Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Социология->Контрольная работа
Процесс реформирования институтов и организационной среды государственного управления - один из приоритетов государственной политики на современном эт...полностью>>
Социология->Контрольная работа
Целью создания и деятельности филиала является реализация целей и задач в области проектно-сметных, инженерно-изыскательских работ, удовлетворение тре...полностью>>
Социология->Реферат
Ценностные ориентации, или установки представляют собой усвоение и принятие человеком социальные нормы и культурные ценности, выступающие в качестве ц...полностью>>
Социология->Реферат
Девиантное поведение, понимаемое как нарушение социальных норм, приобрело в последние годы массовый характер и поставило эту проблему в центр внимания...полностью>>

Главная > Учебное пособие >Социология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Серед інших характеристик сучасного суспільства:

— ролевий характер взаємодії (очікування і поведінка людей зумовлюються їх суспільним статусом і соціальними функціями);

— поглиблений розподіл праці;

— формальна система регулювання відносин (на основі права, законів, положень, договорів);

— складна система соціального управління (відособлення інституту управління, соціальних органів управління і самоврядування);

— секуляризація (отримання світських ознак) релігії;

— виділення різноманітних соціальних інститутів.

В постіндустріальний період відбуваються зміни у всіх системах і підсистемах суспільства. Якщо раніше земля, праця, капітал були ключовими елементами виробництва, то в постіндустріальну епоху в багато яких областях виробництва головною складовою стає інформація.

В політичній сфері гасне роль національної держави, відбувається децентралізація політичної влади, яка все частіше делегується зверху донизу. Політика перестає бути сферою класового конфлікту, політична боротьба розвертається не за контроль над власністю, а за вплив на державу.

В соціальному житті відбувається перехід від ієрархії (розподіли на низькі і вищі чини) до мережної організації. Власність перестає бути головним критерієм соціальної диференціації. Класову структуру поступово змінює статусна ієрархія, яка формується на підставі освіти, рівня культури і ціннісних орієнтацій. Вісь соціального конфлікту пролягає не по лінії володіння або неволодіння власністю, а по лінії володіння знаннями і контролю над інформацією.

Постіндустріальне суспільство характеризується виникненням нових систем: телекомунікаційних технологій і освіти. Телекомунікації визначають комунікаційну і інформаційну можливості суспільства в цілому, створюють кожній людині можливість безпосереднього спілкування з іншими суб'єктами суспільства., підвищують роль кожної людини як особистості. Освіта теж трансформується з інституту в самостійну систему, яка впливає на сферу праці і економіки, є стратегічним ресурсом державних політичних структур.

У зв'язку з тим, що технічною базою сучасного суспільства є інформація, його ще називають інформаційним суспільством, в якому інтелектуальні технології, інформація, обробка знань набувають велике значення. Цей термін ввів японський вчений І. Масуда.

Інформаційне суспільство характеризується перш за все розвитком виробництва інформаційних, а не матеріальних цінностей. Рушійною силою його еволюції є експлуатація обчислювальної техніки.

Зростає не тільки економічне значення інформаційного сектора, але його соціальна і політична вага. Стратегічними ресурсами і головними чинниками розвитку цього суспільства є розумовий капітал, концентрація теоретичного знання, обробка інформації, освіта, кваліфікація і перекваліфікація. Виникає нова інфраструктура — інформаційні мережі, банки, бази даних, масове виробництво інформації. Принципом управління виступає узгодження, а ідеологією — гуманізм.

Проте нові технології, які визначають особливості інформаційного суспільства, мають і негативні наслідки, позначені в соціології категорією "дуалістичне суспільство», яке ділиться на тих, хто програв, і тих, хто виграв: одні його сфери процвітають, інші страждають від труднощів; житлові райони забезпечених жителів різко контрастують з районами неімущих; соціальна диференціація виявляється в багато яких формах.

Тому одні вчені називають таке суспільство "одномірним",вважаючи, що можливість задоволення надпотреб викликає потенційні протести проти соціальної системи, робить діяльність і мислення індивіда односторонніми. Інші вважають - "захищеною державою", маючи на увазі, що державний апарат контролює всі сфери суспільства; "дисциплінарним» суспільством, твердивши, що соціальні інститути є мережею примусових установ, а ті, хто має владу, підтримують дисципліну і здійснюють контроль за допомогою цих інститутів і систем, роблячи суспільство "холодним і відчуженим»; "суспільством ризику», якому властиві розвинуте виробництво, технологічний прогрес, економічне зростання, ефективність.

