Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Право, юриспруденция->Лекция
Розкрити сутність та значення стадії перегляду судових рішень в порядку виключного провадження; з’ясувати підстави та процесуальний порядок виявлення ...полностью>>
Право, юриспруденция->Книга
Административное право России является одной из наиболее многогранных и сложных отраслей российского права. Сложность освоения учебного материала по д...полностью>>
Право, юриспруденция->Книга
При наследовании имущество умершего, иными словами наследство, наследственное имущество, переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемс...полностью>>
Право, юриспруденция->Реферат
Правові відносини в суспільстві формуються і розвиваються внаслідок наявності правових норм, які приймаються державою для регулювання суспільних відно...полностью>>

Главная > Конспект урока >Право, юриспруденция

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Тема 5. Основи Цивільного права

Мета заняття. Ознайомити студентів із цивільним правом, його джерелами та відносинами, що ним регулюються, суб’єктами та об’єктами цивільно-правових відносин, суттю права власності та формами його захисту, основними видами цивільно-правових договорів. Охарактеризувати такі інститути цивільного права як „зобов’язання”, „спадкування” та „цивільно-правова відповідальність”. Удосконалювати вміння логічно мислити, навички усних виступів, підготовки рефератів та повідомлень, аргументованого діалогу, уміння сприймати чужу думку, безболісно відмовлятися від свого хибного погляду. Формувати моральні пріоритети, які визнають людину найвищою цінністю, особистісні вольові риси. Сприяти вихованню доброзичливості, людяності, тактовності. Виховувати інтерес до знань, почуття гідності, відповідальності та обов’язку, громадянськості, поваги до прав інших людей, спрямувати пізнавальну активність студентів на самовдосконалення.

План лекції і семінару

 1. Цивільне право і відносини, що ним регулюються.

 2. Джерела цивільного права. Загальна характеристика цивільного законодавства України. Цивільний кодекс України.

 3. Суб’єкти та об’єкти цивільно-правових відносин.

 4. Право власності в Україні. Захист власності.

 5. Поняття і види цивільно-правових договорів.

 6. Поняття зобов’язання, підстави його виникнення та припинення, засоби забезпечення виконання зобов’язань.

 7. Спадкування за цивільним правом.

 8. Поняття і підстави цивільно-правової відповідальності.

Реферати:

 1. Особисті немайнові права громадянина.

 2. Окремі види цивільно-правових договорів.

 3. Конкуренція і її значення для розвитку ринкових відносин на Україні.

 4. Підприємництво в Україні.

 5. Цінні папери і їх обіг.

 6. Авторське право.

 7. Спадкове право в Україні і за рубежем.

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Цивільно-правові договори: поняття і види.

 2. Цивільно-правова відповідальність: поняття, види та підстави.

Рекомендована література:

    1. Конституція України.

    2. Цивільний Кодекс України, від 16 січня 2003. // „Голос України” 12-13 березня 2003р.

    3. Бірюков І. А. Заїка Ю. О. Співак В. М. Цивільне право України. Загальна частина К.: Істина, 2003. – с. 29-44.

    4. Правознавство: Навч. посібник / Т. В. Варфоломієва, В. П. Пастухов. – К.: Знання – Прес, 2001. – с. 63-67.

    5. Правознавство: Підручник; За ред. В. В. Копейчикова. – 7-е вид., -К.: Юрінком Інтер, 2003. – с. 110-138.

    6. Правознавство. Тести для перевірки знань./ С.І. Куксенко. – Черкаси, 2005. – с. 49-63.

    7. Про власність: Закон України від 07.02.1991 р. //ВВР, 1991 № 20.

    8. Цивільне право України. Частина перша /За ред. І. М. Азімова. – Харків: Право, 2000. – с. 22-32.

    9. Цивільне право України: Підручник (Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – с. 29-44.

  1. Цивільне право і відносини, що ним регулюються.

Цивільне право є галуззю права, предметом якого є майнові і особисті немайнові відносини в суспільстві. Майнові відносини є суспільними відносинами виробничого, економічного характеру. Ці відносини зв'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, а також переходом майна від однієї особи до іншої.

