Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
Оценка показателей динамики и структуры доходов населения является важнейшим элементом разработки комплексных прогнозов Доходы и покупательная способн...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
где F10 – фонд заработной платы, который приходится на 10% работников с самой высокой зарплатой; F1 – фонд заработной платы, который приходится на 10%...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Прибыль как экономическая категория представляет собой денежное выражение стоимости реализованного чистого дохода, основную форму денежных накоплений ...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
В рыночной экономике прибыль занимает центральное место, выражая разносторонние экономические связи в воспроизводственном процессе и выступая в качест...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

організація навчання з підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів підприємства;

 • створення служби постійного спостереження за конкурентами;

 • організація інноваційної діяльності (проектування та розроблення нових продуктів і обладнання);

 • вибір та сертифікація посередників;

 • організація ефективного сервісного обслуговування покупців товару;

 • організація системи управління якістю продукції;

 • узгодження виробничого дизайну;

 • вибір та сертифікація дилерів, що здійснюють збут та розподіл товарів підприємства;

 • визначення вимог до інноваційних продуктів;

 • організація рекламної діяльності;

 • створення системи маркетингу і логістики та визначення шляхів перспективного розвитку підприємства;

 • вибір та сертифікація кредиторів та спонсорів.

  Крім того, до бізнес-плану необхідно додати супровідні документи, найважливішими з яких є:

  • посадові інструкції, довідки про кадровий склад;

  • специфікації товарів (перелік товарів та послуг, які планує випускати підприємство, їх кількість, якісні характеристики, сорт, марка та ін.);

  • креслення, фотографії, копії угод і контрактів, прейскуранти (довідник про ціни на товари, послуги, продукцію);

  • патентна документація, фінансові документи (баланс руху грошових коштів за 1 і 5 років, розрахунок валового прибутку, розрахунок та аналіз фінансових коефіцієнтів - заборгованості, власності, кредиторської заборгованості тощо);

  • зразки рекламних матеріалів, дані інвентаризації та ін.

  Принципами складання бізнес-плану є :

  • якісне і змістовне оформлення (зовнішній вигляд, якісна обкладинка, чіткі малюнки, фотографії, розрахунки та ін.);

  • чітка орієнтація на адресата (кредитора або інвестора);

  • ретельна характеристика певного сегмента (ніші) ринку, потреб споживачів та переваг товарів і послуг даного підприємства;

  • переконаність у реалізації основної ідеї, зокрема в ефективності роботи підприємства (отримання прибутків) та своєчасному погашенні кредитів та ін.

  Складання бізнес-плану - це процес власної самооцінки фірми. При здійсненні самооцінки потрібно знайти обґрунтовані відповіді на такі питання щодо діяльності фірми:

  • вид бізнесу, яким займається фірма;

  • цінність і унікальність фірми;

  • місце, яке займає фірма у галузі;

  • характеристика ринку та споживачів фірми;

  • частка ринку фірми та шляхи його розширення;

  • місце товару фірми у свідомості цільових споживачів;

  • імідж фірми та заходи щодо його підвищення;

  • ймовірність значних змін (продукція, послуги, технології, конкуренція);

  • сильні та слабкі сторони фірми;

  • стратегія розвитку бізнесу на наступні 3-5 років;

  • обсяг інвестицій для досягнення визначеної мети;

  • головні джерела фінансування розвитку фірми;

  • план конкретних дій фірми для досягнення визначених цілей.

  Для визначення виробничої стратегії потрібно провести аналіз, який дозволяє знайти відповіді на такі питання:

  • стан внутрішнього та зовнішнього середовища і його вплив на існуючу організаційну структуру підприємства;

  • відповідність бізнесу цілям і ресурсам фірми та його сприяння досягненню стратегічної мети;

  • рівень кваліфікації працівників та потреба у наборі нових спеціалістів;

  • наявність коштів для реалізації проекту, додаткова потреба у них і у які терміни;

  • придатність прийнятої стратегії для зведення до мінімуму слабких сторін фірми та розвитку сильних;

  • процедура ознайомлення працівників з проектом розвитку фірми;

  • реакція на проект банків, акціонерів, споживачів та конкурентів;

  • імовірність успіху та заходи щодо підвищення надійності його досягнення.

