Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Право, юриспруденция->Отчет о прохождении практики
Согласно пункту 1 статьи 36 Земельного кодекса РФ, граждане и юридические лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управле...полностью>>
Право, юриспруденция->Лекция
Договор авторского заказа позволяет заинтересованному в приобретении прав и использовании произведения лицу заранее "задать параметры" будущего произв...полностью>>
Право, юриспруденция->Лекция
1. лекция составляет основу теоретического обучения и должна давать систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывать состояние и пе...полностью>>
Право, юриспруденция->Шпаргалка
Одни - «общие закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права как таковых и специфические закономерности возникновения, ...полностью>>

Главная > Лекция >Право, юриспруденция

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Вищі спеціалізовані суди зна­ходяться у місті Києві.

Повноваження вищого спе­ціалізованого суду: 1) розглядає в касаційному порядку справи відповідної судової юрисдикції та інші справи, визначені про­цесуальним законом; 2) веде та аналізує судову статистику, ви­вчає й узагальнює судову прак­тику; 3) надає методичну допо­могу судам нижчого рівня з ме­тою однакового застосування норм Конституції та інших за­конів України у судовій прак­тиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики, а також рекомендаційні роз'яс­нення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрис­дикції; 4) здійснює інші повно­важення, передбачені законом.

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрис­дикції є Верховний Суд України, який здійснює правосуддя та за­безпечує однакове застосування законодавства усіма судами за­гальної юрисдикції.

Верховний Суд України:

1) розглядає у касаційному по­рядку рішення загальних судів у справах, що належать до його підсудності; переглядає в поряд­ку повторної касації справи, роз­глянуті судами в касаційному порядку; розглядає інші справи, пов'язані з виключними обста­винами;

2) дає судам роз'яснен­ня з питань застосування зако­нодавства на основі узагальнен­ня судової практики та аналізу судової статистики; у разі необ­хідності визнає нечинними роз'яснення Пленуму Вищого спеціалізованого суду;

3) дає ви­сновок щодо наявності в діян­нях, у яких звинувачується Пре­зидент України, ознак злочину;надає за зверненням Верховної Ради України письмове подан­ня про неможливість виконан­ня Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;

4) звертається до Конституцій­ного Суду України у випадках виникнення в судів загальної юрисдикції сумнівів щодо конституційності правових актів, а також щодо офіційного тлума­чення Конституції та інших за­конів України;

5) веде та аналі­зує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практи­ку;

6) у межах своїх повнова­жень вирішує питання, що ви­пливають з міжнародних дого­ворів України; представляє суди загальної юрисдикції у відноси­нах із судами інших держав;

7) здійснює інші повноважен­ня, передбачені законом.

Верховний Суд України очо­лює Голова Верховного Суду України. До складу Верховного Суду України входять судді Вер­ховного Суду, обрані на посаду безстрокове, кількість яких вста­новлюється указом Президента за поданням Голови Верховно­го Суду, погодженим з Радою суддів України.

У складі Верховного Суду України діють:

Судова палата у цивільних справах;

Судова па­лата у кримінальних справах;

Судова палата у господарських справах;

Судова палата в адміністративних справах;

Військо­ва судова колегія.

Для вирішення внутрішніх організаційних питань діяльності Верховного Суду України діє Президія Верховного Суду.

А для вирішення ор­ганізаційних, кадрових та мето­дичних питань у Верховному Суді діє Пленум Верховного Суду.

З метою науково-методично­го забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції при Вер­ховному Суді утворюється Нау­ково-консультативна рада.

Організаційно-методичне та інформаційне забезпечення діяльності Верховного Суду Ук­раїни здійснює апарат Верховно­го Суду.

Верховний Суд України зна­ходиться у місті Києві.

Правосуддя в Україні здійснюють професійні судді, а у визначених законом випадках - народні засідателі та присяжні.

Професійними суддями є гро­мадяни України, які відповідно до Конституції призначені чи обрані суддями і обіймають штатну суддівську посаду в од­ному із судів.

