Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Нельзя не признать, что обсуждение проблемы пределов роста выявляет некоторые серьезные вопросы и выводы Например, фундаментальная проблема нехватки р...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
«Совершенно очевидно, что экономический рост представляет собой чрезвычайно сложное явление Удовлетворительная теория экономического роста должна прин...полностью>>
Экономика->Реферат
Данная работа, автором которой является Дуглас Норт – выдающийся американский экономист и нобелевский лауреат – посвящена экономическому росту, анализ...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
1) естественный прирост населения страны, необходимость недопущения «старения нации» и другие обстоятельства такого же рода обусловливают необходимост...полностью>>

Главная > Статья >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Буковинська державна фінансова академія, Україна

Економічні науки. Управління трудовими ресурсами

Проблеми безробіття в Україні

Магун Н.І.

Науковий керівник Заєць К.Д.

Однією з корінних соціально-економічних проблем сучасного етапу розвитку вітчизняної економіки та важливою характеристикою конкурентоспроможності ринку праці є безробіття. Надмірне безробіття негативно відображається на всій економіці країни, саме тому вивчення цього питання на сьогодні є актуальним.

Вирішенням проблеми безробіття займалися такі вчені, як Л. Гальків, І. Моцін, М. Папієв, О. Піжук, Я. Міклош, В.Фелоренко. Питання взаємозв’язку інфляції і безробіття досліджував А. Філліпс, в подальшому П. Самуельсон та Р. Солоу, які розробили «криву Філіпсона». Артур Оукен прийшов до висновку, що рівень безробіття знаходиться у визначеній числовій залежності від динаміки внутрішнього валового продукту [3, с. 35]. Проте ряд питань, пов’язаних з безробіттям в Україні, особливо у методологічному плані, залишаються недостатньо дослідженими. Це стосується, насамперед, проблеми соціально-економічних наслідків та втрат від безробіття, а також його впливу на безпечний національний розвиток.

Метою статті є дослідження основних причин, наслідків безробіття, а також розробка пропозицій щодо зниження даного явища в Україні.

Під безробіттям розуміється таке соціально-економічне явище, коли частина економічно активного населення не може знайти застосування своїй робочій силі.

Головними причинами високого рівня безробіття є такі: спад економіки і відповідне скорочення сукупного попиту на робочу силу; структурні зрушення (міжгалузеві, внутрішньогалузеві, регіональні); рух робочої сили (професійний, соціальний, регіональний).

Значної шкоди Україні завдала світова фінансова криза. Найбільшого скорочення зайнятості на початку кризи зазнали такі сектори, як промисловість та будівництво [4, с. 4]. Порівнюючи рівень безробіття серед населення віком 15-70 років за перше півріччя 2009 року з відповідним періодом 2008 року, можна зробити висновок про зростання рівня безробіття з 6,2% до 9,1% відповідно. Рівень зареєстрованих безробітних за 2009 рік сягає у січні – 900,6 тис., у квітні – 808,8 тис., у липні – 606,9 тис., у вересні – 542,7 тис. осіб [5]. Отже, спостерігається тенденція до зниження рівня безробіття, за рахунок того, що збільшується міграція безробітної частини населення за кордон у пошуках робочих місць, різноробочість населення. Найнижчий рівень безробіття за даний період відзначався в Києві, а найвищий у Рівненській області.

Кількість зареєстрованих безробітних в цілому по Україні на 1 січня 2010 року склала 531,6 тис. чоловік, що на 3,8% (19,4 тис. чоловік), більше, ніж кількість безробітних станом на 1 грудня 2009 року (512,2 тис. чоловік). Чисельність безробітних продовжує збільшуватись. Середня сума допомоги з безробіття з початку року збільшилася на 51,14 грн. – до 655,56 грн. (на 1 грудня 2009 року – 604,42 грн.)[5].

У таких умовах політика держави на ринку праці має бути спрямована на скорочення рівня безробіття, тобто забезпечення можливості реалізації своєї трудової активності всім громадянам [1, с. 6]. Оскільки головною причиною безробіття є незбалансованість попиту і пропозиції робочої сили, саме тому потрібно втілювати в життя активну політику, яка складається із заходів, спрямованих на:

– збільшення попиту на робочу силу з боку як державного, так і приватного сектора економіки;

– підвищення конкурентоспроможності робочої сили та забезпечення відповідності робочої сили і робочих місць;

вдосконалення процесу працевлаштування.

Поряд із цим пасивна політика на ринку праці спрямована на підтримку доходів населення у випадку втрати роботи і фінансується із спеціальних фондів.

