Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Психология->Курсовая работа
Проблема мышления долгое время была скорее разделом философии и логики, чем разделом психологии Поэтому в изучении мышления особенно отчетливо проявля...полностью>>
Психология->Дипломная работа
До последнего времени дети с задержкой психического развития вынуждены были обучаться в специальных детских садах и школах – интернатах, в отрыве от с...полностью>>
Психология->Реферат
Сегодня Россия весьма нездорова Нет ни одной отрасли, определяющей мощь государства, где бы не было проблем В свете социально-политических преобразова...полностью>>
Психология->Курсовая работа
Формування соціально активної, моральної, реалізує свої здібності особистості - головні завдання освіти, успішність рішення яких багато в чому залежит...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Психология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1.3 Агресивна поведінка сучасної молоді в контексті соціальної ситуації

Агресивна поведінка молоді – одна з найбільш актуальних соціальних проблем. Зростання насильницької злочинності серед підлітків, спостережуване на всьому пострадянському просторі, служить тому підтвердженням. Ученими виділено декілька груп чинників агресивної поведінки людини, зокрема, біологічно-генетичні, індивідуально-психологічні особливості особистості, специфіка виховання, вплив субкультури, роль засобів масової комунікації і т.д. Одну з груп таких чинників складають ситуативні детермінанти – конкретні соціальні ситуації, що виникають в процесі міжособового (міжгрупового) спілкування. Їх вивчення є необхідною умовою аналізу причин агресивної поведінки людини. Ці чинники провокують агресивну поведінку навіть у неагресивних за характером людей.

Результати ряду досліджень визначили коло ситуацій, які прямо або побічно можуть викликати агресивну поведінку більшості людей. Ними виступають: фізична або словесна (вербальна) агресія інших осіб (особливо, якщо вона сприймається як навмисна), ситуація неможливості реалізувати свої актуальні потреби, умови жорсткої конкуренції між взаємодіючими сторонами, присутність осіб, що провокують конфлікт і т.п. [7]. В основі цих ситуацій лежить міжособовий (іноді – міжгруповий) конфлікт – провокація, яка часто закінчується вербальними або фізичними випадами. Слід зазначити, що психологічні особливості підлітків сприяють появі конфліктних ситуацій практично на всіх рівнях соціальних зв'язків: у сім'ї (внаслідок реакції емансипації), школі/училищі (з аналогічної причини), з ровесниками (із-за емоційної нестійкості, імпульсної поведінки). Ряд соціально-психологічних експериментів підтверджує великий вплив різного роду провокацій на ступінь агресивності [7, 136-138]. Більшість людей у міжособових відносинах використовують принцип "око за око, зуб за зуб", відповідаючи агресією на агресію.

Для виявлення взаємозв'язку між різними типами соціальних ситуацій, що провокують агресію, і особовими характеристиками індивідів у 2001 р. було проведено соціально-психологічне дослідження [11, 38-49]. Опитані 166 чоловік (83 чоловіки) у віці 14-20 років, що проживають в м. Чернігові, – учні старших класів середніх шкіл, студенти педагогічного університету, військовослужбовці термінової служби. Їм пропонувалася анкета з описом декількох ситуацій і типів агресивних вчинків, які потрібно було співвіднести між собою. В дослідженні використана типологія агресивної поведінки А. Басса [7, 29] (таблиця 1). Отримані результати в узагальненій формі наведені в таблиці 2.

В ході дослідження не виявлено жодної ситуації, що викликала однакову реакцію всіх респондентів, незалежно від їх статі і віку. Ряд соціальних ситуацій дійсно провокує агресію у більшості випробовуваних, але жодна з них не стала універсальною, що спростовує теорію деяких західних фахівців про існування феномена "влади ситуації" (power of situation) [7].

Найбільш розповсюдженою виявилася вербальна-активна-пряма і фізична-пасивна-непряма агресія: тільки 4 і 7% респондентів "ніколи так не робили". Популярність першої закономірна, тому що таке поводження в більшому ступені "соціалізоване", відповідає сучасним субкультурним нормативам. Поширеність другого типу поводження (помста через непокору "агресору") може бути пояснена віковими особливостями опитаних. 81% респондентів ніколи не виявляли фізичної-активної-непрямої агресії [12].