На посаду судді кваліфіка­ційною комісією суддів може бути рекомендований громадя­нин України, не молодший 25 років, який має вищу юридич­ну освіту і стаж роботи в галузі права не менш ніж три роки, проживає в Україні не менш ніж 10 років і володіє державною мо­вою. А щодо окремих категорій суддів встановлюються і додат­кові вимоги. Приміром, суддею апеляційного суду може бути громадянин України, який досяг на день обрання 30 років, має стаж роботи в галузі права не менш як п'ять років, в тому числі не менш як три роки на посаді судді. Суддею вищого спеціалізованого суду може бути громадянин України, не молод­ший 30 років, зі стажем роботи в галузі права не менш як сім років, у тому числі не менш як п'ять років на посаді судді. Суд­дею Верховного Суду може бути громадянин України, який досяг на день обрання 35 років, має стаж роботи в галузі права не менш як десять років, у тому числі не менш як п'ять років на посаді судді.

Не може бути суддею особа, яка має судимість, обмежена су­дом у дієздатності або визнана недієздатною.

Суддя не може належати до політичних партій та проф­спілок, брати участь у політичній діяльності, мати представниць­кий мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, викону­вати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої.

Судді Конституційного Суду призначаються Президентом, Верховною Радою та з'їздом суддів України (по 6 суддів).

Судді судів загальної юрис­дикції обираються Верховною Радою безстроково, а судді, які пройшли конкурсний відбір уперше, призначаються на по­саду судді терміном на п'ять років Президентом.

Обов'язковою умовою зай­няття посади судді є успішне складання кваліфікаційного іспи­ту, після чого претендент звер­тається до кваліфікаційної комісії суддів із заявою про рекоменда­цію його на посаду судді. У разі підтримки його заяви комісія ре­комендує кандидата для призна­чення або обрання на посаду судді Вищій раді юстиції, яка готує відповідне подання Пре­зиденту або Верховній Раді.

Суддя, призначений на по­саду вперше, складає присягу перед Президентом України.

Народними засідателями є громадяни України, які у випад­ках, визначених процесуальним законом, вирішують у складі суду справи разом з професій­ними суддями, забезпечуючи, згідно з Конституцією, безпосе­редню участь народу у здійсненні правосуддя.

Під час здійснення правосуд­дя народні засідателі користу­ються усіма правами судді.

Список народних засідателів затверджується місцевою радою за поданням голови місцевого суду. Вони залучаються до здійснення правосуддя в поряд­ку черги на термін не більше одного місяця на рік, крім ви­падків, коли продовження цьо­го терміну зумовлене необхідні­стю закінчити розгляд справи, розпочатої за їх участі.

У здійсненні правосуддя спеціалізованими судами народні засідателі участі не беруть.

Присяжними визнаються гро­мадяни України, які у випадках, передбачених процесуальним законом, залучаються до здійснення правосуддя, забезпе­чуючи, згідно з Конституцією, безпосередню участь народу в здійсненні правосуддя.

Суд присяжних утворюєть­ся для розгляду в першій інстанції судових справ, визна­чених процесуальним законом.

Список присяжних за по­данням голови апеляційного суду формується на підставі списків виборців комісією, склад якої затверджується відпо­відно Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, головою обласної ради, .київсь­ким та севастопольським міськи­ми головами.

Справи у судах першої інстанції розглядаються суддею одноособово, колегією суддів або суддею і народними засідателя­ми, а у випадках, передбачених законом, і судом присяжних.

Суддя, який розглядає спра­ву одноособово, діє як суд.

Перегляд справ в апеляцій­ному і касаційному порядку, а також за нововиявленими та іншими обставинами здійс­нюється судом колегіальне у складі не менше трьох профе­сійних суддів.