Ступінь негативного впливу безробіття на стан у країні залежить від конкретних параметрів економічної ситуації. Щоб оцінити ступінь цього впливу, доцільно провести дослідження економічних і соціальних наслідків безробіття:

скорочення обсягів виробництва валового національного продукту;

зниження податкових надходжень до державного бюджету;

зростання витрат на соціальну допомогу безробітним;

знецінення наслідків навчання;

масова дискваліфікація;

посилення соціальної напруженості;

зниження трудової активності [2, с. 112].

Саме тому, це проблема, яку потрібно вирішувати і яка потребує глибокого наукового аналізу та вироблення на цій основі практичних рекомендацій, які можуть використовуватися для розробки і реалізації ефективної соціально-економічної політики, направленої на забезпечення продуктивної зайнятості економічно активного населення країни, зменшення рівня безробіття до мінімального соціально-допустимого рівня.

Таким чином, можна запропонувати такі заходи, щодо зменшення рівня безробіття в Україні:

зниження податків для підприємств, за умови збереження робочих місць (для компенсування витрат на прийом нових працівників);

надання державою пільгових кредитів для виплати зарплати додатково зайнятим на виробництві, які за розміром будуть дорівнювати зарплаті;

створення нових робочих місць, за рахунок взяття кредитів для технічного переобладнання і розширення підприємств;

створення центрів навчання молодих людей тим професіям, шанси на зайнятість у яких найбільш високі;

забезпечення спеціальними службами зайнятості перенавчання або підвищення кваліфікації кадрів, відповідно до потреб галузей, що розвиваються;

проведення спеціальних ярмарків праці для навчальних закладів, з метою працевлаштування випускників.

Для введення в дію цих заходів державі потрібні кошти, тому я пропоную компенсувати ці витрати за рахунок введення диференційованих ставок податків, тобто більшим доходам відповідатиме більша ставка податку, накопичення коштів за допомогою державних депозитів з вищими ставками, а також збільшення розмірів штрафів за порушення чинного законодавства.

Отже, впроваджуючи запропоновані заходи, ми можемо досягнути зменшення рівня безробіття, збільшення кількості працевлаштованого населення і, як наслідок, загального покращення економічної і соціальної ситуації у країні.

Література

1. Зайнятість: випробування кризою // Урядовий кур’єр. – 2010. – №4 (26 січня). – с. 6.

2. Гальків Л.І. / Втрати людського капіталу України: чинник безробіття // Економіка і регіони. – 2009. – №2. – с. 110-113.

3. Піжук О.І. / Прогнозування росту жіночого безробіття в умовах фінансово-економічної кризи на основі економетричних моделей // Економіка та держава. – 2009. – №9. – с. 35-36.

4. Федоренко В.Г. / Ринок праці в Україні та економічні тенденції в умовах світової економічної кризи // Економіка та держава. – 2009. – №1. –с. 4-5.

5. www.ukrstat.gov.ua


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Безробіття в Україні як соціально-економічне явище

  Реферат >> Экономика
  ... на підтримку безробітних. безробіття україна зайнятість населення Безробіття вважається, ... Союзу українське суспільство зустрілося з гострою проблемою безробіття, яка ... іального забезпечення (ст.46). 2. Безробіття в Україні Україна стала однією з країн, ...
 2. Довготривале безробіття в Україні: методологія оцінки та регулювання

  Реферат >> Экономика
  ... і. Хоча теоретичні проблеми формування ринку праці, регулювання зайнятості та безробіття в Україні знайшли відображення ... і та прикладні проблеми оцінки та регулювання довготривалого безробіття в Україні. Методи дослідження ...
 3. Безробіття у ринковій економіці

  Реферат >> Экономическая теория
  ... у загальних рисах проблеми безробіття і шляху її рішення в економіці сучасних країн. 1.Безробіття в ринковій економіці Безробіття в ринков ... ж підтверджує і практика суспільних перетворень в Україні. Безробіття зумовлюють різні чинники: науково-техн ...
 4. Безробіття як макроекономічна проблема

  Курсовая работа >> Экономика
  ... країн СНД, в Україні, різновидом структурного безробіття є конверсійне. Таке безробіття пов'язане з перепроф ... можливого часткового безробіття) не викликає ніяких труднощів. Проблема визначення часткового безробіття має не ...
 5. Безробіття як економічне явище

  Реферат >> Экономика
  ... івників 2. Безробіття в Україні 2.1 Суть безробіття 2.2 Причини і основні форми безробіття 3. Особливості формування українського ринку ... розгляну поняття і суть безробіття, її причини і види, а також у загальних рисах проблеми безробіття і шляху її рішення ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014050006866455