Можна виділити ситуації, в більшому ступені провокуючі агресивне поводження молоді: антипатія до людини (81% опитаних), навмисна вербальна агресія (стільки ж) і навмисна фізична агресія з боку іншої людини (73%). Менш провокаційні ситуації перебування в нетверезому стані і ненавмисній словесній чи образі поштовху. Таким чином, підтверджується точка зору ряду дослідників про те, що люди відповідають агресією, переважно, на навмисну агресію інших осіб, рідко реагуючи в такий спосіб на випадкові ненавмисні дії [7, 140], і про те, що саме по собі вживання алкоголю не є безпосередньою причиною агресії.

Повнолітні частіше використовують непрямі форми агресії. Дівчата більш схильні до вербальних, а юнаки – до фізичних форм.

Антипатія до людини в більшої частини (приблизно 80%) як неповнолітніх, так і повнолітніх викликає агресію. В даній ситуації поведуться агресивно 75% респондентів чоловічої і 87% – жіночої статі. Для перших переважнішою виявляється фізична-пасивна-непряма форма, для других – вербальна-активна-непряма і фізична-пасивна-непряма.

Поганий настрій також провокує агресію приблизно в двох третин опитаних усіх категорій. Неповнолітні і респонденти чоловічої статі частіше вибирали фізичну-пасивну-непряму, а опитані старші і дівчата – вербально-активно-пряму форми агресії.

Перебування в нетверезому стані сприяє проявам агресії тільки в 11-16% молодих людей. Співвідношення типів реакцій у різних вікових груп приблизно рівне. Однак дівчини рідше вибирають прямі форми агресії.

Ненавмисна словесна образа не провокує агресії в більшості (близько 80%) респондентів усіх підгруп. Інші вибирають вербальну-активну-пряму форму (підлітки), фізичну-пасивну-непряму (повнолітні), вербальну-пасивну-пряму (дівчата) [12].

Навмисну словесну образу більшість усіх груп опитаних співвідносить з вербальною-активною-прямою формою агресії ("дурень – сам дурень"). І все-таки відповідна агресія частіше виявляється у підлітків і дівчат.

На ненавмисний поштовх більшість (82-87%) респондентів у всіх підгрупах реагує неагресивно. У випадку агресивної реакції підлітки і дівчата частіше вибирають вербальну-активну-пряму форму, а юнаки – ще й фізичну-активну-пряму.

Навмисна фізична агресія з високим ступенем імовірності викликає відповідну агресію. Така реакція спостерігається в 82% підлітків, 66% повнолітніх респондентів, у 69% юнаків і 78% дівчат. Юнаки в основному прибігають до активних і прямих форм фізичної (41%) і вербальної (стільки ж) агресії, дівчата віддають перевагу останній (55%). Ці типи реагування, доповнені фізичною-пасивною-непрямою формою, частіше використовуються підлітками, ніж повнолітніми.

В ситуації створення перешкод "мені чи моїм друзям" агресивно реагує кожен другий опитаний у кожній підгрупі. Основними формами агресії тут виступають вербальна-активна-пряма і фізична-пасивна-непряма.

Перебування в компанії друзів по-різному впливає на ступінь агресивності вікових підгруп. На наявність агресивних реакцій у цьому випадку вказало 11% підлітків у порівнянні з 29% більш дорослих респондентів. Обидві групи частіше вибирають вербальну-активну-непряму форму, але підлітки в більшому ступені схильні до прояву фізичної сили. Статева приналежність не впливає на специфіку реагування.

Специфічна ситуація наказу до агресивного поводження примушує поводитися відповідно 18% підлітків і 12% повнолітніх, 20% юнаків і 29% дівчат. Основний тип агресії – фізичний-пасивний-непрямий.

