Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Право, юриспруденция->Контрольная работа
Коли Наддніпрянщина під ударами степових орд занепадала і упродовж 2 століть Київська Русь розпалась на 15 окремих земель, зросло значення західних зе...полностью>>
Право, юриспруденция->Реферат
З початку народно-визвольної війни проти Речі Посполитої навесні 1648 р. розпочався період відродження Української держави. Передували воєнним подіям ...полностью>>
Право, юриспруденция->Контрольная работа
Провідним в економіці України і надалі було сільське господарство, передусім землеробство, основою якого були поміщицькі латифундії – у 1861 р. поміщи...полностью>>
Право, юриспруденция->Контрольная работа
Правову основу селянської реформи 1861 р. в Україні становили як спільні для всієї Російської імперії законодавчі акти, так і низка спеціально признач...полностью>>

Главная > Лекция >Право, юриспруденция

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Основи фінансового та банківського права

Мета заняття. Ознайомити студентів із основами фінансового та банківського права, їх джерелами та відносинами, що ними регулюються, суб’єктами та об’єктами цивільно-правових відносин, суттю права власності та формами його захисту, основними видами цивільно-правових договорів. Охарактеризувати такі інститути фінансового права як „бюджет”, „бюджетна система”, „податки”, „система оподаткування”, „банки”, „банківська система”.. Удосконалювати вміння логічно мислити, навички усних виступів, підготовки рефератів та повідомлень, аргументованого діалогу, уміння сприймати чужу думку, безболісно відмовлятися від свого хибного погляду. Формувати моральні пріоритети, які визнають людину найвищою цінністю, особистісні вольові риси. Сприяти вихованню доброзичливості, людяності, тактовності. Виховувати інтерес до знань, почуття гідності, відповідальності та обов’язку, громадянськості, поваги до прав інших людей, спрямувати пізнавальну активність студентів на самовдосконалення.

План лекції і семінару

1. Фінансове право України: поняття і предмет правового регулювання.

2. Система та джерела фінансового права.

3. Бюджет і бюджетна система.

4. Система оподаткування та її значення.

5. Поняття, функції та види податків.

6. Платники податків та об'єкти оподаткування.

7. Особливості оподаткування юридичних та фізичних осіб.

8. Поняття, функції та структура банківської системи України.

Реферати:

 1. Історія виникнення податків.

 2. Місцеві податки в Україні.

 3. Система кредитування та її форми. Банківський кредитний договір.

 4. Інститут банківської таємниці в українському і зарубіжному банківському праву.

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Порядок прийняття Державного бюджету України.

 2. Поряд сплати прибуткового податку.

Рекомендована література:

 1. Конституція України.

 2. Правознавство: Навч. посіб/ За заг. ред. П.Д. Пилипенка. – 3-е вид., -Льві: «Новий світ 2000», 2005. – с. 152-165.

 3. Правознавство: Підручник; За ред. В. В. Копейчикова. – 7-е вид., -К.: Юрінком Інтер, 2003. – с. 519-523, 602-618.

 4. Правознавство: Навч. посібник / Т. В. Варфоломієва, В. П. Пастухов. – К.: Знання – Прес, 2001. – с. 163-167.

 5. ЩербинаВ.С. Господарське право.2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2005. – с. 427-462.

 6. Костюченко О.А. Банківське право... : навч. посіб. – 2-ге вид. – К.: А.С.К., 2001. С.5-165.

 7. Орлюк О.П. Фінансове право: Навч.посібник. – К. : Юрінком інтер, 2003. С.441-480.

 8. Орлюк О.П. Банківське право: Навч.посібник. – К. : Юрінком інтер, 2006. 392с.

 9. Про банки і банківську діяльність: Закон України вiд 07.12.2000р.

 10. Про Національний банк України: Закон України вiд 20.05.1999

 11. Кодекси і закони див. відповідно до оновлення на сайті Верховної Ради України www.rada.gov.ua

1. Фінансове право України: поняття і предмет правового регулювання

Фінансове право – це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що виникають між державою та юридичними і фізичними особами з приводу формування, розподілу та перерозподілу і використання державою фондів грошових коштів.

