Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
Тема данной курсовой работы выбрана не случайно, что обоснованно ее актуальностью. Кредитные операции - самая доходная статья банковского бизнеса. За ...полностью>>
Финансы->Реферат
Термин "коммерческие банки" возник на ранних этапах развития банковского дела, когда банки обслуживали преимущественно торговлю, товарообменные операц...полностью>>
Финансы->Реферат
Оборотные средства являются одной из составных частей имущества предприятия. Состояние и эффективность их использования - одно из главных условий успе...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) занимает одно из основных мест в налоговой системе России, непосредственно влияя как на построение налоговой пол...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Черкаський державний технологічний університет

Факультет перепідготовки фахівців

Спеціальність 7.050104

„Фінанси”

Дипломна робота

на тему:

Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення

(на прикладі Черкаського РУВР)”

Слухач гр. Ф -31 Колесник Ігор Віталійович

(підпис)

Керівник ст. викладач Снитюк Оксана Іванівна.

(підпис)


Реєстраційний номер ________________

До захисту

на ДІК допустити

___________________

(підпис, дата)

Декан факультету

перепідготовки фахівців

доц. Веретільник Т.І.


Черкаси 2004 р.

ЗМІСТ

Керівник ст. викладач Снитюк Оксана Іванівна. 4

ВСТУП 6

1. Теоретичні основи фінансового стану підприємства 10

1.1 Сутність та функції фінансів підприємства. 10

1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства 15

1.3 Нормативно-правове забезпечення аналізу показників фінансового стану підприємства 27

1.4 Склад, структура та порядок формування фінансової звітності. 29

1.5 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність та значення 38

1.6 Показники оцінки фінансового стану підприємства 47

1.6.1 Показники оцінки майнового стану 60

1.6.2 Оцінка ліквідності та платоспроможності 61

2. Аналіз фінансового стану підприємства та засоби його оцінки за період 2002 – 2004 р. 64

2.1 Загальна характеристика організації 65

2.3 Аналіз і характеристика джерел інформації 71

2.3 Аналіз структури балансу. Аналіз порівняльного аналітичного балансу 78

2.4 Підсумки діяльності Черкаського РУВР 91

3. Шляхи покращення фінансового стану підприємства 94

3.1 Пропозиції щодо поліпшення фінансового стану Черкаського РУВР 94

ВИСНОВКИ 118

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 123

Додатки 127

ВСТУП

В сучасних економічних умовах діяльність кожного підприємства, організації являється предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, які зацікавленні в результатах його функціонування. На основі доступної їм звітно-облікової інформації вказані особи намагаються оцінити фінансове положення підприємства. Основним інструментом для цього слугує економічний аналіз, за допомогою якого можна об’єктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини об’єкта, охарактеризувати його платоспроможність, ефективність і прибутковість діяльності, перспективи розвитку, а потім по його результатам прийняти обґрунтовані рішення.

Економічний аналіз являє собою процес, побудований на вивченні даних про фінансовий стан підприємства і результатах його діяльності в минулому з метою оцінки майбутніх умов і результатів діяльності. Таким чином, головною метою економічного аналізу є зниження неминучої невідомості, пов’язаної з прийняттям економічних рішень, орієнтованих на майбутнє.

Економічний аналіз дає можливість оцінити:

 • майновий стан підприємства

 • степінь підприємницького ризику, наприклад, можливість погашення зобов’язань перед третіми особами

 • достатність капіталу для поточної діяльності і догосторокових інвестицій

 • потребу в додаткових джерелах фінансування

 • здатність до нарощування капіталу

 • раціональність залучення займаних коштів

 • обґрунтованість політики розподілу і використання прибутку

 • обґрунтованість вибору інвестицій та ін.

Сучасний економічний аналіз має певні відмінності від традиційного аналізу фінансово-господарської діяльності. Насамперед це пов’язана із зростаючим впливом зовнішнього середовища на роботу організації. Посилилась залежність фінансового стану господарського об’єкту від зовнішніх економічних процесів, надійності контрагентів (постачальників і покупців), ускладнення організаційно-правових форм функціонування. В результаті інструментарій сучасного економічного аналізу розширюється за рахунок нових прийомів і засобів, які дозволяють враховувати ці явища.

Не дивлячись на значну невизначеність в роботі підприємств, в останній час посилюється роль прогнозного аналізу, який дозволяє складати бізнес-плани.

Намагаючись вирішити конкретні питання і отримати кваліфіковану оцінку фінансового положення, керівники підприємств все частіше прибігають до допомоги економічного аналізу. При цьому, як правило, вже не задовольняється констатуванням величини показників звітності, а розраховують отримати конкретне заключення про достатність платіжних засобів, нормальних співвідношень власного і залученого капіталу, швидкості обігу капіталу і причинах її зміни, типах фінансування тих чи інших видів діяльності.

В цих умовах змінюється роль бухгалтерії, в чиї функції все частіше входить не лише ведення поточного обліку і складання звітності, а і економічний аналіз виключно в цілях управління підприємством. Задовольнити нові вимоги адміністрації може лише бухгалтер-аналітик, який здатний розібратися в економіці підприємства, виявити всі її хворі місця на основі фінансово-облікових даних, зрозуміло і чітко встановити міри впорядковуючого характеру.

Аналіз фінансового стану підприємства є важливим розділом економічного аналізу.

На сучасному етапі аналіз фінансового стану підприємства знаходиться в поступовому розвитку і вдосконаленню, але аналіз фінансового стану сучасний ще не відповідає повністю новим вимогам проведення фінансової роботи підприємства.

