Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Социология->Контрольная работа
Процесс реформирования институтов и организационной среды государственного управления - один из приоритетов государственной политики на современном эт...полностью>>
Социология->Контрольная работа
Целью создания и деятельности филиала является реализация целей и задач в области проектно-сметных, инженерно-изыскательских работ, удовлетворение тре...полностью>>
Социология->Реферат
Ценностные ориентации, или установки представляют собой усвоение и принятие человеком социальные нормы и культурные ценности, выступающие в качестве ц...полностью>>
Социология->Реферат
Девиантное поведение, понимаемое как нарушение социальных норм, приобрело в последние годы массовый характер и поставило эту проблему в центр внимания...полностью>>

Главная > Учебное пособие >Социология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Соціологія як наука про суспільство

План

1 Соціологія як система наукового знання

2 Функції соціології

3 Структура соціології

4 Місце соціології в системі наук про суспільство

5 Характерні особливості сучасного суспільства

6 Соціальний інститут і його динаміка

7 Громадянське суспільство

З терміном “соціологія” кожний з нас зустрічався неодноразово. В сучасному житті вона, як мовиться, у всіх “на слуху”. Телебачення, радіо, газети повідомляють про результати соціологічних опитувань населення з найрізноманітніших проблемах. Соціологічні служби парламенту, Президента, різних дослідницьких центрів вивчають громадську думку з найважливіших соціально-політичних і економічних питань: рейтинг найбільш впливових осіб в державі, проблеми цінової політики, задоволеність рівнем життя і т.д. На підприємствах, в регіонах проводяться свої специфічні соціологічні дослідження, в яких визначається стан соціальної напруженості в колективах, задоволеність населення транспортним обслуговуванням, роботою різних організацій, сфери послуг. В інститутах студенти здійснюють оцінку роботи викладачів, заповнюючи анкету “Викладач очима студента”. Все це зовнішній, лежачий на поверхні рівень соціологічних досліджень, який створює образ соціології як прикладної емпіричної науки, що служить задоволенню якихось поточних, сьогохвилинних потреб суспільства. Але чи можна сказати, що цим вичерпується предмет і задачі соціології? Що є соціологія як наука? З цим якраз нам і необхідно розібратися.

Тому ціллю вивчення соціології є не тільки придбання системних знань про суспільство, закономірностях і тенденціях його розвитку, соціальну структуру, причини соціальних криз, а і заохочення до пошуку нових соціально ціннісних істин, адекватного оцінювання якості суспільства, шляхів його поліпшення, виховання наукового світогляду і національної самосвідомості. Кожний член суспільства, а тим більш фахівець з вищою освітою, повинен бути певною мірою соціологічно освіченим, повинен розуміти значення ролі соціологічних знань в житті суспільства і в своїй роботі, уміти дати соціологічну оцінку діяльності керівництва країни, своїх професійних дій.

Соціологія, як фундаментальна наука, покликана формувати світоглядну і ідеологічну культуру. Вона також і практична наука, яка ставити задачу забезпечити інформацію населенню, органів державної влади і управління про суспільне життя, за допомогою засобів масової інформації формувати громадську думку. Західні вчені часто рівнем розвитку соціологічної освіченості виміряють рівень розвитку демократії в країні.

1. Соціологія як система наукового знання.

Суспільство — настільки складний об'єкт, що одній науці вивчити його не під силу. Соціологія, якщо можна так виразитися, мислить великими блоками. Вона здатна описати поведінку великих мас людей, тому тяжіє до статистики. Але для неї закритий внутрішній світ людини. Його досліджує психологія., Нова дисципліна соціальна психологія, яка народилася на стику соціології і психології, описує людину в безпосередньому оточенні. Вона зачіпає взаємодію людей в малій групі. І, звичайно ж, соціальний психолог не здатний передбачити зміну правлячих режимів або результат політичної боротьби.

На допомогу йому приходить політична наука (так її іменують за рубежем, в нас же називають політологією; надалі будуть однаково використовуватися обидва терміни). Вона добилася багато чого, але, у свою чергу, політологія не в силах передбачати зміну ринкової кон'юнктури, коливання попиту і пропозиції на ринку динаміку цін або запропонувати рекомендації по вдосконаленню федеральних і місцевих податків. Ці питання в компетенції економіки.

Соціологія, психологія, соціальна психологія, економіка, політологія, а також антропологія і етнографія (наука про народи) відносяться до соціальних наук. В них багато загального, вони тісно зв'язані між собою і складають свого роду науковий союз. Примикає до нього група інших, родинних йому, дисциплін: філософія, історія, мистецтвознавство, літературознавство. Їх відносять до гуманітарного знання. Соціальні науки оперують кількісними (математико-статистичними) методами, а гуманітарні — якісними (описово-оцінними). Гуманітарні дисципліни не можна відносити до поведінкових наук, що вивчають взаємодію людей в групах, інститутах, на ринку або в політичних ситуаціях, а соціальні можна. Тому їх називають ще біхевіоріальними науками (знайдіть в словнику англійської мови значення даного терміну).

Окрім соціальних і гуманітарних дисциплін існують ще природні і технічні. Наприклад, фізика, хімія і біологія відносяться до розряду природних фундаментальних наук, вони розкривають структуру матеріального світу. Радіоелектроніка, біотехніка і хімія полімерів є технічними дисциплінами, або прикладним знанням. Вони спираються на фундаментальне знання і служать практичним цілям.

О.Конт побудував в XIX столітті піраміду наукового знання, розташував на її вершині соціологію: математика — астрономія — фізика — хімія — біологія — соціологія. Не тільки Конт, але і багато інших мислителів вважали соціологію царицею соціальних наук: вона підноситься над всіма ними і, спираючись на знання, здобуті іншими науками, охоплює суспільство у всіх його виявах. Вона як би підсумовує розвиток соціального знання, вивчаючи найскладніший з коли-небудь існуючих об'єкт.

Мабуть, саме цим пояснюється пізнє народження соціології. Вона як би чекала, поки наукове знання досягне достатньої зрілості, щоб скористатися його плодами і його допомогою. Молодим наукам властиво постійно обновлятися і збагатитися за рахунок тих дисциплін, які сформувалися раніше. Так відбувалося завжди і відбувається зараз. Філософія старіша за фізику, і остання запозичила в неї багато фундаментальних понять: "матерія", "речовина", "атом", "причина", "сила" та ін. Хімія і біологія виникли в той час, коли фізика відзначала свій ювілей двотисячоліття. Здогадайтеся, що саме запозичили в неї молоді науки.

Запозичення — це ще і показник спадкоємності розвитку наукового знання. Поняття, перенесені в іншу сферу, збагатили новим змістом. Розширяються пояснювальні можливості науки. Старі поняття одержують нове життя, їх генеалогія подовжується. Деякі поняття мають дуже стародавній родовід, найбільш заслужені іменуються вже не поняттями, а категоріями.

З філософії в соціологію прийшли такі поняття-категорії, як "суспільство", "людина", "цінності, "індивід", "прогрес", "розвиток" і деякі інші. З сфери театрального життя з'явилося в соціології ключове поняття "роль", а з юриспруденції — "статус". Список можна продовжити.

З часом соціологи придумали свої слова - "соціалізація", "девіантність", "інтеракція". Їх стає все більшим. Можливо, коли-небудь вони витіснять старі поняття.

Сьогодні провідних соціологів привертають до численних державних і суспільних організацій як консультантів і експертів з метою обгрунтування ухвалюваних ними рішень, прогнозування наслідків, аналізу електоральної поведінки населення і т.п.

Термін "соціологія" походить від латинського слова "societas" (суспільство) і грецького " hoyos " (слово, навчання). З чого витікає, що "соціологія"- є наука про суспільство в буквальному розумінні слова. В науковий оборот поняття "соціологія" було введено французьким філософом Огюстом Контом в 30-х роках минулого сторіччя.

Першим соціологом, хто дав вузьке трактування соціологічної науки, був Еміль Дюркгейм (1858 -1917 ) - французький соціолог і філософ, творець так званої З його ім'ям зв'язаний перехід соціологія від науки тотожній суспільствознавству до науки, пов'язаної з вивченням соціальних явищ і соціальних відносин суспільного життя, тобто самостійній, що стоїть у ряді інших суспільних наук.

Інституалізація соціології почалася після ухвалення постанови Раднаркому в травні 1918 р. "Про соціалістичну академію суспільних наук ", де спеціальним пунктом було записано: " ... однією з першочергових задач провести ряд соціальних досліджень в Петроградському і Ярославському Університетах". В 1919 р. був заснований Соціобіологічний інститут. В 1920 р. в Петроградському Університеті був започаткований перший в Росії факультет суспільних наук з соціологічним відділенням на чолі з Пітірімом Сорокіним

Як об'єктом тієї або іншої науки завжди виступає певна сфера об'єктивного або суб'єктивного світу, тоді як предмет будь-якої науки є результатом теоретичного абстрагування, що дозволяє дослідникам виділити ті сторони і закономірності розвитку і функціонування об'єкту, що вивчається, які є специфічними для даної науки.

Таким чином, об'єкт тієї або іншої науки — це частина об'єктивної і суб'єктивної реальності, що володіє власними властивостями, які вивчаються тільки даною наукою, а предмет науки — це результат дослідницьких дій.

Для того, щоб зрозуміти особливості науки, необхідно вичленувати власне область соціологічного дослідження, визначити ті методи, якими соціологія оперує. Для цього слід провести розмежування між об'єктом і предметом соціології.

