Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Психология->Курсовая работа
Проблема мышления долгое время была скорее разделом философии и логики, чем разделом психологии Поэтому в изучении мышления особенно отчетливо проявля...полностью>>
Психология->Дипломная работа
До последнего времени дети с задержкой психического развития вынуждены были обучаться в специальных детских садах и школах – интернатах, в отрыве от с...полностью>>
Психология->Реферат
Сегодня Россия весьма нездорова Нет ни одной отрасли, определяющей мощь государства, где бы не было проблем В свете социально-политических преобразова...полностью>>
Психология->Курсовая работа
Формування соціально активної, моральної, реалізує свої здібності особистості - головні завдання освіти, успішність рішення яких багато в чому залежит...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Психология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Проаналізувавши результати дослідження самооцінки, можна зробити наступні висновки.

Методика діагностики самооцінки Ч.Д. Спілберга, Ю.Л. Ханіна

 • низький рівень тривожності (до 30 балів) спостерігається у 11 опитаних (36,7 %), з яких 8 (50 %) тестованих – жінки, а 3 (21,4 %) – чоловіки;

 • середній рівень тривожності (31-45 балів) спостерігається в 9-ти опитаних або в 30 %, з яких жінки становлять 5 осіб (31,3 %), а чоловіки, відповідно, 4 особи, або 28,6 %;

 • високий рівень тривожності діагностується у 10 осіб, або 33,3 %, серед яких 6 осіб становлять чоловіки (42,9 %), а 4 особи – жінки (25 %).

Таким чином, можна зробити висновок про те, що самооцінка в осіб жіночої статі досліджуваної групи є вищою, ніж серед чоловіків. Навіть враховуючи те, що жінок серед тестованих більше рівень тривожності, в загальному у них нижчий.

Графічно результати дослідження матимуть такий вигляд.

Рис. 2.1. Результати дослідження згідно методики діагностики самооцінки Ч.Д. Спілберга, Ю.Л. Ханіна

Рис. 2.2. Розподіл результатів згідно методики діагностики самооцінки Ч.Д. Спілберга, Ю.Л. Ханіна

Оскільки використовувались різнопланові методики дослідження рівня агресії, необхідно встановити зв'язок між самооцінкою і рівнем агресії досліджуваних.

Це найкраще зробити за допомогою обчислення коефіцієнта кореляції.

Коефіцієнт кореляції – це статистичний показник взаємозв'язку. Взаємозв'язок між параметрами значить, що низьким показникам одного параметру відповідають низькі показники і з іншого параметру, середнім показникам з одного параметру відповідають середні іншого, а високим – високі (рис. 2.3, а). Це, коли взаємозв'язок (коефіцієнт кореляції) – позитивний, тобто має знак "+". При негативному взаємозв'язку низьким показникам одного параметру відповідають високі показники іншого, високим першого – низькі іншого, а середнім – середні. (рис. 2.3, б). Негативний взаємозв'язок ще називають оберненим, зворотним.

а) Позитивний взаємозв'язок

б) Негативний взаємозв'язок

Рис. 2.3. Графічне зображення взаємозв'язку параметрів х і у

Коефіцієнт кореляції не може бути меншим за –1 чи більшим за +1. Оцінюють коефіцієнт кореляції здебільшого за шкалою, наведеною в таблиці 2.4. Більш точна оцінка коефіцієнта кореляції здійснюється за статистичними таблицями, які відображають залежність рівня значущості коефіцієнта кореляції від обсягу вибірки дослідження.

Таблиця 2.4

Шкала оцінки коефіцієнта кореляції

0 – 0,2

зв'язок відсутній

0,6 – 0,8

високий, тісний

0,2 – 0,4

зв'язок слабкий

0,8 – 0,9

дуже високий, дуже тісний

0,4 – 0,6

середній

0,9 – 1

підозріло високий

Коефіцієнт кореляції вираховують для знаходження взаємозв'язку між двома параметрами, хоча може вираховуватись і так званий множинний коефіцієнт кореляції – між трьома та більше параметрів.

Використання того чи іншого коефіцієнта кореляції залежить від типу вимірювальної шкали. Ця залежність зображена у таблиці 2.5.