В ринкових умовах слово діяльність організації, підприємства набуває нових форм і направлень. Внаслідок цього і фінансовий стан підприємства аналізується з вимогами цих змін.

Існують складності проведення аналізу фінансового стану, що обумовлено:

 1. нестабільністю економіки

 2. кризовим станом

В умовах постійної зміни інформації багато фінансово-економічних показників розрахованих на певний час, можуть надалі загубити свою цінність для аналізу у зв’язку з нестабільністю національної валюти, по якій розраховувався цей показник. [39, 16].

Повну перешкоду аналізу фінансового стану підприємства дають :

 • різні форми власності, наприклад, чимало показників, що

характеризують фінансовий стан акціонерних підприємств не можуть бути розраховані по причині відсутності або слабкого розвитку у державі ринку цінних паперів, де б оберталися акції цих підприємств і по яким можна б було судити про положення емітентів.

 • нестабільність законодавчої бази (фінансового податкового права), це

також ускладнює проведення аналізу фінансового стану підприємства.

У вітчизняній економічній науці недостатньо приділялось уваги проведенню аналізу фінансового стану, так як наукова праця в цій області губить свою актуальність ще до видання.

Основним завданням проведення економічного аналізу є оцінка результатів діяльності організацій, підприємств за попередній та поточні роки, виявлення факторів, які позитивно чи негативно вплинули на кінцеві показник роботи підприємства, прийняти рішення про визнання структури балансу задовільною (незадовільною), а підприємство платоспроможним (неплатоспроможним) та подання пропозицій Кабінету Міністрів України щодо доцільності внесення цього підприємства до Реєстру неплатоспроможних підприємств та організацій.

При написанні дипломної роботи мною були використані звітні дані Черкаського Регіонального Управління Водних Ресурсів, яке являється юридичною особою діє на підставі положення.

Для більш раціонального ведення бухгалтерського обліку в організації використовують бухгалтерську програму “1-С” бухгалтерія (для бюджетних організацій).

Мета дипломної роботи проведення фінансового аналізу та надання пропозицій щодо покращення фінансового становища організації.

Об'єкт дослідження є Черкаське Регіональне Управління Водних Ресурсів котре є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, рахунки у Держказначействі та установах банків.

1. Теоретичні основи фінансового стану підприємства

1.1 Сутність та функції фінансів підприємства.

Фінанси організацій, підприємств як складова частина фінансової системи займають визначальне місце у структурі фінансових відносин суспільства. Вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється валовий внутрішній продукт, матеріальні та нематеріальні блага, національний дохід — основні джерела фінансових ресурсів. Саме тому від стану фінансів підприємств залежить можливість задоволення суспільних потреб, поліпшення фінансового стану країни. Фінансове положення країни великою мірою визначається стійкістю та надійністю фінансового стану підприємств.

Фінансам підприємств, як і фінансам у цілому, властиві певні загальні та специфічні ознаки. Треба брати до уваги також і особливості, зумовлені функціонуванням фінансів у різних сферах економіки. Загальною ознакою фінансів підприємств є те, що вони виражають сукупність економічних (грошових) відносин, пов'язаних із розподілом вартості валового внутрішнього продукту. Специфічні ознаки фінансів підприємств виражають грошові відносини, що залежать від первинного розподілу вартості валового внутрішнього продукту, формування та використання грошових доходів і децентралізованих фондів. Особливості фінансів підприємств, зумовлені їхнім функціонуванням у різних галузях економіки, розглянемо далі. [33, 15-21].

Фінанси підприємств безпосередньо пов'язані з рухом грошових коштів. Саме тому досить часто поняття «фінанси підприємств» ототожнюється з грошовими коштами, наявними фінансовими ресурсами. Однак самі кошти чи фінансові ресурси не розкривають поняття «фінанси», якщо не з'ясувати суті економічної природи останніх. Такими суттєвими загальними властивостями, які лежать в основі фінансів, є закономірності відтворювального процесу та грошові відносини, що виникають між учасниками суспільного виробництва на всіх стадіях процесу відтворення, на всіх рівнях господарювання, у всіх сферах суспільної діяльності. Однак не всі грошові відносини належать до фінансових. Грошові відносини перетворюються на фінансові, коли рух грошових коштів стає відносно самостійним. Таке відбувається в процесі формування, розподілу, використання грошових доходів та фондів згідно з цільовим призначенням у формі фінансових ресурсів.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... робота магістра „Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення” студентки ... описуються шляхи покращення фінансового стану досліджуваного підприємства. 1. ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОЦІНКА 1.1 Фінансовий стан підприємства як ...
 2. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... тему:„Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення” Зміст Вступ ... та фінансової стійкості підприємства 3. Шляхи покращення фінансового стану ЗАТ “Черкасивторресурси” 3.1 Раціоналізація джерел фінансових ресурсів підприємства ...
 3. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

  Реферат >> Экономика
  ... з економіки та фінансів підприємства на тему: “Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення” на матер ... загальний фінансовий стан підприємства і його динаміку можна одержати шляхом побудови на основі балансу підприємства спец ...
 4. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

  Дипломная работа >> Экономика
  ... аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання ПЛАН ВСТУП Розділ ... базу аналізу підприємства, визначити фінансовий стан підприємства та його наближеність до ... 5 років, можна прогнозувати покращення фінансового становища товариства у наступних ...
 5. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства друкарної галузі

  Дипломная работа >> Финансы
  ... роботи є оцінка фінансового стану підприємства та пошук шляхів його удосконалення. Відповідно до ... та фінансової стійкості підприємства; визначення ефективності використання фінансових ресурсів; розробка підходів до покращення фінансового стану підприємства ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019800662994385