Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Реферат
Физические лица в общем понимании – это люди, члены общества Основной чертой физического лица является его принадлежность определенному биологическому...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
Одним из важнейших направлений экономического развития Российской Федерации является создание эффективно действующей налоговой системы, позволяющей ра...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Актуальность изучения заданной темы обуславливается тем, что с помощью бюджета государство осуществляет сочетание централизованных и местных интересов...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Следует различать понятия «денежный оборот» и «платежный оборот» Под платежным оборотом понимается совокупность платежей, совершаемых контрагентами ры...полностью>>

Главная > Контрольная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СЕРТИФІКАЦІЇ

Основою розрахунків витрат на роботи з сертифікації є принципи:

- фактично виконані роботи з сертифікації, крім тих, що виконуються відповідно до чинного законодавства за рахунок державного бюджету, оплачуються за рахунок власних коштів підприємств, організацій, громадян, які звернулися із заявкою на проведення відповідних робіт, незалежно від прийнятих за їх результатами рішень;

- рівень рентабельності робіт з обов'язкової сертифікації не повинен перевищувати 20 % (у Росії – 35 %);

- технічний нагляд за сертифікованою продукцією (послугами) оплачується у розмірі фактичних витрат організацій, які виконують відповідні роботи;

- прибуток від робіт з обов'язкової сертифікації розподіляється в загально установленому порядку згідно з чинним законодавством.

До вартості робіт з сертифікації, обчисленої згідно з цими правилами, не включені видатки на відрядження та податок на додаткову вартість. Їх оплата здійснюється заявником додатково, відповідно до чинного законодавства. Середньо денний фонд заробітної плати фахівців, що виконують роботи з обов'язкової сертифікації, включаючи роботи з технічного нагляду за відповідністю сертифікованих об'єктів вимогам НД, нараховується виходячи з посадового окладу спеціаліста згідно з штатним розкладом і положенням про преміювання ОС чи ВЛ. При цьому він не повинен перевищувати неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, установленого чинним законодавством.

Під час сертифікації продукції (послуг) оплаті підлягають:

 • прийняття рішення за заявкою, включаючи визначення схеми сертифікації;

 • відбір, ідентифікація зразків та їх випробування;

 • оцінка стану виробництва (якщо це передбачено схемою сертифікації);

 • аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про видачу (або відмову щодо видачі) сертифіката відповідності;

 • видача сертифіката відповідності та укладання ліцензійної угоди;

 • здійснення технічного нагляду за сертифікованою продукцією (якщо це передбачено схемою сертифікації);

 • коригувальні заходи в разі порушення відповідності продукції встановленим вимогам і неправильного застосування знака відповідності;

 • інформація про результати сертифікації.

У загальному випадку сумарні витрати заявника В на сертифікацію конкретної продукції (послуги) обчислюються за формулою:

, (1)

де Вос - вартість робіт, виконаних ОС, у гривнях;

Взр - вартість зразків, відібраних у виробника для випробувань (для схем сертифікації, що включають випробування продукції), у гривнях;

Ввп - вартість випробувань продукції в акредитованій ВЛ, у гривнях;

Вся - вартість сертифікації системи якості (чи атестації виробництва), у гривнях;

Втнсj - вартість однієї перевірки, яка проводиться в рамках технічного нагляду за сертифікованою продукцією (послугою), у гривнях;

п - число перевірок, передбачених програмою технічного нагляду за сертифікованою продукцією;

Втнс - вартість однієї перевірки, яка проводиться в рамках технічного нагляду за відповідністю сертифікованої системи якості (атестованого виробництва) вимогам НД, у гривнях;

т - число перевірок відповідності сертифікованої системи якості (атестованого виробництва) вимогам НД, проведення яких передбачено програмою технічного нагляду;

Втр - видатки на відбір, ідентифікацію, упаковування і транспортування зразків до місця випробувань під час сертифікації, у гривнях;

Вв - вартість робіт, що виконуються під час обов'язкової сертифікації продукції, яка ввозиться.

Залежно від конкретної ситуації та визначеної схеми сертифікації у формулу для обчислення вартості робіт з сертифікації включають тільки ті елементи, які відповідають складу фактично проведених робіт.

Вартість робіт, що проводяться ОС, з сертифікації конкретної продукції (послуг) обчислюється за формулою:

, (2)

де tос — трудомісткість сертифікації конкретної продукції (послуг) за визначеною схемою сертифікації або сертифікації системи якості (атестації виробництва) для Вся, людино-день;

Т - середньоденна зарплата фахівця, у гривнях;

Кна - коефіцієнт, що враховує нарахування на заробітну плату (соцстрах, фонд зайнятості, фонд Чорнобиля та ін.) згідно з чинним законодавством, %;

Кнв - коефіцієнт накладних витрат, розрахований за даними бухгалтерського обліку за попередній місяць, %;

Р - рівень рентабельності, %.

Граничні нормативи трудомісткості та склад робіт, що проводяться ОС під час сертифікації конкретної продукції, наведені у таблиці 1.