Ці характеристики мають двоякий зміст: з одного боку, прогрес і добробут, з іншого — скорочення робочих місць, забруднення навколишнього середовища, унаслідок чого суспільство стає беззахисним перед природними катастрофами і соціальними проблемами. Але сучасне суспільство, упроваджуючи новітні технології, створює нові ризики, від яких дуже важко застрахуватися (ядерна енергія, виробництво хімікатів, генна технологія, викиди і відходи виробництва і т.п.).

Перехід від однієї якості суспільства до іншого отримала назва модернізації, яка пов'язана перш за все із зародженням і розвитком капіталізму, розповсюдженням цінностей і досягнень саме цієї формації. Разом з тим існує широке її тлумачення. Воно може трактуватися і як наукова теорія, і як процес удосконалення суспільства.

Модернізація (франц.- оновлення) — система науково-методичних засобів дослідження особливостей і напрямів соціальних змін; механізм забезпечення здатності соціальних систем до удосконалення.

Поширеним є лінійне тлумачення модернізації як процесу трансформації суспільства від доіндустріального до індустріального, а потім до постіндустріального стану, який супроводиться кардинальними змінами в економічних, політичній, соціальній сферах.

В соціології розрізняють два види модернізації: органічну і неорганічну. Органічна модернізація відбувається завдяки ресурсам власного розвитку, підготовлену внутрішньою еволюцією суспільства (перехід Англії від феодалізму до капіталізму в результаті промислової революції XVIII ст.). Вона починається не з економіки, а з культури і зміни суспільної свідомості. Капіталізм в даному разі виникає природним наслідком змін в традиціях, орієнтаціях, думках людей.

Неорганічна модернізація є реакцією на досягнення більш розвинутих країн, формою "доганяючого розвитку» з метою подолання історичної відсталості. Наприклад, Росія неодноразово прагнула наздогнати розвинуті країни (петровські реформи XVIII ст., сталінська індустріалізація 30-х років XX ст., перебудова 1985 р.). Така модернізація здійснюється завдяки заохоченню іноземних фахівців, навчанням за кордоном, залученню інвестицій, імпорту устаткування і патентів, відповідним змінам в соціальній і політичній сферах. Проте, в Японії за короткий час вона трансформувалася в органічну.

Неорганічна модернізація починається з економіки і політики, а не з культури, її принципи не встигають охопити більшість населення, тому не мають достатньої підтримки. Саме такий вид модернізації властивий пострадянським країнам.

Теорія "модернізації" містить такі стрижневі ідеї:

а) розвиненою може вважатися тільки та країна, яка має значний рівень індустріалізації, стабільний економічний розвиток, віру суспільства через раціональне наукове знання як основу прогресу, високий рівень і якість життя, розвинуті політичні структури, вагому частину середнього класу в структурі населення;

б) суспільства, які не відповідають цим критеріям, належать або до "традиційних», або до "перехідних»;

в) зразком розвинутості є західні країни (саме тому теорію модернізації іноді називають теорією "вестернізації»);

г) модернізованність, розвинутість — комплексний феномен, який має технологічні, політичні, економічні, соціальні, психологічні аспекти; основою модернізації є науково-технічний і технологічний прогрес.

Більш пізня теорія - "запізнілої модернізації.” Її автори виходять з того, що існує лінійний прогрес і поступовість стадій розвитку суспільства. Відповідно доіндустріальна фаза змінюється індустріальною, а потім — постіндустріальною. А запозичення "раціональних” соціально-економічних моделей найбільш розвинутих країн, не підкріплене відповідними соціальними інститутами, структурами, соціальними якостями людини, приводить до "іраціонально-індустріального» суспільства, яке поглинає більше соціальних ресурсів, ніж приносить соціальної віддачі.

Всі ці аспекти важливі при аналізі трансформаційних процесів в українському суспільстві. Слід брати до уваги і те, що:

— "запізніла модернізація» може поставити суспільство в зовнішню залежність;

модернізація може бути успішною за рахунок різкого зростання чисельності середнього класу, його високої соціальної мобільності;

— успіх модернізації залежить від організаційних зусиль центральної влади, її уміння локалізувати, блокувати соціальні конфлікти;

— успішна модернізація вимагає широкої соціальної опори, мобілізації соціального потенціалу, здатності населення спрогнозувати користь від неї, авторитету лідера.

