Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Банковское дело->Реферат
У законодавчу базу страхування з тимчасової втрати працездатності входять такі нормативно-правові акти, як Закон України "Про розмір внесків на деякі ...полностью>>
Банковское дело->Курсовая работа
За последние несколько десятилетий объем использования персональных пластиковых карт во всем мире достиг весьма внушительных размеров. Российский рыно...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Державні функції в кожній країні здійснюються розгалуженою системою органів. Вищі органи держави — парламент, глава держави і уряд, верховний суд — ре...полностью>>
Банковское дело->Задача
Предприятие «Д» рассматривает проект по запуску новой производственной линии, которую планируется установить в неиспользуемом в настоящее время здании...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Банковское дело

Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ХАРКІВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

ДИПЛОМНА РОБОТА

“СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНІ БАНКІВСЬКІ ПРОДУКТИ

ТА ЇХ РОЛЬ У ВИРІШЕННІ СУЧАСНИХ

СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА”

(на прикладі діяльності АКБ “Приватбанк", м. Дніпропетровськ)

Керівник роботи,

д. е. н., професор

Студент факультету банківської

справи, обліку та фінансів

“Банківська справа”

Харків2006

Анотація

Дипломна робота студента:

_________________________________ (ПІБ)

на тему: “СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНІ БАНКІВСЬКІ ПРОДУКТИ ТА ЇХ РОЛЬ У ВИРІШЕННІ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА" складається із вступу, 4 розділів та висновків. Робота викладена на 130 сторінках, містить 32 таблиці, 29 рисунків, додатки на 32 листах. Перелік використаних джерел містить 119 найменувань.

Об’єкт дипломного дослідження — соціально-орієнтовані банківські продукти та їх роль у вирішенні сучасних соціальноекономічних потреб суспільства на прикладі діяльності найбільшої банківської установи України — АКБ “Приватбанк" м. Дніпропетровськ.

Предмет дипломного дослідження — сутність та портфельний ряд соціально-орієнтованих банківських продуктів в АКБ “Приватбанк", а також в інших банківських установах банківської системи України.

Мета дипломного дослідження полягає у розкритті діючої практики розвитку соціально-орієнтованих банківських продуктів в АКБ “Приватбанк", а також пошуку напрямків удосконалення розвитку соціально-орієнтованих банківських продуктів на основі систематизації існуючих тенденцій розвитку цього сектору в банківській системі України.

Актуальність та практична цінність отриманих результатів:

обгрунтовано соціальну значимість банківської інфраструктури АКБ “Приватбанк", як найбільшої банківської установи України, та процесів функціонування соціально-орієнтованих банківських продуктів розробки АКБ “Приватбанк" для задоволення соціальних потреб суспільства;

запропоновано шляхи розширення бази та вдосконалення інструментів надання соціально-орієнтованих банківських послуг в АКБ “Приватбанк”;

виявлено підвищення рентабельності банківської установи при підвищенні обсягів обслуговування соціальних виплат населенню та підтверджена доцільність розвитку соціально-орієнтованих банківських продуктів.

Зміст

Анотація

Вступ

Розділ 1. Роль банківської системи України в вирішенні соціально-економічних потреб суспільства

1.1 Законодавчі основи функціонування коштів державного соціального страхування в Україні

1.2 Банківські установи як інструменти обслуговування соціальних грошових виплат населенню в Україні

1.3 Аналіз обсягів соціальних грошових виплат та участі банківських установ України в операціях по обслуговуванню населення у 2001-2006 роках

1.4 Техніко-економічна характеристики АКБ „Приватбанк" та оцінка рівня соціальної значимості його діяльності на банківському ринку України

Розділ 2. портфельний аналіз соціально-орієнтованих банківських продуктів в АКБ "Приватбанк"

2.1 Економічна діагностика діяльності АКБ „Приватбанк”

2.2 Аналіз соціально-орієнтованих масових банківських послуг населенню в АКБ „Приватбанк"

2.2.1 „Пенсійні проекти з Пенсійним фондом України" на базі пластикових платіжних карток

2.2.2 „Проекти соціальних виплат з Фондами соціального захисту населення України ” на базі пластикових платіжних карток

2.2.3 „Проекти компенсаційних виплат громадянам України з фондів постраждалих від нацизму та холокосту (Німеччина, Швейцарія) ” та депозитні програми їх обслуговування на базі пластикових платіжних карток

2.3 Програмно-технічна реалізація автоматизованих систем банківського самообслуговування соціально-орієнтованих продуктів на базі пластикових платіжних карток в АКБ „Приватбанк"

Розділ 3. Основні напрямки розвитку соціально оріентованих банківських продуктів в АКБ „Приватбанк"

3.1 Банківське обслуговування недержавних пенсійних фондів

3.2 Розвиток мережі безбалансових територіальних відділень по обслуговуванню населення

3.3 Розвиток мережі автоматів банківського самообслуговування населення (банкомати, POSтермінали) на базі пластикових пенсійних та соціальних карток