  Незалежно від сфери діяльності й особливостей компанії, яка готує бізнес-план, можна визначити декілька стандартних етапів, які необхідно послідовно пройти при його розробленні:

  • визначення мети бізнес-плану. Потрібно чітко уявляти, готується бізнес-план для внутрішнього користування менеджерами підприємства чи він розрахований на інвесторів, комерційні банки, лізингодавців, венчурні фонди та ін.;

  • збір інформації, необхідної для складання бізнес-плану. На цьому етапі необхідно виявити джерела інформації, потрібної для розробки бізнес-плану.

  • вибір структури бізнес-плану та його розроблення.

  Залежно від обсягу бізнес-плани можна поділити на три основні категорії: стислий, повний та операційний бізнес-план.

  Стислі бізнес-плани стають все більш популярними.

  Оскільки такий план за обсягом набагато менший, ніж традиційний план, він потребує меншої інформації й менше розгорнутих досліджень, тому такий документ може бути в загальному випадку складений набагато швидше від традиційного.

  Стислий бізнес-план є сенс складати, якщо компанія порівняно молода або не планує випуск декількох найменувань товарів.

  Останнім часом банки вимагають від бізнесменів стислі бізнес-плани разом з іншими документами при поданні заявки на кредит.

  Крім того, стислий бізнес-план допоможе зацікавити потенційних інвесторів у вашому проекті й отримати їх попередні коментарі, які можуть надалі бути корисними при створенні розгорнутого бізнес-плану.

  Повний бізнес-план є традиційним.

  Він повинен висвітлювати всі аспекти діяльності компанії і в той же час за обсягом не перевищувати 40 сторінок.

  Повний бізнес-план потрібен для залучення фінансування у великих обсягах, оскільки стислий план не завжди може задовольнити високі запити прискіпливих інвесторів.

  Він може також знадобитися при пошуку стратегічного партнера (наприклад, при злитті компаній або створенні спільного підприємства).

  Плани, що за обсягом перевищують 40 сторінок, розробляти не рекомендується.

  Однак бувають ситуації, коли компанії потрібен детальний план, який перевищує максимально рекомендований обсяг.

  Такого роду плани повинні дуже детально висвітлювати всі аспекти й подробиці стратегії та організації продажу, маркетингу, виробничої та дослідницької політики компанії, а також містити досить докладні фінансові прогнози.

  Якісний бізнес-план - це ефективний інструмент планової системи підприємства, який дозволяє своєчасно визначати ринкову кон'юнктуру і успішно здійснювати діяльність на ринку.

  9. Шляхи підвищення ефективності підприємницької діяльності

  Ефективність є оціночною категорією. Вона завжди визначається відношенням цінності результату до цінності витрат. План технічного і економічного розвитку є комплексним і розробляється за такими напрямами:

  - освоєння нової та поліпшення якості існуючої продукції;

  - впровадження прогресивної технології, механізації і автоматизації виробництва;

  - удосконалення управління, планування і організації виробництва;

  - науково-дослідні і конструкторські роботи;

  - охорона природи і раціональне використання природних ресурсів.

  Головним завданням освоєння нової та підвищення якості існуючої продукції є забезпечення високого технічного рівня продукції та її конкурентоспроможності шляхом впровадження сучасних техніки і технології на усіх етапах її створення та виробництва. Заходи щодо підвищення якості продукції мають ту властивість, що ефект від їх впровадження реалізується у першу чергу у споживачів, що сприяє підвищенню їх довіри до фірми та збільшенню попиту. Частину ефекту від підвищення якості продукції товаровиробник може отримати за рахунок цінового чинника.