6 Соціальний інститут і його динаміка

Соціальний інститут - одне з головних понять в соціології. Соціальні інститути дозволяють розкрити сутність суспільства. Вони є найважливішими складовими структури соціуму. Соціальний інститут має на увазі не якусь конкретну соціальну організацію, а позначає великі угрупування соціальних ролей, націлених на реалізацію конкретної як для особи, так і для суспільства потреби. Соціальний інститут - це форма закріплення і спосіб здійснення спеціалізованої діяльності, яка забезпечує стабільне функціонування суспільних відносин.

Соціальні інститути створюють можливості членам суспільства задовольняти різні потреби.

В сучасному суспільстві кожна людина належить до безлічі різних інститутів. Вона народжується в сім'ї, вчиться в школі, працює на виробництві, користується суспільним транспортом і т.п.

Потреби бувають фундаментальні і скороминущі.

Фундаментальні - відтворювання роду людського, безпека і соціальний порядок, добування коштів для існування, споживання культури. Ці потреби задовольняють такі інститути, як інститут сім'ї і шлюбу, економічний, політичний, інститут культури і соціалізації, релігії.

Соціальні інститути можна поділити на формальні і неформальні. Формальні соціальні інститути регулюються законами, нормативними актами. Соціальні інститути виконують різні функції: економічні, політичні, виховні, культурні і т.д.

До економічних інститутів належать ті, які займаються проблемами виробництва, розподілом благ і послуг, регулювання грошового обігу, організації праці і т.д.

Політичні соціальні інститути пов'язані зі встановленням, виконанням, підтримкою влади (уряд, парламент, поліція і т.д.).

Виховними і культурними інститутами є інститути, створені для розвитку культури, соціалізації молодого покоління, передачі йому культурних цінностей суспільства (сім'я, школа, учбові і наукові установи).

Релігійні соціальні інститути допомагають задовольняти запити, потреби, пов'язані з розумінням того, що вважається понад природними, священними.

Зобразимо в таблиці структурні елементи і функції основних інститутів суспільства:

Інститути

Функції

Основні ролі

Фізичні риси

Символічні риси

Сімейно-шлюбні

Турбота і виховання дітей

Батько, мати, дитина

Дім, обстановка

Обручка, заручини, контракт

Экономічні

Добування їжі, одягу житла

Роботодавець, найманий робітник , покупець

Фабрика, офіс, магазин

Гроші, торгівля, реклама

Політичні

Підтримка законів, правил і стандартів

Законодавець суб’єкт права

Громадські будівлі і місця

Прапор, кодекс, хартія

Релігійні

Сприяння соборним відносинам, установам,

Пастор, прихожанин

Собор, церква

Хрест, алтар, Біблія

Освіта

Соціалізація, залучення до базисних цінностей

Учитель, учень

Школа, колледж, підручник

Диплом, степіньЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Соціологія як наука про суспільство (1)

  Курсовая работа >> Социология
  ... Соціологія як наука про суспільство Соціологія в системі соціальних та гуманітарних наук Місце соціології у системі соціальних, гуманітарних наук ... предмет соціології як науки про суспільство. У другому розділі уявлення про суспільство в історії соціології, ...
 2. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

  Реферат >> Социология
  ... від одної, науку про найбільш складний організм – суспільство називає соціологією. Отже, соціологія – це наука про суспільство, і таке ... є розуміння соціології як науки про соціальні спільноти, з яких складається суспільство. Соціальна спільнота ...
 3. Поняття про соціологію як науку

  Реферат >> Социология
  ... про соціологію як науку. Огляд основних питань соціології 1. Соціологія як наука про суспільство. Соціологія – наука, що вивчає суспільство. Деякі науковці вважають, що поняття сусп ...
 4. Соціологія як наука Предмет і функції соціології

  Лекция >> Социология
  ... від одної, науку про найбільш складний організм – суспільство називає соціологією. Отже, соціологія – це наука про суспільство, і таке ... є розуміння соціології як науки про соціальні спільноти, з яких складається суспільство. Соціальна спільнота ...
 5. Соціологія як наука. Предмет, структура та функції соціології

  Контрольная работа >> Социология
  ... істі слова соціологія — це наука про суспільство. Своїми витоками формування елементарних соціологічних знань ... соціальних сторін суспільного розвитку. У праці "Правила соціологічного методу" (1885 р) він визначає соціологію як науку про соц ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020389556884766