Таблиця 2.5

Залежність коефіцієнта кореляції від типу вимірювальної шкали

Типи шкал

Дихотомічна

Рангова

Інтервальна

Дихотомічна

r, rtet

rpb

rpb

Рангова

rpb

r

rxy

Інтервальна

rpb

rxy

rxy

Коефіцієнт кореляції Пірсона rxy застосовується, коли шкали є інтервальними чи ранговими. Вираховується за формулою:

,

де n – обсяг множини;

Σxiсума показників за першим параметром (х), тобто сума чисел у колонці х;

Σyi – сума показників за другим параметром (у), тобто сума чисел у колонці y;

Σxi Σyi добуток сум обох параметрів;

Σxiyi – сума добутків обох параметрів, тобто спочатку вираховуються добутки параметрів х і у, а відтак уже знаходиться сума цих добутків.

Таблиця 2.6

Коефіцієнт кореляції між методиками дослідження рівня агресії Басса-Даркі та діагностики самооцінки Ч.Д. Спілберга, Ю.Л. Ханіна

Показник

Дослідження рівня агресії Басса-Даркі

Фізична агресія (1)

Вербальна агресія (2)

Непряма агресія (3)

Негативізм (4)

Роздратування (5)

Підозрілість (6)

Образа (7)

Почуття провини (8)

Діагностика самооцінки Ч.Д. Спілберга, Ю.Л. Ханіна

-0,376

-0,286

0,0207

0,049

0,092

-0,250

-0,149

-0,074

Таким чином, спостерігається обернений корелятивний зв'язок між параметрами самооцінки і "Фізична агресія", "Вербальна агресія" та "Підозрілість".

Висновки

Таким чином, агресія, в якій би формі вона не виявлялася, являє собою поведінку, направлену на спричинення шкоди або збитку іншій живій істоті, що має всі основи уникати подібного до себе ставлення. Дане комплексне визначення включає в себе наступні приватні положення: 1) агресія обов'язково має на увазі навмисне, цілеспрямоване спричинення шкоди жертві; 2) як агресія може розглядатися тільки така поведінка, яка має на увазі спричинення шкоди або збитку живим організмам; 3) жертви повинні володіти мотивацією уникнення подібного до себе ставлення.

Аверсивний досвід включає в себе не тільки фрустрацію, але також дискомфорт, біль, фізичні і вербальні образи. Практично всяке збудження, навіть викликане фізичними вправами або сексуальною стимуляцією, може бути направлено навколишнім середовищем в русло агресії.

Найбільш сильні групові вияви агресії. Обставини, що провокують окремих індивідуумів, можуть також провокувати і групи. "Розсіюючи" відповідальність і поляризуючи дії індивідів, групові ситуації посилюють агресивні реакції.

Якщо агресивна поведінка набувається в процесі навчання, є надія, що його можна контролювати. Розглянемо чинники, сприяючі виникненню агресії, і подумаємо, яким чином ним можна протидіяти.

До ворожої агресії привертають різні типи аверсивного досвіду, такі як фрустрація і образа особистості. Так що розсудливіше всього хоч би не забивати людям голови нездійсненними мріями і марними очікуваннями. Інструментальну агресію зумовлюють винагорода, що передчувається і передбачувані витрати. Значить, ми повинні заохочувати в дітях кооперативність і неагресивну поведінку. У експериментах, що проводилися, діти ставали менш агресивними, коли їх агресивна поведінка ігнорувалася, а неагресивне підкріплялося (Hamblin & others, 1969). Карати агресора практично завжди – пуста трата часу: покарання втримує від агресії тільки в ідеальних умовах, тобто якщо карають міцно, відразу і за справу, якщо покарання поєднується із заохоченням бажаної поведінки і якщо той, кого карають, не злиться (R.A. Baron, 1977). При дотриманні цих умов агресія може прориватися назовні. Це яскраво виявилося в 1969 році, коли поліція Монреаля влаштувала 16-часовий страйк, а також в 1992 році, коли в Лос-Анджелесі бригада телебачення з борта вертольота показувала райони, охоплені масовим безладдям, куди відмовилася увійти поліція. В обох випадках мав місце розгул крадіжок і вандалізму, що припинявся тільки після введення загонів поліції.

