Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Курсовая работа
Рынок ценных бумаг является наиболее активной частью современного финансового рынка России и позволяет реализовывать разнообразные интересы эмитентов,...полностью>>
Финансы->Контрольная работа
В соответствии с Главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации с 1 января 2002 года все организации обязаны определять облагаемую базу по налогу н...полностью>>
Финансы->Контрольная работа
В налоговых отношениях участвуют различные субъекты. Особое место среди субъектов налоговых правоотношений, а также административных правоотношений, в...полностью>>
Финансы->Задача
Посредством налогообложения изымаются финансовые средства предприятий и граждан в бюджет государства и регулируются условия производства и реализации ...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Курсова робота: Ринок фінансових послуг України.

2006р.

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. Світовий ринок фінансових послуг 5

1.1.Структура світового фінансового ринку та класифікація фінансових послуг 5

1.2.Чинники глобалізації світових фінансів 10

1.3.Наслідки фінансової глобалізації 12

Розділ 2. Ринок фінансових послуг України 15

2.1.Загальна характеристика фінансового ринку України 15

2.2.Особливості окремих сегментів українського фінансового ринку 19

2.3.Ключові принципи регулювання ринку фінансових послуг 32

Розділ 3. Перспективи розвитку ринку фінансових послуг України та його 36

інтеграції у світовий фінансовий простір 36

Висновок 40

Список використаної літератури 43

Додатки 45

Вступ

Сучасна ринкова економіка - це складна система господарювання, в якій тісно взаємодіють ринкові закономірності та чисельні регулюючі інститути. Складовими цього полісистемного утворення є ринки товарів, інформаційний бізнес, сфера послуг і трудових ресурсів, тіньовий бізнес та фінансова індустрія, яка включає кредитні, валютні ринки, індустрію цінних паперів та строкових контрактів, страховий бізнес та систему пенсійного забезпечення. Всі вони взаємодіють як частини єдиної системи, оскільки органічно пов‘язані між собою в становленні та розвитку.

Фінансовий ринок – складова фінансової системи держави. За своєю суттю це механізм перерозподілу фінансових ресурсів між окремими суб’єктами підприємницької діяльності, державою і населенням, між учасниками бюджетного процесу, деякими міжнародними фінансовими інститутами. Фінансовий ринок може успішно розвиватися і функціонувати лише в ринкових умовах. [13, c.335]

За допомогою фінансового ринку, як правило, мобілізуються і використовуються тимчасово вільні фінансові ресурси або ресурси, що мали обумовлене раніше цільове призначення. Наявність фінансового ринку – об’єктивне явище, зумовлене особливостями функціонування фінансів в економічній системі держави. Він виник як гостра потреба в додатковій формі мобілізації коштів для фінансового забезпечення розвитку економіки держави.

Кругообіг коштів, що опосередковує економічну діяльність у державі, здійснюється постійно, проте в процесі цього руху коштів може настати час, коли їхня частка вивільняється з кругообігу на окремо взятому підприємстві або в організації, чи у конкретного громадянина. Інші суб’єкти економічного процесу в цей же час відчувають тимчасову потребу в коштах. Фінансовий ринок здатний задовольнити інтереси кожного з них. [23, c.412]

Фінансовий ринок є життєво важливим для зростання, розвитку і стабільності ринкової економіки. Ринки фінансових послуг підтримують корпоративні ініціативи, фінансують використання нових ідей і полегшують контроль фінансового ризику. Більше того, оскільки дрібні інвестори з часом будуть розміщувати все більшу частку своїх грошей у взаємних фондах та інших фондах колективного інвестування, ринки фінансових послуг паперів стають істотно важливими для персонального добробуту і пенсійного планування. Таким чином актуальність досліджень в галузі розвитку вітчизняного ринку фінансових послуг на сьогодення важко перебільшити.

Мета курсового дослідження – вивчити основні особливості функціонування світового та українського фінансових ринків.

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:

 • розглянути структуру світового фінансового ринку;

 • визначити основні чинники глобалізації світових фінансів;

 • дослідити особливості функціонування фінансового ринку та основних його сегментів;

 • окреслити перспективи розвитку ринку фінансових послуг України.

Предметом дослідження є дослідження основних аспектів функціонування фінансового ринку.

Об’єктом дослідження виступає ринок фінансових послуг України.

