Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Психология->Реферат
Цвет - это свет, без которого немыслимо наше существование. Мы воспринимаем цвет главным образом с помощью зрения, но неосознанно мы впитываем его чер...полностью>>
Психология->Дипломная работа
Для медичної практики у зв'язку з «сигнальним» значенням болю дуже важливою є об'єктивна характеристика вираженості больового відчуття. Важкість і скл...полностью>>
Психология->Курсовая работа
Це забезпечує психологічну підтримку бізнесу, виробництва, торгівлі, освіти, фінансової, творчої, благодійної чи іншої діяльності. Всі передові компан...полностью>>
Психология->Курсовая работа
В економічно розвинутих країнах майже 50% населення має надмірну масу тіла, при цьому у 30% з них спостерігається ожиріння. Серед дорослого населення ...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Психология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Курсова робота з психології

Діагностика агресивності старшокласників

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Агресивність старшокласників та її діагностика як психологічна проблема

1.1 Поняття агресії

1.2. Природа і структура агресії у вітчизняній і зарубіжній літературі

1.3. Агресивна поведінка сучасної молоді в контексті соціальної ситуації

1.4 Діагностика агресивної поведінки

Розділ 2. Методики дослідження агресивності старшокласників

2.1 Опис методики дослідження

2.2 Аналіз отриманих результатів

Висновки

Література

Додатки

Вступ

Актуальність теми дослідження. Те, що люди часто здійснюють небезпечні агресивні дії, навряд чи підлягає обговоренню. Проте питання про те, чому вони роблять подібні дії, довго було предметом серйозної дискусії. Висловлювалися різко відмінні один від одного погляди відносно причин виникнення агресії, її природи і чинників, що впливають на її вияви. При всій різноманітності суперечливих теоретичних обґрунтувань, що висувалися, більшість з них підпадає під одну з чотирьох наступних категорій. Агресія відноситься насамперед до: 1) природженим спонукам або завдаткам; 2) потребам, що активізуються зовнішніми стимулами; 3) пізнавальним і емоційним процесам; 4) актуальним соціальним умовам в поєднанні з попереднім навчанням.

Отже, актуальність теми дослідження полягає в необхідності емпіричного та теоретичного вивчення проблеми агресії.

Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження курсової роботи виступає дослідження психологічного механізму агресії.

Предмет дослідження. Предметом дослідження курсової роботи є діагностика агресивності старшокласників.

Мета дослідження. Мета дослідження полягає в теоретичному та емпіричному розгляді проблеми діагностики агресивності старшокласників.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

 • проаналізувати агресію як стан людської психіки, визначити основні мотиви агресії, а також теоретичне обґрунтування проблеми агресії у працях вітчизняних та зарубіжних психологів;

 • провести емпіричне дослідження агресивної поведінки старшокласників.

Гіпотезу даного курсового дослідження можна сформулювати таким чином:

Агресивна поведінка людини є більше результатом соціального впливу, а також впливу умов в яких проживає даний індивід, ніж результатом вродженої схильності людини до агресивних дій.

Практичне значення курсової роботи полягає у можливості наукового використання результатів дослідження. Використати дане дослідження можна в практичній роботі психолога на підприємстві, в установі, організації.

Розділ 1. Агресивність старшокласників та її діагностика як психологічна проблема

1.1 Поняття агресії

У буденній мові слово "агресія" означає множину різноманітних дій, які порушують фізичну або психічну цілісність іншої людини (або групи людей), завдають їй матеріального збитку, перешкоджають здійсненню її намірів, протидіють її інтересам чи ж ведуть до її знищення. Розрізнення агресивних і неагресивних дій шляхом опису відповідних поведінкових актів має мало сенсу. Так, порушення цілісності тіла у разі хірургічного втручання не є агресією, проте воно є нею у разі нападу з ножем в руках.

Розрізнення великої кількості схожих і несхожих один на одного способів поведінки лише тоді досягають своєї мети, коли наслідки, до яких прагне суб'єкт, здійснюючи дію, можна звести до одного спільного знаменника – навмисного спричинення шкоди іншій людині. Вже в 1939 році в своїй монографії "фрустрація і агресія" Ж.Доллард, Л.Дуб, Н.Міллер, О.Моурер, Р.Сирс у визначенні агресії відвели місце наміру пошкодити іншому своєю дією: "акт, цільовою реакцією якого є нанесення шкоди організму" [33].

Згодом такі автори, як А.Бусс, А.Бандура, Р.Уолтерс спробували описати агресію як спричинення шкоди. Проте більшість дослідників визнали таке визначення незадовільним і відмовилися від нього, бо воно веде до розгляду ненавмисного нанесення шкоди в якості агресії, а цілеспрямованої шкідливої дії, що не досягла, проте, своєї мети, як неагресивної поведінки.