Таблиця 1 - Склад і нормативи трудомісткості робіт, які виконуються ОС під час обов'язкової сертифікації конкретної продукції та оплачуються заявником

Найменування робіт

Граничні нормативи трудомісткості, людино-день

Прийняття рішення за заявкою, у тому числі

визначення схеми сертифікації

Приймання, вхідний контроль та реєстрація заявки

Розгляд документів, що додаються до заявки

Попереднє ознайомлення зі станом виробництва

продукції, що сертифікується

Визначення схеми сертифікації

Визначення організацій-співвиконавців робіт

Підготовка рішення щодо заявки

0,4

1,5

2,0

0,4

1,0

1,0

Відбір, ідентифікація зразків та їх випробування

Відбір та ідентифікація зразків

Аналіз протоколів випробувань

1.0

1,0

Аналіз виробництва (якщо це передбачено схемою сертифікації)

Обстеження виробництва

Атестація виробництва

Сертифікація системи якості

Нормативи трудомісткості визначаються згідно з таблицею 6.3 з коефіцієнтом 0,5

Нормативи трудомісткості визначаються згідно з таблицею 6.4

Нормативи трудомісткості визначаються згідно з таблицею 6.3

Аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про видачу (про відмову щодо видачі) сертифіката відповідності

1,0

Видача сертифіката відповідності та укладання ліцензійної угоди

Здійснення технічного нагляду за сертифікованою продукцією

Розробка програми технічного нагляду

Проведення однієї перевірки з технічного нагляду, включаючи аналіз даних про якість сертифікованої продукції

1,0

1,5

Розрахунок вартості проводиться відповідно до формули (6.3)

Коригувальні заходи в разі порушення відповідності сертифікованої продукції встановленим вимогам та неправильного використання знака відповідності

Призупинення дії сертифіката і дії ліцензійної угоди

Інформування зацікавлених учасників сертифікації про призупинення

Визначення термінів виконання коригувальних заходів

Контроль виконання заявником коригувальних заходів

Визначення нового маркування для розрізнення виробів до і після проведення коригувальних заходів

Інформування зацікавлених учасників сертифікації про виконання коригувальних заходів

0,4

1,0

1,0

2,0

1,0

0,4

Граничні нормативи трудомісткості та склад робіт, що проводяться ОС під час обов'язкової сертифікації послуг, наведені у таблиці 2.

витрата сертифікація продукція трудомісткість

Таблиця 2 - Склад і граничні нормативи трудомісткості робіт, що виконуються ОС під час обов'язкової сертифікації послуг та оплачуються заявником

Найменування робіт

Граничні нормативи трудомісткості,

людино-день

Прийняття рішення за заявкою

Приймання, вхідний контроль і реєстрація заявки

Розгляд документів, що додаються до заявки

Попереднє ознайомлення з процесом надання послуги

Визначення схеми сертифікації

Підготовка рішення щодо заявки

0,4

1,5

1,0

0,4

1,0

Проведення випробувань (перевірки) послуги

Вибіркова перевірка результатів послуги

Оцінка майстерності виконавця

Оцінка процесу надання послуги

Сертифікація системи якості

Атестація виробництва (підприємства)

1,0

0,5

0,5

Нормативи трудомісткості визначаються згідно з таблицею 3

Нормативи трудомісткості визначаються згідно з таблицею 4

Аналіз одержаних результатів і прийняття рішення про видачу (про відмову щодо видачі) сертифіката відповідності

1,0

Видача сертифіката відповідності та укладання ліцензійної угоди

0,5

Технічний нагляд за сертифікованою послугою

Вибір програми технічного нагляду

Проведення однієї перевірки, включаючи аналіз даних

про якість сертифікованої послуги

1,0

Вартість робіт обчислюється

відповідно до формули 3

Інформація про результати сертифікації

Граничні нормативи сумарної трудомісткості робіт, що проводяться ОС під час сертифікації систем якості у процесі обов'язкової сертифікації продукції (послуг), залежно від моделі системи якості та кількості працівників на підприємстві, наведені у таблиці 3.

Таблиця 3 - Граничні нормативи трудомісткості робіт ОС, що оплачуються заявником, під час сертифікації системи якості, яка проводиться в рамках обов'язкової сертифікації продукції та послуг

Кількість працівників

на підприємстві, осіб

Граничні нормативи трудомісткості, людино-день

(1 група складності продукції)

Модель системи якості

ДСТУ ІSО 9001—95

ДСТУ IS0

9002—95

ДСТУ IS0

9003—95

до 100

15,0

10,0

10,0

від 101 до 1000

28,0

23,0

16,0

від 1001 до 5000

53,0

43,0

21,0

від 5001 до 10000

68,0

58,0

28,0

понад 10000

78,0

68,0

38,0Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Удосконалення структури екологічного управління фінансові аспекти

  Реферат >> Астрономия
  ... структури екологічного управління : фінансові аспекти Зростаюча інтенсивність експлуатації природних ... ість; створення систем екологічної сертифікації, послуг і інших об’єктів; ... екологічних проблем сформовано систему сертифікації виробництв та окремих видів ...
 2. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  ... й третього типу ігнорують основний аспект (потреби у видатках або фінансові можливості), однак вимагають ... ліцензій, надання державних послуг з медичної сертифікації персоналу та інших спеціальних ...
 3. Міжнародні фінанси (2)

  Реферат >> Финансы
  ... форми; сфери діяльності; повноваження, фінансові аспекти формування коштів; механізм фінансування ... Х.: “Дніпро” — 2002. — 248 с. Класифікація валютних операцій Переказ валютних Перем ... і (акції, облігації , депозитні сертифікати, векселі) Амотизаційний валютний ...
 4. Фінансові потоки у неприбуткових організаціях

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... ), що підлягають обов’язковій сертифікації або ліцензуванню, то здійснення ... організацій у світі. Податкові аспекти законодавства дозволили окреслити перспективи комплексного ... і інструменти запобігання порушенням у фінансовій звітності неприбуткових організац ...
 5. Місцеві фінанси (4)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... місцевих бюджетів присвячено ряд публікацій. Особливо ґрунтовні з них належать ... видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами ... . Належить також врегулювати правові й фінансові аспекти діяльності унітарних комунальних підпри ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020670890808105