Цивільне право регулює також особисті немайнові відносини, пов'язані з майновими відносинами, і відносини у сфері інтелектуальної власності (авторське, патентне право, право на відкриття.) Окрім цих відносин, цивільне право регулює також особисті немайнові відносини, не пов'язані з майновими: право на честь, гідність і ділову репутацію громадян і організацій.

В основі методу цивільно-правового регулювання лежить юридична рівність учасників цивільно-правових відносин.

Таким чином, цивільне право - це галузь права, яка регулює особисті майнові та немайнові відносини, засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

СТРУКТУРА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Суб'єкти правовідносин

Зміст правовідносин

Об'єкти правовідносин

Фізичні особи

Суб'єктивні права

Речі, гроші, цінні папери

Юридичні особи

Юридичні обов'язки

Майно,послуги

Результати інтелектуальної діяльності

Інші матеріальні та нематеріальні блага

Майнові відносини пов’язані з належністю, набуттям, володінням, користуванням і розпорядженням майном, а також переходом майна від однієї особи до іншої. Тобто із реалізацією права власності.

Особисті немайнові відносини:
 • пов'язані з майновими відносинами - відносини у сфері інтелектуальної власності (авторське, патентне право, право на відкриття.)
 • не пов'язані з майновими: право на честь, гідність і ділову репутацію громадян і організацій
Особисті немайнові відносини виникають на підставі здійснення особистих немайнових прав, зокрема таких, як право на життя, право на охорону здоров’я, право на безпечне для життя і здоров’я довкілля, право на повагу до людської гідності, право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості.

Особливості цивільно-правових відносин:

-повинні брати участь принаймні дві особи (громадяни, юридичні особи, державні органи, органи місцевого самоврядування);

-учасники цивільних правовідносин не підпорядковані один одному, тобто є рівними.

Система цивільного права є єдністю і розмежуванням взаємозв'язаних цивільно-правових інститутів. Інститутом права є відособлена сукупність правових норм, регулюючих однорідні суспільні відносини. Система цивільного права припускає об'єднання цивільно-правових норм в окремі інститути і розділення останніх на загальну і особливу частині.

Загальну частину складають норми, що визначають задачі цивільного законодавства; круг регульованих їм відносин; підстави виникнення цивільних прав і обов'язків; способи захисту прав; правове положення суб'єктів цивільного права; норми, що відносяться до операцій, представництва і ін.

Особлива частина охоплює цивільно-правові інститути, норми яких регулюють окремі групи відносин, наприклад, право власності, зобов'язальне право, спадкове право і ін.

Норми права власності регулюють відносини по володінню, користуванню і розпорядженню майном, а також забезпечують рівні умови захисту всіх форм власності (приватної, колективної, державної).

Норми зобов'язального права регулюють суспільні відносини з приводу передачі майна, сплати грошей, виконання робіт, надання послуг і т.п., представляючи одній стороні цих відносин право вимагати від іншої здійснення певної дії або стриманості від дії.

Норми спадкового права регулюють суспільні відносини у зв'язку з переходом майна спадкодавця до спадкоємця.

2. Джерела цивільного права. Загальна характеристика цивільного законодавства України. Цивільний кодекс України.

Джерелами цивільного права є нормативні акти, в яких юридично закріплені цивільно-правові норми. Сукупність цих актів є цивільним законодавством:

І Конституція України.

Конституція України є основним законом держави, володіє вищою юридичною силою, закріплює права, свободи, обов'язки громадян, право власності і інші майнові права.

Основні засади цивільно-правового регулювання визначаються Конституцією України. Зокрема, Конституція визначає основні форми власності, закріплює право громадян на приватну власність, встановлює головні підстави правового регулювання відносин власності.

Ст. 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності <…>

Стаття 3. Людина, її життя і здоров´я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю <…>

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності і правах <…>

ІІ Цивільний кодекс України - систематизований законодавчий акт, який регулює майнові і особисті немайнові відносини, пов'язані і не пов'язані з майновими, прийнятий 16 січня 2003 року, вступив у дію з 1 січня 2004 року.