Якщо ми хочемо миру, нам необхідно формувати й заохочувати чуйність і кооперативність з раннього віку; можливо, шляхом навчання батьків тому, як домагатися дисципліни від дітей без застосування насильства. Доведені до білого каління батьки часто використовують ляпаси. Навчальні програми показують батькам, що треба підкріплювати бажану поведінку і використовувати позитивні формулювання ("Коли закінчиш прибирання своєї кімнати, підеш грати") замість негативних ("Якщо не прибереш свою кімнату, я не знаю, що з тобою зроблю"). Здійснення однієї такої "програми заміщення агресії" знизило кількість повторних затримань юних правопорушників і членів підліткових банд; підлітків і їх батьків навчали навичкам спілкування, вчили здійснювати емоційний самоконтроль, прагнули підвищити рівень їх моральної рефлексії (Goldstein & Glick, 1994).

За результатами тесту дослідження рівня агресії за методикою Басса-Даркі в 11-А класі можна сказати наступне:

 • переважають такі різновиди агресії як непряма агресія та підозрілість, слід відмітити також високі показники в різновидах "Вербальна агресія" та почуття провини;

 • цікаво відмітити, що до фізичної агресії більш схильні дівчата ніж юнаки (56,3% та 42,8% відповідно);

 • найбільш схильними до вербальної агресії є дівчата (81,25%), хоча і серед юнаків цей показник досить високий;

 • до непрямої агресії схильні як юнаки так і дівчата, хоча серед дівчат цей показник вищий (64,3% і 75% відповідно);

 • досить високим є показник негативізму у групі, за цим параметром він вищий у юнаків, хоча і серед дівчат досить високий, до негативізму схильні половина опитаних дівчат;

 • показник "Роздратування" вищий серед юнаків – 64,3% і 43,8% відповідно;

 • показник "Підозрілість" однаково високий і серед юнаків (85,7%) і серед дівчат (68,75%), хоча серед юнаків він вищий;

 • за показником "Образа" значення розподілились однаково серед юнаків, а серед дівчат схильних до образи – меншість (31,25%);

 • показник "Почуття провини" однаково високий серед юнаків і дівчат – 57,2% і 62,5 відповідно;

 • індекс агресивності більший серед дівчат (62,5%);

 • індекс ворожості як серед юнаків, так і серед дівчат не виходить за межі норми.

Самооцінка в осіб жіночої статі досліджуваної групи є вищою, ніж серед чоловіків. Навіть враховуючи те, що жінок серед тестованих більше рівень тривожності, в загальному він у них нижчий.

Гіпотеза дослідження знайшла підтвердження.Похожие страницы:

 1. Прояв детермінантів агресивної поведінки у підлітків

  Курсовая работа >> Психология
  ... не загострювати ситуацію. 2. Психологічна діагностика агресивності підлітків 2.1 Методи й ... на ступені їхньої агресивності. 3. Методика діагностики рівня суб'єктивного контролю ... 1992 Іванова Л.Ю. «Агресивність, жорстокість і відносини старшокласників до їхніх ...
 2. Агресивність підлітків

  Курсовая работа >> Психология
  ... ’язку з загальним рівнем агресивності, мотиваційною агресивністю та ворожістю ... Москва, 1990 Горшкова Е.А.Педагогічна діагностика старших класів, що вчаться, при ... Петербург, 1992 Іванова Л.Ю.«Агресивність, жорстокість і відносини старшокласників до їх проявів. ...
 3. Cистема роботи шкільного психолога з профілактики та подолання проблем статево-рольової поведінки старшокласників

  Дипломная работа >> Психология
  ... , у даному випадку у достатньо категоричному та агресивному варіанті. Який і є , нажаль, ... хто виявляє такі риси, як:агресивність, цинічність, самовпевнен ... статево-рольової поведінки старшокласників, за яким проведено діагностику учнів 10-б класу ...
 4. Конфлікти старшокласників

  Курсовая работа >> Психология
  ... Крім того, конфлікти старшокласника в стосунках з однокласниками обумовлен ... не їх розходження. Методика №4. Діагностика контактності особистості Банцер Олександра 3 ... класному колективі. Ці учні проявляють неабияку агресивність у відносинах з однокласниками, а ...
 5. Зв’язок особистісних характеристик та стратегії поведінки в конфліктах у старшокласників

  Дипломная работа >> Психология
  ... і величезним розширенням розумового кругозору старшокласника, появою у нього теоретичних ... вивчалися за допомогою методики діагностики міжособистісних стосунків Т. ... навколишніх: 1. авторитарний, 2. егоїстичний, 3. агресивний, 4. підозрілий, 5. підкорюваний, ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0060341358184814