Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Социология->Контрольная работа
Процесс реформирования институтов и организационной среды государственного управления - один из приоритетов государственной политики на современном эт...полностью>>
Социология->Контрольная работа
Целью создания и деятельности филиала является реализация целей и задач в области проектно-сметных, инженерно-изыскательских работ, удовлетворение тре...полностью>>
Социология->Реферат
Ценностные ориентации, или установки представляют собой усвоение и принятие человеком социальные нормы и культурные ценности, выступающие в качестве ц...полностью>>
Социология->Реферат
Девиантное поведение, понимаемое как нарушение социальных норм, приобрело в последние годы массовый характер и поставило эту проблему в центр внимания...полностью>>

Главная > Учебное пособие >Социология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Дуже важливо визначити правильне співвідношення соціології і політології. Тісний взаємозв'язок між ними визначається тим, що:

- по-перше, соціальні спільності, організації і інститути є найважливішими суб'єктами і об'єктами політики;

- по-друге, політична діяльність є однією з основних форм життєдіяльності особистості і її спільностей, що безпосередньо впливає на соціальні зміни в суспільстві;

- по-третє, політика як дуже широке, складне і багатогранне явище виявляється у всіх сферах суспільного життя (економічна політика, соціальна політика, культурна політика і т.д.) і багато в чому визначає розвиток суспільства в цілому;

- і, крім того, особливо тісний зв'язок і взаємовплив соціології і політології знаходять своє вираження в появі такої спеціальної соціологічної теорії, як соціологічна політологія.

Проте це різні науки, одна з яких досліджує соціальну реальність, життя суспільства, а інша – політичну дійсність і життя суспільства. Кожна з цих наук по-різному підходить до вивчення навіть одних і тих же суспільних явищ.

І, нарешті, розглянемо співвідношення соціології і економічної науки, а також деяких інших наук. Всі вони, на відміну від соціології, вивчають не суспільство в цілому, а лише окрему його частину. Так, економічна теорія концентрує свої зусилля на дослідженні матеріального виробництва, економічної діяльності людей, зміни в яких позначаються на соціальних процесах. Тому соціологія не може не спиратися на економічну теорію, не взаємодіяти з нею. З другого боку, самі економічні процеси все більше виявляються залежними від дії соціальних умов і чинників і їх використання у виробництві, розподілі, обміні і споживанні. І це також вимагає посилення взаємодії економічної і соціологічної наук.

У принципі те ж саме можна сказати про співвідношення соціології з іншими суспільними науками.

В системі гуманітарних наук соціологія посідає особливе місце. Це пояснюється тим, що:

по-перше, вона є наукою про суспільство, його явища і процеси;

по-друге, вона включає загальну соціологічну теорію або теорію суспільства, яка виступає як теорія і методологія всіх інших гуманітарних наук;

по-третє, всі гуманітарні науки, що вивчають різні сторони життєдіяльності суспільства і людини, завжди включають соціальний аспект, тобто ті закони, які досліджуються в тій або іншій сфері суспільного життя і реалізуються через діяльність людей;

по-четверте, техніка і методика вивчення людини і його діяльності, які розробляються соціологією, необхідні для всіх суспільних і гуманітарних наук, оскільки використовуються ними для своїх досліджень, і нарешті,

по-п'яте, склалася ціла система досліджень, які проводяться на стику соціології і інших наук. Ці дослідження отримали назву соціальних досліджень (соціально - економічні, соціально - політичні, соціально ­демографічні і ін.).

Будучи наукою про суспільство, соціологія в той же час включає як загальну теорію процесів суспільного життя, яке є об'єктом вивчення суспільних і гуманітарних наук, так і соціальні теорії різних сторін суспільного життя, тобто соціальні теорії праці, освіти, охорони здоров'я і т.д., і в той же час соціологія спирається на досягнення статистики, демографії, психології і інших дисциплін, які вивчають суспільство і людину.

Важливою складовою частиною соціології є її практична сторона. Значна частина соціологічних досліджень орієнтована на рішення практичних задач - вони дають конкретну інформацію для здійснення соціальної політики органами державного управління і можливості появи соціальної напруженості, а також соціальних криз. Завдяки соціологічним дослідженням органи виконавчої і представницької влади здатні виробити науково обгрунтовані прогнози розвитку соціальних процесів в майбутньому і здійснювати цілеспрямовану політику у всіх сферах суспільного життя.

Велике значення в житті суспільства має використання соціологічних досліджень для планування розвитку різноманітних сфер суспільного життя. Соціальне планування на основі соціологічних досліджень розвинуто у всіх країнах світу. Воно охоплює найширші області, починаючи від певних процесів життєдіяльності всього суспільства і кінчаючи соціальним плануванням життя міст, сіл, окремих підприємств і колективів.

В США соціологія із самого початку формувалася як прикладна наука, яка була спрямована на проведення соціологічних досліджень, які уряд і підприємці розглядають як важливий інструмент подолання соціальних конфліктів і забезпечення соціальної стабільності, як інструмент соціального контролю і управління, який підвищує продуктивність праці і забезпечення добробуту громадян.

В США соціологічні дослідження диктувалися потребами розвитку суспільства, тому велике місце в них займали і займають нині проблеми соціалізації різних соціальних груп і спільностей, їх пристосування до нових соціальних і культурних умов (це в основному пристосовування емігрантів з різних країн в США).

