Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Маркетинг->Реферат
* цена существенно влияет на общее восприятие товара и его по­зиционирование в глазах потенциальных покупателей. Последние реагируют на цену как на си...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Важным составным элементом успеха является четкое и полное знание предпринимателем сущности франчайзинга, его разновидности, структуры, преимуществ и ...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Данная работа будет посвящена разработке комплекса маркетинга для сигарет торговой марки «L&M»,фирмы-производителя «ФИЛИП МОРРИС». Работа будет освеща...полностью>>
Маркетинг->Реферат
На рынке начало появляться много различных сортов муки, упрощенный подход к технологии переработки зерна, отсутствие контроля за качеством зерна и мук...полностью>>

Главная > Реферат >Маркетинг

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Київський гуманітарний інститут

Курсова робота

З курсу «Економіка підприємства»

На тему: «Виробнича структура підприємства»

Студентки II го курсу

Спеціальність Маркетингу

Група12201

Шамка Аліна Іванівна

Керівник

Доц.Карпинський Іван

Федорович

Київ 2011

План

Вступ……………………………………………………………………………3

Розділ 1. Підприємницька структура виробництва

1.1 Сутність та елементний склад структурного виробництва…………..5

1.2Чинники виробничої структури підприємства………………………9

1.3Принципи формування виробничої структури…………………….11

Розділ 2. Структура основного виробництва.

2.1 Виробнича структура та її організація………………………………..16

2.2. Виробнича програма та її обґрунтування…………………………….18

Розділ 3.Основі напрямки вдосконалення виробничої структури підприємства………………………………………………………………..28

Висновки………………………………………………………………………..32

Список використаної літератури……………………………………………...34

Додатки………………………………………………………………………….36

Вступ

Основну діяльність кожного підприємства становлять виробничі процеси, що виконуються у відповідних підрозділах. Тому важливим є точне та функціональне розміщення кожного підрозділу на підприємстві, що в свою чергу сприятиме продуктивній роботі виробництва.

Підприємство як складна виробнича система має виробничу та організаційну диференціацію, що виражається в поділі його на виробничі, обслуговуючі підрозділи та апарат управління з певною функціональною структурою.

Виробнича структура підприємства – це склад, кількісне співвідношення і розміри внутрішніх підрозділів, форми їх побудови та взаємозв’язку.

Виробнича структура характеризує частку окремих підрозділів у загальній чисельності працівників підприємства, у сукупному випуску продукції, вартості основних фондів. Для підприємств є важливим встановлення оптимальної виробничої структури.

У процесі діяльності всі його підрозділи вступають у двосторонні вертикальні і горизонтальні відносини. Відносини по вертикалі пов'язані з ієрархічною структурою підприємства і управлінням діяльністю його підрозділів із одного центру - апарату управління. Горизонтальні зв'язки обумовлені внутрішньою кооперацією між підрозділами згідно з технологічною або продуктовою їх спеціалізацією.

В курсовій роботі я намагатимусь висвітлити всі чинники, принципи , елементи виробничої структури підприємства.

Ця курсова робота складається з трьох основних розділів, а також підпунктів в яких висвітлені всі фактори виробничої структури підприємства.

Також в цій роботі є вступ, висновок, додатки до роботи та список літератури , якою я користувалася при написанні своєї роботи.

Метою даної курсової роботи є аналіз виробничої структури підприємства, який діє через економічні інтереси та складається з комплексу економічних способів методів, важелів, нормативів, показників, за допомогою яких реалізуються об’єктивні економічні закони.

Об’єктом дослідження даної роботи є організаційна структура підприємства та діяльність центрів відповідальності підприємства.

Предметом курсової роботи є підприємство та його виробничі підрозділи, а саме їх розміщення, розміри та чисельність.

Основним завданням роботи є висвітлити основні фактори виробництва, надати повну характеристику структури виробництва на підприємстві.

В роботі аналізується підприємницька структура виробництва загалом, тобто її сутність, принципи та чинники, а також напрямки вдосконалення її виробництва. Велике значення в системі вдосконалення підприємством та його підрозділами відіграє структура.

Основними законодавчими актами якими ми будемо керуватися в роботі є Закони України: «Про власність», «Про підприємництво», «Про підприємства в Україні»

Отже, перейдемо до детального розгляду питань, наведених у плані курсової роботи.

Розділ 1. Підприємницька структура виробництва.

  1. Сутність та елементний склад структурного виробництва.

Динамічні умови ринкового середовища породжують необхідність ефективної адаптації суб’єктів господарювання до виникнення нових можливостей та загроз щодо їх діяльності. В разі ігнорування можливостей вдосконалення внутрішніх процесів, підприємство втрачає свої конкурентні позиції, виникає загроза його витіснення з ринку і банкрутство. Однією з вагомих запорук успіху підприємства, що гарантує вирішення проблеми адекватної реакції на зміни середовища функціонування , є ефективно побудована структура.

Оскільки підприємство являє собою соціально економічну систему ,то для вирішення проблеми дослідження його структури доцільно застосувати системний підхід.

Підприємство як система має ряд характерних особливостей серед них можна виділити такі його характеристики:

-по-перше, підприємство є відкритою системою, це означає що воно має зв’язки з зовнішнім середовищем.

-по-друге, підприємство є перетворювальною системою. Формальною ознакою може бути наявність двох зв’язків підприємства. Наявність типів зв’язків дає змогу сформулювати критерії економічної ефективності підприємства.

- по-третє підприємство є динамічною цілеспрямованою системою. Це означає, що для кожного підприємства можна визначити мету його існування, яку воно намагається досягти у процесі свого функціонування.

