю, але чіткою цілеспрямованістю ...
 5. Управління інтелектуальним капіталом підприємства

  Реферат >> Экономика
  ... підприємства та управління ним. Теоретичне значення роботи полягає в пошуках підходів щодо управління ... на основі інформаційної продуктивності або віддачі на і ... В.П., Зінов В.Г., Суіні Ю. Управління інтелектуальною власністю / За ред. Цибульова: монограф ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0010581016540527