Таблиця 1.2

Типологія форм агресивного поводження (за А. Бассом) [12]

Типи

Приклад

Фізична-активна-пряма

Фізична-активна-непряма

Фізична-пасивна-пряма

Фізична-пасивна-непряма

Вербальна-активна-пряма

Вербальна-активна-непряма

Вербальна-пасивна-пряма

Вербальна-пасивна-непряма

Нанесення побоїв людині

Змова з найманим убивцею, закладка мін

Сидячий страйк

Відмовлення виконати наказ

Словесна образа людини

Поширення наклепу, пліток

Відмовлення розмовляти з людиною

Відмовлення захистити людини, яку незаслужено критикують

Таблиця 1.3

Соціальні ситуації і відповідні їм типи агресивного поводження (у %) [12]

Тип агресії

("Мені доводилося…")

Тип ситуацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Вилаяти (образити) когось

Поширювати про кого плітки, слухи

Відмовлятися від спілкування з кимсь (демонстративно не розмовляти)

Мовчачи спостерігати як когось незаслужено лають, ображають

4

49

10

559

16

27

36

113

34

4

23

1

6

4

1

1

8

2

7

1

67

8

27

6

9

1

2

1

48

2

16

4

17

9

12

5

3

14

2

4

4

1

2

2

15

17

27

220

Спеціально штовхнути/вдарити когось, заподіявши йому фізичний біль

Підмовити іншого штовхнути/ударити когось

Поводитися так, щоб фізично перешкодити іншому досягти своїх цілей

Відмовитися виконати чи прохання вказівку іншого

Немає агресії

43

81

54

7

7

7

7

17

50

119

5

1

3

37

336

7

1

2

5

887

2

1

1

9

880

11

4

4

22

119

5

1

0

4

884

39

6

3

16

227

8

3

13

17

552

1

2

2

2

779

0

0

0

18

775

13

7

19

31

334

Отже, результати дослідження виявляють існування деяких стереотипів у виборі тих чи інших поведінкових моделей. Так, у ситуації контакту з людиною, до якої суб'єкт відчуває антипатію, частіше виникає бажання відмовити їй у виконанні якогось прохання. Такий же тип поводження в поєднанні з прямими словесними нападками провокується поганим настроєм чи контактом підлітка (частіше юнака) з людиною, яка чимось їй заважає. На навмисні словесні образи і фізичну агресію більшість молодих людей реагують аналогічним чином, не намагаючись себе стримувати. Перебування в групі однолітків підвищує імовірність поширення пліток і слухів про недоброзичливців (пліткарям завжди була потрібна публіка). Дія всіх цих ситуацій зумовлена визначеними особистісними характеристиками індивіда, зокрема, його статтю і віком. У цілому, результати дослідження дозволяють зробити висновок про те, що ситуативні фактори відіграють істотну роль в актуалізації агресивного поводження молоді.Похожие страницы:

 1. Прояв детермінантів агресивної поведінки у підлітків

  Курсовая работа >> Психология
  ... не загострювати ситуацію. 2. Психологічна діагностика агресивності підлітків 2.1 Методи й ... на ступені їхньої агресивності. 3. Методика діагностики рівня суб'єктивного контролю ... 1992 Іванова Л.Ю. «Агресивність, жорстокість і відносини старшокласників до їхніх ...
 2. Агресивність підлітків

  Курсовая работа >> Психология
  ... ’язку з загальним рівнем агресивності, мотиваційною агресивністю та ворожістю ... Москва, 1990 Горшкова Е.А.Педагогічна діагностика старших класів, що вчаться, при ... Петербург, 1992 Іванова Л.Ю.«Агресивність, жорстокість і відносини старшокласників до їх проявів. ...
 3. Cистема роботи шкільного психолога з профілактики та подолання проблем статево-рольової поведінки старшокласників

  Дипломная работа >> Психология
  ... , у даному випадку у достатньо категоричному та агресивному варіанті. Який і є , нажаль, ... хто виявляє такі риси, як:агресивність, цинічність, самовпевнен ... статево-рольової поведінки старшокласників, за яким проведено діагностику учнів 10-б класу ...
 4. Конфлікти старшокласників

  Курсовая работа >> Психология
  ... Крім того, конфлікти старшокласника в стосунках з однокласниками обумовлен ... не їх розходження. Методика №4. Діагностика контактності особистості Банцер Олександра 3 ... класному колективі. Ці учні проявляють неабияку агресивність у відносинах з однокласниками, а ...
 5. Зв’язок особистісних характеристик та стратегії поведінки в конфліктах у старшокласників

  Дипломная работа >> Психология
  ... і величезним розширенням розумового кругозору старшокласника, появою у нього теоретичних ... вивчалися за допомогою методики діагностики міжособистісних стосунків Т. ... навколишніх: 1. авторитарний, 2. егоїстичний, 3. агресивний, 4. підозрілий, 5. підкорюваний, ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0073909759521484