Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Государственное предприятие «БелАЗ» является одним из ведущих производителей большегрузных автосамосвалов и различной техники для крупных строек, мета...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
В настоящее время владельцев компаний, экономистов, инвесторов и многих других волнуют проблемы финансового здоровья предприятий, ведь держать компани...полностью>>
Экономика->Учебное пособие
Первым элементом рыночной экономики выступают производители и потребители Одни производят товар, другие – потребляют его Они формируют спрос и предлож...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Первая половина XVIII века в России — время невиданных изменений практически во всех сферах жизни страны Непревзойденный реформатор земли русской, Пет...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра економіки

КУРСОВА РОБОТА

на тему: Зовнішньоекономічна діяльність підприємства.

Виконав: студент IІІ курсу ,групи ЕП-18к,

денної форми навчання,

Петровський Павло Олександрович

До захисту допущений «____»_____________ 2007 р.

Житомир 2007

ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ 1.ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА КЛАСИФІКАЦІЙНИМИ ОЗНАКАМИ

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЦІН НА ПРОДУКЦІЮ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Економічний зміст і функції цін на продукцію, роботи і послуги підприємства.

2.2 Види цін на продукцію, роботи, послуги підприємства.

2.3. Економічний механізм формування цін на продукцію, роботи, послуги підприємства.

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ОБГРУНТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Функціональна роль бізнес-плану підприємства

3.2. Обґрунтування обсягів господарської діяльності

3.3. Визначення потреби в необоротних активах підприємства і витрат пов’язаних з їх використанням

3.4. Розрахунок потреби підприємства у сировині, матеріалах, роботах і послугах і обґрунтування рівня запасів оборотних активів.

3.5. Розрахунок потреби в персоналі і витрат на його використання

3.6. Формування виробничої собівартості, адміністративних витрат і витрат на збут.

3.7. Розрахунок доходу і фінансового результату від діяльності підприємства

РОЗДІЛ 4. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Додатки (баланс, звіт про фінансові результати, бізнес-план)

ВСТУП

Темою курсової роботи є «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства». Ця тема на сьогодні є досить актуальною, оскільки від зарубіжних ринків, тобто політики підприємства стосовно пошуку нових ринків та виходу на міжнародні ринки збуту залежить конкурентоспроможність підприємства .Наявність дискусійних питань по до даного питання свідчить про чималий інтерес до обраної проблематики та необхідність більш детального дослідження.

Огляд літературних джерел показав, що дослідженням собівартості продукції підприємства займалися такі провідні вчені й теоретики як К.С. Солонінко, Ф.Ф. Бутинець, Ю.С. Цал-Цалко, Б.І.Холод, Л.І. Шваб, А.В.Шегда та інші.

Предметом дослідження у курсовій роботі виступає сукупність теоретичних і практичних аспектів зовнішньоекономічної діяльності, форм ЗЕД і оцінці ефективності ЗЕД.

Метою курсової роботи э обґрунтування теоретичних положень з зовнішньоекономічної діяльності, розробка бізнес-плану, формування собівартості та дослідження системи показників оцінки діяльності підприємства.

Курсова робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел та додатків.

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА КЛАСИФІКАЦІЙНИМИ ОЗНАКАМИ

Суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи госпо­дарську компетенцію, мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'я­заннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодав­ством.

Суб'єктами господарювання є:

1) господарські організації - юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;

2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до законодавства як підприємці;

3) філії, представництва, інші відокремлені підрозділи господарських організацій (структурні одиниці), утворені ними для здійснення господарської діяльності.

Основною виробничо-господарською ланкою економіки України є підприємство. Згідно Господарського кодексу України підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної та іншої господарської діяльності.

Підприємства, діють на основі Статуту і можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, само­стійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм наймену­ванням та ідентифікаційним кодом і не має у своєму складі інших юри­дичних осіб.

Залежно від форм власності в Україні можуть діяти підприємства таких видів:

 • приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб’єкта господарювання (юридичної особи);

 • підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство колективної власності);

 • комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власнос­ті територіальної громади;

 • державне підприємство (створюється за рішенням уповноваженого органу влади та діє на основі державної власності);

 • підприємство, засноване на змішаній формі власності (створюється шляхом об'єднання майна різних форм власності).

У разі, якщо в статутному фонді підприємства іноземна інвестиція
становить не менш як десять відсотків, воно визнається підприємством
з іноземними інвестиціями.
Підприємство, в статутному фонді якого
іноземна інвестиція становить сто відсотків, вважається іноземним підприємством.

Залежно від способу утворення та формування статутно­го фонду в Україні діють підприємства унітарні та корпоративні.

