Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Промышленность, производство->Реферат
Так, она позволяет осуществлять индустриальное массовое производство нужных белков, значительно облегчает технологические процессы для получения проду...полностью>>
Промышленность, производство->Лекция
Небродящее мучное тесто следует считать материалом, при­званным оценивать технологические свойства зерна и муки. Бро­дящее тесто для указанной цели ме...полностью>>
Промышленность, производство->Реферат
Анод электролизера предназначен для подвода тока в между­полюсное пространство для осуществления процесса элект­ролиза. Анодное устройство состоит из:...полностью>>
Промышленность, производство->Отчет по практике
Кафе «Лето» – предприятие общественного питания с разнообразным, широким ассортиментом блюд, закусок, кондитерских, вино-водочных изделий, фруктов, фр...полностью>>

Главная > Конспект урока >Промышленность, производство

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Концур І.Ф., Лівак І.Д. Гідромашини і компресори. Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Факел, 2004. - 133с.

Комп’ютерна верстка: Лівак В.І.

Конспект лекцій з дисципліни „Гідромашини і компресори” розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю „Обладнання нафтових і газових промислів”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Рецензент: доцент кафедри нафтогазового

обладнання, канд. техн.наук М.М. Лях

Дане видання – власність ІФНТУНГ.

Заборонено тиражування та розповсюдження.

ЗМІСТ

ВСТУП 5

Загальні відомості про гідромашини і компресори та їх класифікація 8

1 ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ НАСОСІВ 9

2 ДИНАМІЧНІ НАСОСИ 10

2.1 Будова, принцип дії і класифікація 10

2.2 Робочі колеса відцентрових насосів 15

2.3 Рух рідини в каналах робочого колеса ідеального насоса 17

2.4 Рівняння Ейлера для турбомашин 20

2.5 Вплив обмеженого числа лопатей на тиск насоса 21

2.6 Баланс енергії і коефіцієнт корисної дії динамічної машини 23

2.7 Залежність подачі, напору і потужності насоса від частоти
обертання вала 26

2.8 Характеристика динамічного насоса 27

2.9 Відносні (відсоткові) характеристики 30

2.10 Вплив густини і в’язкості рідини на характеристику насоса 32

2.11 Перерахунок характеристик відцентрових насосів
з води на нафту 34

2.12 Явище подібності у відцентрових насосів 36

2.13 Коефіцієнт швидкохідності. Класифікація коліс за
коефіцієнтом швидкохідності 38

2.14 Гідравлічна система. Робота насоса на гідравлічну мережу 40

2.15 Паралельна робота відцентрових насосів 42

2.16 Послідовна робота відцентрових насосів 44

2.17 Кавітація. Визначення висоти всмоктування
динамічного насоса 44

2.18 Регулювання роботи відцентрових машин 48

2.18.1 Дросельне регулювання при n=const 48

2.18.2 Регулювання зміною частоти обертання вала машини 49

2.18.3 Регулювання зміною зовнішнього діаметра робочого колеса 50

2.18.4 Інші способи регулювання 51

3 ОБ’ЄМНІ НАСОСИ 53

3.1 Будова, принцип дії і класифікація 53

3.2 Середня подача зворотно-поступальних насосів різних типів 58

3.3 Графіки миттєвих подач насосів різних типів 59

3.4 Пневмокомпенсатори 61

3.5 Розрахунок пневмокомпенсаторів 63

3.6 Тиск в робочій камері насоса при нагнітанні і всмоктуванні
з пневмокомпенсатором 66

3.7 Індикаторна діаграма 71

3.8 Втрати енергії. Коефіцієнт корисної дії і характеристика
зворотно-поступальних насосів 73

