Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Социология->Контрольная работа
Процесс реформирования институтов и организационной среды государственного управления - один из приоритетов государственной политики на современном эт...полностью>>
Социология->Контрольная работа
Целью создания и деятельности филиала является реализация целей и задач в области проектно-сметных, инженерно-изыскательских работ, удовлетворение тре...полностью>>
Социология->Реферат
Ценностные ориентации, или установки представляют собой усвоение и принятие человеком социальные нормы и культурные ценности, выступающие в качестве ц...полностью>>
Социология->Реферат
Девиантное поведение, понимаемое как нарушение социальных норм, приобрело в последние годы массовый характер и поставило эту проблему в центр внимания...полностью>>

Главная > Учебное пособие >Социология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Закони розрізняються по ступеню спільності.

Закони, що характеризують розвиток соціальної сфери в цілому. Закони, що визначають розвиток окремих елементів соціальної сфери: класів, груп, націй і т.д.

Закони розрізняються за способом їх вияву:

Динамічні — визначають напрям, чинники і форми соціальних змін, фіксують жорсткий, однозначний зв'язок між послідовністю подій в конкретних умовах.

Статистичні — відображають тенденції при збереженні стабільності даного соціального цілого, визначають зв'язок явищ і процесів не жорстко, а з певним ступенем вірогідності. Фіксує лише індивідуальні відхилення від заданої динамічним законом лінії руху. Характеризують не поведінку кожного об'єкту в досліджуваному класі явищ, а деяку властивість або ознаку, властиву класу об'єктів в цілому. Встановлюють тенденцію поведінки даного класу об'єктів відповідно до їх загальних властивостей і ознак.

Причинні — фіксують строго детерміновані зв'язки розвитку соціальних явищ (для підвищення народжуваності треба поліпшити соціально-побутові умови життя).

Функціональні — відображають емпірично спостережувану і строго повторювану взаємну залежність між соціальними явищами.

Приклад: спосіб виробництва при переході від однієї соціально-економічної формації до іншої Або закон про визначальну роль буття по відношенню до свідомості. Приклад:

Залежність продуктивності праці від кваліфікації; знань від активності на заняттях. Приклад: демографічні процеси, процеси текучості кадрів. Зростання економічної самостійності жінок підвищує вірогідність розлучень. Закони розвитку (розвитку самоврядування). Закон розвитку визначають перехід від однієї якості соціального об'єкту до іншого.

Закони функціонування (розподіли ролевих функцій в сім'ї)

Типологізація соціальних законів по формах зв'язків (5 категорій)

І категорія. Закони, що відображають інваріантне (не змінюється) співіснування соціальних або пов'язаних з ними явищ. Тобто, якщо є явище А, то обов'язково повинно бути і явище Б.

(Приклад: При тоталітарному управлінні обов'язково є латентна опозиція).

II категорія. Закони, що відображають тенденції розвитку. Вони визначають динаміку структури соціального об'єкту, перехід від одного порядку взаємин до іншого. Це визначальна дія попереднього стану структури на подальше, носить характер закону розвитку.

III категорія. Закони, що встановлюють функціональну залежність між соціальними явищами. Забезпечується збереження соціальної системи, але рухливі її елементи. Ці закони характеризують варіабельність системи, можливість приймати різні стани.

Якщо закони розвитку визначають перехід від однієї якості соціального об'єкту до іншого, то закони функціонування створюють передумови для цього переходу.

(Приклад: Чим активніше студенти працюють на заняттях, тим краще вони володіють учбовим матеріалом).

IV категорія. Закони, що фіксують причинний зв'язок між соціальними явищами.

(Приклад: Необхідною умовою підвищення народжуваності в країні є поліпшення соціально-побутових умов для жінок).

V категорія. Закони, що встановлюють вірогідність зв'язків між соціальними явищами.

(Приклад: Зростання економічної самостійності жінок підвищує вірогідність розлучень. Зростання алкоголізму та куріння тютюну, наркоманія в країні підвищує вірогідність дитячої патології).