Центральним органом вико­навчої влади, що здійснює організаційне забезпечення діяльності судів загальної юрис­дикції, а також інших органів та установ судової системи, є Дер­жавна судова адміністрація яка складається з Державної судової адміністрації України та її тери­торіальних управлінь, які утво­рюються в Автономній Рес­публіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

В Україні діє Вища рада юс­тиції, до відання якої належить:

внесення подання про призна­чення та звільнення суддів;

прийняття рішення стосовно по­рушення суддями і прокурора­ми вимог щодо несумісності;

здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного і вищих спеціалізо­ваних судів та розгляд скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, а також прокурорів.

Вища рада юстиції складаєть­ся з 20 членів.

Верховна Рада, Президент, з'їзд суддів, з'їзд адвокатів, з'їзд представників вищих юридич­них навчальних закладів та нау­кових установ України призна­чають до Вищої ради юстиції по три члени, а всеукраїнська кон­ференція працівників прокурату­ри — двох членів.

До складу Вищої ради юстиції за посадою також входять Голова Верховного Суду, міністр юстиції та Генеральний прокурор.

Система судів загальної юрисдикції

Верховний Суд України — найвищий судовий орган


Судова палата у цивільних справах

Судова палата у кримінальних справах

Судова палата у господарських справах

Палата в адміністративних справах

Військова судова колегія

Перегляд окремих рішень у касаційному порядку та справ у порядку повторної касації, та

апеляції судами загальної юрисдикції в касаційному порядку

Президія Верховного Суду

Пленум Верховного Суду

Науково-консультативна рада

Організаційне забезпечення

Організаційно-методичне забезпечення

Науково-методичне забезпечення

Вищі спеціалізовані суди

Адміністративний (1)

Господарський (1)

Інші спеціалізовані суди

Перегляд рішень апеляційних і місцевих адміністративних судів у касаційному порядку

Перегляд рішень апеляційних і місцевих господарських судів у касаційному порядку

Перегляд рішень апеляційних та інших спеціалізованих місцевих судів у касаційному порядку

Вищі спеціалізовані суди

Президія вищого спеціалізованого суду

Пленум вищого спеціалізованого суду

Науково-консультативна рада

Організаційне забезпечення

Організаційно-методичне забезпечення

Науково-методичне забезпеченняЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Правоохоронна і правозахисна діяльність (1)

  Лекция >> Право, юриспруденция
  Правоохоронна і правозахисна діяльність Мета заняття. Ознайомити студентів із завданнями ... характеристику судоустрою та судочинства. Охарактеризувати правоохоронну діяльність, правоохоронні та правозахисні органи України. Удосконалювати ...
 2. Правоохоронна та правозахисна діяльність органів суду та прокуратури

  Лекция >> Право, юриспруденция
  ... ій: правосуддя та судового контролю. 4.1. Правоохоронна та правозахисна діяльність суду. Правоохоронна і правозахисна діяльність суду реалізується ... і інтересів держави, організацій і громадян. Правоохоронна і правозахисна діяльність суду реалізується під час ...
 3. Правоохоронна та правозахисна діяльність посадових осіб органів внутрішніх справ

  Лекция >> Право, юриспруденция
  ... ія. – К.: Правові джерела, 1999. – 268с. Правоохоронна та правозахисна діяльність. Навчальний посібник. (Мельник М.І., Хавронюк ... щодо забезпечення прав і свобод людини. Правозахисна діяльність правоохоронних органів буде відповідати вимогам ...
 4. Сутність та обов язковість судового рішення

  Реферат >> Психология
  ... що відрізняють діяльність суду від правоохоронної діяльності. По- ... №3. Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність: Закони і коментарі:Навч. пос ... сник ВСУ. - 1998. - № 3. - С. 7. 2 Стефанюк В. Правозахисна діяльність судів України // Право Укра ...
 5. Податковий облік і звітність

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  ... впорядкованого узагальнення інформації про господарську діяльність, стан і рух майна та зобов ... ) письмово сповіщає про це правоохоронні органи та наказом призначає ком ... , що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів (копію акта ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020158290863037