Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
Курсовая работа состоит из двух разделов Первая часть курсовой работы посвящена анализу финансовой устойчивости предприятия ОАО «СЗТТ» Вторая часть ра...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
Одной из базовых целей любой коммерческой организации является максимизация возможностей увеличения ее доходов То есть важным фактором дальнейшего раз...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
Актуальность выбранной темы определяется ее особой ролью в процессе управления экономической деятельностью предприятия и обеспечения экономической эфф...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
Переход экономики России на рыночные отношения и связанные с этим процессы формирования многоукладного хозяйства на основе разных форм собственности, ...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗМІСТ

Вступ

РОЗДІЛ 1. Форфейтинг в системі нетрадиційного міжнародного кредитування

1.1 Нетрадиційні методи міжнародного кредитування

1.2 Суть, види і функції міжнародного форфейтингу

РОЗДІЛ 2. Аналіз та оцінка діяльності ВАТ “ВІННИЦЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД”

2.1 Техніко – економічна характеристика ВАТ “Вінницький інструментальний завод

2.2 Оцінка фінансово – майнового стану ВАТ “Вінницький інструментальний завод ”

РОЗДІЛ 3. Кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємств: можливості і перспективи

3.1 Перспективи розвитку факторингових та форфейтингових операцій.

3.2 Вдосконалення техніки здійснення міжнародної форфейтингової операції

3.3 Особливості міжнародного форфейтингу в Україні

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

ВСТУП

Комерційні банки в сучасній Україні почали виникати не так давно і за цей найкоротший історичний відрізок часу пройшли стрімкий розвиток, відобразив у власній історії можливості української економіки, величезний інтелектуальний і підприємницький потенціал українців. Становлення сучасної банківської справи в такій країні, як Україна, представляє виключно складне завдання. На питання що виникають при створенні банківської системи, потрібно відповідати відразу ж у момент їх появи, нічого не відкладаючи на потім, а ще краще — передбачаючи їх появу на рівні тенденцій, що намічаються.

Головна трудність полягає в характері важливих і невідкладних питань які практика ставить щодня. Від відповідей на них залежить не тільки сьогоднішній, але і завтрашній стан банківської системи країни. Це неймовірно відповідально — закладати основи, фундамент майбутньої зрілої системи, розміряти поточні інтереси і рішення з потребами перспективи.

Історичні традиції практичного ведення банківської справи і її наукового аналізу в Україні фактично були загублені. Нові українські банкіри в своїй професійній діяльності йшли і в основному продовжують йти шляхом проб і помилок.

Практичний досвід зарубіжних банків і банківських аналітиків в цілому мало відомий в нашій країні, до того ж нерідко він непридатний в наших умовах.

У шестидесятих роках нашого сторіччя завершився перехід світової економіки від ринку продавця до ринку покупця. В результаті конкуренція , що посилюється між виробниками одним із способів залучення покупців з’явився фірмовий кредит, тобто відстрочення платежу, що надається продавцем і що зазвичай оформляється простим або перевідним векселем. З іншого боку стрімкий розвиток торгових відносин з новими регіонами (Азія, Східна Європа) привело до того, що експортуючі фірми вже не могли надавати покупцям кредити в необхідному об’ємі за рахунок власних засобів.

Продовження запозичень у банків приводило до незадовільної структурі балансу, що, у свою чергу, обмежувало кредитну лінію.

Природним виходом з даної ситуації з’явилося виникнення між продавцем і покупцем посередника, який набував за певний комісійний відсоток зобов’язання по постачаннях в обмін на негайну виплату грошей.

Я вибрала тему: “Форфейтинг як спосіб кредитування зовнішньоекономічних операцій”, оскільки вона є актуальною на сучасному етапі. Вона дозволяє оцінити ситуацію що склалася в Україні.

Об’єктом дослідження є форфейтинг як специфічна форма кредитування зовнішньоекономічних операцій.

Метою даної курсової роботи є: аналіз проблем, пов’язаних з формуванням форфейтингу в Україні і законодавчої бази.