Цивільний кодекс складається із шести книг, однієї тисячі триста восьми статей та одинадцяти пунктів перехідних положень:

Книга І. Загальні положення (основні положення; особи правовідносин (фізичні і юридичні особи, опіка та піклування, підприємницькі товариства); участь держави, АРК, територіальних громад у цивільних правовідносинах; об´єкти цивільних прав (речі, майно, цінні папери, нематеріальні блага); правочини та представництво; строки та терміни, позовна давність).

Книга ІІ. Особисті немайнові права фізичної особи (особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи, особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи).

Книга ІІІ. Право власності та інші немайнові права (право власності, речові права на чуже майно).

Книга ІV. Право інтелектуальної власності (право інтелектуальної власності на літературний твір та інший твір (авторське право), на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) мовлення (суміжні права), на наукове відкриття, на винахід, корисну модель, промисловий зразок, на компонування інтегральної мікросхеми, на раціоналізаторську пропозицію, на сорт рослин, породу тварин, на комерційне найменування, на торговельну марку, на географічне зазначення, на комерційну таємницю).

Книга V. Зобов´язальне право (сторони зобов´язання, забезпечення виконання зобов´язання, припинення зобов´язання, поняття та умови договору, види договорів: купівлі-продажу, міни, дарування, ренти, довічного утримання (догляду), найму (оренди), позички, підряду, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, надання послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, факторингу; види і форми розрахунків, майнові права інтелектуальної власності; недоговірні зобов´язання, відшкодування шкоди).

Книга VІ. Спадкове право (спадкування за заповітом, за законом, виконання заповіту, оформлення права на спадщину, спадковий договір).

ІІІ Крім ЦК до системи цивільного законодавства належать інші кодекси: Житловий кодекс, Повітряний кодекс, Сімейний кодекс, Закони України “Про власність”, “Про підприємство в Україні”, “Про господарські товариства”.... Багато цивільно-правових норм міститься також у підзаконних актах.

ІV Конкретні закони – „Про підприємство в Україні”, „Про власність” і ін., норми яких регулюють відповідні цивільно-правові відносини.

V Як джерела цивільного права можуть виступати підзаконні нормативні акти: ухвали Верховної Ради, укази Президента, ухвали Кабінету Міністрів, акти місцевих державних адміністрацій, рішення органів регіонального і місцевого самоврядування, локальні нормативні акти (накази, положення, інструкції).
Похожие страницы:

 1. Право власності. Урок

  Конспект урока >> Право, юриспруденция
  Тема уроку: Право власності Мета уроку: сформувати уявлення про зміст спадкового права, порядок спадкування ... матеріалу 1. Що таке право власності Право власності є основою цивільного права, адже немає жодної людини ...
 2. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 19 СТ.

  Контрольная работа >> Право, юриспруденция
  ... , оскільки розміри завдань-уроків були надто великими і їх виконання ... 3 експедиції: перша – кодифікувала основи права і загальноімперське законодавство Росії, друга ... збірник матеріального і процесуального цивільного права. У 1838 р. його схвалила Державна ...
 3. Правове регулювання права власності на землю в Україні

  Дипломная работа >> Право, юриспруденция
  ... норми цивільного права, оскільки земельне право відрізняється від цивільного за ... сільським господарством. Проголошена в «Основах» концепція матеріальної заінтересованост ... развития земельных отношений в России. Уроки прошлого, мифы и реальность будущего ...
 4. Право Київської Русі

  Реферат >> Исторические личности
  ... в галузі публічного права (уроки, устави, договори) часто ... зобов’язання щодо спільного опору ворогам, утримання від ... княгиня Ольга в «статутах» і «уроках» підвела юридичну основу під князівське господарство і ... що утворився внаслідок цивільно-правової угоди ...
 5. Права і обов’язки суб’єктів інвестиційної діяльності

  Курсовая работа >> Экономика
  ... перші уроки ринкової економіки; - незважаючи на розширення прав власності, ... 1 березня 2002 року. Проект Цивільного кодексу України. – http ... .-М., Знание, 2001. Основы инвестирования. - М.: Церих, 1992. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности. К. ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016939640045166