Об'єкт науки: те, на що направлено для вивчення, частину зовнішньої реальності, вибраної для вивчення (для соціології - суспільство). Специфіка соціології в тому, що вона вивчає суспільство, як цілісність (вся сукупність зв'язків і відносин, які носять назву соціальних).

Предмет науки (наочна область) - це результат теоретичного дослідження. Носіями і виразниками яких-небудь соціальних якостей є індивіди, групи, класи.

Предмет соціології не можна визначити також однозначно, як об'єкт дослідження, оскільки він мінявся протягом історії цієї науки, з'являлися нові школи і напрями:

1.Автор терміну "Соціологія" Огюст Конт (1798-1848). Соціологія повинна бути позитивною, повинна спиратися на досвід, спостереження. Ідея Конта - вжити для вивчення суспільства - вивчення природи. Проект соціології в Конта мав на увазі, що суспільство - особлива сутність, відмінна від індивідів і держави і підлегла власним природним законам. Практичне значення соціології - участь у вдосконаленні суспільства. Можуть бути знайдені пізнавальні інструменти, що дозволяють виявити закони розвитку суспільства. Проект соціології з'явився результатом чотирьох фундаментальних ідей, що розвивалися в перебігу сторіч: ідея суспільства, ідея природного закону, ідея прогресу, ідея пізнання.

2.Еміль Дюркгейм (1858-1917, фр.) - називав предметом соціології соціальні факти. Під соціальними розумів колективні у всіх виявах. Першим торкнувся теми відхилення від норм (книга "Самогубство" 1897).

3.Макс Вебер (1864-1920) - головна задача соціології – пошуки значення людських дій. Став основоположником "розуміючої соціології". Задача - розуміння соціологічних дій людей. Найважливішою ознакою соціальної дії є суб'єктивне значення - особове осмислення можливих варіантів поведінки, можлива свідома орієнтація суб'єкта на відповідну реакцію оточуючих, очікування цієї реакції.

4.Марксизм - предметом соціології вважає наукове вивчення суспільства, як соціальної системи і складових його структурних елементів (осіб, соціальних спільностей, соціальних інститутів). Приблизно таке визначення поширено в сучасній літературі.

Задачею соціологічної науки є типологізація соціальних систем, дослідження зв'язків і відносин кожного типологізованого об'єкта на рівні закономірностей, отримання конкретного наукового знання про механізми їх дії і форми вияву в різних соціальних системах для цілеспрямованого управління ними. Таким чином:

Соціологія - наука про закони становлення, функціонування, розвитку суспільства в цілому, соціальних відносин і соціальних спільностей, механізми взаємозв'язку і взаємодії між цими спільностями, а також між спільностями і особистістю (Ядов).

Практична важливість вивчення явища людської взаємодії безперечна хоча б тому, що у вивченні їх ми кровно зацікавлені.

Теоретична важливість соціології стає очевидною в тому випадку, якщо ми доведемо, що властивості явищ, що вивчаються, не вивчаються іншими науками, тобто необхідна відповідь на два останніх питання.

Прийнято вважати, що об'єктом соціологічного пізнання є вся сукупність властивостей, зв'язків і відносин, які носять назву соціальних.

Що ж таке соціальне? Соціальне, з погляду російського соціолога Г. В. Осипова, — це сукупність тих або інших властивостей і особливостей суспільних відносин, інтегрованих індивідами або спільностями в процесі їх діяльності в конкретних умовах, і виявляється в їх ставленні один до одного, до свого положення в суспільстві, до явищ і процесів суспільного життя.

Соціальне явище або процес виникають тоді, коли поведінка навіть одного індивіда виявляється під впливом іншого індивіда або їх групи (спільності) — незалежно від того, чи присутній при цьому даний індивід або спільність. Саме в процесі взаємодії один з одним індивіди діють один на одного, сприяють тим самим тому, що кожний з них стає носієм і виразником яких-небудь соціальних якостей. Таким чином, соціальні зв'язки, соціальна взаємодія, соціальні відносини і спосіб їх організації є об'єктами соціологічного дослідження.

Предмет же соціології, оскільки він є результатом дослідницьких дій, не може бути визначений також однозначно. Розуміння предмету соціології протягом всієї історії існування цієї науки мінялося. Представники різних шкіл і напрямів висловлювали і висловлюють різне розуміння предмету соціології. І це природно, оскільки предмет науки знаходиться в тісному зв'язку з дослідницькою діяльністю учених.

Об'єктом соціологічного пізнання є суспільство, але визначити тільки об'єкт науки недостатньо. Так, наприклад, суспільство є об'єктом практично всіх гуманітарних наук, тому обгрунтування наукового статусу соціології як і будь-якої іншої науки лежить в різниці і об'єкту і предмету пізнання.

Об'єкт пізнання - все те, на що направлена діяльність дослідника, що протистоїть йому як об'єктивна реальність. Будь-яке явище, процес або взаємовідносини об'єктивної реальності можуть бути об'єктом дослідження самих різних наук ( фізики, хімії, біології, соціології і т.д.). Коли ж йдеться про предмет дослідження конкретної науки, то та або інша частина об'єктивної реальності ( місто, сім'я і т.д. ) береться не взагалі , а лише тією її стороною, яка визначається специфікою даної науки. Вся решта сторін розглядається як другорядні.

Так що ж є предметом соціології ? По Конту, соціологія - це єдина наука, що вивчає як розум, так і думки людини, що відбувається під впливом соціального життя.

Сен - Симон. Предмет соціологія - соціальні обов'язки, групи, соціальні інститути, суспільні явища і процеси, а так само взаємодії між ними і їх взаємостосунки, функціонування і розвиток.

Специфіка соціології як науки в тому, що вона вивчає кожний прояв людської життєдіяльності в соціальному контексті, тобто у взаємозв'язку з суспільством в цілому, у взаємодії різних сторін, рівнів цієї суспільної системи.

Сорокін П. - "Соціологія вивчає явища взаємодії людей один з одним, з одного боку, і явища, що виникають з цього процесу взаємодії, з іншою".

Отже, ми маємо: соціологія вивчає всю сукупність зв'язків і відносин, які носять назву соціальних.

Соціальні відносини - це відносини між групами людей, що займають різне положення в суспільстві, що беруть неадекватну участь в його економічному, політичному і духовному житті, що розрізняються рівнем і джерелом доходів, структурою особистого споживання.

Соціальні відносини - це вираз взаємної залежності суб'єктів по мотиву їх життєдіяльності, образу життя, відносини до суспільства, внутрішньої самоорганізації, саморегуляції, відношення з іншими суб'єктами.

Соціологія - наука про закони становлення, функціонування, розвитку суспільства в цілому, соціальних відносин і соціальних спільностей, механізмах взаємозв'язку і взаємодії між цими спільностями, а також між спільностями і особистістю (Ядов).

Таким чином, соціологія - це наука про закономірності становлення, функціонування і розвитку суспільства як соціальної системи. Вона вивчає соціальні факти, процеси, відносини, діяльність індивідів, груп, їх ролі, статуси, поведінка, інституційні форми їх організації.

Фундатори соціологічної науки

Термін "соціологія" ввів в науковий оборот Огюст Конт в роботі "Курс позитивної філософії" в 1842 р. Це був час великих відкриттів в області природничих наук, що вплинуло на світогляд учених. О. Конт дотримувався принципу "порядок і прогрес", який він розумів по аналогії з фізикою як симетричність і врівноваженість всіх структурних елементів суспільства, а соціологію — як джерело знань про суспільство, яка необхідна, перш за все, для оптимізації відносин між людьми.

О. Конт вважав, що нова наука повинна розглядати суспільство як структурний організм, в якому кожну клітинку потрібно досліджувати з погляду суспільного блага.

Великого наукового сліду в соціології О. Конт не залишив, але надзвичайно важлива його думка про те, що наука про суспільство повинна грунтуватися на позитивних фактах, будуватися за прикладом наук природничих. Не випадково соціологію спочатку називали соціальною фізикою.

Становлення соціології як науки про суспільство ведеться з середини минулого століття і зв'язується з іменами Карла Маркса, Макса Вебера і французького ученого Еміля Дюркгейма. З такою точкою зору згодні представники практично всіх основних напрямів сучасної соціології.

Багато ідей К. Маркса є основоположними в соціології. Його методологічні підходи розвивалися не тільки в марксистській соціології , але і іншому перебігу соціологічної думки, наприклад, в так званому неомарксизмі Франкфуртської школи. К. Маркс, як економіст і соціолог, аналізував сучасне йому суспільство періоду промислової революції в Західній Європі і дав дійсно блискучий і поки не перевершений соціологічний аналіз. Достатньо вірні і прогнози К. Маркса про подолання відчуження людини від суспільства, природи, результатів своєї праці і деякі інші.

Соціологія як наука може бути розглянута з позицій об'єкту соціології і предмету соціології. Об'єктом соціології є:

суспільство як цілісна соціальна реальність;

соціальні організації;

соціальні інститути;

соціальні взаємодії;

соціальні явища;

соціальні процеси;

соціальні відносини;

соціальні спільності;

соціальні суб'єкти.

Предметом соціології можна вважати: систему істотних властивостей і законів, що характеризують буття об'єкту соціології, його внутрішню визначеність, тобто спосіб існування і механізм вияву і функціонування соціальних явищ, соціальних процесів і відносин.

Предмет соціології, оскільки він є результатом дослідницьких дій, не може бути визначений також однозначно. Розуміння предмету соціології протягом всієї історії існування цієї науки мінялося. Представники різних шкіл і напрямів виказували і виказують різне розуміння предмету соціології. І це природно, оскільки предмет науки знаходиться в тісному зв'язку з дослідницькою діяльністю учених.

