Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
В экономике промышленного производства основным производственным фондам принадлежит определяющее место. Улучшение их использования имеет первостепенно...полностью>>
Экономика->Дипломная работа
Цель работы - систематизация и углубление теоретических и практиче­ских знаний, а также их применение при изучении организации бухгалтерского учета и ...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Одним из важнейших факторов повышения эффективности производства на промышленных предприятиях является обеспеченность их основными фондами в необходим...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Основные фонды занимают, как правило, основной удельный вес в общей сумме основного капитала предприятия. От их количества, стоимости, технического ур...полностью>>

Главная > Доклад >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Замість діючих п'яти ставок оподаткуван­ня доходів громадян - 10,15,20,30 і 40 про­центів передбачається введення лише трьох ставок - 10, 15 і 25 процентів. Гранична ставка пропонується на рівні ставки оподат­кування прибутку підприємств • 25 проце­нтів. При цьому помітно розширено діапа­зон шкали доходів для оподаткування за мі­німальною ставкою 10 процентів.

Розмір ставки податку на додану вартість пропонується знизити з 20 до 17 процентів.

Таким чином, проект Податкового кодек­су, який готується до третього читання,усьо­го передбачає 21 вид податків і зборів (без обов'язкових відрахувань у державні соціа­льні фонди), проти 39, передбачених нині діючою системою оподатковування.

Зниження податкових ставок і, зокрема, ставки податку на прибуток підприємств, буде безпосередньо сприяти залученню в економіку інвестицій як вітчизняних так і іноземних інвесторів. Крім того, у проекті Кодексу не передбачене будь-яке вилучення амортизаційних відрахувань суб'єктів під­приємницької діяльності.

Одним із важелів, спрямованим на акти­візацію інвестиційної діяльності, є створення спеціальних (вільних) економічних зон різ­них функціональних типів: вільні митні зони і порти, технологічні парки, технополіси, комплексні виробничі та туристсько-рекреаційні зони тощо. Тому, проектом Податкового кодексу збережена можливість

застосування спеціальних пільгових режи­мів оподатковування для суб'єктів підпри­ємницької діяльності вільних економічних зон. Це сприятиме активізації спільно з іно­земними інвесторами підприємницької дія­льності для нарощування експорту товарів, постачань на внутрішній ринок високоякіс­ної продукції і послуг,упровадженню нових технологій, ринкових методів господарюван­ня, розвитку інфраструктури ринку, поліп­шенню використання природних і трудових ресурсів, прискоренню соціально-економіч­ного розвитку України.

У Кодексі передбачені також сприятливі умови для залучення міжнародної технічної допомоги, стимулювання розвитку транзит­них послуг, розробки і видобутку корисних копалин та ін.

Істотним стимулом для залучення інозе­мних інвестиційних ресурсів є передбачена в проекті Кодексу норма, яка дозволяє відно­сити на валові витрати платника витрати по страхуванню:

- ризику втрати врожаїв;

- транспортування продукції;

• цивільної відповідальності, пов'язаної з експлуатацією транспортних засобів, що знаходяться в складі основних фондів плат­ника податку;

- кредитних і інших комерційних ризиків платника податку.

У разі його прийняття, в нашій держав: буде запроваджено оптимальну, чітку, прозо­ру систему оподаткування, зробить стабіль­ним податкове законодавство, а це в свою чергу сприятиме діяльності української ле­гальної економіки, зробить її привабли­вішою для вітчизняних та іноземних інвес­торів.

Безумовно сприятиме підвищенню інвес­тиційної діяльності і прийнятий нещодавно Закон України від 04.07.2002 >6 40 - IV "Про інноваційну діяльність", яким перед­бачено пільгове оподаткування об'єктів ін­новаційної діяльності,пов'язаних з виконан­ням інноваційних проектів.

МОНІТОРИНГ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

В Україні відбуваються всебічні економічні перетворення, що потребує залучення довгострокового капіталу стратегічних іно­земних інвесторів. Однак іноземні інвестиції потрібно розглядати як стимулятор економічного розвитку та політичної стабілізації за умов, якщо основні напрями інвестиційних процесів знаходяться в руслі загальної економічної стратегії держави.