В. Андрущенко і У. Воловіч запропонували таку класифікацію законів:

констатують співіснування соціальних явищ (якщо існує явище А, то повинно бути і явище б);

знаходять характер тенденції розвитку, які пояснюють зміну структури соціального об'єкту, перехід від одного порядку взаємин до іншого;

знаходять зв'язок між соціальними явищами (зв'язок між основними елементами соціального явища);

фіксують причинний зв'язок між соціальними явищами (раціональне об'єднання суспільних і особистих інтересів);

визначають можливість або вірогідність зв'язків між соціальними явищами.

Залежно від рівня дії соціальні закони можна класифікувати на такі, які:

діють на рівні соціальних інститутів (діалектична єдність людини і соціального середовища; роль колективу в розвитку особистості і т.д.)

визначають розвиток складових соціальної структури суспільства: прискорене збільшення міського населення; зменшення кількості селян і збільшення обслуговуючого персоналу в місті; підвищення темпів зростання інтелігенції);

діють на рівні конкретних соціальних систем: самовдосконалення систем; пропорційність їх розвитку.

Розробляючи прогнози, регулюючи соціальні процеси, необхідно ураховувати такі закони:

закон якнайменших витрат;

закон еволюційного потенціалу (високоспеціалізована система пристосована до розвитку);

закон ефективності;

закон соціального порівняння;

закон збільшення потреб (задоволення одних потреб приводить до нових, більш якісних);

закон вільного часу (для підвищення ефективності суспільної діяльності держава повинна виділяти частину сукупного часу як вільний час);

закон великих чисел, які відображають логіку кількісних змін в соціальних системах.

Соціальні дії характеризуються випадковою величиною. Ці випадкові величини в сукупності утворюють якусь середню рівнодіючу величину, яка виступає як форма вияву соціального закону.

Соціальна закономірність не може виявлятися інакше як в середній, суспільній, масовій закономірності при взаємодії індивідуальних ухилень в ту або іншу сторону.

Для виявлення середньої рівнодіючої необхідно:

1). Встановити спрямованість дій схожих груп людей в однакових умовах;

2). Встановити систему соціальних зв'язків, рамками яких ця діяльність обумовлюється;

3). Встановити ступінь повторюваності і стійкості соціальних дій і взаємодій груп осіб в умовах даної соціальної системи функціонування.

Якщо ми спостерігаємо за однією людиною – ми закон не побачимо. Якщо ми спостерігаємо множину, то з урахуванням відхилень в кожного індивіда в тому або іншому напрямі, одержуємо результуючі, тобто закономірність.

Тому з генеральної сукупності береться вибіркова сукупність і по ній робиться прогноз по всій сукупності.

Якщо вибірка зроблена точно, то закономірність виводиться виключно точно.

Ці дослідження отримали назву соціальних досліджень (соціально - економічні, соціально - політичні, соціально ­демографічні і ін.).

Таким чином, соціологія як наука спирається на складну ієрархічну систему законів, що характеризують особливість буття в його різних виявах.

Вивчення соціальної дійсності здійснюється за допомогою спеціальних категорій

Категорії взагалі - це загальні поняття, які відтворюють найбільш сутнісні властивості і відносини предметів і явищ.

Категорії соціології - це загальні поняття, які відтворюють певні властивості суспільства і його складових як цілісну соціальну систему. Їх можна згрупувати так:

категорії визначеності: соціальні відносини, соціальні спільності, соціальні групи, індивіди, соціальні дії і т.д. Вони відповідають на питання "що це таке? Чим воно є щодо суспільства як об'єкту вивчення?".

категорії обумовленості: інтереси, потреби, норми, цінності. Вони відповідають на питання: чому індивід поступає саме так, а не інакше? Чим обумовлені його дії?

Категорії вибору: стимулювання, мотивація, ціннісний, нормативне регулювання. Вони відповідають на питання: що необхідно зробити, щоб людина діяла певним чином?

Соціологія пов'язана зі всіма науками про суспільство, які розкривають окремі грані суспільства.