3.4 Оцінка економічного та соціального ефекту розширення соціально-орієнтованих банківських продуктів в АКБ „Приватбанк”

Розділ 4. Правові, соціально-економічні та організаційно технічні питання охорони праці в банківській установі

4.1 Законодавчі нормативи охорони праці в банківській установі

4.2 Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці в управлінні впровадження соціально-орієнтованих банківських продуктів АКБ “Приватбанк"

4.3 Техніка безпеки та протипожежна профілактика

4.4 Розробка заходів з охорони праці

4.4.1 Загальнообмінна вентиляція приміщення по видаленню надлишків тепла

4.4.2 Захисне заземлення

Висновки

Список використаних джерел

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г

Вступ

Актуальність обраної теми дипломного проекту та доцільність проведення досліджень для оцінки стану та перспектив розвитку соціально-орієнтованих банківських продуктів полягає в тому, що за останні роки в економіці і банківській системі України відбулися радикальні зміни, обумовлені досягненням Україною реальної політичної та економічної незалежності і переходом до розбудови соціально орієнтованої економіки.

Отримання соціального грошового забезпечення населенням в Україні, яке традиційно виконувалось через прямі поштові перекази грошей пенсійносоціальних фондів через монопольну систему Укрпошти з отриманням готівкових коштів по повідомленню у відділенні пошти чи доставкою готівкових коштів переказу по графіку до місця проживання отримувача працівниками Укрпошти, у 21 сторіччі потребує радикальнонової технології.

Банківська участь в обслуговувані потоків соціальних платежів в Україні розпочалась з агентського договору Державного Ощадного банку України та Укрпошти на обслуговування зустрічними потоками готівки “комунальні платежі" проти “пенсійних виплат” в суміщених відділеннях Ощадбанку та Укрпошти.

Монополію цього обслуговування порушила поява у 1994 році спеціалізованого акціонерного поштово-пенсійного банку “Аваль”, з яким були заключені договори про відкриття всіх накопичувальних рахунків підприємств по сплаті пенсійно-соціальних внесків та виплаті соціальних коштів за наказами Пенсійного та соціальних фондів отримувачам через створювані філії та відділення АППБ “Аваль". Штучна монополізація обслуговування коштів соціального забезпечення в двох банках України була зруйнована у 1998 році в результаті “дефолту” фінансової піраміди системи державних облігацій України, в які були вкладені кошти активів цих банків. На ринок обслуговування потоків соціальних платежів населенню вийшли нові комерційні банки з новими технологіями та соціально-орієнтованими банківськими продуктами масового обслуговування населення.

Об’єктом дипломного дослідження є — соціально-орієнтовані банківські продукти та їх роль у вирішенні сучасних соціально-економічних потреб суспільства на прикладі діяльності найбільшої банківської установи України — АКБ “Приватбанк" м. Дніпропетровськ.

Предметом дипломного дослідження є — сутність та портфельний ряд соціально-орієнтованих банківських продуктів в АКБ “Приватбанк", а також в інших банківських установах банківської системи України.

Методами дипломного дослідження є — структурний аналіз, первинні статистичні спостереження, групування та статистистичний аналіз хронологічних рядів параметрів, побудова математичної моделі розрахунку рентабельності операційної діяльності банку як функції вартості ресурсів та дохідності активних операцій, побудова розрахункового алгоритму математичної моделі в “електронних таблицях” EXCEL2000 та проведення прогнозного моделювання

впливу частки соціальних банківських продуктів на рентабельність роботи банківської установи.

Мета дипломного дослідження полягає у теоретичному обгрунтуванні важливості використання банківськими установами України соціально-орієнтованих банківських продуктів для обслуговування грошового потоку соціального фінансування населення України, розкриттю діючої практики розвитку соціально-орієнтованих банківських продуктів в АКБ “Приватбанк", а також пошуку напрямків удосконалення розвитку соціально-орієнтованих банківських продуктів на основі систематизації існуючих тенденцій розвитку цього сектору в банківській системі України.

Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі вирішуються такі завдання:

досліджено сутність, основні потоки грошових соціальних платежів

населенню України та значимість їх обсягів для банківської системи України;

обгрунтовано соціальну значимість банківської інфраструктури АКБ “Приватбанк", як найбільшої банківської установи України, у впровадженні новітніх технологій обслуговування соціальних виплат громадянам України;

розглянуто процес функціонування соціально-орієнтованих банківських продуктів розробки АКБ “Приватбанк”;

наведені результати економічної діагностики та сучасного стану портфелю соціально-орієнтованих банківських продуктів в АКБ “Приватбанк”;

проведено аналіз діючої практики програмно-технологічного розгортання мережі банкоматів та еквайрингового обслуговування пластикових карткових систем, як основного банківського механізму реалізації соціально-орієнтованих банківських послуг в АКБ “Приватбанк”;

запропоновано шляхи розширення бази та вдосконалення інструментів надання соціально-орієнтованих банківських послуг в АКБ “Приватбанк”;

обгрунтовано підвищення рентабельності роботи банківської установи при підвищенні обсягів безготівкового обслуговування грошових потоків соціальних виплат з організацією безготівкового обслуговування зустрічних платежів населення за послуги з сум соціальних виплат;

Питанню розвитку соціально-орієнтованих банківських продуктів приділяється значна увага Кабінету Міністрів України, що знайшло своє відображення в постановах:

“Надання АКБ “Приватбанк" статусу уповноваженого банку по здійсненню виплату пенсій й грошової допомоги пенсіонерам" №785 від 12 травня 2000р.

