Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Контрольная работа
Деньги имеют товарное происхождение, они выделились из товарного мира в результате развития обмена и смены форм стоимости Исследовать происхождение де...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
Деятельность любого независимого государства неразрывно связано с определёнными экономическими процессами происходящими в той или иной стране От эффек...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Для обеспечения бесперебойного финансирования много­образных потребностей государство формирует дополнитель­ные финансовые ресурсы путем мобилизации в...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
В настоящее время в условиях инфляции многие предприятия стремятся использовать временно свободные денежные ресурсы для получения дополнительных доход...полностью>>

Главная > Отчет по практике >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

В своїй діяльності Міністерство фінансів керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень Міністерство організує виконання актів законодавства України і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією. Воно узагальнює практику застосування актів законодавства з питань, що входять до його компетенції.

Діяльність Міністерства фінансів регламентується спеціальним документом - “Положенням про Міністерство фінансів України”, затверджене Кабінетом Міністрів України.

Але не менш важливе місце займають середня ланка фінансових органів, які складають фінансові управління обласних , Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій. Тобто можливо визначити ряд основних їхніх завдань, які покладені на них законодавством .На фінансові управління покладаються такі основні завдання :

 • складання і забезпечення виконання обласного (районного) бюджету;

 • розробка пропозицій щодо концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках розвитку економіки регіону

 • фінансове забезпечення державних гарантій по соціальному захисту населення;

 • впровадження нових і розробка пропозицій щодо удосконалення діючих форм фінансових взаємовідносин держави з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат.

За допомогою завдань визначимо провідні функції фінансового управління :

 • бере участь у розробці фінансових ресурсів регіону, аналізує і визначає тенденції розвитку його фінансової бази та враховує їх при складанні обласного, районного (міського) бюджету;

 • організує роботу, пов’язану із складанням проекту обласного, районного (міського) бюджету за дорученням обласної, районної (міської) Рад народних депутатів визначає порядок і термін подання обласними, (міськими) управліннями і відділами, районними (міськими) Радами народних депутатів матеріалів для підготовки проектів обласного, районного (міського) бюджету і прогнозних розрахунків для визначення частини загальнодержавних податків, зборів і платежів міст обласного підпорядкування і районів області (міста). Складає проект обласного, районного (міського) бюджету, готує пропозиції про нормативи відрахувань частини загальнодержавних податків, зборів і платежів міст і районів і подає їх на розгляд обласних (міських) Рад народних депутатів;

 • організує виконання обласного (міського) бюджету по доходах і видатках. Разом з обласними (міськими) управліннями і відділами, районними (міськими) Радами народних депутатів забезпечує надходження доходів до обласного, районного (міського) бюджету та вживає заходів щїодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

 • забезпечує захист фінансових інтересів держави та фінансових прав підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, і громадян, здійснює у межах своєї компетенції контроль за виконанням актів законодавства;

 • розробляє порядок надання з обласного (міського) бюджету субвенцій, дотацій, субсидій бюджетам міст обласного підпорядкування, районів;

 • складає розпис доходів і видатків обласного (міського) бюджету з поквартальним розподілом, забезпечує виконання обласного (міського) бюджету, приймає рішення про пересування квартальних коштів у межах річних бюджетних асигнувань, проводить у встановленому порядку взаємні розрахунки обласного (міського) бюджету з Державним бюджетом і з бюджетами районів, міст обласного підпорядкування ;

 • здійснює контроль за виконанням обласного (міського) бюджету і за додержанням установи Національного банку України та комерційними банками правил касового виконання бюджету по доходах;

 • веде облік виконання обласного (міського) бюджету і облік змін, що вносять у встановленому порядку до затверджених призначень по доходах і видатках обласного (міського) бюджету, бюджетів районів, міст обласного підпорядкування;

 • розглядає звіти про виконання бюджетів районів, міст обласного підпорядкування, кошторисів видатків обласних управлінь і відділів, складає зведення про виконання бюджетів, що входять до бюджетної системи областей (міста), і подає його Міністерству фінансів України. Звітує перед обласною, районною (міською) Радою народних депутатів про хід виконання обласного (міського) бюджету і подає їй річний звіт про виконання обласного (міського) бюджету для затвердження ;

 • здійснює облік коштів резервного фонду обласної, районної (міської) Ради народних депутатів і позабюджетних фондів;

 • контролює правильність проведення виплати і відшкодування коштів за рахунок Державного і місцевих бюджетів, передбачених діючими законодавчими актами;

 • готує пропозиції обласній, районній (міській) Раді народних депутатів про встановлення місцевих податків, платежів і зборів;

 • за дорученням обласної (міської) Ради народних депутатів розглядає матеріали про надання окремим категоріям платників пільг по податках і платежах, які надходять до обласного (міського) бюджету, і готує відповідні пропозиції з цього питання, розглядає і приймає рішення за висновками Державної податкової адміністрації про відстрочення платежів і надання податкового кредиту ;

 • на базі статистичних і бухгалтерських звітів, аналітичних та прогнозних розрахунків аналізує економічний та фінансовий стан галузей народного господарства, тенденції та динаміку розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо вишукання та мобілізації додаткових фінансових ресурсів ;

 • бере участь у формуванні та реалізації інвестиційної політики областей (міста, селища, району, села);

 • готує пропозиції з фінансових питань, бере участь у їх вирішенні у справах, пов’язаних із зміною форм загальнодержавної і комунальної власності та розвитком підприємницької діяльності в області, районі (місті);