-по-четверте підприємство є системою управління. Це означає, що для будь якого підприємства можна виділити два взаємопов’язані елементи –суб’єкт управління і об’єкт управління.

-по-п’яте підприємство є штучною системою тобто продуктом життєдіяльності суспільства, що зумовлює певну специфіку його функціонування.

Структура підприємства - категорія, що відображає склад його виробничих та управлінських підрозділів, систему взаємозв’язків щодо обміну матеріальними та інформаційними потоками між ними.

Виробнича структура підприємства –комплекс цехів, бригад, інших виробничих підрозділів підприємства і форми їх взаємозв’язку. Ця структура залежить від характеру продукції , яку виробляє підприємство ,рівня спеціалізації і кооперування з іншими підприємствами, технологічного процесу, виробничих потужностей. Як правило, підприємство має основні цехи, в яких безпосередньо виготовлюють продукцію, і допоміжні цехи та служби, що обслуговують та забезпечують роботу основних цехів.

Спеціалізовані підприємств мають просту виробничу структуру, а універсальні - складну. Виробнича структура є формою організації виробничого процесу підприємства.

Первісним ланцюгом в організації виробничого процесу та базовим осередком виробничої системи є робочі місця, на яких виконуються робітниками певні операції з виготовлення продукції чи обслуговування виробничого процесу за допомогою необхідного устаткування, інструментів, пристроїв, розташованих на відведеній площі.

Сукупність територіально відокремлених робочих місць, на яких виконується технологічно однорідна робота або різні операції з виготовлення однорідної продукції, створює виробничу дільницю — окрему адміністративну одиницю, очолювану майстром за наявності в зміну не менш 25 робітників.

Першою класифікацією виробничої структури є тип основного підрозділу підприємства.

Цех являє собою територіально та адміністративно відокремлений підрозділ підприємства, в якому основні виробничі і допоміжні дільниці та обслуговуючі служби виконують певний комплекс робіт відповідно до внутрішньозаводської спеціалізації та кооперування праці. Кількість цехів залежить від конструктивних і технологічних характеристик продукції, що виготовляється, її обсягів та рівня спеціалізації підприємства. Сукупність однорідних цехів на великих підприємствах становить виробництво.

Виходячи з викладеного, можна дати загальне визначення: виробничою структурою називається група робочих місць, підрозділів, господарств виробничого призначення, яка має технологічні або коопераційні взаємозв’язки і розташована на певній площі.

Можна виділити різні структурні побудови підприємств:

 • цехову,

 • без цехову,

 • корпусну

 • комбінатську(див.дод.1.1)

Виходячи із сутності і змісту виробничого процесу як сукупності основних, допоміжних і обслуговуючих процесів виробничого призначення, а також ураховуючи призначення та характер продукції, яка виготовляється, або робіт, що виконуються на підприємстві, розрізняють:

 • основне,

 • допоміжне,

 • обслуговуюче,

 • побічне,

 • підсобне, виробництва, на базі яких створюються відповідні дільниці, цехи та господарства.

Цехи основного виробництва спеціалізуються на виготовленні профільної продукції підприємства, що призначена для задоволення потреб зовнішніх споживачів.

Якщо взяти до уваги машинобудівні підприємства, то до них належать ливарні, ковальсько-пресові, механічні, складальні; на металургійних — доменні, сталеплавильні, прокатні цехи; на взуттєвих та швейних підприємствах — закрійні та швейні. На великих підприємствах для побудови короткого шляху матеріального потоку та забезпечення ефективності виробничих процесів однорідні за профілем цехи об’єднуються в корпуси.

На підприємствах з невеликим обсягом і відносно простими виробничими процесами доцільно обмежитися дільничною структурою підрозділів, не створюючи цехів.

Основне виробництво, як правило, складається з окремих фаз або стадій, за якими класифікуються відповідні цехи:

- заготівельні (ливарні, ковальські, пресові, металоконструкцій та ін.);

- обробні (механічні, деревообробні, термічні, гальванічні тощо);Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Розробка виробничої структури підприємства (2)

  Курсовая работа >> Менеджмент
  ... ітника. РОЗДІЛ 6. ПОБУДОВА ВИРОБНИЧОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА Структуру підприємства утворюють підрозділи підприємства їх взаємозв'язок в процес ... виробництва Побудуємо виробничу структуру підприємства для реалізації розробленої виробничої програми підрозді ...
 2. Шляхи вдосконалення організаційної та виробничої структури підприємства

  Реферат >> Экономика
  ... і організаційної та виробничої структури підприємства 3. Доходи і витрати підприємства як основа формування показник ... характеризують структуру підприємства в цілому. 1. Ефект і ефективність організаційної та виробничої структури підприємства В економ ...
 3. Поняття і основні елементи виробничої структури підприємства

  Лекция >> Экономическая теория
  Поняття і основні елементи виробничої структури підприємства Структура виробничого процесу. Виробничий процес – це сукупність взає ... дозволяє найповніше використовувати виробничу потужність підприємства і його підрозділів. • Принцип автоматичност ...
 4. Виробничі потужності підприємства

  Курсовая работа >> Промышленность, производство
  ... прогресивного високопродуктив­ного устаткування, поліпшення виробничої структури підприємства, підвищення уніфікації і стандартизації конст­рукц ...
 5. Виробничі фонди підприємства Відмітні ознаки основних і оборотних фондів

  Реферат >> Экономика
  Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів. Виробничі фонди підприємства. Виготовлення продукції (виконання ... , класифікація і структура основних виробничих фондів. Оцінка основних фондів підприємства являє собою ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018022060394287