Досліджуючи суспільство, учені розбили соціологію на такі галузі:

1.Соціальних інститутів і організацій: соціологію політики, культури, релігії, утворення сім'ї, організацій, праці, управління.

2.Соціальних спільностей : соціологію малих груп, страт, міста, села, молоді.

3.Спеціальних соціальних процесів і явищ: соціологія конфліктів, урбанізації, мобільності і міграції, девіантної поведінки.

Оригінальну концепцію розвитку соціології висунув американський соціолог Р. Мертон. В 1947 році, полемізуючи з Т. Парсонсом, який ратував за створення в соціології "всеохоплюючої теорії, що спирається на теорії соціальної дії і структурно-функціональний метод».

Метод соціологічної науки.

Гегель говорив: "Вся філософія резюмується в методі".

Так і в соціології — специфіка об'єкту і предмету науки зумовила специфіку її методу.

Оскільки для пізнання соціального процесу, явища і т.д. необхідне отримання первинної детальної інформації про нього, строгий відбір її, аналіз, то, очевидно, що інструментом в процесі такого пізнання є соціологічні дослідження.

Соціологічне дослідження — один з основних методів в соціології. Він включає:

1) Теоретичну частину:

— розробка програми дослідження,

— обгрунтовування цілі і задач,

— визначення гіпотез і етапів дослідження.

2) Інструментальну частину (процедурна частина):

— набір інструментів збору інформації,

— вибір методу збору інформації,

— визначення результативної вибірки,

— можливість обробки інформації,

— отримання характеристик стану досліджуваної реальності.

В структурі соціології розрізняють три незалежні рівні:

1.Теоретична соціологія (рівень фундаментальних досліджень). Задачею є накопичення наукового знання шляхом побудови теорій, що розкривають універсальні закономірності і принципи даної області;

2.Прикладна соціологія. Задачею є вивчення актуальних проблем, що мають безпосередню наукову цінність, на основі фундаментальних знань;

3.Соціальна інженерія - рівень практичного упровадження наукових знань.

Разом з цими трьома рівнями, соціологи виділяють також усередині своєї науки макро- і мікросоціологію. Макросоціологія досліджує великомасштабні соціальні системи і історично тривалі процеси. Мікросоціологія вивчає повсякденну поведінку людей в їх безпосередній міжособовій взаємодії. Ці рівні тісно взаємозв'язані, оскільки безпосередня, повсякденна поведінка людей здійснюється в рамках певних соціальних систем, структур і інститутів.

Якщо будемо розглядати групу — то це люди, що з'єднані взаємними інтересами або залежні один від одного і відмінні від інших груп відносинами і цілями. В цьому значенні йдеться і про групу, і про систему. Наприклад, два сусіди, сім'я, нація. Держава — це також група, що розглядається на соціальному рівні. На рівні світових систем (макрорівні) розглядається відношення держави з іншою державою.

Визначимо також рівні соціологічного аналізу:

Рівень

Елементи

Приклади

Міжособистий

Типова взаємодія

Рольова поведінка

Соціальний статус

Міжособисті зв’язки

Гра в футбол

Тренер – ігрок

Адвокат – власник

Студенти університету

Груповий

Первинна група

Організація

Групові відносини

Компанія друзів

Лікарня

Праця - управління

Соціетальний

Інститут

Соціальний порядок

Клас і прошарок

Місто і спільність

Релігія

Монархія

Дворянство

Москва

Світові системи

Міжнародні відносини

Міжнац. організації

Глобальний інститут

Світова взаємодія

ООН

Грінпіс

Іслам

Виробництво нафти

2 Функції соціологічної науки

Функції кожної науки виражають різноманіття її взаємодій і зв'язків з повсякденною практикою суспільства. У функціях полягає потреба суспільства в конкретній пізнавальній або перетворюючій дії даної науки.

Призначення соціології обумовлено потребами функціонування і розвитку соціальної сфери життя суспільства і людини.

Таким чином соціологія, вивчаючи суспільне життя, вирішує наукові проблеми, пов'язані з формуванням знання про соціальну дійсність, описом, поясненням і розумінням процесів соціального розвитку, розробкою концептуального апарату соціології, методології і методів соціологічного дослідження.

Теорії і концепції, що розробляються в цій області, відповідають на два запитання:

1) "що пізнається?" — об'єкт;

2) "як пізнається?" — метод;

Розглянемо функції соціології:

Пізнавальна функція

Соціологія вивчає і пояснює закономірності соціального розвитку на різних рівнях суспільної системи. Реалізація пізнавальної функції включає також розробку теорії і методів соціологічних досліджень, техніки збору і обробки соціологічної інформації.

Прогностична функція

На основі знання закономірностей суспільного розвитку соціологія здатна будувати коротко-, середньо- і довгострокові прогнози у сфері демографії, соціальних структур, урбанізації, рівня життя, виборчих кампаній і т.п. Такі прогнози — основа розробки рекомендацій для практики політичного і соціального управління.

Функція соціального проектування

В задачу соціального проектування входить розробка оптимальних моделей не тільки організації різних соціальних спільностей, наприклад, трудового колективу, нового підприємства, нового міста, політичної партії або руху, але й управління для досягнення поставлених цілей. В країнах з розвинутим громадянським суспільством велика частина професіонально підготовлених соціологів займається саме такою роботою.

Соціально-технологічна функція

Типовим прикладом є створення служб соціального розвитку на підприємствах, в великих організаціях, об'єднаннях, де працюють професійні соціологи. Вони займаються, наприклад, з'ясуванням потенційної текучості кадрів, вивченням соціально-психологічної обстановки в колективах, управлінням соціальними конфліктами, управлінням виборчими кампаніями, формуванням первинних колективів з відповідними віковими і психологічними характеристиками.

Управлінська функція

Соціологія, особливо прикладна, напряму пов'язана з управлінською діяльністю. Без соціологічної підготовки і соціологічних знань займатися управлінням в сучасних умовах практично неможливо. Наприклад, будь-яку зміну режиму роботи трудового колективу безглуздо починати без аналізу небажаних соціальних наслідків, інакше спрацьовує схема: хотіли — як краще, а вийшло — як завжди

Ідеологічна функція

Як і будь-яка інша наука про суспільство, соціологія несе певне ідеологічне навантаження хоча б тому, що пояснює стан суспільства, суспільних процесів, вивчає громадську думку, образ життя, рейтинг політичних діячів і т.п.

Іноді соціологію використовують для маніпулювання громадською думкою. Це небезпечно тим, що можна скомпрометувати соціологію як науку, підірвати довір'я до її висновків. Річ у тому, що результати опитувань і рейтингів впливають на позиції великих груп людей, а то і всього суспільства. Типовий приклад — вибори.

Слід пам'ятати, що наука виконує свої ідеологічні функції не захистом догм, а формуванням світогляду, глибиною наукового аналізу, терпимістю до різних точок зору тобто пов'язані з рішенням гносеологічних (пізнавальних) задач і формують теоретичну, фундаментальну соціологію.

3 Структура соціології

Соціологія є достатньо диференційованою системою знань.

Кожна її структурна частина обумовлена потребами пізнавальної і продуктивної діяльності і, у свою чергу, характеризує багатоаспектне і багатоцільове призначення соціології як науки. З цієї точки зору структура соціології складається з 4-х основних блоків:

І. Теоретико-методологічні основи соціології. Дослідження соціального явища припускає виявлення сутності і природи соціального феномена, його історичної специфіки, зв'язаність з економічною і політичною сторонами життя. Цей етап пізнання є фундаментальними теоретичними основами вивчення будь-якого соціального явища. Не володіючи цими фундаментальними теоретичними знаннями проводити вивчення соціального явища не можна.

II. Величезна кількість соціальних теорій (соціологія журналістики у тому числі), тобто вся проблематика. Соціологія має справу з окремими соціальними явищами (єдиними або масовими, приведеними до середньостатистичного факту). В їх вивченні виділяються два моменти:

1) знання природи конкретного соціального явища (особа, трудовий колектив, самовираження суб'єкта через яку-небудь діяльність, вияв соціальної позиції суб'єкта у відношенні до чого-небудь або думці). Воно систематизовано в спеціальних соціологічних теоріях, розкриває сутність конкретного явища, специфіку вираження в ньому соціального;

2) знання природи самого стану соціального явища як моменту і межі в його розвитку.

III. Методи соціологічного дослідження, методи обробки, аналізу і узагальнення соціологічної інформації, тобто емпіричний і методологічний арсенал науки. Специфіка пізнавальної діяльності — теорія і методи соціологічного дослідження, методи збору, обробки, аналізу первинної інформації про стан соціального явища, — важлива самостійна частина соціології

IV. Соціоінженерна діяльність, соціальні технології, тобто знання по організації і діяльності служб соціального розвитку, про роль соціології в народному господарстві і управлінні. Теорія організації і діяльність служб соціального розвитку, що розкриває функції і роль соціолога — самостійна специфічна частина соціології. Це інструмент перетворення практики, яким володіти керівник будь-якого підприємства, працівники соціологічних служб, владних структур

Нині в соціології існує велика кількість спеціальних теорій, які належать або до загальної соціології, бо до різних її галузей. Назвемо деякі з них:

анатомії (Мертон, Дюркгейм);

соціального конформізму (Хорні, Фромм);

соціальних установок (Знанецкий, Оллпорт);

масової культури ( Паркет, Рісмен);

класів (Маркс, Вебер);

бюрократія ( Вебер, Гоулднер, Мертон).

Соціологічні закони: сутність, класифікація

Ядро всякої науки складають її закони.