  Суттєво впливають на ефективність виробництва заходи, які передбачають впровадження нової техніки, технологій, механізації та автоматизації виробництва, удосконалення системи менеджменту, маркетингу та організації виробництва. Вони сприяють підвищенню продуктивності праці, зниженню собівартості продукції, її енергоємності, розширенню ринку підприємства та збільшенню прибутковості бізнесу.

  Актуальним завданням сучасного розвитку підприємництва є розроблення проектів щодо охорони природи та раціонального використання її ресурсів. Тому усі проекти технічного і технологічного розвитку повинні проходити екологічну експертизу та передбачати мінімально шкідливий вплив на довкілля.

  Комплексний план, що охоплює усі технічні та організаційні заходи, дозволяє реалізувати стратегію розвитку підприємства, зміцнити його фінансовий стан та конкурентоспроможність, розширити ринок та створити нові ринки і попит. Шляхом уточнення та перегляду норм і нормативів витрат виробничих ресурсів у плані обґрунтовуються якісні показники діяльності підприємства - продуктивність праці, прибуток та рентабельність виробництва.

  Практично кожен підприємець має обмежені власні і кредитні кошти. Якщо він бере позики, то повинен використовувати їх ефективно. Із кількох проектів підприємець повинен вибрати такий, який принесе найбільший прибуток і матиме позитивний вплив на фінансовий стан підприємства. Це, по суті, і є основа доцільності капіталовкладень.

  Існують такі види інвестицій: на придбання нового обладнання для розширення виробництва; на заміну морально та фізично зношеного обладнання; обов'язкові проекти (охорона праці, природи); інші витрати (купівля землі, патентів, ліцензій, адміністративних будівель, інших підприємств).

  Початкові капітальні витрати - це витрати початкового інвестування проекту. Для визначення прогнозованого прибутку від інвестицій підприємець повинен знати: купівельну ціну обладнання, додаткові витрати, які виникають при цьому, дохід від продажу демонтованого обладнання, суму податку, який потрібно сплатити із суми за продаж старого обладнання, пільги, які отримає підприємство при купівлі нового обладнання. Отримавши відповідь на ці питання, розраховують капітальні витрати. • Похожие страницы:

  1. Інформаційне забезпечення підприємницької діяльності

   Курсовая работа >> Экономика
   ... розвитку українського ринку інформаційних продукт ... дприємницької діяльності в умовах ринкової економіки, перепідготовка кадрів щодо ведення підприємницької діяльност ... основних особливостей. Під інформаційним забезпеченням діяльності підприємства ...
  2. Підприємницька діяльність в сучасних умовах господарювання

   Курсовая работа >> Экономика
   ... значущості підприємницької діяльності дозволяють зробити певний висновок. Підприємництво виконує особливу функцію в економіці, яка зводиться ...
  3. Підприємництво: сутність, види, роль у ринковій економіці (2)

   Курсовая работа >> Экономика
   ... ІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 1.1 Поняття “підприємництва” та еволюція його ... з метою пільгового кредитування суб’єктів підприємницької діяльності, особливо початківців малого бізнесу. Удосконалення ...
  4. Дослідження підприємницької діяльності в сучасних умовах господарювання

   Курсовая работа >> Экономика
   ... , характеризуючи зростання ролі малих підприємств у ринковій економіці, варто враховувати не тільки їхн ... створення підприємств і розвиток підприємницької діяльності). Широкий, і притім регульований процес розвитку підприємництва, особливо в сфер ...
  5. Державне регулювання підприємницької діяльності

   Реферат >> Экономика
   ... та особливостей розвитку економіки. Диференціація проводиться залежно від виду підприємства та ... регулюванні підприємницької діяльності. 6. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності Перехід до ринку потребує формування ...

  Хочу больше похожих работ...

  Generated in 0.0071461200714111