Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Социология->Контрольная работа
Процесс реформирования институтов и организационной среды государственного управления - один из приоритетов государственной политики на современном эт...полностью>>
Социология->Контрольная работа
Целью создания и деятельности филиала является реализация целей и задач в области проектно-сметных, инженерно-изыскательских работ, удовлетворение тре...полностью>>
Социология->Реферат
Ценностные ориентации, или установки представляют собой усвоение и принятие человеком социальные нормы и культурные ценности, выступающие в качестве ц...полностью>>
Социология->Реферат
Девиантное поведение, понимаемое как нарушение социальных норм, приобрело в последние годы массовый характер и поставило эту проблему в центр внимания...полностью>>

Главная > Учебное пособие >Социология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Якщо будемо розглядати групу — то це люди, що з'єднані взаємними інтересами або залежні один від одного і відмінні від інших груп відносинами і цілями. В цьому значенні йдеться і про групу, і про систему. Наприклад, два сусіди, сім'я, нація. Держава — це також група, що розглядається на соціальному рівні. На рівні світових систем (макрорівні) розглядається відношення держави з іншою державою.

Визначимо також рівні соціологічного аналізу:

Рівень

Елементи

Приклади

Міжособистий

Типова взаємодія

Рольова поведінка

Соціальний статус

Міжособисті зв’язки

Гра в футбол

Тренер – ігрок

Адвокат – власник

Студенти університету

Груповий

Первинна група

Організація

Групові відносини

Компанія друзів

Лікарня

Праця - управління

Соціетальний

Інститут

Соціальний порядок

Клас і прошарок

Місто і спільність

Релігія

Монархія

Дворянство

Москва

Світові системи

Міжнародні відносини

Міжнац. організації

Глобальний інститут

Світова взаємодія

ООН

Грінпіс

Іслам

Виробництво нафти

2 Функції соціологічної науки

Функції кожної науки виражають різноманіття її взаємодій і зв'язків з повсякденною практикою суспільства. У функціях полягає потреба суспільства в конкретній пізнавальній або перетворюючій дії даної науки.

Призначення соціології обумовлено потребами функціонування і розвитку соціальної сфери життя суспільства і людини.

Таким чином соціологія, вивчаючи суспільне життя, вирішує наукові проблеми, пов'язані з формуванням знання про соціальну дійсність, описом, поясненням і розумінням процесів соціального розвитку, розробкою концептуального апарату соціології, методології і методів соціологічного дослідження.

Теорії і концепції, що розробляються в цій області, відповідають на два запитання:

1) "що пізнається?" — об'єкт;

2) "як пізнається?" — метод;

Розглянемо функції соціології:

Пізнавальна функція

Соціологія вивчає і пояснює закономірності соціального розвитку на різних рівнях суспільної системи. Реалізація пізнавальної функції включає також розробку теорії і методів соціологічних досліджень, техніки збору і обробки соціологічної інформації.

Прогностична функція

На основі знання закономірностей суспільного розвитку соціологія здатна будувати коротко-, середньо- і довгострокові прогнози у сфері демографії, соціальних структур, урбанізації, рівня життя, виборчих кампаній і т.п. Такі прогнози — основа розробки рекомендацій для практики політичного і соціального управління.

Функція соціального проектування

В задачу соціального проектування входить розробка оптимальних моделей не тільки організації різних соціальних спільностей, наприклад, трудового колективу, нового підприємства, нового міста, політичної партії або руху, але й управління для досягнення поставлених цілей. В країнах з розвинутим громадянським суспільством велика частина професіонально підготовлених соціологів займається саме такою роботою.

Соціально-технологічна функція

Типовим прикладом є створення служб соціального розвитку на підприємствах, в великих організаціях, об'єднаннях, де працюють професійні соціологи. Вони займаються, наприклад, з'ясуванням потенційної текучості кадрів, вивченням соціально-психологічної обстановки в колективах, управлінням соціальними конфліктами, управлінням виборчими кампаніями, формуванням первинних колективів з відповідними віковими і психологічними характеристиками.

Управлінська функція

Соціологія, особливо прикладна, напряму пов'язана з управлінською діяльністю. Без соціологічної підготовки і соціологічних знань займатися управлінням в сучасних умовах практично неможливо. Наприклад, будь-яку зміну режиму роботи трудового колективу безглуздо починати без аналізу небажаних соціальних наслідків, інакше спрацьовує схема: хотіли — як краще, а вийшло — як завжди

Ідеологічна функція

Як і будь-яка інша наука про суспільство, соціологія несе певне ідеологічне навантаження хоча б тому, що пояснює стан суспільства, суспільних процесів, вивчає громадську думку, образ життя, рейтинг політичних діячів і т.п.

Іноді соціологію використовують для маніпулювання громадською думкою. Це небезпечно тим, що можна скомпрометувати соціологію як науку, підірвати довір'я до її висновків. Річ у тому, що результати опитувань і рейтингів впливають на позиції великих груп людей, а то і всього суспільства. Типовий приклад — вибори.

Слід пам'ятати, що наука виконує свої ідеологічні функції не захистом догм, а формуванням світогляду, глибиною наукового аналізу, терпимістю до різних точок зору тобто пов'язані з рішенням гносеологічних (пізнавальних) задач і формують теоретичну, фундаментальну соціологію.

3 Структура соціології

Соціологія є достатньо диференційованою системою знань.