Закон – це істотний зв'язок або суттєве ставлення, що володіє загальністю, необхідністю і повторюваністю за даних умов. Соціальний закон – цей вираз суттєвого, необхідного зв'язку соціальних явищ і процесів, перш за все зв'язків соціальної діяльності людей або їх дій. Соціальні закони виражають стійку взаємодію сил і їх рівноцінну, яка розкриває сутність явищ і процесів.

Г .Осипов визначає соціальний закон як відносно стійкі і систематично відновлювані відносини між народами, націями, класами, соціально-демографічними і професійними групами, а також між суспільством і соціальною організацією, суспільством і трудовим колективом, суспільством і сім'єю, суспільством і особою, соціальною організацією і особою, містом і селом і т.п.

С. Фролов трактує соціальні закони як об'єктивні правила, які існують незалежно від свідомості і регулюють поведінку людей щодо один одного, основу яких складають історично сформовані мотиви, інтереси і прагнення людей до задоволення власних потреб по поліпшенню умов існування, в безпеці і визнанню з боку інших, в самовираженні і т.п.

Досліджувати соціальні закони і закономірності – означає встановити суттєві і необхідні зв'язки між різними елементами соціальної сфери.

Класифікація законів. Соціальні закони розділяються на загальні і специфічні.

Загальні – діючі у всіх суспільних системах (закон вартості і товарно-грошових відносин). Специфічні — діючі в рамках однієї або декількох суспільних систем (закон переходу від одного типу суспільства до іншого)

Закони розрізняються по ступеню спільності.

Закони, що характеризують розвиток соціальної сфери в цілому. Закони, що визначають розвиток окремих елементів соціальної сфери: класів, груп, націй і т.д.

Закони розрізняються за способом їх вияву:

Динамічні — визначають напрям, чинники і форми соціальних змін, фіксують жорсткий, однозначний зв'язок між послідовністю подій в конкретних умовах.

Статистичні — відображають тенденції при збереженні стабільності даного соціального цілого, визначають зв'язок явищ і процесів не жорстко, а з певним ступенем вірогідності. Фіксує лише індивідуальні відхилення від заданої динамічним законом лінії руху. Характеризують не поведінку кожного об'єкту в досліджуваному класі явищ, а деяку властивість або ознаку, властиву класу об'єктів в цілому. Встановлюють тенденцію поведінки даного класу об'єктів відповідно до їх загальних властивостей і ознак.

Причинні — фіксують строго детерміновані зв'язки розвитку соціальних явищ (для підвищення народжуваності треба поліпшити соціально-побутові умови життя).

Функціональні — відображають емпірично спостережувану і строго повторювану взаємну залежність між соціальними явищами.

Приклад: спосіб виробництва при переході від однієї соціально-економічної формації до іншої Або закон про визначальну роль буття по відношенню до свідомості. Приклад:

Залежність продуктивності праці від кваліфікації; знань від активності на заняттях. Приклад: демографічні процеси, процеси текучості кадрів. Зростання економічної самостійності жінок підвищує вірогідність розлучень. Закони розвитку (розвитку самоврядування). Закон розвитку визначають перехід від однієї якості соціального об'єкту до іншого.

Закони функціонування (розподіли ролевих функцій в сім'ї)

Типологізація соціальних законів по формах зв'язків (5 категорій)

І категорія. Закони, що відображають інваріантне (не змінюється) співіснування соціальних або пов'язаних з ними явищ. Тобто, якщо є явище А, то обов'язково повинно бути і явище Б.

(Приклад: При тоталітарному управлінні обов'язково є латентна опозиція).

II категорія. Закони, що відображають тенденції розвитку. Вони визначають динаміку структури соціального об'єкту, перехід від одного порядку взаємин до іншого. Це визначальна дія попереднього стану структури на подальше, носить характер закону розвитку.

III категорія. Закони, що встановлюють функціональну залежність між соціальними явищами. Забезпечується збереження соціальної системи, але рухливі її елементи. Ці закони характеризують варіабельність системи, можливість приймати різні стани.

Якщо закони розвитку визначають перехід від однієї якості соціального об'єкту до іншого, то закони функціонування створюють передумови для цього переходу.

(Приклад: Чим активніше студенти працюють на заняттях, тим краще вони володіють учбовим матеріалом).

IV категорія. Закони, що фіксують причинний зв'язок між соціальними явищами.

(Приклад: Необхідною умовою підвищення народжуваності в країні є поліпшення соціально-побутових умов для жінок).

V категорія. Закони, що встановлюють вірогідність зв'язків між соціальними явищами.

(Приклад: Зростання економічної самостійності жінок підвищує вірогідність розлучень. Зростання алкоголізму та куріння тютюну, наркоманія в країні підвищує вірогідність дитячої патології).

В. Андрущенко і У. Воловіч запропонували таку класифікацію законів:

констатують співіснування соціальних явищ (якщо існує явище А, то повинно бути і явище б);

знаходять характер тенденції розвитку, які пояснюють зміну структури соціального об'єкту, перехід від одного порядку взаємин до іншого;

знаходять зв'язок між соціальними явищами (зв'язок між основними елементами соціального явища);

фіксують причинний зв'язок між соціальними явищами (раціональне об'єднання суспільних і особистих інтересів);

визначають можливість або вірогідність зв'язків між соціальними явищами.

Залежно від рівня дії соціальні закони можна класифікувати на такі, які:

діють на рівні соціальних інститутів (діалектична єдність людини і соціального середовища; роль колективу в розвитку особистості і т.д.)

визначають розвиток складових соціальної структури суспільства: прискорене збільшення міського населення; зменшення кількості селян і збільшення обслуговуючого персоналу в місті; підвищення темпів зростання інтелігенції);

діють на рівні конкретних соціальних систем: самовдосконалення систем; пропорційність їх розвитку.

Розробляючи прогнози, регулюючи соціальні процеси, необхідно ураховувати такі закони:

закон якнайменших витрат;

закон еволюційного потенціалу (високоспеціалізована система пристосована до розвитку);

закон ефективності;

закон соціального порівняння;

закон збільшення потреб (задоволення одних потреб приводить до нових, більш якісних);

закон вільного часу (для підвищення ефективності суспільної діяльності держава повинна виділяти частину сукупного часу як вільний час);

закон великих чисел, які відображають логіку кількісних змін в соціальних системах.

Соціальні дії характеризуються випадковою величиною. Ці випадкові величини в сукупності утворюють якусь середню рівнодіючу величину, яка виступає як форма вияву соціального закону.

Соціальна закономірність не може виявлятися інакше як в середній, суспільній, масовій закономірності при взаємодії індивідуальних ухилень в ту або іншу сторону.

Для виявлення середньої рівнодіючої необхідно:

1). Встановити спрямованість дій схожих груп людей в однакових умовах;

2). Встановити систему соціальних зв'язків, рамками яких ця діяльність обумовлюється;

3). Встановити ступінь повторюваності і стійкості соціальних дій і взаємодій груп осіб в умовах даної соціальної системи функціонування.

Якщо ми спостерігаємо за однією людиною – ми закон не побачимо. Якщо ми спостерігаємо множину, то з урахуванням відхилень в кожного індивіда в тому або іншому напрямі, одержуємо результуючі, тобто закономірність.

Тому з генеральної сукупності береться вибіркова сукупність і по ній робиться прогноз по всій сукупності.

Якщо вибірка зроблена точно, то закономірність виводиться виключно точно.

Ці дослідження отримали назву соціальних досліджень (соціально - економічні, соціально - політичні, соціально ­демографічні і ін.).

Таким чином, соціологія як наука спирається на складну ієрархічну систему законів, що характеризують особливість буття в його різних виявах.

Вивчення соціальної дійсності здійснюється за допомогою спеціальних категорій

Категорії взагалі - це загальні поняття, які відтворюють найбільш сутнісні властивості і відносини предметів і явищ.

Категорії соціології - це загальні поняття, які відтворюють певні властивості суспільства і його складових як цілісну соціальну систему. Їх можна згрупувати так:

категорії визначеності: соціальні відносини, соціальні спільності, соціальні групи, індивіди, соціальні дії і т.д. Вони відповідають на питання "що це таке? Чим воно є щодо суспільства як об'єкту вивчення?".

категорії обумовленості: інтереси, потреби, норми, цінності. Вони відповідають на питання: чому індивід поступає саме так, а не інакше? Чим обумовлені його дії?

Категорії вибору: стимулювання, мотивація, ціннісний, нормативне регулювання. Вони відповідають на питання: що необхідно зробити, щоб людина діяла певним чином?

Соціологія пов'язана зі всіма науками про суспільство, які розкривають окремі грані суспільства.

4 Місце соціології в системі наук про суспільство

Будучи наукою про суспільство, соціологія в той же час включає як загальну теорію процесів суспільного життя, яке є об'єктом вивчення суспільних і гуманітарних наук, так і соціальні теорії різних сторін суспільного життя, тобто соціальні теорії праці, освіти, охорони здоров'я і т.д. І в той же час соціологія спирається на досягнення статистики, демографії, психології і інших дисциплін, які вивчають суспільство і людину.

Важливою складовою частиною соціології є її практична сторона. Головне тут не надбавка наукових знань, відкриттів, а саме практична користь, тобто соціологічні дослідження, які поставляють багатий фактичний матеріал, конкретну інформацію про ті або інші області суспільного життя.

Соціологія і історія.

Між соціологією і історією багато загального. І та і інша науки вивчають все суспільство, а не тільки яку-небудь одну його частину або сторону. Обидві ці науки особливу увагу надають суб'єктивній стороні історичного процесу. Кожна з цих наук так чи інакше базує своє знання на дослідженні конкретних фактів суспільного життя.