Однією з проблем становлення інвестиційного середовища є його стабілізація, що набуває особливого значення. Іноземні інвес­тиції здатні позитивно впливати на платіжний баланс країни, рівень зайнятості населення, структурну перебудов)' економіки, впровад­ження новітніх технологій та ін.

Отже обов'язкова і об'єктивно необхідна умова виходу України з економічної кризи — це наявність коштів, потрібних для уникнення бюджетного дефіциту та для активної інвестиційної діяльності у сфе­рі виробництва. Активізація цієї діяльності в Україні — вкрай важли­ве завдання, розв'язання якого в умовах, що склалися, неможливе без ефективного державного втручання. Саме держава відповідає за створення сприятливого інвестиційного середовища, тому подальший розвиток загальноекономічної ситуації в Україні значною мірою залежатиме від результативності державної інвестиційної політики і від ступеня зміни на краще несприятливих тенденцій, накопичених у сфері інвестування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій відомих науков­ців — В. Іейця, Б. Кваснюка, А. Яценко, О. Завгородньої, В. Тарасович [1-6] та інших визначає низку заходів, які передусім потрібні для по­долання взаємної недовіри між іноземними інвесторами, місцевими підприємцями та урядом. Серед основних факторів, що заважають цьому, можна зазначити такі

орієнтація українського уряду на залучення фінансових ресурсів переважно від міжнародних фінансових організацій (МВФ, МБРР), що призводить до недооцінки необхідності стимулювання дій приватних іноземних інвесторів;

домінування урядової політики в Україні та вплив на неї політико-економічних угруповань, орієнтованих на отримання не еконо­мічного прибутку, а рентних доходів, що стимулює закритість та викликає негативне ставлення до "чужинців": як національних, так і іноземних потенційних інвесторів;

в урядових структурах та на регіональному рівні управління збері­гається поділ інвесторів на "своїх" (вітчизняних) та іноземних; од­наче зрозуміло, що сьогодні від бюрократичного свавілля потер­пають як перші, так і другі.

Іноземні інвестори лобіюють активізацію трансформаційних процесів, розраховуючи на те, що в більш знайомому середовищі їм буде легше працювати. Почасти це відповідає дійсності, адже підпри­ємства з прямими іноземними інвестиціями (ПП) не потерпають від дефіциту фінансових ресурсів та оборотного капіталу, мають доско­наліший порівняно з українськими рівень поточного та стратегічно­го аспектів менеджменту.

Проте останнім часом почали складатися умови, за яких віт­чизняний стратегічний та іноземний інвестори можуть стати потен­ційними союзниками у питанні формування нового бізнес-середовища, сприятливого для відтворення ка­піталу.

Іноземці, що прагнуть інвестувати свій капітал в українську економіку з мс­тою здобуття конкурентних переваг у світовому просторі, переважно зацікав­лені в створенні сприятливих умов для розвитку національного товаровиробництва, оскільки їхні технологічні про­цеси, як правило, передбачають міцну співпрацю з українськими підприємства­ми різних галузей економіки. Водночас реалізація їхньої продукції відбувати­меться здебільшого на світовому ринку, тож українські підприємства навряд чи розглядатимуться цими інвесторами як конкурентні [4].

Сьогодні іноземні інвестори як ле­гальні платники податків намагаються вступити у відкритий діалог із владою та | переконати її у необхідності перегляду всього комплексу питань, який стосуєть­ся інвестиційної активності та ведення бізнесу в Україні.

Мета статті. Таким чином, існує нагальна потреба в стратеги, що має бути спрямованою на суттєві зрушення у стосун­ках з потенційними та діючими інвесто­рами, які нарешті забезпечили б підпо­рядкування іноземних інвестицій потре­бам структурної перебудови вітчизняної економіки та прискореного економічного зростання

Проте активізацію іноземного інвес­тування можна розглядати лише як наслі­док пожвавлення економіки, але не як його причину. Відповідно для залучення іноземних інвестицій необхідно перш за все вирішити проблеми макроекономічної стабілізації та активізувати дію всіх важелів економічного стимулювання ін­вестиційної діяльності безвідносно до національної належності інвестицій.