Фінансове право має особливий предмет і метод правового регулювання. Воно регулює сферу державного управління, пов'язану з розподілом і перерозподілом національного доходу країни. У фінансових правовідносинах проявляється організаційна роль органів державної влади та місцевого самоврядування, тому за характером вони є владно-майновими.

Предметом регулювання фінансового права виступають суспільні відносини, що виникають у процесі діяльності органів держави та місцевого самоврядування з приводу формування, розподілу та використання відповідних фондів грошових коштів, які необхідні для фінансування соціально-економічного розвитку держави. Водночас, відносини, що виникають у процесі формування, розподілу та використання фондів коштів господарюючих суб'єктів і громадян фінансовим правом не регулюються.

Види фінансові відносини за своїм змістом та колом учасників:

бюджетні відносини;

податкові відносини;

страхові відносини;

відносини з приводу державного кредиту;

банківського кредитування і розрахунків;

врегулювання грошового обігу;

валютного контролю.

У складі фінансових правовідносин виділяють такі основні групи відносин між:

центральними і місцевими органами державної влади і управління;

державними органами і державними підприємствами, установами та організаціями;

фінансовими і кредитними органами;

фінансовими органами та громадянами;

державними господарюючими суб'єктами, які діють на засадах госпрозрахунку;

державою в особі уповноважених нею органів та підприємствами, установами і організаціями недержавної форми власності.

Для надання фінансовим відносинам правового характеру використовується фінансово-правовий метод їх регулювання, якому властивий імперативний (владний) характер. Його суть полягає в тому, що зміст правовідносин визначається однією із сторін, завдяки прийняттю нею владного припису, обов'язкового для виконання іншою стороною. Стороною, яка приймає владні приписи (рішення) у фінансових правовідносинах є держава або органи місцевого самоврядування в особі уповноважених ними органів чи посадових осіб.

 1. Система та джерела фінансового права

Для фінансового права є характерною наявність великої кількості фінансово-правових норм, що формують відповідну систему.

За загальноприйнятою в теорії права тенденцією, фінансове право складається з двох частин: Загальної та Особливої.

Загальна частина включає в себе фінансово-правові норми, які визначають зміст, принципи, завдання, форми і методи фінансової діяльності держави, а також систему органів, що її здійснюють; організацію, форми і методи фінансового контролю, а також правове становище всіх суб'єктів-учасників фінансових правовідносин.

Особлива частина включає в себе правові норми, які складають підгалузі та фінансово-правові інститути і регулюють однорідні суспільні відносини у сферах: бюджету, державних доходів, податків, державного кредиту, державних видатків, державного страхування, банківського кредитування і безготівкових розрахунків, грошового обігу і валютного регулювання.

Основними фінансово-правовими інститутами фінансового права є

бюджетне право,

податкове право,

банківське право тощо.

Джерела фінансового права можна розділити на кілька груп:

І. Конституція України має найвищу юридичну силу, пряму дію і застосовується на всій території України. Закони та інші правові акти, що приймаються в Україні, повинні відповідати Основному Закону.

ІІ. Закони України загального характеру, що визначають зміст права власності, правила поведінки суб'єктів підприємництва, підстави та порядок укладання цивільно-правових угод між ними, підстави та механізм юридичної відповідальності тощо. Серед них Господарський кодекс України, Цивільний кодекс тощо.

ІІІ. Закони України галузевого характеру, що визначають правове регулювання у сфері фінансової діяльності держави. Серед них Бюджетний кодекс України, «Про систему оподаткування» від 25 червня 1991 р., «Про Державний бюджет Украї­ни», «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 p., «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р., «Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26 січня 1993 р., «Про Державну податкову службу в Україні» від 4 груд­ня 1990 р., «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22 травня 2003 р. тощо.

IV Підзаконні нормативно-правові акти

укази, розпорядження Президента України;

постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;

накази, інструкції, листи, методичні вказівки Міністерства фінансів; Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції; Державної податкової служби, Державного казначейства тощо;

постанови і розпорядження голів місцевих державних адміністрацій;

акти органів місцевого самоврядування (рішення, розпорядження) - нормативні акти, що діють тільки на території Автономної Республіки Крим, області, міста, району, селища, села.

