Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Суб'єктивними умовами підвищеної конфліктності педагога є його індивідуально-психологічні особливості, психологічний клімат у сім'ї, взаємини з навкол...полностью>>
Астрономия->Реферат
Кожна людина переміщується в соціальному просторі, в суспільстві, в якому вона живе. Іноді ці переміщення людина сприймає відчутливо і ідентифіковано,...полностью>>
Астрономия->Реферат
Категорія життєвого цензу – одна з найбільш загальних інтегральних характеристик життєрозуміння й життєсприймання особистості на індивідуально-психоло...полностью>>
Астрономия->Реферат
З аналізу екологічної ситуації в Україні та дослідження сформованості екологічної культури студентів педвузів можна зробити висновок, що проблема удос...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУРСОВА РОБОТА

з цивільного права

на тему: «Правове релулювання підприємництва в Україні»

Виконавець: студентка ______________ Кулешова Т.В.

«______» ______________1999р.

Рецензент: ________________________________________

«______»_______________1999р.

Київ-1999

ПЛАН.

Вступ. 4

І. Законодавче регулювання діяльності підприємств і підприємництва. 5

§ 1. Закон України про підприємства від 27.03.91. 5

§ 2. Закон України про підприємництво. 10

§ 3. Економічна свобода підприємств. 12

ІІ. Підприємство як основна господарська одиниця макроекономіки. 15

§ 1. Соціально-економічні й організаційні форми підприємства, його трудовий колектив. 15

§ 2. Внутрішньогосподарська структура підприємства й оборот його виробничих фондів. 18

§ 3. Види підприємств і їхній розвиток в умовах ринку. 21

ІІІ. Е Економічна свобода підприємств і підприємництво. Управління підприємством у сучасних умовах. 24

§ 1. Управління підприємством, його господарська, економічна і соціальна діяльність. 24

§ 2. Адаптація підприємства до ринкових відносин, підприємство і держава. 26

§ 3. Маркетинг і менеджмент в управлінні підприємством. 27

§ 4. Економічні проблеми підприємництва 29

і шляху їхній рішення. 29

Висновок. 40

Список використовуваної літератури. 41

Вступ.

Подолання породжених адміністративно-командними методами керування негативних явищ у народному господарстві України можливо на основі реформування відношень власності і регульованої ринкової економіки.

Світовий досвід показує, що формування ринку як форми організації товарного виробництва відбувалося еволюційним шляхом протягом тривалого часу при відповідній законодавчій діяльності держави. Перехід нашої економіки до ринкових відносин має визначені особливості:

- ринкова економіка формується нееволюційним шляхом; робиться спроба проводити її в процесі радикальних змін суспільного ладу;

- упровадження ринкової економіки проходить без достатньо випробуваних стосовно наших умов господарювання законодавчо-правових актів і нормативів;

- держава не підтримує розвиток нових видів підприємств і не обтяжує себе поміччю діючим підприємствам (особливо малим); на даний момент практично немає стимулів і пільг для різноманітних підприємств і підприємництва.

Усвідомлення об'єктивної необхідності переходу до ринкових відносин обумовлює необхідність створення відповідних передумов, що визначаються чинністю закону вартості і сприяють реалізації в умовах ринку всіх чинників ефективного виробництва. Це потребує переосмислення економічних основ господарювання, оволодіння ринковим механізмом з урахуванням нашої соціально-економічної дійсності, відсутності ринкової культури й інфраструктури, необхідної інформації, підготовленості кадрів, а також того, що ринок — система досить жорстоких соціально-економічних відношень.

Одними з найважливіших передумов переходу до ринкової економіки є розробка відповідної законодавчо-правової основи, організація рівноправної діяльності різноманітних видів підприємств, підтримка підприємництва, освоєння ринку на різних рівнях і напрямках.

І. Законодавче регулювання діяльності підприємств і підприємництва.

§ 1. Закон України про підприємства від 27.03.91.

Закон України “ПРО підприємства” створює рівні правові умови для діяльності підприємств незалежно від форм власності на майно й організаційні форми підприємства. Закон спрямований на забезпечення самостійності підприємств, визначає їхнього права і відповідальність у проведенні господарської діяльності, регулює відношення підприємств з іншими підприємствами й організаціями, органами державного керування.

Підприємство — основна організаційна одиниця народного господарства України. Підприємство — самостійний господарський статутний суб'єкт, що має права юридичної особи і здійснює виробничу, наукову і комерційну діяльність із метою одержання відповідного прибутку (прибутку).

Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий і інші рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням, а промислове підприємство — також товарний знак. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Підприємство здійснює будь-які види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають цілям, передбаченим статутом підприємства.

Відповідно формам власності можуть діяти підприємства таких видів:

- індивідуальне підприємство, засноване на приватній власності фізичної особи і винятково його праці;

- сімейне підприємство, засноване на власності і праці громадян України — членів однієї сім'ї, що мешкають разом;

- приватне підприємство, засноване на власності окремого громадянина України, із правом наймання робочої сили;

- колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу підприємства, кооперативу, іншого статутного товариства, суспільної і релігійної організації;

- державне комунальне підприємство, засноване на власності адміністративно-територіальних одиниць;

- державне підприємство, засноване на загальнодержавній власності;

- спільне підприємство, засноване на базі об'єднання майна різних власників (змішана форма власності);

- підприємство, засноване на власності юридичних осіб і громадян інших держав.

Відповідно обсягам господарського обороту підприємства і чисельності його робітників (незалежно від форм власності) воно може бути віднесене до категорії малих підприємств.