"Агресія може бути визначена як специфічно орієнтована поведінка, направлена на усунення або подолання всього того, що загрожує фізичній і (або) психічній цілісності живого організму."

"Ми вважаємо, що мотивом агресії є таке нанесення шкоди іншим або інтересам інших, яке усуває джерела фрустрації, внаслідок чого очікується сприятливе емоційне зрушення. Досягнення такого зрушення є метою мотивованої агресією поведінки."

Обидва наведених вище визначення – одне з яких належить зоопсихологу (Л.Валзеллі), а автором іншого є фахівець в області когнітивної психології мотивації (Н.Корнадт) – містять вказівку на спонукальні умови агресивних дій. Згідно обом визначенням, агресія завжди є реакцією ворожості на створену іншим фрустрацію (перешкода на шляху до мети, шкода інтересам суб'єкта) незалежно від того, чи була ця фрустрація, у свою чергу, зумовлена ворожими намірами чи ні. Проте, ця обставина – приписуються джерелу фрустрації ворожі наміри чи не приписуються – має вирішальне значення.

Разом з тим можливі і такі випадки агресії, які не є реакцією на фрустрацію, а виникають "мимоволі", з бажання перешкодити, нашкодити кому-небудь, обійтися з кимсь несправедливо, кого-небудь образити. Тому необхідно розрізняти реактивну і спонтанну агресію. Ряд важливих відмінностей відзначив С.Фешбах, розмежувавши одну від одної експресивну, ворожу та інструментальну агресію. Експресивна агресія є мимовільним вибухом гніву і люті, який нецілеспрямований і швидко припиняється, причому джерело порушення спокою не обов'язково піддається нападу (типовим прикладом можуть служити напади впертості у маленьких дітей). Найбільш важливе розрізнення ворожої та інструментальної агресії. Метою першої є головним чином нанесення шкоди іншому, тоді як друга направлена на досягнення мети нейтрального характеру, а агресія використовується при цьому лише як засіб (наприклад, у разі шантажу, виховання шляхом покарання, пострілу в бандита, що захопив заручників).

Інструментальну агресію Фешбах підрозділяє на індивідуально і соціально мотивовану, можна також говорити про самокорисливу і безкорисливу, або антисоціальну і просоціальну агресії.

Важливість цих відмінностей В.Рул підтвердив певними експериментальними даними. Випробовувані повинні були прочитати щось на зразок свідчень учасника про три випадки агресії, пов'язані з втраченим гаманцем, і висловити свою думку про те, чи є ця агресія правомірною і чи заслуговує покарання. У першому випадку розповідач доходить до фізичного зіткнення з безчесною людиною, що знайшла гаманець ради того, щоб повернути гаманець законному власнику (просоціальна інструментальна агресія). У другому він відбирає гаманець і залишає його собі (антисоціальна інструментальна агресія), в третьому – ударяє людину, що привласнила гаманець, спонукувана моральним обуренням (ворожа агресія). Як показали результати, 16-17 школярі вважають просоціальну інструментальну агресію правомірнішою і менш заслуговуючою покарання, ніж ворожу, а цю останню правомірнішою і менш заслуговуючою покарання, ніж антисоціальну [33].

Нерідко агресія, що виникає як інструментальна, набуває компонентів ворожості, наприклад якщо її жертва чинить опір. З цього розгляду складності і багатоликості агресивних дій стає зрозуміло, чому, з одного боку, ці дії можуть бути дуже схожими на дії допомоги, а з іншого – належати до сфери діяльності влади. Останнє особливо характерно для інструментальних про- або антисоціальних форм агресії, направлених на те, щоб примусити жертву зробити щось таке, що вона сама по собі робити не буде. Як джерела влади в таких випадках застосовується примушення або насильство. Проте мотиваційні цілі діяльності влади і ворожої агресії були і залишаються абсолютно різними.

1.2 Природа і структура агресії у вітчизняній і зарубіжній літературі

Існує безліч теоретичних обґрунтувань виникнення агресії, її природи і чинників, що впливають на її прояв. Але всі вони підпадають під наступні чотири категорії. Агресія відноситься до:

 1. Природжених спонукань і завдатків.

 2. Потреб, що активізуються зовнішніми стимулами.

 3. Пізнавальних і емоційних процесів.

 4. Актуальних соціальних умов у поєднанні з попереднім навчанням.

Розглянемо найбільш відомі теоретичні положення.

І. Теорія ваблення (психоаналітичний підхід).

