Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Отчет по практике
Я, Попова Наталья Александровна, студентка группы ЗЭ609 НАЧОУ ВПО СГА, направление – экономика, проходила учебно-ознакомительную практику в течение 4-...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Задача В среднем расходы на содержание одного койко-дня составляют 200 рублей Количество коек на начало года составило 208 единиц 1 апреля введено 18 ...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Раскройте понятие валюты и валютных ценностей Валютный курс: понятие и виды, механизм формирования Порядок перемещения белорусских рублей и иностранно...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Деньги есть в каждой стране современного мира Невозможно сейчас представить наш мир без них Право печатания денег – это специфическая функция государс...полностью>>

Главная > Отчет по практике >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет

Кафедра Фінансів

Звіт

про проходження практики

Фінансове управління Черняхівської районної державної адміністрації

Житомир, 2010

Вступ

Фінансова політика держави безпосередньо виробляється і реалізується органами управління державними фінансами, яке закріплено на законодавчому рівні . В сферу безпосереднього державного управління входять державні фінанси(їх мобілізація та розподіл). Це відносини по формуванню тієї частини фінансових ресурсів, яка мобілізується державою в державні і місцеві бюджети, спеціальні цільові державні фонди і державні підприємства. Управління цими фінансами здійснюється насамперед вищим органам законодавчої влади шляхом прийняття фінансового законодавства, прийняття державного бюджету та звіту про його виконання, налагодження податкової системи, затвердження граничного розміру державного боргу та інших фінансових параметрів.

Державні органи законодавчої влади (Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування) і державні органи виконавчої влади загальної компетенції (Кабінет Міністрів України, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські, районні, районні в містах державні адміністрації) управляють фінансовою діяльністю. В їх компетенцію входить вирішення загальних фінансових питань, що забезпечують комплексний економічний і соціальний розвиток, формування збалансованого ринкового господарства на відповідній території. Я маю ознайомитися з специфікою фінансового управління райдержадміністрації, особливо з складання місцевих бюджетів Місцеві бюджети - це фонди фінансових ресурсів, призначені для реалізації завдань і функцій, що покладаються на органи самоврядування. Як складова бюджетної системи держави і основа фінансової бази діяльності органів самоврядування місцеві бюджети забезпечують необхідними грошовими засобами фінансування заходів економічного і соціального розвитку, що здійснюються органами влади і управління на відповідній території.

Через місцеві бюджети складаються певні фінансові взаємовідносини органів самоврядування практично з усіма підприємствами, установами, що розташовані на їх території, і населенням даної території у зв'язку з мобілізацією й витрачанням коштів цих бюджетів. Між місцевими бюджетами різних рівнів, а також між цими бюджетами і державним бюджетом виникають фінансові відносини з приводу перерозподілу фінансових ресурсів для забезпечення ефективного функціонування кожного бюджету.

Роль місцевих бюджетів певною мірою визначається величиною валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через них. Частка місцевих бюджетів у перерозподілі валового внутрішнього продукту, а також у зведеному бюджеті поряд з економічним і соціальним має важливе політичне значення. Вона свідчить про участь місцевого самоврядування у розв'язанні актуальних проблем розвитку держави, про певну обмеженість функцій центральних органів влади. У цьому зв'язку необхідно враховувати, що однією із важливих передумов побудови демократичної держави є самостійність і незалежність органів місцевого самоврядування. Європейська хартія місцевого самоврядування передбачає його відокремленість від державної влади, повну незалежність і самостійність покладених на нього функцій у межах своєї компетенції.

Отже, метою фінансово-бухгалтерської практики в фінансовому управлінні Черняхівської районної державної адміністрації на базі знань другого курсу є отримання досвіду практичної роботи в фінансових органах управління, ознайомитися з роботою управління, завданнями роллю та їх функціями в бюджетному процесі. Також за період практики повинні ознайомитися з структурою доходів та видатків та спосіб їх обліку, а головним чином визначити міжбюджетні відноси на 2010 рік – це дотації та субвенції, які надає місцевий бюджет або отримує з державного бюджету дотації вирівнювання

РОЗДІЛ 1. Характеристика фінансового управління Черняхівської райдержадміністрації

  1. Положення про фінансове управління

Фінансове управління Черняхівської РДА

Житомирська обл.

смт. Черняхів

Вул. Майдан Рад, 1.

1. Фінансове управління районної держадміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом районної держадміністрації, що утворюється головою районної держадміністрації, є підзвітним та підконтрольним голові районної держадміністрації, Головному фінансовому управлінню обласної держадміністрації.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови обласної, районної держадміністрації, наказами начальника Головного фінансового управління обласної держадміністрації, актами районної ради, а також положенням про управління.