Унітарне підприємство створюється одним засновником, який ви­діляє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не поділений на частки, затверджує статут, розподіляє дохо­ди, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства.

Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням, діє на основі об'єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засно­вників, їх спільного управління справами, на основі корпо­ративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі засновників у розподілі доходів та ризиків підприємства.

ТОВ «Пол-Ексім» є корпоративним підприємством.

Підприємництвоце самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконання робіт, надання послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку. Воно має за мету, з одного боку, отримання прибутку для господарюючого суб’єкта, а з іншого – формування доходів власників, найманих осіб і держави за рахунок ефективного використання виробничих ресурсів.

Підприємництву притаманна господарська діяльність – будь-яка діяльність особи, направлена на отримання доходу у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах у випадку, коли безпосередня участь цієї особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою.

Підприємництво здійснюється на основі таких принципів: вільний вибір видів діяльності; залучення на добровільних засадах до здійснення підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб і громадян; самостійне формування програми діяльності та вибір постачальників і споживачів продукції, що виробляється; вільний найм працівників; залучення та використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законодавством; вільне розпорядження прибутком, що залишається після сплати податків та зборів; самостійне здійснення підприємцем ЗЕД.

Наказом Держстандарту України № 441 від 22.10.96 затверджено і введено в дію з 01.07.97 Державний класифікатор України „Класифікація видів економічної діяльності”.

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) є складовою частиною державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації. Класифікацію розроблено відповідно до постанови КМУ № 326 від 04.05.93 „Про концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики”. КВЕД призначено для використання органами державного управління, фінансовими органами та органами статистики.

Об’єктами класифікації КВЕД є всі види економічної діяльності господарюючих суб’єктів (фізичних та юридичних осіб).

Для опису економіки держави Класифікацію видів економічної діяльності побудовано так, що виділені об’єкти охоплюють усі або майже всі види діяльності, які здійснюються в будь-якій галузі господарства:

   • Сільське господарство, мисливство та лісове господарство.

   • Рибне господарство.

   • Добувна промисловість:

 • Видобування енергетичних матеріалів;

 • Видобування неенергетичних матеріалів;

 • Обробна промисловість:

  • Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів;

  • Текстильна промисловість та пошиття одягу;

  • Виробництво шкіри та шкіряного взуття;

  • Виробництво деревини та виробів з деревини;

  • Целюлозно-паперова промисловість;

  • Видавнича справа;

  • Хімічне виробництво;

  • Виробництво гумових та пластмасових виробів;

  • Металургія та оброблення металу;

  • Виробництво машин та устаткування;

  • Виробництво електричного та електронного устаткування;

  • Інше виробництво, не віднесене до інших угрупувань.

 • Виробництво електроенергії, газу та води.

 • Будівництво.

 • Гуртова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами.

 • Готелі й ресторани.

 • Транспорт.

 • Фінансова діяльність.

 • Операції з нерухомістю.

 • Державне управління.

 • Освіта, охорона здоров’я та соціальна допомога.

 • Колективні, громадські та особисті послуги.

Підприємства можуть бути засновані на основі державної, комунальної, колективної та приватної власності.

У Статуті ТОВ «Пол-Ексім» вказані наступні віди діяльності, якими може займатися підприємство:

оптова та роздрібна торгівля сільськогосподарськими, харчовими та промисловими товарамиЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (2)

  Контрольная работа >> Экономика
  ... підприємництво". Юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність ... яльність” № 1560-ХІІ від 18.09.91р. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. Зовнішньоекономічна діяльність підпри ...
 2. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

  Дипломная работа >> Экономика
  ... Додатки Вступ Актуальність теми. Зовнішньоекономічна діяльність має важливе значення ... дипломної роботи виступає зовнішньоекономічна діяльність підприємства за період 2004 ... У зв`язку з цим зовнішньоекономічна діяльність підприємств стає одним із специф ...
 3. Зовнішньоекономічна діяльність в україні

  Реферат >> Астрономия
  ... при цьому відіграють визначальну роль. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств будь-якої країни ... зовнішньоекономічної діяльності із загального функціонування підприємства не можливо, оскільки плани зовнішньоеконом ...
 4. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... дприємства і залучення іноземних інвестицій. У законодавчих актах України зовнішньоекономічна діяльність визначається як діяльність ... її самостійність при здійсненні і регулюванні зовнішньоекономічних відносин. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств Укра ...
 5. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

  Отчет по практике >> Экономика
  ... І ПРО БІЗНЕС ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОМЕН» Приватне підприємство „Промен” є одним ... , Росії, Білорусії в Литву та США. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства характеризується тендер-цією постійного ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0010600090026855