Основоположником цієї теорії є Зиґмунд Фрейд. Він вважав, що агресивна поведінка за своєю природою інстинктивна і неминуча. У людині існує два найбільш могутні інстинкти: сексуальний (лібідо) та інстинкт ваблення до смерті (танатос). Енергія першого типу направлена на зміцнення, збереження і відтворення життя. Енергія ж другого типу направлена на руйнування і припинення життя. Він стверджував, що вся людська поведінка є результатом складної взаємодії цих інстинктів, і між ними існує постійне напруження. З огляду на те, що існує гострий конфлікт між збереженням життя (еросом) і його руйнуванням (танатосом), інші механізми (зсув) служать меті направляти енергію танатосу зовні, в напрямку від "Я". А якщо енергія танатосу не буде звернута зовні, то це незабаром приведе до руйнування самого індивідуума. Таким чином, танатос побічно сприяє тому, що агресія виводиться назовні і прямує на інших.

Зменшити вірогідність появи небезпечних дій може зовнішній прояв емоцій, супроводжуючих агресію [34].

ІІ. Екологічний підхід.

Нове звучання ця тема одержала завдяки роботам К.Лоренца, який дотримувався еволюційного підходу до агресії, що був схожий з позицією З.Фрейда.

Згідно Лоренцу, агресія бере початок перш за все з природженого інстинкту боротьби за виживання, який присутній у людей так само, як і в інших живих істот. Він уважав, що агресивна енергія, що має своїм джерелом інстинкт боротьби за виживання, генерується в організмі спонтанно, безперервно, в постійному темпі, регулярно накопичуючись з часом. Таким чином розгортання явно агресивних дій є сумісною функцією:

 1. Кількості накопиченої агресивної енергії.

 2. Наявність стимулів, що полегшують розрядку агресії.

Але, чим більша кількість агресивної енергії є в даний момент, тим менший стимул потрібен для того, щоб агресія виплеснулася зовні, тобто агресивна поведінка може виплеснутися спонтанно.

Лоренц відзначав, що окрім природженого інстинкту боротьби всі живі істоти наділені можливістю пригнічувати свої прагнення, тобто мають стримуюче начало, яке перешкоджає нападу на представників свого виду. А люди, у свою чергу, володіють слабшим стримуючим началом, ніж тварини. Звідси, технічний прогрес (зброя масового знищення) може привести до знищення людини як виду.

Послаблення агресії можливе шляхом різних дій. Також Лоренц стверджував, що любов і дружні відносини можуть виявитися несумісними з вираженням відкритої агресії і можуть блокувати її прояви.

ІІІ. Фрустраційна теорія (гомеостатична модель).

Ця теорія, запропонована Д.Доллардом, протиставляється двом вище описаним. Тут агресивна поведінка розглядається як ситуативний, а не еволюційний процес. Основні положення цієї теорії звучать так:Похожие страницы:

 1. Прояв детермінантів агресивної поведінки у підлітків

  Курсовая работа >> Психология
  ... не загострювати ситуацію. 2. Психологічна діагностика агресивності підлітків 2.1 Методи й ... на ступені їхньої агресивності. 3. Методика діагностики рівня суб'єктивного контролю ... 1992 Іванова Л.Ю. «Агресивність, жорстокість і відносини старшокласників до їхніх ...
 2. Агресивність підлітків

  Курсовая работа >> Психология
  ... ’язку з загальним рівнем агресивності, мотиваційною агресивністю та ворожістю ... Москва, 1990 Горшкова Е.А.Педагогічна діагностика старших класів, що вчаться, при ... Петербург, 1992 Іванова Л.Ю.«Агресивність, жорстокість і відносини старшокласників до їх проявів. ...
 3. Cистема роботи шкільного психолога з профілактики та подолання проблем статево-рольової поведінки старшокласників

  Дипломная работа >> Психология
  ... , у даному випадку у достатньо категоричному та агресивному варіанті. Який і є , нажаль, ... хто виявляє такі риси, як:агресивність, цинічність, самовпевнен ... статево-рольової поведінки старшокласників, за яким проведено діагностику учнів 10-б класу ...
 4. Конфлікти старшокласників

  Курсовая работа >> Психология
  ... Крім того, конфлікти старшокласника в стосунках з однокласниками обумовлен ... не їх розходження. Методика №4. Діагностика контактності особистості Банцер Олександра 3 ... класному колективі. Ці учні проявляють неабияку агресивність у відносинах з однокласниками, а ...
 5. Зв’язок особистісних характеристик та стратегії поведінки в конфліктах у старшокласників

  Дипломная работа >> Психология
  ... і величезним розширенням розумового кругозору старшокласника, появою у нього теоретичних ... вивчалися за допомогою методики діагностики міжособистісних стосунків Т. ... навколишніх: 1. авторитарний, 2. егоїстичний, 3. агресивний, 4. підозрілий, 5. підкорюваний, ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0075769424438477