4 Місце соціології в системі наук про суспільство

Будучи наукою про суспільство, соціологія в той же час включає як загальну теорію процесів суспільного життя, яке є об'єктом вивчення суспільних і гуманітарних наук, так і соціальні теорії різних сторін суспільного життя, тобто соціальні теорії праці, освіти, охорони здоров'я і т.д. І в той же час соціологія спирається на досягнення статистики, демографії, психології і інших дисциплін, які вивчають суспільство і людину.

Важливою складовою частиною соціології є її практична сторона. Головне тут не надбавка наукових знань, відкриттів, а саме практична користь, тобто соціологічні дослідження, які поставляють багатий фактичний матеріал, конкретну інформацію про ті або інші області суспільного життя.

Соціологія і історія.

Між соціологією і історією багато загального. І та і інша науки вивчають все суспільство, а не тільки яку-небудь одну його частину або сторону. Обидві ці науки особливу увагу надають суб'єктивній стороні історичного процесу. Кожна з цих наук так чи інакше базує своє знання на дослідженні конкретних фактів суспільного життя.

Але між цими науками і немало істотних відмінностей, що йдуть по лінії перш за все своєрідності їх характеру, природи. Їх співвідношення – це співвідношення теорії суспільного розвитку і його історії. Історія по своїй природі і суті не може абстрагуватися від конкретно-хронологічного ходу історичних подій, від чіткого і різностороннього відображення конкретних явищ, подій, процесів суспільного життя у всій їх індивідуальності, неповторності, своєрідності. На відміну від цього головне в соціології як в "теоретичній" науці – узагальнення історичного досвіду минулого і теперішнього часу.

Взаємовідношення соціології і історії визначається перш за все тим, що соціологічні положення і висновки безпосередньо спираються на узагальнення історичних фактів, історичного досвіду. Тому розвиток історичних досліджень – важлива умова, передумова і чинник нових досягнень в соціології, недопущення в ній зайвої абстрактності і відриву від реальної дійсності. З другого боку, розширення і поглиблення соціологічних досліджень дозволяє історикам успішніше долати описово-фактологічний підхід до віддзеркалення фактичного процесу, глибше аналізувати його і підійматися до широких і глибоких історичних узагальнень. Одним з виявів поглиблення взаємозв'язку соціології і історії може служити виникнення соціології історії, покликаної дати соціологічний аналіз історичного процесу.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Соціологія як наука про суспільство (1)

  Курсовая работа >> Социология
  ... Соціологія як наука про суспільство Соціологія в системі соціальних та гуманітарних наук Місце соціології у системі соціальних, гуманітарних наук ... предмет соціології як науки про суспільство. У другому розділі уявлення про суспільство в історії соціології, ...
 2. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

  Реферат >> Социология
  ... від одної, науку про найбільш складний організм – суспільство називає соціологією. Отже, соціологія – це наука про суспільство, і таке ... є розуміння соціології як науки про соціальні спільноти, з яких складається суспільство. Соціальна спільнота ...
 3. Поняття про соціологію як науку

  Реферат >> Социология
  ... про соціологію як науку. Огляд основних питань соціології 1. Соціологія як наука про суспільство. Соціологія – наука, що вивчає суспільство. Деякі науковці вважають, що поняття сусп ...
 4. Соціологія як наука Предмет і функції соціології

  Лекция >> Социология
  ... від одної, науку про найбільш складний організм – суспільство називає соціологією. Отже, соціологія – це наука про суспільство, і таке ... є розуміння соціології як науки про соціальні спільноти, з яких складається суспільство. Соціальна спільнота ...
 5. Соціологія як наука. Предмет, структура та функції соціології

  Контрольная работа >> Социология
  ... істі слова соціологія — це наука про суспільство. Своїми витоками формування елементарних соціологічних знань ... соціальних сторін суспільного розвитку. У праці "Правила соціологічного методу" (1885 р) він визначає соціологію як науку про соц ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018630027770996