Але між цими науками і немало істотних відмінностей, що йдуть по лінії перш за все своєрідності їх характеру, природи. Їх співвідношення – це співвідношення теорії суспільного розвитку і його історії. Історія по своїй природі і суті не може абстрагуватися від конкретно-хронологічного ходу історичних подій, від чіткого і різностороннього відображення конкретних явищ, подій, процесів суспільного життя у всій їх індивідуальності, неповторності, своєрідності. На відміну від цього головне в соціології як в "теоретичній" науці – узагальнення історичного досвіду минулого і теперішнього часу.

Взаємовідношення соціології і історії визначається перш за все тим, що соціологічні положення і висновки безпосередньо спираються на узагальнення історичних фактів, історичного досвіду. Тому розвиток історичних досліджень – важлива умова, передумова і чинник нових досягнень в соціології, недопущення в ній зайвої абстрактності і відриву від реальної дійсності. З другого боку, розширення і поглиблення соціологічних досліджень дозволяє історикам успішніше долати описово-фактологічний підхід до віддзеркалення фактичного процесу, глибше аналізувати його і підійматися до широких і глибоких історичних узагальнень. Одним з виявів поглиблення взаємозв'язку соціології і історії може служити виникнення соціології історії, покликаної дати соціологічний аналіз історичного процесу.

Дуже важливо визначити правильне співвідношення соціології і політології. Тісний взаємозв'язок між ними визначається тим, що:

- по-перше, соціальні спільності, організації і інститути є найважливішими суб'єктами і об'єктами політики;

- по-друге, політична діяльність є однією з основних форм життєдіяльності особистості і її спільностей, що безпосередньо впливає на соціальні зміни в суспільстві;

- по-третє, політика як дуже широке, складне і багатогранне явище виявляється у всіх сферах суспільного життя (економічна політика, соціальна політика, культурна політика і т.д.) і багато в чому визначає розвиток суспільства в цілому;

- і, крім того, особливо тісний зв'язок і взаємовплив соціології і політології знаходять своє вираження в появі такої спеціальної соціологічної теорії, як соціологічна політологія.

Проте це різні науки, одна з яких досліджує соціальну реальність, життя суспільства, а інша – політичну дійсність і життя суспільства. Кожна з цих наук по-різному підходить до вивчення навіть одних і тих же суспільних явищ.

І, нарешті, розглянемо співвідношення соціології і економічної науки, а також деяких інших наук. Всі вони, на відміну від соціології, вивчають не суспільство в цілому, а лише окрему його частину. Так, економічна теорія концентрує свої зусилля на дослідженні матеріального виробництва, економічної діяльності людей, зміни в яких позначаються на соціальних процесах. Тому соціологія не може не спиратися на економічну теорію, не взаємодіяти з нею. З другого боку, самі економічні процеси все більше виявляються залежними від дії соціальних умов і чинників і їх використання у виробництві, розподілі, обміні і споживанні. І це також вимагає посилення взаємодії економічної і соціологічної наук.

У принципі те ж саме можна сказати про співвідношення соціології з іншими суспільними науками.

В системі гуманітарних наук соціологія посідає особливе місце. Це пояснюється тим, що:

по-перше, вона є наукою про суспільство, його явища і процеси;

по-друге, вона включає загальну соціологічну теорію або теорію суспільства, яка виступає як теорія і методологія всіх інших гуманітарних наук;

по-третє, всі гуманітарні науки, що вивчають різні сторони життєдіяльності суспільства і людини, завжди включають соціальний аспект, тобто ті закони, які досліджуються в тій або іншій сфері суспільного життя і реалізуються через діяльність людей;

по-четверте, техніка і методика вивчення людини і його діяльності, які розробляються соціологією, необхідні для всіх суспільних і гуманітарних наук, оскільки використовуються ними для своїх досліджень, і нарешті,

по-п'яте, склалася ціла система досліджень, які проводяться на стику соціології і інших наук. Ці дослідження отримали назву соціальних досліджень (соціально - економічні, соціально - політичні, соціально ­демографічні і ін.).

Будучи наукою про суспільство, соціологія в той же час включає як загальну теорію процесів суспільного життя, яке є об'єктом вивчення суспільних і гуманітарних наук, так і соціальні теорії різних сторін суспільного життя, тобто соціальні теорії праці, освіти, охорони здоров'я і т.д., і в той же час соціологія спирається на досягнення статистики, демографії, психології і інших дисциплін, які вивчають суспільство і людину.

Важливою складовою частиною соціології є її практична сторона. Значна частина соціологічних досліджень орієнтована на рішення практичних задач - вони дають конкретну інформацію для здійснення соціальної політики органами державного управління і можливості появи соціальної напруженості, а також соціальних криз. Завдяки соціологічним дослідженням органи виконавчої і представницької влади здатні виробити науково обгрунтовані прогнози розвитку соціальних процесів в майбутньому і здійснювати цілеспрямовану політику у всіх сферах суспільного життя.

Велике значення в житті суспільства має використання соціологічних досліджень для планування розвитку різноманітних сфер суспільного життя. Соціальне планування на основі соціологічних досліджень розвинуто у всіх країнах світу. Воно охоплює найширші області, починаючи від певних процесів життєдіяльності всього суспільства і кінчаючи соціальним плануванням життя міст, сіл, окремих підприємств і колективів.

В США соціологія із самого початку формувалася як прикладна наука, яка була спрямована на проведення соціологічних досліджень, які уряд і підприємці розглядають як важливий інструмент подолання соціальних конфліктів і забезпечення соціальної стабільності, як інструмент соціального контролю і управління, який підвищує продуктивність праці і забезпечення добробуту громадян.

В США соціологічні дослідження диктувалися потребами розвитку суспільства, тому велике місце в них займали і займають нині проблеми соціалізації різних соціальних груп і спільностей, їх пристосування до нових соціальних і культурних умов (це в основному пристосовування емігрантів з різних країн в США).

Значний розвиток в США набули дослідження соціології праці і управління Ф. Тейлора, який розробив і упровадив складну систему організованих заходів, таких як перенавчання робітників, збір інформації, нова структура адміністрування і т.д.

Великий розвиток в США набула теорія праці, організації, планування і управління в працях таких відомих соціологів як Е. Мейо (доктрина людських відносин), А. Маслоу ( ієрархічна теорія потреб), Д. Макгрегора (теорія стилів керівництва) і ін.

Таким чином, завдяки розвитку соціологічних досліджень, розробці методології досліджень, використання цих досліджень в різних сферах соціального життя, соціологія в США перетворилася на точну науку.

Значення соціології для інших наук полягає в том, що вона дає науково-обгрунтовану теорію про суспільство і його структури, забезпечує розуміння законів про взаємодію його різних структур.

Разом з тим, в системі суспільних наук існує дисципліна, зв'язок соціології з якою є найбільш тісною. Це - психологія. Соціальна психологія є розділом соціології, але психологія займається в основному вивченням психології окремої людини або окремої соціальної групи, а соціологія вивчає проблеми міжособової взаємодії.

Таким чином, підводячи підсумок сказаному, можна зробити наступні висновки:

По-перше, соціологія - це самостійна наука, яка має свій предмет і об'єкт дослідження.

По-друге, соціологія - це наука, яка вивчає соціальні відносини в суспільстві, різні складові соціальні спільності, а також відносини особистості і суспільства у відповідних законах і категоріях.

По-третє, значення соціології для інших наук полягає в тому, що вона дає науково обгрунтовану теорію про суспільство і його структури, забезпечує розуміння законів про взаємодію його різних структур.

5 Характерні особливості сучасного суспільства

Порівняємо доіндустріальний та індустріальний тип суспільства

Характеристика

Суспільство

доіндустріальне

індустріальне

Основне місце поселення

Село

місто

Основное месце роботи

Поле, ліс

Фабрика, завод

Соціальні стосунки

Кровно-родинні, особистісні

Товарно-грошові, знеособлений

Разподіл праці

Незначний

Глибокий

Соціальна стратифікація

Касти

Страти, класи

Соціальний контроль

Неформальний, спонтанні реакції

Формальний, постанови, законы

Цінності

Традиційні, релігійні

Світські

Культура

Однорідна

Неоднорідна

Джерела енергії

Фізична сила людей, тварин

Вода, вітер, пара, газ, электрика, атом

Швидкість технічного прогресу

Незначна

Інтенсивна

Спробуємо порівняти індустріальне та постіндустріальне суспільство за допомогою таблиці:

Індустріальне суспільство

Постіндустріальне суспільство

Індустріальний

Технічний базис

Інформаційний

Товари

Основа добробуту общества

Знання

Промисловість

Ведуча галузь

Сервіс

Робітники

Масовий класс

службовці, управлінці

Керывництво

Принцип управління

Узгодження

Статус, "зерниста"

Соціальна структура

Функціональна "сотова"

Авторитаризм, представницька демократія

Політичний режим

Безпосередня демократія, самоуправління

Соціоцентризм

Ідеологія

Гуманізм

Світові релігії

Релігія

Дрібжні конфесії

Для визначення сучасного суспільства американський соціолог Денієл Белл (род. в 1919 р.) ввів поняття "постіндустріальне суспільство". Постіндустріальне суспільство — стадія суспільного розвитку, яка приходить на зміну державно-монополістичному капіталізму, індустріальному суспільству. Таке суспільство перебуває на стадії територіальних промислів, у сфері послуг якого зайнято не менше 50 відсотків працюючого населення. Воно виробляє як аграрні, так і промислові товари, набагато перевищуючи власні потреби. Окрім перевиробництва, йому властиві ускладнення соціальних зв'язків, максимальний розвиток маркетингу, спрямованість в майбутнє, динамічна міжособова комунікація, велика роль наукових досліджень, освіта, престиж освіченості.