3.9 Класифікація клапанів об’ємних насосів 75

3.10 Основи теорії роботи клапана 77

3.11 Умови виникнення стуку клапана 79

3.12 Основи розрахунку зворотно-поступальних насосів 80

3.12.1 Розрахунок гідравлічної коробки насоса 80

3.12.2 Розрахунок штока насоса двосторонньої дії 81

3.13 Регулювання режиму роботи зворотно-поступальних насосів 83

3.14 Випробування об’ємних насосів 85

3.15 Основні правила обслуговування об’ємних насосів 86

4 ТУРБОБУРИ 87

4.1 Будова і принцип дії турбобурів 87

4.2 Види турбобурів 90

4.3 Однорозмірна теорія осьових турбін 92

4.4 Плани швидкостей. Режим роботи турбіни 95

4.5 Полігон швидкостей. Кінематичні коефіцієнти турбін 97

4.6 Умови роботи турбобура на вибої 101

4.7 Характеристика турбіни 103

4.8 Ремонт і регулювання турбобура 106

5 КОМПРЕСОРИ 109

5.1 Область застосування і типи компресорних машин 109

5.2 Поршневі компресори. Принцип дії, будова, класифікація 110

5.3 Основні параметри компресорів 113

5.4 Одноступеневий стиск в поршневому компресорі 118

5.4.1 Робочий процес в циліндрі компресора 118

5.5 Об’ємна витрата газу на вході одноступеневого компресора 119

5.6 Ступеневе стиснення газу в поршневому компресорі 121

5.7 Основи термодинамічного розрахунку нафтопромислового
компресора 124

5.8 Шляхи вдосконалення поршневих компресорів 129

Висновки 131

Перелік рекомендованої літератури 132

Вступ

Гідромашини і компресори є проточними машинами. Вони призначені для роботи зміни положення і стану текучих середовищ і подоланню опорів в трубопроводах. Теоретичні основи розрахунку, принцип дії та конструктивні схеми машин для переміщення рідин та газів однакові. Але різниця в густині транспортованих середовищ і їх поведінка при проходженні через проточну частину машини призводить до розмаїття в оформленні робочих органів і систем охолодження.

Для переміщення текучих середовищ, крім машин застосовують також апарати або пристрої (струминні насоси, компресори, ерліфти, газліфти тощо).

Ще в глибоку давнину людина користувалась для транспортування і, головним чином, для піднімання води різними простими механізмами (наприклад, водопідйомними колесами). Водопідйомне колесо являло собою велике дерев’яне колесо, до ободу якого кріпились відра або черпаки. Нижня частина колеса занурювалась у воду джерела. При обертанні колеса черпаки захоплювали воду і переносили її догори, виливаючи в дерев’яний жолоб, котрим вона самопливом подавалась до місця призначення. Перший опис поршневого насоса (який використовувався для потреб зрошення) відноситься до II ст. до нашої ери. Машини для переміщення повітря і газів з’явились значно пізніше. Винайдення поршневого компресора пов’язано з іменем німецького фізика Отто Геріке (1640 р.).

Тільки після винаходу в кінці XVII ст. першої парової машини, почали широко використовуватись поршневі насоси. Перші спроби створення відцентрових насосів і компресорів відносяться до початку XVIII ст. Винахідником відцентрового насоса є італієць Джіованні Жордан, який зробив перший рисунок такого насоса, а виготовлення першого найпростішого відцентрового насоса приписують Дені Папену (1703 р.). Але в зв’язку з недосконалістю конструкції і низьким ККД (а також відсутністю на той час швидкохідних двигунів) ці насоси не могли конкурувати з поршневими. В середині XVIII ст. видатний математик Ейлер (професор Петербурзької академії наук) розробив струминну теорію відцентрових машин, яка дала можливість спроектувати їх з високим ККД.

Теоретичні роботи Г.Берга та Л.Прандтля (Німеччина), О.Рейнольдса (Англія), а також праці М.Е.Жуковського (Росія), які відносяться до XIX ст., привели до створення сучасної наукової основи насосо- та компресоробудування.

Насоси та компресори відносяться до числа основних агрегатів сучасних бурових і нафтогазопромислових установок. В одних випадках вони подають промивальну рідину або стиснене повітря для очищення вибою свердловин, в інших – тампонажні розчини для закріплення обсадних колон, чи піщано-рідинні суміші для гідророзриву або гідроперфорації пластів, лужні чи кислотні розчини тощо.

В Україні широке промислове видобування нафти і газу припадає на початок XX ст. Вже впродовж останніх 50-ти років українські буровики були провідними в колишньому Радянському Союзі і першими освоїли буріння до глибини 7522 м (свердловина №1 Шевченкове, Івано-Франківська область). Особлива увага при бурінні таких свердловин приділяється насосним та компресорним установкам.

Парк насосів та компресорів, який використовується в світовій нафтогазопромисловій техніці, складається із різних типів і конструкцій. Ріст обсягів буріння при одночасному збільшенні глибини буріння, введення в експлуатацію нових родовищ, як на суходолі, так і на акваторіях вимагають постійного вдосконалення і створення нових потужних і прогресивних бурових і нафтогазопромислових машин.

Основним напрямком технічного прогресу нафтогазопромислового машинобудування є підвищення надійності машин, їх техніко-економічних показників.