“ Порядок отримання адресної матеріальної допомоги та соціально-орієнтованих виплат” №1596 від 30.08.1999р.;

"Про удосконалення механізму виплати заробітної плати працівникам

бюджетних установ та державної соціальної допомоги" від 22 квітня 2005 р. N 318;

Згідно Постанови КМУ від 07.09.2000 № 1403 Приватбанк включено у число банків-агентів, уповноважених здійснювати виплати компенсації особам, що постраждали від переслідувань нацистів у роки Другої світової війни.

На вирішення проблеми розвитку соціально-орієнтованих банківських продуктів спрямовані дослідження, викладені в монографіях наступних авторів: — Азаренкова Г.М., Васюренко О.В., Герасимович А.М., Жуков Е.Ф., Коцовська Р.Н., Ричаківська В.І., Мороз А.М., Українська Л.О., Савлук М.І., Панова Г.С., Примостка Л.О., Пуховкіна М.Ф., Спіцин І.О., Спіцин Я.О., Шевченко Р.І. .

Впровадження пропозицій і рекомендацій щодо шляхів розвитку соціально-орієнтованих банківських продуктів, наданих в дипломній роботі, дозволить:

зосередити увагу банківських установ на привабливість розвитку сектору банківського обслуговування фондів недержавного пенсійного забезпечення, що створить довгострокову ресурсну базу діяльності банківських установ на інвестиційноіпотечному ринку;

вивести обслуговування соціальних виплат населенню банками з перших двох рівнів сервісу (отримання коштів в банку та отримання коштів в точках банківського самообслуговування) на третій рівень сервісу — “доставка платежів до місця проживання” та “прийняття платежів в місцях проживання”;

вирішити питання стратегії впровадження новітніх банківських технологій обслуговування грошових потоків соціальних виплат в приміських районах та сільських районах;

залучити частку коштів соціальних виплат пенсіонерів (“кошик збережень”) на поточних та депозитних рахунках, що створить додаткову базу кредитних ресурсів банків;

Це надасть можливість організувати діяльність банківських установ у відповідності з цілісною системою управління розвитку соціально-орієнтованих банківських продуктів для задоволення соціальних потреб населення України.

Інформаційною базою дипломного дослідження були — звітні документи АКБ “Приватбанк" за 2000 — 2006 роки, статистичні матеріали Національного банку України, Асоціації українських банків, Держкомстату України.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Формування та використання прибутку комерційного банку на прикладі АКБ Надра

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... банків у сучасних економічних умовах набуло наступного вигляду: залучення та ... банків у вирішенні соціальних проблем є надання адресних спонсорських допоміг та ... йснюються соціально орієнтовані ... і банківські продукти, послуги ... вирішення проблеми забезпечення потреб ...
 2. Аналіз фінансового стану підприємства (6)

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  ... вирішення виробничих, соціально-економічний інтересів трудового колективу та ... місця та ролі фінансових ... іональний продукт. Створення ... потреб трудящих ... та відтік у інвесторів, орієнтованих ... Для сучасного ... додаткові банківські витрати ... фінансово-економічних служб ...
 3. Управління фінансовими потоками на малому підприємстві в умовах невизначенності економічного

  Дипломная работа >> Финансы
  ... сучасній соціально орієнтованій ринковій економ ... економічних (грошових) відносин, пов'язаних із розподілом вартості валового внутрішнього продукту ... та організації, банківські установи та ... та техніко-економічних нормативів розраховується потреба ... та вирішення. ...
 4. Запровадження інноваційної моделі казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками

  Магистерская работа >> Финансы
  ... та роль місцевого бюджету в соціально-економічних процесах 1.2 Структура та ... та оперативне вирішення питань з казначейського обслуговування місцевих бюджетів потребу ... , при банківській схемі ... та поведінки у державному секторі. Фінансове планування, орієнтоване ...
 5. Механізми лізингового кредиту в Україні

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... соціально-орієнтованої ринкової економіки та ... та економіч­них основ ... підвищення ролі лі ... в економіку, альтернативна банківській позиц ... внювати продукти різних ... нтован ... від сучасних потреб. Перш ... потреб для вдосконалення існуючої техніки. Одним із шляхів для вирішення ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0013189315795898