 • бере участь у роботі по створенню ринку цінних паперів в області, районі (місті), аналізує його вплив на фінансовий стан господарства і грошовий обіг. Веде реєстрацію і облік випуску цінних паперів в області (місті);

 • організує контроль за раціональним використанням, обліком і збереженням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності;

 • готує пропозиції про випуск в обіг для розміщення серед населення місцевих виграшних позик, місцевих грошових, речових і грошово-речових лотерей і контролює проведення цієї роботи;

 • разом з установами Національного банку України, комерційними банками вивчає питання грошового обігу в регіоні, бере участь у розробці балансів грошових доходів і витрат населення;

 • аналізує валютно-фінансові питання, пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю об’єднань, підприємств, організацій та розробляє відповідні пропозиції про збільшення валютних ресурсів держави;

 • аналізує вплив на фінансовий стан місцевого господарства та бюджет області (міста) процесів, пов’язаних з новими принципами ціноутворення, та готує відповідні пропозиції;

 • відповідно до затверджених у бюджеті призначень здійснює фінансування в межах фінансових ресурсів у бюджеті заходів по розвитку місцевого господарства, агропромислового комплексу та охоронно-природних заходів, соціально-економічних програм, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молодіжних заходів і спорту, науки і культури, місцевих органів державної виконавчої влади і регіонального самоврядування;

 • забезпечує на підприємствах, в організаціях і установах комунальної власності додержання єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку і звітності на виконання рішень обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів та виконавчих органів;

 • бере участь у розробці пропозицій про вдосконалення структури місцевих органів державної виконавчої влади та здійснює контроль за витрачанням коштів на їх утримання. Готує пропозиції про чисельність, фонд оплати праці працівників і витрат на утримання місцевих органів державної виконавчої влади.

РОЗДІЛ 2. Бюджет, склад та структура доходів та видатків місцевих бюджетів та їх облік

2.1 Організація роботи по складанню та виконанню районного бюджету

Формування районних бюджетів є процесом, який включає складання, розгляд та затвердження місцевих бюджетів. Кожен з цих етапів має певну послідовність:

 1. Прогноз доходів та видатків.

 2. Визначення граничних обсягів видатків.

 3. Розробка та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.

 4. Розроблення бюджетних запитів для подання місцевим фінансовим органам.

 5. Подання на розгляд до місцевої державної адміністрації.

 6. Схвалення проекту рішення про районний бюджет.

У фінансовому управлінні Черняхівської райдержадміністрації прогнозування доходів та видатків здійснює бюджетний відділ та відділ планування доходів бюджету та економічного аналізу.

Згідно з рішенням Черняхівської районної ради на двадцять другій сесії від 12 травня 2010 року було затверджено районний бюджет на 2010 рік.

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління райдержадміністрації Мельника В.Р., керуючись ст. 43 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, статтею 77 Бюджетного кодексу України та враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2010 рік у сумі 79 018 379 грн., у тому числі обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету у сумі 47 308 100 грн., обсяг додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 579 700 грн., субвенцій з державного бюджету у сумі 24 466 223 грн. та іншої субвенції – 16 723 грн.

Зведений бюджет Черняхівського району (див. додаток 2).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2010 рік у сумі 79 018 379 грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду районного бюджету у сумі 77 930 829 грн. та видатків спеціального фонду районного бюджету – 1 087 550 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та головними розпорядниками коштів . (див додаток 3)

3. Установити розмір оборотної касової готівки районного бюджету у сумі 50 000грн.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Організація обліку руху грошових потоків управління праці та соціального захисту населення Богодухівської райдержадміністрації

  Дипломная работа >> Экономика
  ... районної державної адміністрації 3-33-86 Таблиця 2.3 Місцезнаходження Богодухівської райдержадміністрац ... ів, Харківської обл., 62103 Фінансове управління вул. ... Управління праці та соціального захисту населення вул. Чернієнко, 7, м. Богодухів, Харківсько ...
 2. Бюджетна система України Місцеві бюджети

  Дипломная работа >> Финансы
  ... 0.86 1,16 Чернігівська 2.04 1,70 ... начальником фінансового відділу Київської державної адміністрації Падалкою ... Київське міське фінансове управління з метою вдосконалення ... дуючого фінансовим відділом Звенигородської районної державної адміністрації С. ...
 3. Розробка програмно-цільового бюджету Менського району на 2009 рік

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... нансове управління, управління економіки Протягом року 6. Управління об’єктами державної та комунальної власності державного ... Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації “Про порядок визначення обсягів міжбюджетних трансфертів між районним ...
 4. Пенсійний фонд України як фінансовий інститут

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... ЇНИ Економіко-правничий інститутм. Чернівці Фінансово-юридичний факультетКафедра фінансів ДИПЛОМНА ... районної державної адміністрації, а в міських районах і містах обласного підпорядкування – виконкоми рад за узгодженням із начальником управління соц ...
 5. Гуманітарний розвиток та гуманітарна політика на прикладі Тиврівського району Вінницької облас

  Реферат >> Астрономия
  ... ідних структурних підрозділів управління районної державної адміністрації. Для порівняння та ... та фінансове забезпечення. Щодо нині діючої схеми управління закладами ... (на 7,3%), Донецької (на 6,7%), Чернігівської (на 6,5%), Хар­ківської (на 5,8%), Сумської (на ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019478797912598