Кожна її структурна частина обумовлена потребами пізнавальної і продуктивної діяльності і, у свою чергу, характеризує багатоаспектне і багатоцільове призначення соціології як науки. З цієї точки зору структура соціології складається з 4-х основних блоків:

І. Теоретико-методологічні основи соціології. Дослідження соціального явища припускає виявлення сутності і природи соціального феномена, його історичної специфіки, зв'язаність з економічною і політичною сторонами життя. Цей етап пізнання є фундаментальними теоретичними основами вивчення будь-якого соціального явища. Не володіючи цими фундаментальними теоретичними знаннями проводити вивчення соціального явища не можна.

II. Величезна кількість соціальних теорій (соціологія журналістики у тому числі), тобто вся проблематика. Соціологія має справу з окремими соціальними явищами (єдиними або масовими, приведеними до середньостатистичного факту). В їх вивченні виділяються два моменти:

1) знання природи конкретного соціального явища (особа, трудовий колектив, самовираження суб'єкта через яку-небудь діяльність, вияв соціальної позиції суб'єкта у відношенні до чого-небудь або думці). Воно систематизовано в спеціальних соціологічних теоріях, розкриває сутність конкретного явища, специфіку вираження в ньому соціального;

2) знання природи самого стану соціального явища як моменту і межі в його розвитку.

III. Методи соціологічного дослідження, методи обробки, аналізу і узагальнення соціологічної інформації, тобто емпіричний і методологічний арсенал науки. Специфіка пізнавальної діяльності — теорія і методи соціологічного дослідження, методи збору, обробки, аналізу первинної інформації про стан соціального явища, — важлива самостійна частина соціології

IV. Соціоінженерна діяльність, соціальні технології, тобто знання по організації і діяльності служб соціального розвитку, про роль соціології в народному господарстві і управлінні. Теорія організації і діяльність служб соціального розвитку, що розкриває функції і роль соціолога — самостійна специфічна частина соціології. Це інструмент перетворення практики, яким володіти керівник будь-якого підприємства, працівники соціологічних служб, владних структур

Нині в соціології існує велика кількість спеціальних теорій, які належать або до загальної соціології, бо до різних її галузей. Назвемо деякі з них:

анатомії (Мертон, Дюркгейм);

соціального конформізму (Хорні, Фромм);

соціальних установок (Знанецкий, Оллпорт);

масової культури ( Паркет, Рісмен);

класів (Маркс, Вебер);

бюрократія ( Вебер, Гоулднер, Мертон).

Соціологічні закони: сутність, класифікація

Ядро всякої науки складають її закони.

Закон – це істотний зв'язок або суттєве ставлення, що володіє загальністю, необхідністю і повторюваністю за даних умов. Соціальний закон – цей вираз суттєвого, необхідного зв'язку соціальних явищ і процесів, перш за все зв'язків соціальної діяльності людей або їх дій. Соціальні закони виражають стійку взаємодію сил і їх рівноцінну, яка розкриває сутність явищ і процесів.

Г .Осипов визначає соціальний закон як відносно стійкі і систематично відновлювані відносини між народами, націями, класами, соціально-демографічними і професійними групами, а також між суспільством і соціальною організацією, суспільством і трудовим колективом, суспільством і сім'єю, суспільством і особою, соціальною організацією і особою, містом і селом і т.п.

С. Фролов трактує соціальні закони як об'єктивні правила, які існують незалежно від свідомості і регулюють поведінку людей щодо один одного, основу яких складають історично сформовані мотиви, інтереси і прагнення людей до задоволення власних потреб по поліпшенню умов існування, в безпеці і визнанню з боку інших, в самовираженні і т.п.

Досліджувати соціальні закони і закономірності – означає встановити суттєві і необхідні зв'язки між різними елементами соціальної сфери.

Класифікація законів. Соціальні закони розділяються на загальні і специфічні.

Загальні – діючі у всіх суспільних системах (закон вартості і товарно-грошових відносин). Специфічні — діючі в рамках однієї або декількох суспільних систем (закон переходу від одного типу суспільства до іншого)Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Соціологія як наука про суспільство (1)

  Курсовая работа >> Социология
  ... Соціологія як наука про суспільство Соціологія в системі соціальних та гуманітарних наук Місце соціології у системі соціальних, гуманітарних наук ... предмет соціології як науки про суспільство. У другому розділі уявлення про суспільство в історії соціології, ...
 2. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

  Реферат >> Социология
  ... від одної, науку про найбільш складний організм – суспільство називає соціологією. Отже, соціологія – це наука про суспільство, і таке ... є розуміння соціології як науки про соціальні спільноти, з яких складається суспільство. Соціальна спільнота ...
 3. Поняття про соціологію як науку

  Реферат >> Социология
  ... про соціологію як науку. Огляд основних питань соціології 1. Соціологія як наука про суспільство. Соціологія – наука, що вивчає суспільство. Деякі науковці вважають, що поняття сусп ...
 4. Соціологія як наука Предмет і функції соціології

  Лекция >> Социология
  ... від одної, науку про найбільш складний організм – суспільство називає соціологією. Отже, соціологія – це наука про суспільство, і таке ... є розуміння соціології як науки про соціальні спільноти, з яких складається суспільство. Соціальна спільнота ...
 5. Соціологія як наука. Предмет, структура та функції соціології

  Контрольная работа >> Социология
  ... істі слова соціологія — це наука про суспільство. Своїми витоками формування елементарних соціологічних знань ... соціальних сторін суспільного розвитку. У праці "Правила соціологічного методу" (1885 р) він визначає соціологію як науку про соц ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019659996032715