До малих підприємств відносяться новостворені і діючі підприємства :

- у промисловості і будівництві — із чисельністю трудящих до 200 чоловік;

- в інших галузях виробничої сфери — із чисельністю трудящих до 50 чоловік;

- у науці і науковому обслуговуванні — із чисельністю трудящих до 100 чоловік;

- у галузях невиробничої сфери — із чисельністю трудящих до 25 чоловік;

- у роздрібній торгівлі — із чисельністю трудящих до 15 чоловік.

Підприємство створюється згідно з рішенням власника (власників) майна або уповноваженого їм (ними) органа, підприємства-фундатора, організації або рішенням трудового колективу у випадках і порядку, передбачених цим і іншими законами України.

Підприємство може бути створене в результаті примусового поділу іншого підприємства відповідно до антимонопольного законодавства України.

Підприємство може бути створене в результаті виходу зі складу діючого підприємства,, організації одного або декількох структурних підрозділів, а також на базі структурної одиниці діючих об'єднань відповідно до рішення їхніх трудових колективів, якщо на це є згода власника або уповноваженого їм органа.

Підприємство дістає права юридичної особи з дня його державної реєстрації. Державна реєстрація підприємства здійснюється у виконавчому комітеті районної, міської Ради народних депутатів по месцезнаходженню підприємства.

Для державної реєстрації підприємства виконавчому комітету відповідної Ради народних депутатів подаються заява, рішення засновника про створення, статут і інші документи.

У випадку відсутності в малого підприємства на момент реєстрації власного помешкання воно здійснюється по юридичній адресі одного з його засновників.

Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення й інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків.

Підприємство діє на основі статуту. Статут затверджується власником (власниками) майна, а для державних підприємств — власником майна при участі трудового колективу.

У статуті підприємства визначаються власник і найменування підприємства, його месцезнаходження, предмет і цілі діяльності, його органи управління, порядок їхній формування, компетенція і повноваження трудового колективу, порядок утворення майна підприємства, умови реорганізації і припинення діяльності підприємства.

Майно підприємства складають основні фонди й оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

Джерелами формування майна підприємства є:

- грошові і матеріальні внески засновників;

- прибутки, отримані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;

- прибутки від цінних паперів;

- кредити банків і інших кредиторів;

- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

- надходження від роздержавлення і приватизації власності;

- придбання майна іншого підприємства, організації;

- безкоштовні або добродійні надходження, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

- інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

Підприємство має право на випуск власних цінних паперів і реалізацію їх юридичним особам і громадянам України й інших держав.

Трудовий колектив підприємства складають усі громадяни, що своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відношення робітника з підприємством.

Трудовий колектив підприємства з правом наймання робочої сили:

- розглядає і підтверджує проект колективного договору;

- розглядає і вирішує відповідно до статуту підприємства питання самоврядування трудового колективу;

- визначає і підтверджує список і порядок надання робітникам підприємства соціальних пільг;

- бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність.

Трудовий колектив державного й іншого підприємства, у якому частка держави у вартості майна складає більше 50 відсотків:

- розглядає разом із засновником зміни і доповнення статуту підприємства;

- разом із засновником підприємства визначає умовии найма керівника;

- бере участь у рішенні питання про вихід із складу підприємства одного або декількох структурних підрозділів для створення нового підприємства;

- разом із власником вирішує питання про вступ і вихід підприємства з об'єднання підприємств;

- приймає рішення про оренду підприємства, створення на основі трудового колективу органа для переходу на оренду і викупу підприємства.

При частковому викупі підприємства трудовий колектив дістає права колективного власника.

Колективний договір повинний міститися на всіх підприємствах, що використовують найоману працю, між власником або уповноваженим їм органом і трудовим колективом або уповноваженим їм органом і не може суперечити законодавству України.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Правовое регулирование безналичных расчетов в предпринимательской деятельности на территории Российской

  Монография >> Экономика
  ... существовать без специальной правовой регламентации . -------------------------------- Кузьмин В.Ф. Правовое регулирование безналичных ... в котором отражаются вещно-правовые и обязательственно-правовые элементы . -------------------------------- Саперов С.А. ...
 2. Правовое регулирование понятие, основные черты

  Реферат >> Государство и право
  ... . 2. Правовое воздействие и правовое регулирование. 3. Предмет правового регулирования. 4. Методы правового регулирования. 5. Способы правового регулирования. 6. Типы (порядки) правового ...
 3. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ - ОСОБЫЙ ВИД ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

  Реферат >> Государство и право
  ... отраслевому признаку на конституционные, гражданско-правовые, административно-правовые и т. д. В основе этого деления ... административных, земельных, уголовно-правовых, процессуальных правоотношений. Правовое положение органов государства характеризуется ...
 4. Правовые последствия нарушения международного договора купли-продажи

  Реферат >> Остальные работы
  ... потерпевший. Поэтому исследование правовых последствий нарушения договора ... права категориям, как "гражданско-правовая ответственность", "условия наступления ответственности" ... международной торговле. Все средства правовой защиты, предусмотренные Конвенцией, ...
 5. Правовое государство (21)

  Реферат >> Государство и право
  ... иностранных правоведов. В русской политико-правовой мысли тема правового государства поднималась трудах Д.И. Писарева ... именно о верховенстве правового закона, закона, основанного на правовых принципах. Правовое государство предполагает ограничение ...
 6. Правовое государство (23)

  Реферат >> Государство и право
  ... следующей конструкцией: отрасль — подотрасли — правовые институты — правовые нормы. Система административного права состоит ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0027201175689697