Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
В сучасних кризових умовах на перший план виходить оптимізація діяльності підприємства Одним з основних елементів такої оптимізації є удосконалення уп...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу хозяйственной деятельности предприятий. С его помощью вырабатываются стратегия и тактика развит...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Дилемма, с которой столкнулся Банк России при проведении денежно-кредитной и валютной политики во время кризиса, состоит в том, чтобы предоставлять до...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Финансовый рынок является одним из важнейших элементов любой экономики, поскольку он позволяет мобилизовать временно свободные средства и эффективно р...полностью>>

Главная > Учебное пособие >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Платниками податку є:

- із числа резидентів - суб'єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи і організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами, а також Їх філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншій, ніж платник податків, територіальної громади.

- із числа нерезидентів - фізичні або юридичні особи, створені у будь-якій організаційно-правовій формі, які отримують доходи із джерелом їх походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичний статус або Імунітет згідно з міжнародними договорами України або законом.

- постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції щодо таких нерезидентів або їх засновників Оподатковуваний прибуток, який розраховується шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму скоригованих валових витрат платника податків на суму скоригованих амортизаційних відрахувань

Термін сплати податку за підсумками кварталу – на протязі 10-ти календарних днів наступних за граничним строком подання декларації. Платіжні доручення подаються до банку до настання терміну платежу

Декларація про прибуток підприємства і додатки до неї - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Ставка податку на прибуток підприємства (загальна) 25%

Прибуток = валовий доход – валові витрати – амортизаційні відрахування

Валовий дохід - це загальна сума доходу підприємства від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами.

Дата збільшення валового доходу (перша подія):

 • дата зарахування коштів від покупця на поточний рахунок підприємства в оплату товарів (робіт, послуг); дата оприбуткування готівки у касу підприємства;

 • Дата відвантаження продукції (товарів); Дата фактичного надання результатів робіт (послуг)

Валовий дохід включає доходи від:

- продажу товарів (робіт та послуг), у томі числі допоміжних та обслуговуючих виробництв, що не має статусу юридичної особи, цінних паперів (крім їх випуску та погашення)

- здійснення банківських, страхових операцій, торгівлі валютними цінностями, цінними паперами, борговими зобов’язаннями та вимогами

- товарообмінних операцій

- спільної діяльності та у вигляді дивідендів від нерезидентів, процентів, рояльті, володіння борговими вимогами, а також від здійснення операцій лізингу (оренди)

- доходи, не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному періоді

- доходи від інших джерел (суми безповоротної фінансової допомоги; суми штрафів, пені, неустойки, одержаних за рішенням сторін або суду, арбітражного чи третейського суду; сума коштів страхового резерву, який використаний не за призначенням).

Валові витрати - це сума будь-яких витрат підприємства у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, що здійснюють як компенсацію вартості товарів (робіт, послуг), які купують для використання у власній господарській діяльності.

Дата збільшення валових витрат (перша подія):

 • дата списання коштів з поточного рахунку підприємства на оплату товарів (робіт, послуг); дата видачі готівки з каси підприємства;

 • дата оприбуткування продукції (товарів); дата фактичного отримання результатів робіт (послуг).

Валові витрати включають витрати:

- суми будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які купуються, виготовляються для їх наступного використання у власній господарській діяльності;

- суми будь-яких витрат, сплачених або нарахованих протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг), охороною праці;

- витрати на поточний і капітальний ремонт, реконструкцію, модернізацію, технічне переоснащення та інші види поліпшення основних фондів, у сумі, що не перевищує 10 % сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного року. Витрати, що перевищують вказану суму, відносять на збільшують балансову вартість груп основних фондів пропорційно сукупній балансовій вартості таких груп на початок розрахункового кварталу;

- суми внесених або нарахованих податків, зборів (загальнодержавних і місцевих), установлених Законом України «Про систему оподаткування»;

- суму перевищення балансової вартості запасів покупних товарів, матеріалів, сировини, комплектувальних виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції на початок звітного кварталу над їхню балансову вартість на кінець того самого звітного кварталу;

- суми витрат, не включених до складу валових витрат минулих звітних податкових періодів у зв'язку з утратою або псуванням документів чи з допущенням помилок у розрахунках податкового зобов'язання, виявлених у звітному податковому періоді;

- інші витрати.

На дозволяється включати до складу валових витрат платника податку такі витрати не пов'язані з веденням господарської діяльності

Амортизація основних фондів і нематеріальних активів - це поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку в межах норм амортизаційних відрахувань.

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» передбачив поділ основних фондів на чотири групи:

1 - будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, вартість капітального поліпшення землі;

2- автомобільний транспорт та запасні частини до нього; меблі; побутові, електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське обладнання та офісне устаткування;

3 - будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1, 2 та 4;

4 - електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, їх програмне забезпечення, телефони, мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів.

Для розрахунку амортизаційних відрахувань необхідно знати балансову вартість груп основних фондів і норму амортизації.

Суму амортизаційних відрахувань розрахункового кварталу визначають шляхом множення балансової вартості груп основних фондів на початок розрахункового кварталу на норму амортизації.

Балансова вартість груп основних фондів на початок розрахункового кварталу розраховують за такою формулою: Б 1 = Б0 + П0 – В0 – А0, де Б1, Б0 - балансова вартість групи відповідно на початок розрахункового кварталу і на початок кварталу, що передував розрахунковому; П0 - сума витрат на придбання ОФ, здійснення капремонту та інших поліпшень ОФ, що підлягають амортизації протягом кварталу, що передував розрахунковому; В0 - сума виведених з експлуатації Оф протягом кварталу, що передував розрахунковому; А0 - сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у кварталі, що передував розрахунковому.