Перший турбобур був винайдений і втілений в конструкцію в
1923 р. російським інженером М.А.Капелюшніковим. Він складався з одноступеневої турбіни, редуктора і шпинделя для з’єднання турбіни з долотом. Ця конструкція через малу потужність та низький термін служби зубчастого редуктора практично не знайшла застосування. В 1934-1941 рр. радянські інженери В. Шумілов, М. Гусман, Р. Іоаннесян, Е. Тагієв розробили нову конструкцію багатоступеневого турбобура, яка із суттєвими вдосконаленнями широко використовується і в наш час.

В нафтовій промисловості широко застосовується обладнання для піднімання рідини із свердловин з механічним, гідравлічним і пневматичним приводами: штангові свердловинні насоси, гвинтові та відцентрові насоси з електроприводом, гідроприводні поршневі насоси із золотниковим розподілом тощо. В якості допоміжних пристроїв (в системі охолодження, мащення вузлів тертя, паливоподачі) насоси входять в склад двигунів внутрішнього згорання і інших машин.

На різних сучасних машинах все більше застосовують гідропередачі (гідроприводи) і гідроавтоматику. Гідропередачі являють собою пристрої для передачі механічної енергії і перетворення руху через рідину. В порівняні з передачами інших видів гідропередачі мають ряд переваг: простота перетворення обертового руху у зворотно-посту-пальний, можливість плавної безступінчастої зміни співвідношення швидкостей вхідної і вихідної ланок, компактність конструкції і мала маса гідромашин при заданій потужності по відношенню, наприклад, до електромашин та ін. Гідропередачі, які оснащені системами автоматичного або ручного керування, утворюють гідроприводи, які, завдяки перерахованим перевагам, широко використовуються в різних галузях промисловості.

У розвиток та вдосконалення гідромашин, компресорів, гідропередач і гідроавтоматики внесли свій великий вклад працівники галузевих науково-дослідних інститутів, конструкторських відділів при заводах-виробниках, вчені вищих навчальних закладів, виробничники, раціоналізатори та винахідники.

Загальні відомості про гідромашини

і компресори та їх класифікація

Як відомо, машиною називається механізм або комплекс механізмів, призначений для виконання корисної роботи. В проточних машинах (гідромашинах та компресорах) процес передачі енергії повністю зв’язаний з потоком середовища, що протікає через машину. Якщо потік середовища – рідина, то проточна машина називається гідравлічною, якщо ж – газ, то це газова (пневматична) проточна машина.

В залежності від напрямку передачі енергії всі проточні машини поділяються на три групи:

1) передача енергії проходить від робочого органу машини до потоку середовища (насос, вентилятор, компресор);Похожие страницы:

 1. Основи гідравліки

  Лекция >> Геология
  ... з місцями входу потоку рідини в гідромашину і виходу з неї. 158 9.2.2 Основні ... (нафта, масла, розчини) в трубопроводах і гідромашинах. На підставі цього сучасну гідравл ... , насосні, вентиляційні установки, гідромашини, водопостачання, каналізація та інш ...
 2. Розробка інформаційно-вимірювальної системи для перевірки гідромоторів

  Дипломная работа >> Коммуникации и связь
  ... відомості про гідромашини 1.1 Класифікація гідромашин 1.2 Основні параметри гідромашин 1.3 Енергетичні характеристики гідромашин 1.4 Гідромотори 2. ... органа.[1] 1.3 Енергетичні характеристики гідромашин У реальних гідромашинах мають місце об'ємні втрати ...
 3. Кавітація в турбінах і вибір відмітки робочого колеса. Конструкція основних вузлів гідрогенераторів

  Реферат >> Физика
  ... іршує енергетичні і експлуатаційні характеристики гідромашин, що не допустимо при нормальн ... каналі; ефективні умови відводу води від гідромашини у відвідний канал ГЕС. Існу ... а=50...90 см для вертикальних гідромашин і а=30...40 см для горизонтальних ...
 4. Силове обладнання одноковшових екскаваторів з гідроприводом 2-3-ї розмірних груп

  Реферат >> Транспорт
  ... і гидродвигуни являють собою об'ємні гідромашини, призначені для перетворення енергії потоку ... ї ланки (вала). Існують об'ємні гідромашини, які називаються насосами-моторами, що ...
 5. Розробка двосекційного шестеренного насосу

  Курсовая работа >> Промышленность, производство
  ... МПа (150÷200 кгс/см2). В шестеренних гідромашинах відсутній ефект дії на конструкцію інерц ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0074131488800049