Серед інших характеристик сучасного суспільства:

— ролевий характер взаємодії (очікування і поведінка людей зумовлюються їх суспільним статусом і соціальними функціями);

— поглиблений розподіл праці;

— формальна система регулювання відносин (на основі права, законів, положень, договорів);

— складна система соціального управління (відособлення інституту управління, соціальних органів управління і самоврядування);

— секуляризація (отримання світських ознак) релігії;

— виділення різноманітних соціальних інститутів.

В постіндустріальний період відбуваються зміни у всіх системах і підсистемах суспільства. Якщо раніше земля, праця, капітал були ключовими елементами виробництва, то в постіндустріальну епоху в багато яких областях виробництва головною складовою стає інформація.

В політичній сфері гасне роль національної держави, відбувається децентралізація політичної влади, яка все частіше делегується зверху донизу. Політика перестає бути сферою класового конфлікту, політична боротьба розвертається не за контроль над власністю, а за вплив на державу.

В соціальному житті відбувається перехід від ієрархії (розподіли на низькі і вищі чини) до мережної організації. Власність перестає бути головним критерієм соціальної диференціації. Класову структуру поступово змінює статусна ієрархія, яка формується на підставі освіти, рівня культури і ціннісних орієнтацій. Вісь соціального конфлікту пролягає не по лінії володіння або неволодіння власністю, а по лінії володіння знаннями і контролю над інформацією.

Постіндустріальне суспільство характеризується виникненням нових систем: телекомунікаційних технологій і освіти. Телекомунікації визначають комунікаційну і інформаційну можливості суспільства в цілому, створюють кожній людині можливість безпосереднього спілкування з іншими суб'єктами суспільства., підвищують роль кожної людини як особистості. Освіта теж трансформується з інституту в самостійну систему, яка впливає на сферу праці і економіки, є стратегічним ресурсом державних політичних структур.

У зв'язку з тим, що технічною базою сучасного суспільства є інформація, його ще називають інформаційним суспільством, в якому інтелектуальні технології, інформація, обробка знань набувають велике значення. Цей термін ввів японський вчений І. Масуда.

Інформаційне суспільство характеризується перш за все розвитком виробництва інформаційних, а не матеріальних цінностей. Рушійною силою його еволюції є експлуатація обчислювальної техніки.

Зростає не тільки економічне значення інформаційного сектора, але його соціальна і політична вага. Стратегічними ресурсами і головними чинниками розвитку цього суспільства є розумовий капітал, концентрація теоретичного знання, обробка інформації, освіта, кваліфікація і перекваліфікація. Виникає нова інфраструктура — інформаційні мережі, банки, бази даних, масове виробництво інформації. Принципом управління виступає узгодження, а ідеологією — гуманізм.

Проте нові технології, які визначають особливості інформаційного суспільства, мають і негативні наслідки, позначені в соціології категорією "дуалістичне суспільство», яке ділиться на тих, хто програв, і тих, хто виграв: одні його сфери процвітають, інші страждають від труднощів; житлові райони забезпечених жителів різко контрастують з районами неімущих; соціальна диференціація виявляється в багато яких формах.

Тому одні вчені називають таке суспільство "одномірним",вважаючи, що можливість задоволення надпотреб викликає потенційні протести проти соціальної системи, робить діяльність і мислення індивіда односторонніми. Інші вважають - "захищеною державою", маючи на увазі, що державний апарат контролює всі сфери суспільства; "дисциплінарним» суспільством, твердивши, що соціальні інститути є мережею примусових установ, а ті, хто має владу, підтримують дисципліну і здійснюють контроль за допомогою цих інститутів і систем, роблячи суспільство "холодним і відчуженим»; "суспільством ризику», якому властиві розвинуте виробництво, технологічний прогрес, економічне зростання, ефективність.

Ці характеристики мають двоякий зміст: з одного боку, прогрес і добробут, з іншого — скорочення робочих місць, забруднення навколишнього середовища, унаслідок чого суспільство стає беззахисним перед природними катастрофами і соціальними проблемами. Але сучасне суспільство, упроваджуючи новітні технології, створює нові ризики, від яких дуже важко застрахуватися (ядерна енергія, виробництво хімікатів, генна технологія, викиди і відходи виробництва і т.п.).

Перехід від однієї якості суспільства до іншого отримала назва модернізації, яка пов'язана перш за все із зародженням і розвитком капіталізму, розповсюдженням цінностей і досягнень саме цієї формації. Разом з тим існує широке її тлумачення. Воно може трактуватися і як наукова теорія, і як процес удосконалення суспільства.

Модернізація (франц.- оновлення) — система науково-методичних засобів дослідження особливостей і напрямів соціальних змін; механізм забезпечення здатності соціальних систем до удосконалення.

Поширеним є лінійне тлумачення модернізації як процесу трансформації суспільства від доіндустріального до індустріального, а потім до постіндустріального стану, який супроводиться кардинальними змінами в економічних, політичній, соціальній сферах.

В соціології розрізняють два види модернізації: органічну і неорганічну. Органічна модернізація відбувається завдяки ресурсам власного розвитку, підготовлену внутрішньою еволюцією суспільства (перехід Англії від феодалізму до капіталізму в результаті промислової революції XVIII ст.). Вона починається не з економіки, а з культури і зміни суспільної свідомості. Капіталізм в даному разі виникає природним наслідком змін в традиціях, орієнтаціях, думках людей.

Неорганічна модернізація є реакцією на досягнення більш розвинутих країн, формою "доганяючого розвитку» з метою подолання історичної відсталості. Наприклад, Росія неодноразово прагнула наздогнати розвинуті країни (петровські реформи XVIII ст., сталінська індустріалізація 30-х років XX ст., перебудова 1985 р.). Така модернізація здійснюється завдяки заохоченню іноземних фахівців, навчанням за кордоном, залученню інвестицій, імпорту устаткування і патентів, відповідним змінам в соціальній і політичній сферах. Проте, в Японії за короткий час вона трансформувалася в органічну.

Неорганічна модернізація починається з економіки і політики, а не з культури, її принципи не встигають охопити більшість населення, тому не мають достатньої підтримки. Саме такий вид модернізації властивий пострадянським країнам.

Теорія "модернізації" містить такі стрижневі ідеї:

а) розвиненою може вважатися тільки та країна, яка має значний рівень індустріалізації, стабільний економічний розвиток, віру суспільства через раціональне наукове знання як основу прогресу, високий рівень і якість життя, розвинуті політичні структури, вагому частину середнього класу в структурі населення;

б) суспільства, які не відповідають цим критеріям, належать або до "традиційних», або до "перехідних»;

в) зразком розвинутості є західні країни (саме тому теорію модернізації іноді називають теорією "вестернізації»);

г) модернізованність, розвинутість — комплексний феномен, який має технологічні, політичні, економічні, соціальні, психологічні аспекти; основою модернізації є науково-технічний і технологічний прогрес.

Більш пізня теорія - "запізнілої модернізації.” Її автори виходять з того, що існує лінійний прогрес і поступовість стадій розвитку суспільства. Відповідно доіндустріальна фаза змінюється індустріальною, а потім — постіндустріальною. А запозичення "раціональних” соціально-економічних моделей найбільш розвинутих країн, не підкріплене відповідними соціальними інститутами, структурами, соціальними якостями людини, приводить до "іраціонально-індустріального» суспільства, яке поглинає більше соціальних ресурсів, ніж приносить соціальної віддачі.

Всі ці аспекти важливі при аналізі трансформаційних процесів в українському суспільстві. Слід брати до уваги і те, що:

— "запізніла модернізація» може поставити суспільство в зовнішню залежність;

модернізація може бути успішною за рахунок різкого зростання чисельності середнього класу, його високої соціальної мобільності;

— успіх модернізації залежить від організаційних зусиль центральної влади, її уміння локалізувати, блокувати соціальні конфлікти;

— успішна модернізація вимагає широкої соціальної опори, мобілізації соціального потенціалу, здатності населення спрогнозувати користь від неї, авторитету лідера.

6 Соціальний інститут і його динаміка

Соціальний інститут - одне з головних понять в соціології. Соціальні інститути дозволяють розкрити сутність суспільства. Вони є найважливішими складовими структури соціуму. Соціальний інститут має на увазі не якусь конкретну соціальну організацію, а позначає великі угрупування соціальних ролей, націлених на реалізацію конкретної як для особи, так і для суспільства потреби. Соціальний інститут - це форма закріплення і спосіб здійснення спеціалізованої діяльності, яка забезпечує стабільне функціонування суспільних відносин.

Соціальні інститути створюють можливості членам суспільства задовольняти різні потреби.

В сучасному суспільстві кожна людина належить до безлічі різних інститутів. Вона народжується в сім'ї, вчиться в школі, працює на виробництві, користується суспільним транспортом і т.п.

Потреби бувають фундаментальні і скороминущі.

Фундаментальні - відтворювання роду людського, безпека і соціальний порядок, добування коштів для існування, споживання культури. Ці потреби задовольняють такі інститути, як інститут сім'ї і шлюбу, економічний, політичний, інститут культури і соціалізації, релігії.

Соціальні інститути можна поділити на формальні і неформальні. Формальні соціальні інститути регулюються законами, нормативними актами. Соціальні інститути виконують різні функції: економічні, політичні, виховні, культурні і т.д.