Згідно з чинним законодавством норми амортизації встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних засобів.

по основним засобам виготовленим до 1.01.04. (на квартал)

1 група – 1,25 %; 2 група – 6,25 %; 3 група – 3,75 %; 4 група – 15 %

по основним засобам виготовленим з 1.01.04. (на квартал)

1 група – 2 %; 2 група – 10 %; 3 група – 6 %; 4 група – 15 %

ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Платниками податку є фізичні особи

- резиденти, які є громадянами України, або особами без громадянства, які постійно проживають в Україні й отримують доходи як із джерел походженням з території України, так і з-за кордону,

- неризиденти - громадяни інших держав, але одержують доходи з джерел їх походження з території України.

Об'єктом оподаткування резидента є: загальний місячний оподатковуваний дохід; чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального річного оподатковуваного доходу на суму податкового кредиту такого звітного року; доходи з джерелом їх походження з України, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті; іноземні доходи.

Ставка податку 15% від об'єкта оподаткування.

Податкова соціальна пільга - це економічна категорія, яка дозволяє зменшити щомісячний оподатковуваний дохід на встановлену законодавством суму.

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу (заробітна плата) розмір якого не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 грн. Податкова соціальна пільга застосовується один раз з підстави, що передбачає її найбільший розмір.

Розмір соціальних пільг:

а) у розмірі мінімальній заробітній плати, встановленій на 1 січня звітного податкового року для будь-якого платника податку, що має право на соціальну пільгу;

б) у розмірі 150% мінімальної заробітної плати - для самотній матирі (батька) - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років; для батьків, які утримує дитину-інваліда - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років; для батьків, які мають трьох чи більше дітей віком до 18 років - у розрахунку на кожну дитину; є вдівцем або вдовою; є чорнобильцем 1 або 2 категорії; є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, військовослужбовцем строкової служби; є інвалідом І або II групи, у тому числі з дитинства.

в) у розмірі 200% мінімальної заробітної плати - для Героїв України, Героїв, учасників бойових дій під час Другої світової війни; колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни; особою, яка перебувала на блокаді території колишнього Ленінграда.

Прожитковий мінімум працездатних осіб на 2008р.:

з 1 січня – 633 грн., з 1 квітня – 647 грн., з 1 липня – 649 грн., з 1 жовтня – 669 грн.

Розмір мінімальної заробітної плати на 2008р.:

з 1 січня - 515 грн., з 1 квітня – 525 грн., з 1 жовтня – 545 грн., з 1 грудня – 605 грн.

В впродовж 2008 року податкова соціальна пільга застосовується до заробітної плати, якщо граничний розмір такої місячної нарахованої заробітної плати не перевищує 890 грн.

633 грн. * 1,4 = 886,2 ≈ 890

Розмір податкової соціальної пільги на протязі всього 2008 року:

100% - 257 грн. 50 коп. 150% - 386 грн. 25 коп., 200% - 515 грн.

Податковий кредит - сума чи вартість витрат, понесених платником податку-резидентом у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів-фізичних або юридичних осіб протягом звітного року (крім витрат на сплату податку на додану вартість та акцизного збору), на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року.

При нарахуванні доходів у будь-яких негрошових формах об'єкт оподаткування визначається як вартість такого нарахування, визначена за звичайними цінами, помножена на коефіцієнт, який розраховується за такою формулою: К = 100 : (100 - Сп), де К - коефіцієнт; Сп - ставка податку, встановлена для таких доходів на момент такого нарахування.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Планування та організація діяльності аграрного підприємства

  Курсовая работа >> Ботаника и сельское хоз-во
  ... дприємства 2.4.1. Розробка маркетингової програми бізнес-плану Суть і зміст маркетингової програми сільськогосподарського підприємства Суть ... і фінансові документи підприємства - ... сільське господарського підприємства. Основою в організації системи землеробства ...
 2. Основи фінансів підприємств (1)

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  ... нанси підприємств як економічна категорія проявляються та виражають свою суть ... фінансових ресурсів. 1.3. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ Перехід до ринково ... ресурсів підприємств. Що включається в поняття «організація фінансів підприємства» та ...
 3. Основи організації фінансів підприємств

  Реферат >> Финансы
  ... : “Основи організації фінансів підприємств.” Студента ФЕМП-2 група №2 Бойченка О.Ю. Київ-2000 План. 1. Суть та ... вплив на організацію фінансів підприємств. 6. Фінансові ресурси підприємства. 7. Оцінка фінансового становища підприємства. 1. Фінанси, кредит, ...
 4. Основи організації оплати праці

  Дипломная работа >> Экономика
  ... основи організації оплати праці Увагу економістів здавна привертала проблема з'ясування сут ... можна назвати основою організації оплати праці працівників виробничого підприємства, не ... кінцевих результатів, включаючи фінансові. Передбачені премії за економ ...
 5. Розробка програми підвищення показників виробничо-господарської діяльності підприємства

  Дипломная работа >> Экономика
  ... ться за кошти підприємства. Основу правового режиму майна ... документів товариства. 1.2 Організація фінансів підприємства 1.2.1 Сутність фінансів підприємства Фінанси підприємства – це сукупні ... реалізація дилерів складає: - корпорація «АТБ» - 22 3000 кг/сут.; ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019888877868652