Інформативною базою дослідження виступили праці вітчизняних та закордонних фахівців в галузі фінансів, матеріали періодичної преси, статистичні дані.

Для розв’язання визначених завдань, досягнення мети використовувався комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження: методи системного аналізу, методи причинно-наслідкового аналізу, методи порівняльного аналізу, методи прямого структурного аналізу, моделювання.

Курсова робота складається зі вступу, основної частини, висновку та додатків. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, висвітлюються особливості функціонування світового та національного фінансових ринків, досліджуються перспективи розвитку українського ринку фінансових послуг та можливості інтеграції України в світовий фінансовий простір. У висновках сформульовано основні висновки по дослідженню, в додатках наведено допоміжний ілюстративний матеріал.

Розділ 1. Світовий ринок фінансових послуг

1.1.Структура світового фінансового ринку та класифікація фінансових послуг

Світовий фінансовий ринок – це система ринкових відносин, що забезпечує акумуляцію та перерозподіл міжнародних фінансових потоків. [23, c. 57]

Під світовим фінансовим ринком треба розуміти складне переплетіння, взаємозалежність, інтеграцію національних та міжнародних ринків, що забезпечує перелив грошово-кредитних ресурсів між країнами, регіонами, галузями та окремими суб’єктами бізнесу. Це глобальний механізм, що забезпечує балансування світового попиту і пропозиції на капітал.

Світовий фінансовий ринок історично виникає на базі національних фінансових ринків під впливом концентрації виробництва та капіталу й інтернаціоналізації світогосподарських зв’язків. упровадження інформаційних технологій у банківській та фінансові сферах дало значний поштовх глобалізації фінансових ринків.

Характерні риси світового фінансового ринку:

 • величезний обсяг фінансових ресурсів та операцій;

 • глобальність, тобто відсутність територіальних обмежень;

 • цілодобовий режим операцій;

 • залучення до операцій суб’єктів / інституцій із високим рейтингом / репутацією;

 • широкий діапазон використовуваних фінансових інструментів;

 • уніфікація правил та стандартів операцій;

 • високий рівень використання інформаційних технологій. [18, c.114]

Світовий фінансовий ринок становить складну, внутрішньо структуровану систему. Хоча єдина, загальноприйнята класифікація цієї системи ще не склалася, найчастіше виділяють чотири головні елементи світового фінансового ринку – валютний ринок, ринок боргових зобов’язань, ринок титулів (або прав) власності та ринок похідних фінансових інструментів (деривативів) – рис. 1.1.

Джерело: [23, c.57]

Інша модель світового фінансового ринку базується на функціональному критерії типів фінансових операцій (кредитних або інвестиційних) – рис. 1.2. Головною ознакою, що відокремлює різні типи фінансових трансакцій у цій моделі, є можливість або неможливість вільної купівлі-продажу фінансових зобов’язань або фінансових інструментів. Якщо така вільна купівля-продаж можлива, її суб’єкти виступають учасниками ринку цінних паперів. В протилежному випадку вони виступають учасниками ринку боргових зобов’язань. Залежно від часових параметрів реалізації майнових прав розрізняють грошовий ринок (короткі терміни купівлі-продажу короткострокових боргових інструментів) і ринок капіталів (тривалі терміни купівлі-продажу довгострокових боргових зобов’язань та акцій). [22, c.204]

Поділ світового фінансового ринку на два великі сектори – кредитний та інвестиційний – є певною мірою умовним. В останні десятиріччя відбувається бурхливий процес трансформації кредитних операцій в операції з цінними паперами, який дістав назву „сек’юритизація кредитів”. Сек’юритизація – це процес перетворення мало ліквідних фінансових активів на інструменти ринку капіталів, що придатні для продажу.

Джерело: [23, c.58]

На суми виданих кредитів банки випускають цінні папери і продають їх. Цей механізм дає змогу знизити кредитні ризики та забезпечити приплив грошей у банк до настання термінів погашення кредиту.

Між деякими структурними елементами світового фінансового ринку не можна провести чіткої межі. Наприклад, міжнародний ринок облігацій є складовою частиною міжнародного ринку боргових зобов’язань, водночас за іншими критеріями він становить елемент міжнародного ринку цінних паперів. Міжнародний ринок титулів (прав) власності, будучи структурним компонентом міжнародного ринку цінних паперів, є також одним із двох головних сегментів міжнародного ринку цінних паперів.

