Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
Выживание любого предприятия и его развитие в рыночных условиях, вне зависимости от его роли, масштаба, вида деятельности, формы собственности непосре...полностью>>
Экономика->Дипломная работа
Труд - это целесообразная деятельность людей, направленная на создание материальных и культурных ценностей Труд есть основа и непременное условие жизн...полностью>>
Экономика->Реферат
На современном этапе одной из ключевых задач развития экономики России, антимонопольного регулирования деятельности хозяйствующих субъектов становится...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Хроматограф «Кристалл 2000» - лабораторный, аналитический, газовый хроматограф универсального назначения Область применения – анализ жидких и газовых ...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Кафедра міжнародної економіки

Дипломна робота

РОЗВИТОК ДВОСТОРОННІХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ

Черкаси 2009

Зміст

Вступ

1. Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності

  1. Нормативно-правова база зовнішньоекономічної діяльності

  1. Методологічні основи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків в Україні

2. Аналіз зовнішньоекономічних зв’язків ТОВ «ЮНІТРЕЙД»

2.1 Організаційно-економічна характеристика ТОВ «ЮНІТРЕЙД»

2.2 Розвиток торговельних відносин з країнами СНД

2.3 Експорт товарів ТОВ «ЮНІТРЕЙД» до країн далекого Зарубіжжя

3. Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічних відносин в Україні

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Актуальність теми. Сучасне світове господарство являє собою розгалужену, складну мегаекономічну систему, цілісність якої забезпечується розвинутим міжнародним поділом і кооперації праці, взаємодією сукупності інтенсивних міжнародних ринків, валютно-фінансовими і кредитними відносинами. Величезні масштаби світогосподарського товарообороту, фінансових, технологічних ресурсів, з одного боку, засвідчують дедалі вагомішу роль зовнішньоекономічних факторів у господарському поступі окремих країн. З іншого боку, посилюється вразливість національних економік, особливо середньо- і слаборозвинутих країн стосовно турбулентних процесів, фінансових криз, які прокотились останнім часом по планеті.

Участь у міжнародному поділі праці є неминучою, зважаючи з одного боку, на закономірності світового економічного розвитку, з іншого – на наявну структуру економіки, її недостатню ресурсозабезпеченість важливими паливно-енергетичними та іншими складовими.

Місце і роль кожної країни в міжнародному поділі праці, у світових економічних світових процесах залежить від багатьох факторів. Серед них визначальними є її природно-ресурсний і людський потенціали, рівень економічного і науково-технологічного розвитку, профіль спеціалізації (в регіональному і світовому масштабі), стан інституційної системи та зовнішньоекономічної інфраструктури.

Проблеми розвитку двосторонніх міжнародних економічних зв’язків України неодноразово підкреслювалася в працях багатьох вітчизняних дослідників, а зокрема

Нині жодна країна світу не може обійтись без міжнародних економічних зв’язків. За допомогою міжнародних економічних зв’язків національна економіка взаємодіє з господарствами інших країн. Вони є рушієм виробництва як окремих країн, так і світового господарства в цілому, оскільки вони забезпечують більш раціональне використання матеріальних та людських ресурсів на всіх рівнях господарства.

Тема кваліфікаційної роботи є досить актуальною як з наукової, навчальної так із практичної точки зору. Її дослідження дозволяє набути ґрунтовних знань в галузі економічної теорії, міжнародних економічних відносин, міжнародної економіки, ознайомитися з тим як відбувається розвиток економічного співробітництва в світовому господарстві та виявити проблеми на шляху виходу України на міжнародні ринки.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема роботи досить тісно пов’язана з науковими планами і програмами кафедри міжнародної економіки. Дослідження, що здійснюється у цій кваліфікаційній роботі знаходиться у контексті науково-дослідної роботи, кафедри міжнародної економіки за темою: “Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень в постсоціалістичних країнах”.

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає у здійсненні комплексного аналізу розвитку двосторонніх міжнародних економічних зв’язків України.

Для досягнення цієї мети першочергове значення має чітке визначення й реалізація таких завдань:

 • з’ясувати теоретичні аспекти нормативно-правової бази зовнішньоекономічної діяльності;

 • охарактеризувати зовнішньоекономічні зв’язки;

 • виділити та систематизувати тенденції розвитку зовнішньоекономічних зв’язків;

 • розкрити особливості товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІТРЕЙД»;

 • проаналізувати розвиток торговельних відносин з країнами СНД;

 • дослідити сучасний стан розвитку експорту товарів ТОВ «ЮНІТРЕЙД» до країн далекого Зарубіжжя;

 • визначення основних проблем та перспектив розвитку зовнішньоекономічних відносин.

Предмет і об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження моєї роботи є розвиток двосторонніх міжнародних економічних зв’язків України. Предметом роботи є економічні відносини, що складаються між країнами в процесі поглиблення міжнародного поділу праці.

Методологічні основи дослідження. При дослідженні даної проблеми було використано такі загальнонаукові та специфічні методи: діалектичного матеріалізму, наукової абстракції, економіко-статистичні, метод порівняння, аналізу і синтезу та ін. При написанні роботи були опрацьовані такі джерела: наукові статті, монографії, статистичний щорічник.

Практичне значення одержаних результатів даного дослідження полягає у тому, що одержані результати, щодо розвитку двосторонніх міжнародних економічних зв’язків України, розроблені пропозиції щодо розв’язання проблем які стоять на шляху виходу на міжнародні ринки, можуть бути використані як додатковий теоретичний матеріал для поглибленого вивчення тем з економічних дисциплін, тісно пов’язаних з розвитком міжнародних економічних відносин.