До економічних інститутів належать ті, які займаються проблемами виробництва, розподілом благ і послуг, регулювання грошового обігу, організації праці і т.д.

Політичні соціальні інститути пов'язані зі встановленням, виконанням, підтримкою влади (уряд, парламент, поліція і т.д.).

Виховними і культурними інститутами є інститути, створені для розвитку культури, соціалізації молодого покоління, передачі йому культурних цінностей суспільства (сім'я, школа, учбові і наукові установи).

Релігійні соціальні інститути допомагають задовольняти запити, потреби, пов'язані з розумінням того, що вважається понад природними, священними.

Зобразимо в таблиці структурні елементи і функції основних інститутів суспільства:

Інститути

Функції

Основні ролі

Фізичні риси

Символічні риси

Сімейно-шлюбні

Турбота і виховання дітей

Батько, мати, дитина

Дім, обстановка

Обручка, заручини, контракт

Экономічні

Добування їжі, одягу житла

Роботодавець, найманий робітник , покупець

Фабрика, офіс, магазин

Гроші, торгівля, реклама

Політичні

Підтримка законів, правил і стандартів

Законодавець суб’єкт права

Громадські будівлі і місця

Прапор, кодекс, хартія

Релігійні

Сприяння соборним відносинам, установам,

Пастор, прихожанин

Собор, церква

Хрест, алтар, Біблія

Освіта

Соціалізація, залучення до базисних цінностей

Учитель, учень

Школа, колледж, підручник

Диплом, степінь

Необхідність соціальних інститутів визначається соціальними потребами, перш за все необхідністю підтримки цілісності суспільства, що забезпечується виробництвом товарів і послуг, постійним оновленням членів суспільства як біологічним шляхом, так і за допомогою соціалізації індивідів у межах певної культури, контролем за поведінкою членів суспільства. Всі ці соціальні потреби задовольняються не автоматично, а тільки організованими зусиллями членів суспільства, тобто за допомогою соціальних інститутів.

Формування різних соціальних інститутів називається інституалізацією.

Взаємозв'язана система соціальних інститутів забезпечує задоволення потреб членів суспільства, забезпечує його стабільність. Завдяки соціальним інститутам здійснюється соціалізація індивіда. Це відбувається під впливом перш за все сім'ї, школи, засобів масової інформації. Соціалізація - це процес становлення особи, засвоєння індивідом цінностей, норм, установок, зразків поведінки, властивих суспільству, до якого вона належить.

Інститути постійно розвиваються. Так, наприклад, інститут сім'ї пройшов ряд етапів: груповий шлюб, полігамія, моногамія. Розширена сім'я змінилася нуклеарною, що складається з дітей і батьків. В цьому інституті мінялися ролі чоловіка і дружини, методи виховання дітей.

Величезні зміни відбулися також в економічному і політичному інститутах. Сучасний політичний інститут представлений системою демократії, що включає вільні вибори, права і свободи людини, захист прав меншин.

Якщо соціальні інститути працюють нормально, то вони приносять величезну користь суспільству. Але соціальний інститут може принести суспільству і велику шкоду. В цьому випадку дії інституту називаються дисфункцією. Так буває, коли інститути не справляються зі своїми задачами, не виконують в повну міру своїх функцій. Наприклад, нині українські правоохоронні органи не в змозі належним чином захистити життя і приватну власність громадян. Не повною мірою відповідає сучасним вимогам інститут освіти. Школи і вузи нерідко видають дипломи неукам і ледарям (до вузу вступають дуби, а випускають липу)

Окрім цих явних функцій соціального інституту є також приховані функції, так звані латентними. Вони відрізняються від дисфункцій тим, що не завдають шкоди і указують на можливість отримання від інституту набагато більше користі, ніж про це відомо з офіційних джерел. Так інститут освіти дає шанс не тільки отримати знання і диплом, але також підвищити свій соціальний статус, здобути протекцію, завести друзів.

7 Громадянське суспільство

Поняття "громадянське суспільство" у ряді відносин перетинається з поняттям "відкрите суспільство", втілює модель такого суспільства, де, за визначенням К.Поппера, громадянин свідомо залучений в соціально активне життя, відмовляється сидіти склавши руки, переклавши свою відповідальність за управління світом на долю людських і надлюдських авторитетів. В трактуванні Поппера, відкрите суспільство - це суспільство, в культурі якого виникає і набуває свій природний розвиток динамічна мораль.

Динамічна мораль, на відмінність від статичної, деперсоніфікованої моралі традиційного суспільства, утілює цінності людської свободи, любові, творчості і первинну інтуїцію життєвого пориву.

Першим, хто спробував здійснити розмежування понять "громадянське суспільство" і "держава", був Дж. Локк. Держава, по Локку, здійснює функцію управління суспільством, в тому обсязі, який санкціонований суспільним договором між громадянами.

Г.Гегель потрактує громадянське суспільство як сукупність осіб, груп, станів і інститутів, взаємодія яких обумовлена їх приватними егоїстичними інтересами. Багато які складові громадянського суспільства нестійкі, тому схильні до конфліктів.

Т.Пейн - фундатор американської демократії - говорить, що співтовариство людей в змозі налагодити свої відносини і організувати суспільне життя без держави. Суспільство, вважає він, створюється нашими потребами, а уряд - нашими пороками. Перше сприяє нашому щастю, заохочує зближення людей, друге - приборкує наші вади, але заохочує брехню. Тому "суспільство в будь-якому своєму стані є благо, уряд же, хай є найкраще необхідне зло, а в гіршому випадку - зло нетерпиме".

Громадянське суспільство - це такий тип політичного устрою, де пріоритетне значення надається не підтримці внутрішнього порядку і зовнішньої безпеки, а правам і свободам людини і підвищенню якості його життя

Основними напрямками реалізації і розвитку прав і свобод в громадянському суспільстві є:

Визнання і затвердження природного права людини на життя, свободу і щастя

Визнання рівності громадян в рамках єдиних для всіх законів

Затвердження правової держави, що підпорядковує свою діяльність ідеалу соціальної справедливості

Затвердження демократії і рівності

Затвердження інститутів самоврядування.

В громадянському суспільстві неясно, хто начальник. Громадянське суспільство може контролювати державу і може йому протистояти. Воно не схиляється перед державою. Це суспільство, де неполітичні інститути, не відчуває тиску з боку політичних інститутів і де ніщо не сковує індивідуальної свободи.

Це відкрите суспільство: свобода обговорення, ухвалених рішень і способів їх реалізації.

В громадянському суспільстві - наявність певного типу особистості, яка володіє високим рівнем індивідуальної автономії.

Слабкості цього суспільства - високий рівень напруженості. Громадянське суспільство вимагає від кожної особистості мужності і сильного духу. Йому властивий культ споживача, збагачення і конкуренції, збільшення середнього класу. В цьому суспільстві має місце третій сектор - недержавні комерційні організації. Основною функцією цього сектора - заповнення ніші, не зайнятої державою і приватним сектором: соціальний захист населення, залучення людей в діяльність місцевого самоврядування, стимулювання громадянської ініціативи.

Масштаби діяльності некомерційного сектора вельми значні. Наприклад, в Німеччині чотири роки тому налічувалося майже 70 тисяч недержавних організацій, більше 1,5 млн. волонтерів. Більше половина дорослого населення США віддають безкоштовній роботі 4 години в тиждень.

Розглянемо, як сьогодні соціологи досліджують суспільство.

Мікросоціологія - вивчає спілкування і поведінку людей, їх вчинки, мотиви, значення, якого надають вони своїй взаємодії, вплив, який викликає стабільність або зміни в суспільстві. Людська взаємодія, поведінка є вирішальним чинником побудови суспільства в мікросоціологічній теорії.

Соціолог Г. Гарфінкель є автором теорії етнометодології, згідно якої поведінка людей в процесі спілкування визначається історично детермінованими правилами і поняттями. Е. Гофман, затверджує, що життя подібне театру, і люди, як актори на сцені, свідомо беруть на себе ролі, які допомагають їм створити належне враження і вплив на інших.

Представники макросоціології визначають значущість людської взаємодії для розуміння суспільства, і на їх думку, ця взаємодія обумовлена спільною природою суспільства і тією його структурою, яка характеризує суспільство як цілісну соціальну систему, як соціальний організм.

На цих же позиціях стоять О. Конт і Г. Спенсер, для яких суспільство - це система взаємозв'язаних часток, будь-яка з яких є необхідною для співіснування цілого. Такими ж були концепції Дюркгейма, Вебера, Маркса, Парсонса, Девіса.

Макросоціологія переважала до 20 - х років ХХ ст., але вже в 30 - і роки вона поступилася мікросоціології.

Якщо порівняти мікро- і макросоціологічні підходи, то в першому випадку увага концентрується на людській поведінці, і те, що відбувається в суспільстві, пояснюється індивідуальними або колективними особливостями людей, а в другій - головна увага звертається на саму соціальну систему і її складові, зокрема, на соціальні інституції суспільства (економіку, політику, релігію, сім'ю ті н.).

Вітчизняні соціологи макро- і мікрорівні доповнюють середньою ланкою - міжрівневою, представленою соціальними співтовариствами і соціальними інститутами.

Так, більшість українських учених аналізує сучасне суспільство як систему на таких рівнях:

1.Людство в цілому, яке складає визначальний рівень формування і організації суспільства, соціальна структура суспільства.

2.Соціальні інститути і організації.

3.Окремі індивіди як суб'єкти і об'єкти соціальних відносин.