Диверсифікація міжнародних фінансових і валютних відносин на рубежі ХХ і ХХІ ст.. пов’язана з необхідністю здійснення грошового забезпечення світогосподарських зв’язків, які значно розширилися й поглибилися під впливом інтернаціоналізації та глобалізації виробництва й обміну.

Фінансові послуги – це сукупність різноманітних форм мобілізації й використання фондів фінансових ресурсів для фінансового забезпечення процесу виробництва, виконання робіт і надання послуг, які здійснюються, як правило, на платній основі та мають відмінні риси свого функціонування.[13, c.337]

Фінансові послуги за своєю структурою дуже різні, вони можуть мати риси кредитних операцій, операцій оренди та страхування, проте всім їм притаманні риси створення й використання фондів фінансових ресурсів для здійснення економічної діяльності. Класифікацію фінансових послуг наведено на рисунку 1.3.

Вирізняють такі види фінансових послуг:

 • послуги з переказу грошей;

 • інвестиційні операції;

 • спекулятивні операції;

 • операції з капіталом.

Послуги з переказу грошей охоплюють усі форми та види розрахунків (операції з обміну „гроші – товар”) та трансфери (рух грошей в одному напрямі).

Інвестиційні фінансові операції пов’язані з переміщенням капіталу з метою його приросту. Вони опосередковують середньострокові та довгострокові вкладення капіталу. до них належать кредит, лізинг, траст, оренда, франчайзинг, рента та інші операції тривалістю понад 180 днів.

Джерело: [14, с.495]

Спекулятивні операції – це короткострокові фінансові дії з отримання прибутку у вигляді різниці у процентах з отриманих кредитів. Сюди належать валютний арбітраж, процентний арбітраж, операції своп, валютна спекуляція тощо.

Операції з капіталом спрямовуються на управління ним в умовах ризику та невизначеності економічної кон’юнктури. Тут переважають страхові операції, включаючи хеджування, операції застави, в тому числі іпотеку.

Взаємозв’язок між окремими елементами світового фінансового ринку наведено у додатку 1.

Таким чином, на завершення резюмуємо матеріал, що викладений у даному параграфі:

 • Світовий фінансовий ринок – це система ринкових відносин, що забезпечує акумуляцію та перерозподіл міжнародних фінансових потоків.

 • Чотири головні елементи світового фінансового ринку – валютні ринки, ринки боргових зобов’язань, ринки титулів (прав) власності та ринок похідних фінансових інструментів.

 • Фінансові послуги можна умовно поділити на чотири великі групи: послуги з переказу грошей; інвестиційні операції; спекулятивні операції; операції з капіталомЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Місце та роль кредитних спілок на фінансовому ринку України

  Дипломная работа >> Финансы
  ... та законодавчого поля її діяльності на ринку фінансових послуг України; 2) Проаналізувати стан розвитку кредитних ... спілок на ринку фінансових послуг України 1.1 Кооперативна природа кредитних спілок Ринок фінансових послуг в Україні знаходиться на ...
 2. Ринок фінансових послуг. Навчальний посібник

  Книга >> Финансовые науки
  ... ринку фінансових послуг. Значення фінансових послуг в ринковій економіці. Функції фінансового ринку. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансового ринку України ...
 3. Ринок фінансових послуг (4)

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  ... ійні суб’єкти ринку акцій України.- К.: Знання” 1999.- 262 с. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник ... О.Д. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 234 с. Шелудько В.М. Фінансовий ринок ...
 4. Ринок фінансових послуг в Україні проблеми і перспективи розвитку

  Реферат >> Физкультура и спорт
  ... є визначальними для підвищення конкурентоспроможності України на ринку фінансових послуг в глобальному та регіональному масштаб ... іх установ, що працюють на ринку фінансових послуг та є резидентами України, ефективно проводити свою діяльн ...
 5. Проблеми та перспективи інтеграції банківської системи України у св

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... банками України; встановити передумови виходу українських банків на світовий ринок фінансових послуг. Об ... івська В.П., Данілов О.Д. Ринок фінансових послуг. Ірпінь: Академія ДПС України, 2001, 501 с. Чист ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015721321105957