Структура та обсяг роботи. Структура кваліфікаційної роботи обумовлена логікою дослідження. Вона складається з вступу, основної частини, яка містить три розділи і п’яти параграфів, висновків, списку використаних джерел, 3 додатків, 5 таблиць, 8 рисунків.

1. Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності

1.1 Нормативно-правова база зовнішньоекономічної діяльності

З прийняттям Верховною Радою (16 липня 1990 р.) Декларації про державний суверенітет Україна самостійно здійснює і регулює зовнішньоекономічну діяльність, керуючись при цьому як внутрішнім, так і міжнародним законодавством [35].

Основоположними принципами, на яких базується система зовнішньоекономічної діяльності в Україні, є такі: суверенітет народу України; свобода зовнішньоекономічного підприємництва; рівність і недискримінація всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності перед законами України; верховенство закону і захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, еквівалентність обміну.

Згідно з чинним законодавством України, всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівне право здійснювати будь-які види, прямо не заборонені законами України, незалежно від форм власності та інших ознак.

До основних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності відносяться:

 • фізичні особи — громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність і постійно проживають на території України;

 • юридичні особи, зареєстровані в Україні і які мають постійне місцезнаходження в Україні;

 • об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами згідно з законами України, але які мають постійне місцезнаходження на території України;

 • структурні одиниці іноземних суб'єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами згідно з законами України, але які мають постійне місцезнаходження на території України;

 • спільні підприємства за участі іноземних суб'єктів господарської діяльності, що зареєстровані в Україні;

 • Україна в особі її органів — місцеві органи влади і управління в особі створених ними зовнішньоекономічних організацій;

 • інші суб'єкти господарської діяльності, передбачені законами України. Підставою функціонування суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності є внесення даного виду діяльності до статуту підприємства або установчого договору, що надає право підприємствам здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності [1, 36].

Сукупність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності можна систематизувати за такими критеріями: за рівнями, дієздатністю, способом привласнення результатів діяльності та відповідальністю.

Суб'єкти господарювання, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, можна систематизувати за п'ятьма рівнями [14, 56]:

 • мікрорівень — рівень суб'єктів господарювання як юридичних, так і фізичних осіб — це підприємства, фірми, організації, які експортують чи імпортують товари, предмети, послуги;

 • мезорівень — рівень різного роду національних галузевих і регіональних об'єднань. Це передусім міністерства і відомства, які безпосередньо здійснюють регулювання зовнішньоекономічних відносин (Міністерство економіки України, Національний банк України, Антимонопольний комітет України, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі, Торгово-промислова палата України), а також міністерства та відомства, які відіграють досить активну роль, особливо стосовно питань регулювання експорту чи імпорту (Агропромисловий комплекс, Міністерство промислової політики України та ін.);

 • макрорівень — рівень держави. Основними суб'єктами даного рівня є, безперечно, уряд країни та парламент;

 • метарівень — становлення зовнішньоекономічних пріоритетів у процесі міжнародної регіональної інтеграції. Особливо це стосується співпраці органів управління на стадії створення і розвитку інтеграційних об'єднань.

 • мегарівень — рівень міжнародних об'єднань, організацій. Це передусім Генеральна угода з торгівлі і тарифів (ГАТТ), Світова організація торгівлі (COT), Міжнародна торгова палата, Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), Рада митного співробітництва [33].

Формування ринкової моделі господарювання в Україні передбачає створення ефективної системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Основними цілями даної системи регулювання є:

— захист економічних інтересів України та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Економічні зв язки України з розвинутими країнами світу

  Реферат >> Исторические личности
  ... кта міжнародних економічних відносин. Кардинальні зміни в геополітичному становищі України, що ... і властивий двосторонній характер, оскільки стратегія країни у свою ... економічних реформ перенесено в регіони і сам розвиток зовнішньоекономічних звязків України ...
 2. Особливості міжнародних економічних відношень

  Лекция >> Экономика
  ... ї економіки; - розвиток конкуренції; - перехід до ринкового ціноутворення; - входження України до різноманітних міжнародних економічних ... і капіталу; активізація і поглиблення міжнародних економічних звязків; зміцнення позицій ТНК; насл ...
 3. Національна економіка. Лекції. Прогнозування і державне регулювання промислового виробництва

  Конспект >> Экономическая теория
  ... , хімічна промисловість, розвиток комп'ютерних технологій тощо. ... та іншими економічними відносинами. 7.2 Особливості міжнародних економічних звязків України Всі держави ... на рівні двосторонніх відносин: контактів (найпростіших економічних зв'язків, які мають ...
 4. Зовнішньоекономічні звязки України з Аргентиною

  Реферат >> Экономика
  ... країнами. Розвиток економічних звязків України з Аргентиною в період незалежної України. Сучасний стан двосторонніх економічних звязків. Висновки ... становленні національних економік і утвердженні їх як суб'єктів міжнародних економічних відносин багато в ...
 5. Управління прибутком підприємства при здійсненні імпортних операцій

  Дипломная работа >> Экономика
  ... , що одержані результати, щодо розвитку двосторонніх міжнародних економічних звязків України, розроблені пропозиції щодо розв’язання ... ійному розвитку міжнародної торгівлі; – розвиток фінансової сфери та покращення міжнародної економічної активност ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018079280853271