О. Конт і Г. Спенсер проповідували натуралістичні теорії, які суспільні явища уподібнюють природі. А все, що відбувається в суспільстві, пояснюють з погляду біологічних законів.

В К. Маркса переважала екополітична теорія. В нього системообразуючим елементом є соціальні відносини як безпосереднє віддзеркалення стійких зв'язків, які складаються між людьми в процесі їх діяльності. Суспільство, на думку К. Маркса, це сукупність не індивідів, а тих відносин, які встановлюються під час соціальної діяльності індивідів. Характер цих відносин визначає специфіку самого суспільства.

Г. Вебер, Г. Зіммель, П. Сорокин і інші були прихильниками суб'єктивно-ціннісної стратегії, яка пріоритет віддавала мотивам дій, суспільним цінностям. Особлива роль відводилася людській свідомості. Цей напрям отримав назву "розуміючої соціології".

В М. Вебера системообразуючими елементами є соціальна дія, а суспільство розглядається як складова системи соціальних взаємодій, які складають основу життя суспільства.

Розглянемо деякі підходи.

Функціоналістичний і конфліктологічний підходи зводилися до того, що суспільні явища розглядаються виходячи з тієї ролі (функції), яку вони грають в підтримці цілісності суспільства як соціальної системи. Так, Дюркгейм досліджував роль розподілу праці в житті суспільства, в збереженні його цілісності.

Структурний функціоналізм (Парсонс, Мертон) затверджує, що суспільство - це не сукупність індивідів, груп, класів, інших співтовариств, а особливий спосіб їх існування. Так, Парсонс, аналізуючи соціальну систему, виокремлював не елементи, а функції, без яких суспільство, як система, не може функціонувати. Це означає, що система, створюючи відповідні механізми, повинна пристосуватися до постійних змін, які відбуваються.

Конфліктологічний підхід . Він має багато різновидів.

По Марксу, суспільний прогрес здійснюється завдяки виникненню і існуванню розбіжностей в області економічних відносин, які є визначальними в життєдіяльності людини, суспільства.

Саме відносини власності на засоби виробництва визначають місце людини в соціальній структурі суспільства, приводять до виникнення ворогуючих між собою класів, а отже, до класової боротьби, яка змінює з часом державний устрій.

Соціолог Дарендорф стверджує, що соціальні взаємини по своїй природі суперечливі, вони вимагають узгодження і скоординованості ролей, примусового виконання певних обов'язків, а отже, утиски і пригноблення. Такі ролеві розбіжності породжують соціальні конфлікти. Суспільство не може позбутися конфліктів, але воно може зробити їх регульованими. У такому разі конфлікти є рушійною силою прогресивного розвитку суспільства.

За Л.Козером, люди в своїй поведінці керуються не загальноприйнятими нормами і цінностями, а власними інтересами. Оскільки інтереси окремих соціальних груп не співпадають, то в процесі їх існування виникають конфлікти. Конфлікти є засобом досягнення певної мети, а не самоціллю і в цьому вияв його прогресивності.

В Україні встановлення державної незалежності відбувалося одночасно з соціальною трансформацією, перетворенням суспільних структур з авторитарно-бюрократичних на демократичні, плюралістичні.

Незалежність часто сприймалася односторонньо — як відокремлена від тодішньої спільності, а не як самостійність власного суспільного управління, спрямованого на радикальне оновлення глибинних основ суспільного життя.

Комплекс об'єктивних чинників, а також грубі помилки в суспільному управлінні зумовили глибоку економічну кризу, зниження рівня життя людей, загострення соціальних проблем, падіння моральності. Негативно позначилися і відсутність концепції трансформації суспільства, недооцінка складності системної трансформації.

Все це привело до соціальної аномії (розпад системи цінностей в українському суспільстві). Український соціум знаходиться в стані так званого посттоталітарного синдрому. Його особливість полягає в гіпертрофованому запобігливому, підневільному, властивого авторитарно-тоталітарному суспільстві ставленні мас до влади і владної інерції еліти розпоряджатися, контролювати і регулювати розвиток суспільства.

На думку К. Фрідріха і 3. Бжезінського, посттоталітарний синдром характеризують:

— переважання ролі окремих інтересів над загальним (раніше було навпаки);

— встановлення ідеологічного вакууму;

— протести населення проти насильства і ігнорування тиску зверху (як наслідок масового терору);

— демілітаризація суспільства (противага мілітаризації економіки, політики, свідомості радянських часів);

— інформаційний плюралізм.

Серед вітчизняних учених відсутня єдина думка щодо сутності сучасного українського суспільства і напряму його трансформації. Зі слів А. Гальчинського, Україна поступово просувається до так званого соціалізованого капіталізму (Японія, Швеція).

За іншими оцінками, сутністю українського суспільства є феодалізований капіталізм, який "з'єднав в собі модернізовані відносини позаекономічного примушення, неринкові зв'язки як ознаки-атрибути феодальної системи з економічною міжіндивідуальною і міжкорпоративною конкуренцією і вільним ринком як ознаками класичного, ліберального капіталізму” (Е. Суїменко).

Всупереч різнобою оцінок, майбутнє України — в збагненні загальноцивілізованих основ суспільного буття.

Таким чином, в поясненні питання, що таке суспільство, які механізми його створення і функціонування, соціологія володіє багатьма методологічними підходами, що взаємопов’язані між собою, але можуть виступати і в протиріччя. Але всі концепції суспільства мають важливе значення для формування його як цілісної системи

Контрольні питання і творчі завдання

Дайте визначення науки соціологія.

Що вивчає наука соціологія?

Яке місце серед соціальних наук займає соціологія?

Чим вважав соціологію О.Конт і чому?

Чим пояснюється пізнє народження соціології?

Хто був першим соціологом, який дав вузьке трактування соціології?

О.Конт побудував в XIX столітті піраміду наукового знання: математика — астрономія — фізика — хімія — біологія… Яку науку він розташував на її вершині?

Хто ввів в науковий оборот термін “соціологія”?

Що сказав М.Вебер про задачу соціології?

Що вважали марксисти предметом вивчення соціології?

Що є об’єктом соціології?

Що є предметом соціології?

Назвіть функції соціології.

З яких блоків складається структура соціології?

Розкрийте класифікацію соціальних законів.

Розкрийте типологізацію соціальних законів по формах зв'язків.

В чому особливості взаємозв’язку історії і соціології?

Чим визначається тісний взаємозв’язок політології і соціології?

З якою метою органи представницької і виконавчої влади використовують соціологічні дослідження?

В чому особливості розвитку соціології в США?

Чим відрізняється предмет соціології від предметів інших наук про суспільство?

Які основні завдання соціологічної науки на сучасному етапі? Чим воно зумовлено?

В чому сутність поняття “суспільство”?

Назвіть основні ознаки суспільства.

Поясніть, яким чином суспільство являє собою цілісну систему?

Назвіть основну типологію суспільства.

Соціологи стверджують, що суспільство в процесі переходу від простого до складного ускладнює соціальну організацію. В чому конкретно ви бачите це ускладнення?

Що таке індустріальне суспільство і коли воно виникло?

Поясніть, в чому відмінність традиційного суспільства від індустріального.

Коли з’явилось постіндустріальне суспільство? В чому його характерні особливості?

Чому вчені синонімом терміну “постіндустріальне суспільство” використовують поняття “ третя індустріальна революція” та “кібернетичне суспільство”? Дайте теоретичний аналіз.

До якого типу суспільства ви віднесли б сучасну Україну? Для цього використовуйте все, що бачити із вікна, по телебаченню: великі заводи і гідроелектростанції, посівні площі полів, участь в програмах запуску космічних кораблів, атомні електростанції, кабельне телебачення; нерозвинута сфера обслуговування та інформатики, пустуючи села... Далі ви продовжуйте самі і визначте тип нашого суспільства.

Що таке “громадянське суспільство”? Назвіть його основні ознаки.

Теми рефератів

Соціологія як система наукового знання

Шлях формування соціологічної науки

Фундатори соціологічної науки

Функції соціологічної науки

Метод соціологічної науки

Структура соціології

Соціологія та ідеологіяЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Соціологія як наука про суспільство (1)

  Курсовая работа >> Социология
  ... Соціологія як наука про суспільство Соціологія в системі соціальних та гуманітарних наук Місце соціології у системі соціальних, гуманітарних наук ... предмет соціології як науки про суспільство. У другому розділі уявлення про суспільство в історії соціології, ...
 2. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

  Реферат >> Социология
  ... від одної, науку про найбільш складний організм – суспільство називає соціологією. Отже, соціологія – це наука про суспільство, і таке ... є розуміння соціології як науки про соціальні спільноти, з яких складається суспільство. Соціальна спільнота ...
 3. Поняття про соціологію як науку

  Реферат >> Социология
  ... про соціологію як науку. Огляд основних питань соціології 1. Соціологія як наука про суспільство. Соціологія – наука, що вивчає суспільство. Деякі науковці вважають, що поняття сусп ...
 4. Соціологія як наука Предмет і функції соціології

  Лекция >> Социология
  ... від одної, науку про найбільш складний організм – суспільство називає соціологією. Отже, соціологія – це наука про суспільство, і таке ... є розуміння соціології як науки про соціальні спільноти, з яких складається суспільство. Соціальна спільнота ...
 5. Соціологія як наука. Предмет, структура та функції соціології

  Контрольная работа >> Социология
  ... істі слова соціологія — це наука про суспільство. Своїми витоками формування елементарних соціологічних знань ... соціальних сторін суспільного розвитку. У праці "Правила соціологічного методу" (1885 р) він визначає соціологію як науку про соц ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015709400177002