3. Основними завданнями управління є:

 • забезпечення реалізації державної бюджетної політики на відповідній території;

 • складання розрахунків до проекту місцевого бюджету і подання їх на розгляд районної держадміністрації;

 • підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;

 • розроблення пропозицій з удосконаленням методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

 • здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених відповідною радою;

 • здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1)розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

 1. визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

 2. проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

 3. приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд районної державної адміністрації;

 4. бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів району, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання районного бюджету;

 5. організовує роботу, пов'язану із складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва районної держадміністрації визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами районної держадміністрації, виконавчими органами сільських, селищних рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд керівництву районної держадміністрації;

 6. забезпечує протягом бюджетного періоду відповідності розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

 7. здійснює у процесі виконання місцевого бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів відповідного місцевого бюджету;

 1. організовує виконання районного бюджету. Разом із іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, виконавчими органами сільських, селищних рад, органом державної податкової служби, територіальним органом Державного казначейства забезпечує надходження доходів до районного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

 2. складає розпис доходів і видатків районного бюджету, забезпечує фінансування заходів, передбачених відповідним місцевим бюджетом, у встановленому порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень та здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з обласним бюджетом і бюджетами нижчого рівня;

11)здійснює в установленому порядку організацію та управління виконанням районного бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевого бюджету та здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

 1. проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;

 2. розглядає баланси, звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти, подані територіальним органом Державного казначейства;

 3. проводить разом з органом державної податкової служби аналіз стану надходження доходів до районного бюджету, готує пропозиції про доцільності запровадження на території району місцевих податків, зборів, а також пільг;

15) проводить на базі статистичної і фінансової звітності і прогнозних розрахунків аналіз економічного і фінансового стану підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідній території, тенденцій і динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

 1. здійснює фінансування підприємств, установ та організацій, переданих у встановленому законом порядку в управління районній держадміністрації, а також заходів, пов'язаних з розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм, дорожнім будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших заходів, передбачених законодавством;

 2. перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

 3. бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури місцевих держадміністрацій, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання районної держадміністрації та здійснює контроль за витрачанням цих коштів;

 1. розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян підприємств, установ і організацій;

 2. забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління;

 1. готує і подає районній раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до нього;

 2. здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

5. Управління має право:

1) в установленому порядку одержувати від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органу державної податкової служби, інших державних органів, підприємств, установ, організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для складання проекту районного бюджету та аналізу його виконання;

2) в установленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України та вживати заходів до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені статтею 118 Бюджетного кодексу України;

3) залучити фахівців інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, органом державної податкової служби, органом державної контрольно-ревізійної служби та територіальним органом Державного казначейства.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільнюється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з начальником Головного фінансового управління обласної держадміністрації.

Начальник управління має заступника, якого призначає на посаду і звільняє з посади за погодженням з начальником Головного фінансового управління обласної держадміністрації.

8. Начальник управління:

 • здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, начальників відділів;

 • видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

 • затверджує положення про структурні підрозділи управління і функціональні обов'язки працівників управління;

 • розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання управління;

 • затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період;

 • забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

 • призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління.

9. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління в межах виділених асигнувань затверджує голова районної державної адміністрації.

Кошторис та штатний розпис управління затверджує голова районної державної адміністрації.

11. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням. Щодо структури установи (див. додаток 1).

1.2 Роль та функції фіноргану в бюджетному процесі

Проаналізувавши ряд положень та нормативних актів я дійшов висновку, що провідне місце в системі органів оперативного управління бюджетом займає Міністерство фінансів. Головними напрямами його діяльності є розробка і реалізація фінансової політики держави, забезпечення бюджетного процесу, регулювання фінансового ринку і організації випуску цінних паперів, забезпечення міжнародних фінансових відносин держави, організація фінансових відносин у суспільстві, матеріальному виробництві, сфері послуг. При цьому стержневою основою виступає саме бюджет. З одного боку, так чи інакше, всі сфери діяльності Міністерства фінансів відображаються в бюджеті. З другого, через бюджет значною мірою здійснюється реалізація поставлених завдань та функцій.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Організація обліку руху грошових потоків управління праці та соціального захисту населення Богодухівської райдержадміністрації

  Дипломная работа >> Экономика
  ... районної державної адміністрації 3-33-86 Таблиця 2.3 Місцезнаходження Богодухівської райдержадміністрац ... ів, Харківської обл., 62103 Фінансове управління вул. ... Управління праці та соціального захисту населення вул. Чернієнко, 7, м. Богодухів, Харківсько ...
 2. Бюджетна система України Місцеві бюджети

  Дипломная работа >> Финансы
  ... 0.86 1,16 Чернігівська 2.04 1,70 ... начальником фінансового відділу Київської державної адміністрації Падалкою ... Київське міське фінансове управління з метою вдосконалення ... дуючого фінансовим відділом Звенигородської районної державної адміністрації С. ...
 3. Розробка програмно-цільового бюджету Менського району на 2009 рік

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... нансове управління, управління економіки Протягом року 6. Управління об’єктами державної та комунальної власності державного ... Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації “Про порядок визначення обсягів міжбюджетних трансфертів між районним ...
 4. Пенсійний фонд України як фінансовий інститут

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... ЇНИ Економіко-правничий інститутм. Чернівці Фінансово-юридичний факультетКафедра фінансів ДИПЛОМНА ... районної державної адміністрації, а в міських районах і містах обласного підпорядкування – виконкоми рад за узгодженням із начальником управління соц ...
 5. Гуманітарний розвиток та гуманітарна політика на прикладі Тиврівського району Вінницької облас

  Реферат >> Астрономия
  ... ідних структурних підрозділів управління районної державної адміністрації. Для порівняння та ... та фінансове забезпечення. Щодо нині діючої схеми управління закладами ... (на 7,3%), Донецької (на 6,7%), Чернігівської (на 6,5%), Хар­ківської (на 5,8%), Сумської (на ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018391609191895