Значний розвиток в США набули дослідження соціології праці і управління Ф. Тейлора, який розробив і упровадив складну систему організованих заходів, таких як перенавчання робітників, збір інформації, нова структура адміністрування і т.д.

Великий розвиток в США набула теорія праці, організації, планування і управління в працях таких відомих соціологів як Е. Мейо (доктрина людських відносин), А. Маслоу ( ієрархічна теорія потреб), Д. Макгрегора (теорія стилів керівництва) і ін.

Таким чином, завдяки розвитку соціологічних досліджень, розробці методології досліджень, використання цих досліджень в різних сферах соціального життя, соціологія в США перетворилася на точну науку.

Значення соціології для інших наук полягає в том, що вона дає науково-обгрунтовану теорію про суспільство і його структури, забезпечує розуміння законів про взаємодію його різних структур.

Разом з тим, в системі суспільних наук існує дисципліна, зв'язок соціології з якою є найбільш тісною. Це - психологія. Соціальна психологія є розділом соціології, але психологія займається в основному вивченням психології окремої людини або окремої соціальної групи, а соціологія вивчає проблеми міжособової взаємодії.

Таким чином, підводячи підсумок сказаному, можна зробити наступні висновки:

По-перше, соціологія - це самостійна наука, яка має свій предмет і об'єкт дослідження.

По-друге, соціологія - це наука, яка вивчає соціальні відносини в суспільстві, різні складові соціальні спільності, а також відносини особистості і суспільства у відповідних законах і категоріях.

По-третє, значення соціології для інших наук полягає в тому, що вона дає науково обгрунтовану теорію про суспільство і його структури, забезпечує розуміння законів про взаємодію його різних структур.

5 Характерні особливості сучасного суспільства

Порівняємо доіндустріальний та індустріальний тип суспільства

Характеристика

Суспільство

доіндустріальне

індустріальне

Основне місце поселення

Село

місто

Основное месце роботи

Поле, ліс

Фабрика, завод

Соціальні стосунки

Кровно-родинні, особистісні

Товарно-грошові, знеособлений

Разподіл праці

Незначний

Глибокий

Соціальна стратифікація

Касти

Страти, класи

Соціальний контроль

Неформальний, спонтанні реакції

Формальний, постанови, законы

Цінності

Традиційні, релігійні

Світські

Культура

Однорідна

Неоднорідна

Джерела енергії

Фізична сила людей, тварин

Вода, вітер, пара, газ, электрика, атом

Швидкість технічного прогресу

Незначна

Інтенсивна

Спробуємо порівняти індустріальне та постіндустріальне суспільство за допомогою таблиці:

Індустріальне суспільство

Постіндустріальне суспільство

Індустріальний

Технічний базис

Інформаційний

Товари

Основа добробуту общества

Знання

Промисловість

Ведуча галузь

Сервіс

Робітники

Масовий класс

службовці, управлінці

Керывництво

Принцип управління

Узгодження

Статус, "зерниста"

Соціальна структура

Функціональна "сотова"

Авторитаризм, представницька демократія

Політичний режим

Безпосередня демократія, самоуправління

Соціоцентризм

Ідеологія

Гуманізм

Світові релігії

Релігія

Дрібжні конфесії

Для визначення сучасного суспільства американський соціолог Денієл Белл (род. в 1919 р.) ввів поняття "постіндустріальне суспільство". Постіндустріальне суспільство — стадія суспільного розвитку, яка приходить на зміну державно-монополістичному капіталізму, індустріальному суспільству. Таке суспільство перебуває на стадії територіальних промислів, у сфері послуг якого зайнято не менше 50 відсотків працюючого населення. Воно виробляє як аграрні, так і промислові товари, набагато перевищуючи власні потреби. Окрім перевиробництва, йому властиві ускладнення соціальних зв'язків, максимальний розвиток маркетингу, спрямованість в майбутнє, динамічна міжособова комунікація, велика роль наукових досліджень, освіта, престиж освіченості.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Соціологія як наука про суспільство (1)

  Курсовая работа >> Социология
  ... Соціологія як наука про суспільство Соціологія в системі соціальних та гуманітарних наук Місце соціології у системі соціальних, гуманітарних наук ... предмет соціології як науки про суспільство. У другому розділі уявлення про суспільство в історії соціології, ...
 2. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

  Реферат >> Социология
  ... від одної, науку про найбільш складний організм – суспільство називає соціологією. Отже, соціологія – це наука про суспільство, і таке ... є розуміння соціології як науки про соціальні спільноти, з яких складається суспільство. Соціальна спільнота ...
 3. Поняття про соціологію як науку

  Реферат >> Социология
  ... про соціологію як науку. Огляд основних питань соціології 1. Соціологія як наука про суспільство. Соціологія – наука, що вивчає суспільство. Деякі науковці вважають, що поняття сусп ...
 4. Соціологія як наука Предмет і функції соціології

  Лекция >> Социология
  ... від одної, науку про найбільш складний організм – суспільство називає соціологією. Отже, соціологія – це наука про суспільство, і таке ... є розуміння соціології як науки про соціальні спільноти, з яких складається суспільство. Соціальна спільнота ...
 5. Соціологія як наука. Предмет, структура та функції соціології

  Контрольная работа >> Социология
  ... істі слова соціологія — це наука про суспільство. Своїми витоками формування елементарних соціологічних знань ... соціальних сторін суспільного розвитку. У праці "Правила соціологічного методу" (1885 р) він визначає соціологію як науку про соц ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014538764953613