V. Норми міжнародного права та міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана ВР України, що містять норми фінансового права.

Сукупність нормативних актів, що містять норми фінансового права, прийнято визначати як фінансове законодавство.

Як бачимо, норми фінансового права містяться в різних за своїм характером і значенням джерелах, що обумовлено широтою та розмаїттям предмета фінансового права, що складають різноманітні відносини публічного характеру.

 1. Бюджет і бюджетна система

Для кожної країни державний бюджет є головною ланкою її фінансової системи, об'єднуючи головні доходи і витрати держави. Державний бюджет виражає економічні грошові відносини, що опосередковують процес формування, розподілу, перерозподілу та використання централізованого фонду коштів держави, і затверджується Верховною Радою України як закон.

Бюджет – план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду. Через бюджет мобілізуються кошти підприємств різних форм власності і частково доходи населення, які спрямовуються на фінансування народногосподарського комплексу, соціально-культурних заходів, зміцнення обороноздатності країни, утримання органів державного управління, фінансову підтримку бюджетів місцевого рівня, погашення державного боргу, створення державних матеріальних і фінансових резервів тощо.

Як правова категорія бюджет — це основний фінансовий план держави чи органу місцевого самоврядування на бюджетний період, що містить розпис його доходів та видатків і затверджений парламентом чи місцевою радою. Такий фінансовий план визначає і закріплює юридичні права та обов'язки учасників бюджетних правовідносин. Порядок формування бюджетів і використання їх коштів встановлюється бюджетним законодавством, основними актами якого є Конституція України (статті 95-98) та Бюджетний Кодекс України.

Бюджетна система України – це сукупність державного та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права. Основою побудови бюджетної системи виступає адміністративно-територіальний поділ України.

До місцевих бюджетів належать бюджети:

Автономної Республіки Крим,

областей,

районнів

районів у містах

місцевого самоврядування (територіальних громад сіл, селищ, міст та їхніх об'єднань). Бюджетами місцевого самоврядування визнаються бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань.

Зведений бюджет включає в себе показники усіх бюджетів, що входять до бюджетної системи України. При цьому зведений бюджет затвердження Верховною Радою України чи іншим органом не потребує, оскільки кожна з його складових затверджується відповідним органом держави чи місцевого самоврядування.

З метою забезпечення єдності бюджетної системи України, Бюджетним кодексом передбачена бюджетна класифікація як єдине систематизоване згрупування доходів, видатків та фінансування бюджету відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Загальні поняття про банківське право

  Реферат >> Государство и право
  ... паперами, регулюванням кредитування та правил у галузі валюта операцій. Банківське право регулює правові основи розрахунків, виходять ... іальної галузі банківського права. Банківське право можна визначити як підгалузь фінансового права України. І ця ...
 2. Банківське кредитування як основа діяльності банку

  Контрольная работа >> Банковское дело
  ... кредитної лінії. Позички надаються, як правило, шляхом безпосередньої оплати з ... ї зобов'язання, банк має право продати заставне майно ... банківського кредитування, розробка ефективної та гнучкої системи управління кредитними операціями — основа фінансової та ...
 3. Облік, контроль та аудит грошових коштів підприємства

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... документооборотом, видами й методами фінансового та банківського контролю.Безготівковий грошовий оборот ... нараховані державними податковими органами.Правові основи організації безготівкових ... відомості про підприємство Правові основи діяльності підприємства:  ...
 4. Основи банківського кредитування

  Реферат >> Банковское дело
  Основи банківського кредитування Система банківського кредитування представляє собою модель, ... рівних засадах, хоча, як правило, банк надає позику на більшу суму ... фінансове положення; установи банківської та парабанківської систем, а також держави. Банківськ ...
 5. Формування та зміцнення доходної бази державного бюджету План

  Реферат >> Финансы
  ... за по­рушення цих «правил гри». Ці акти є основою господарської ді­яльності. ... роки має стати: реформа фінансового та банківського секторів; формування проектів бюджету ... вня. Кошти місцевих бюджетів — основа фінансової бази органів місцевого самоврядування. ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015950202941895