Також будуть розглянуті наступні питання:

 • Суть, види і функції форфейтингу;

 • Порівняльна характеристика форфейтингу та інших форм фінансування зовнішньоекономічної торгівлі;

 • Механізм здійснення форфейтингової операції;

 • Особливості законодавчої бази в Україні;

 • Техніка вдосконалення форфейтингової операції;

 • Практика використання операцій форфейтингу в Україні.

При написанні роботи були використані періодичні видання, нормативно-правові акти, книги вітчизняних авторів.

РОЗДІЛ 1. ФОРФЕЙТИНГ В СИСТЕМІ НЕТРАДИЦІЙНОГО МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУВАННЯ

1.1 Нетрадиційні методи міжнародного кредитування

Форфейтинг виник після другої світової війни. Декілька банків Цюріха що мали багатий досвід фінансування міжнародної торгівлі, стали використовувати цей прийом для фінансування закупівель зерна країнами Західної Европи в США. В ті роки поставки продукції і конкуренція між постачальниками настільки зросли, що покупці зажадали збільшення термінів кредиту, що надається, до 180 днів проти звичних 90. Крім того відбулася зміна структури світової торгівлі на користь дорогих товарів з відносно великим терміном виробництва. Таким чином підвищилася роль кредиту в розвитку міжнародного економічного обміну, і постачальники були змушені шукати нові методи фінансування своїх операцій.

Форфейтинг - кредитування зовнішньоекономічних операцій у формі викупу в експортера векселів та інших боргових вимог, які акцептовано імпортером. Продавцем вимог за форфейтингу може бути підприємство, яке виконало зобов'язання за контрактом і прагне рефінансувати дебіторську заборгованість з метою зменшення кредитного ризику та поліпшення ліквідності (платоспроможності). Форфейтинг, як правило, здійснюється за участю банківської установи і є також однією із форм трансформації комерційного кредиту в банківський.

По мірі того як падали бар’єри в міжнародній торгівлі і багато африканськиих, азіатських, а також латиноамериканських країн стали більш активними на світових ринках, західноєвропейськиме підприємцям все трудніше стало надавати кредити за рахунок власних джерел, і тому постачальники були вимушені використовувати нові методи фінансування своїх операцій.

Найбільший розвиток форфейтинг отримав в країнах, де відносно слабо розвинене державне кредитування експорту. Спочатку форфейтирування здійснювалося комерційними банками, но по мірі збільшення об’єму операцій стали створюватися також спеціалізовані інститути.

В даний час одним з основних центрів форфейтингу є Лондон, оскільки експорт багатьох європейських країн давно фінансується з цьогоміста, в якому ніколи не зволікали з створенням нових банківских технологій.

Значна частина форфейтингового бізнесу сконцентрована також в Німеччині.

Таким чином, форфейтинг розвивається в різних фінансових центрах причому наголошується щорічне зростання подібних операцій. Проте, було б помилкою пов’язувати збільшення кількості операцій форфейтингу із зростанням числа таких центров. Це пояснюється зростанням ризиків, які несуть експортери, а також недоліком адекватних джерел фінансування в зв’язку з зростанням цих ризиків.

Форфейтинг володіє істотними перевагами, що робить його привабливою формою фінансування. Основним плюсом цієї форми є те, що форфейтер бере на себе всі ризики, пов’язані з операцією. Крім того, її привабливість зростає у зв’язку з відмовою в деяких країнах від фиксованих процентних ставок, хронічною нестачею в багатьох країнах валюти для оплати товарів що імпортуються, зростанням політичних ризиків і деякими іншими обставинами.

Форфейтирование (від фр. forfait — цілий, всією сумою) - надання певних прав в обмін на наявний платіж. У зовнішній торгівлі воно означає покупку (без регресу у експортера) векселів або інших вимог, що виникають з товарних постачань, спеціальним кредитовим інститутом (форфейтером) при наданні достатнього забезпечення. Таким чином, форфейтер не має права пред’являти які-небудь претензії експортеру (форфейтисту) у випадку неплатежа імпортера. Форфейтер бере на себе фактично всі види ризику. Продаючи вимогу до імпортера по наданому йому кредиту, постачальник лдержує готівку.