Необхідно зазначити, що обсяг іно­земних інвестицій в українську економі­ку зумовлений з одного боку позитивни­ми факторами, що збільшують потік інве­стицій, з іншого — факторами, що стри­мують цей потік, До перших можна від­нести такі, що роблять Україну прива­бливою в очах іноземних інвесторів:

• дешева та висококваліфікована робоча сила;

вигідне географічне розташування країни,

місткий ринок високоякісної й віднос­но недорогої сировини та високоякісних сільськогосподарських ресурсів;

просторий і фактично конкурентно необмежений для імпортерів ринок товарів, послуг, технологій тощо;

значні промисловий та аграрний по­тенціали;

відсутність усталеної ринкової конку­ренції серед національних товарови­робників;

До другої, більш чисельної групи факторів, які стримують приплив інвес­тицій, належать такі соціально-політичні фактори:

відносна політична нестабільність, пов'язана зі значним розшаруванням населення України та недостатньою політичною структурованістю суспіль­ства;

сильні бюрократичні традиції, що не тільки залишилися Україні в спадок і гальмують реалізацію інвестиційних проектів, але й набули нового поштов­ху під час розбудови української дер­жавності;

корумпованість органів влади, в тому числі і відповідальних за прийняття рі­шень у галузі іноземного інвестування та причетних до їх практичної реалі­зації;

надзвичайно високий рівень економіч­ної злочинності та загальної криміналізації суспільства;

• організаційні, з яких найвагоміші — фактична відсутність спільної із захід­ними країнами системи подання і об­грунтування ділових пропозицій, біз­нес-планів, інвестиційних програм, їх практична невідповідність загально­прийнятим світовим стандартам, як за формою, так і за змістом та ін.;

недостатня відпрацьованість в Україні механізмів обслуговування іноземних інвестицій та їх ув'язки з процесами приватизації, а також системи моніто­рингу інвестиційного клімату в країні та недостатня розгалуженість інфра­структури за регіонами і низька відно­сно світового рівня кваліфікація кон­кретних виконавців;

• економічні — відсутність високоефек­тивного та автономного недержавного сектору економіки (наприклад, Євро­пейський банк реконструкції і розвитку не менш як 60% інвестицій, призначених для конкретної' країни, спрямовує ви­нятково в недержавний сектор);

неплатоспроможність великої кількості українських підприємств, низький рівень відповідальності щодо дотри­мання договірних умов тощо;

невисока купівельна спроможність більшості населення України.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Экономика
  ... нвестиційний клімат України, предметом – фінансово-економічні та правові аспекти формування інвестиційного клімату ... подолання кризи неплатежів шляхом ... нвестиційного клімату - процес досить тривалий. Перераховані вище чинники і проблеми інвестиційного клімату ...
 2. Інвестиційний клімат в Україні

  Реферат >> Астрономия
  ... ї роботи є інвестиційний клімат України, предметом – фінансово-економічні аспекти формування інвестиційного клімату. Мета дано ... О. Загальні проблеми інвестування та можливості залучення капіталів у економіку України // Фінанаси України. - № 7. - С. 34 ...
 3. Інвестиційна політика України

  Реферат >> Астрономия
  ... інвестиційний клімат в країні. Але основними факторами соціально-економічної катастрофи в Україні ... та соціальної віддачі інвестицій на шляху переходу до нових структур, зміни ... Україні. Проблема формування інвестиційного потенціалу дуже актуальна для України, ...
 4. Інвестиційний аналіз. Конспект лекцій

  Конспект >> Банковское дело
  ... нвестиційний клімат країни? 15 Охарактеризуйте інвестиційний клімат України. 16 Визначте чинники, які роблять інвестиційний клімат ... та технологічних факторів у подоланні ... і проблеми, ... та шляхи зменшення ризиків 11) Фінансовий план: - загальний обсяг інвестиц ...
 5. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

  Реферат >> Экономика
  ... ЧНА КРИЗА. ДЕРЖАВА. СУСПІЛЬСТВО. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ ЗМІСТ Вступ 1. Історія ... фінансової кризи - вона ж рушійний механізм ринкових відносин, максим ... такі: відсутність сприятливого інвестиційного клімату в Україні. (Рейтинг України не витримує ніякої ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0012490749359131