В залежності від кредитоспроможності імпортера срок вимог, що купуютьсмя обмежується 2-5 роками, іноді — до 7 років. Мінімальний розмір вимог, що приймаються до форфетування, — від 100 тис. до 5 млн. євро. Ставка по форфетированю складається на основі риннкового попиту і пропозиції і істотно перевищує звичайні ставки за кредитами, оскільки форфетер бере на себе практично всі ризики, як вже сказано вище.

Векселі, що приймаються до форфетування, повинні бути звичайними векселями на імпортера з авансом банку країни покупця, а інші вимоги - з банківскою гарантією.

У банківській практиці це покупка на повний термін та наперед встановлених умовах векселів, інших боргових і платіжних документів.

Покупець вимог берет на себя комерційні ризики, що звязані з неплатоспроможністю імпортера, без права регресу (обороту) цих документів на колишнього власника. На відміну від традиційного обліку векселівфорфетування зазвичай застосовується:

а) при поставках обладнання на великі суми;

б) з тривалою розстрочкою платежу від 6 місяців до 5-7 років;

в) вміщує гарантію (аваль) банку, необхідну для переобліку векселів. Форфейтер набуває боргових вимог за вирахуванням відсотків за весь термін. Тим самим експортна операція з кредитової перетворюється в гтівкову, що вигідно для експортера. Форфейтирування доповнює традиційні методи кредитування зовнішньої торгівлі. Перша спеціалізована фірма по форфейтированню Фінанц АГ Цюріх створена в 1865 р. швейцарським банком Швайцеріше Кредітанштальт.

Ринок таких оборуток є не у всіх країнах. Він розвинутий в Швейцарії, США, Франції, Англії, Голандії, Германії.

Загальні витрати по форфейтируванню обчислюються шляхом дисконтування суми вимог. Наприклад, Швейцарська торговельна фірма одержала заказ на поставку в Фінляндію іноземного обладнаня на суму 300 тис. дол. Срок доставки - кінець липня 2007 р. Покупцю надана відстрочка платежу на 5 років. Погашення передбачено десятьма рівними піврічними платежами. Відсотки по кредиту включені в ціну постачання. Вимога експортера виражена у вигляді простого векселя з авалем фінського банку. Термін першого платежу – січень 2012 рік. Вмтрати по форфейтируванню розраховуються так:

 • дебіторський ризик - комісія з цього ризику не стягується, оскільки витрати по отриманню аваля зроблені імпортером;

 • ризик країни покупаця - із розрахунку 1-5% грічних на весь термін кредиту;Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ТОВ "L’Oreal Ukraine"

  Дипломная работа >> Экономика
  ... як правило, різні валютні застереження, спрямовані на мінімізацію ризиків валютних утрат. Спос ... поліпшення фінансового планування. Форфейтингові операції [39] - це покупка ... кредитування). Алгоритм витрат та доходів при розрахунках в зовнішньоекономічних операц ...
 2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності банку ВАТ Міжнародний комерційний банк

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... чим іншим, як товарним кредитом. Форфейтингові операції банка [26 ... операції з іноземною валютою на зовнішніх ринках [42]: - оплата зовнішньоекономічних ... - дешевий та швидкий спосіб переказати гроші в ... напрямок кредитування, активізувавши кредитування фізичних ...
 3. Фінансова санація та банкрутство підприємств (3)

  Реферат >> Астрономия
  ... дисконтом.* Форфейтинг - кредитування зовнішньоекономічних операцій у формі викупу в експортера векселів та інших боргових вимог, які акцептовано ... ім народногосподарською доцільністю. У такий спосіб вона протидіє спаду виробництва та ...
 4. Экологический мониторинг химико-токсикологического состояния и паразитарного комплекса гидробионтов бассейнообразующих водоемов Центрального Кавказа

  Реферат >> Экология
  ... державі виконувати ті завдання, які не виконує ринок. У такий спосіб унеможливлюється необ ... ієнта плату. Різновидом факторингової операції є форфейтинг — форма кредитування зовнішньоекономічних операцій купів­лею комерційним банком ...
 5. Інформаційна система дослідження методів діагностики банкрутства підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... ізує напрямки використанню залучених у такий спосіб фінансових ресурсів. Оптимізація структури ... дисконтом. 3. Форфейтингкредитування зовнішньоекономічних операцій у формі викупу в експортера векселів та інших боргових вимог, які акцептував ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015280246734619