Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Реферат
Ранний период развития теории организаций характеризуется в первую очередь слабостью системы управления организацией, неопределенностью функций управл...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Произошедшие в экономике России за последние годы изменения выявили ряд дискуссионных и актуальных проблем, носящих теоретический и прикладной характе...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Время, в которое мы живем, - время стремительных перемен. Наше общество осуществляет исключительно трудную, во многом противоречивую, но исторически н...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Рекламное агенство «ADVANT», работая в системе компании «Магнат Трейд Энтерпрайз», предлагает комплекс BTL-услуг самой компании, ее партнерам и клиент...полностью>>

Главная > Реферат >Менеджмент

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Фiнансовий результат дiяльностi пiдприємства ведеться на рахунку 79 "Фiнансовi результати". Податковий облiк валових доходiв ВАТ "Київський ЦУМ" ведеться вiдповiдно до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємства" вiд 22.05.1997 р. за № 283/97-ВР (зi змiнами та даповненнями).

Річна фінансова звітність

Коди

Дата

01.01.2009

Підприємство

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНIВЕРМАГ"

за ЄДРПОУ

01564880

Територія

М. Київ

за КОАТУУ

8039100000

Орган державного управління

Не визначено

за СПОДУ

0

Галузь

Роздрiбна торгiвля недержавних органiзацiй, крiм споживчої кооперацiї

за ЗКГНГ

71250

Вид економічної діяльності

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту

за КВЕД

52.12.0

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума

Адреса:

Київська Шевченкiвський р-н 01001 Київ вул. Богдана Хмельницького. 2

Баланс на 31.12.2008

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

23070

59

- первісна вартість

011

25734

117

- накопичена амортизація

012

( 2664 )

( 58 )

Незавершене будівництво

020

0

0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

- первісна вартість

031

- знос

032

( 11431 )

( 5914 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

199

199

- інші фінансові інвестиції

045

110372

98994

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0 )

( 0 )

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

4

3

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

141549

102673

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

686

602

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

65965

77638

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

5891

1851

- первісна вартість

161

5891

1851

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

0

21

- за виданими авансами

180

737

2250

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

437

424

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

11543

5106

- у т.ч. в касі

231

0

53

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

85259

87892

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

226808

190565

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

103867

64616

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

10991

10991

Резервний капітал

340

208

208

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

29695

31022

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

144761

106837

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

2181

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

79127

74228

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

0

0

- з бюджетом

550

576

767

- з позабюджетних платежів

560

66

68

- зі страхування

570

553

479

- з оплати праці

580

1195

928

- з учасниками

590

121

20

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

400

5057

Усього за розділом IV

620

82038

83728

V. Доходи майбутніх періодів

630

9

0

Баланс

640

226808

190565

Примітки

В результатi проведення аудиторської перевiрки встановлено, що надана iнформацiя дає дiйсне та повне уявлення про склад активiв та пасивiв пiдприємства.

Керівник

Литвиненко Свiтлана Михайлiвна

Головний бухгалтер

Забудська Ольга Овсiївна

Коментарі:Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Організація екскурсійного обслуговування

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  ... за змістом, формами проведення і методикою підношення матеріалу ... Виробництво, продаж і споживання ... для молоді. При організації спеціальних екскурсій для молод ... ВАТ ГТК "Інтурист-Закарпаття" - це організація спеціал ... товари для перепродажу. Запаси облiковуються за ...
 2. Організація надання екскурсійних послуг

  Курсовая работа >> Менеджмент
  ... одночасно Виробництво, продаж і споживання ... інність між товаром та послугою У ... за змістом екскурсії, висловлюючи залежно від складу аудиторії, матеріал ... для молоді. При організації спеціальних екскурсій для молоді ... 3. Організація екскурсійних послуг в ВАТ ГТК „І ...
 3. Організація управління господарською діяльністю підприємства ресторанного бізнесу та шляхи її у

  Реферат >> Физкультура и спорт
  ... для проведення бенкетів в інших підприємствах, установах, організаціях, продаж ... ; реалізація товарів, робіт та послуг за цінами та ... Групування проблем ВАТ „Плазма –Плюс” (за складовими елементами ... залучення молодих спеціалістів до їх проведення. Матеріальне ...
 4. Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма"

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... статуту Етап організації зборів ЗАТ ВАТ ТОВ, ТОВДП ... товарів (послуг) і продажем їх роздрібним торговцям чи організаціям ... матеріали аналітичних оглядів тижневика “Аптека”. На цьому ринку основним конкурентом для ... КП “ВАЗАКО” Видавництво “Молодь”, 1997. 21. Ван ...
 5. Організація технічного контролю і заходи з підвищення якості продукції на підприємстві

  Реферат >> Астрономия
  ... патентного захисту товару. Патентна ... виготовляти для продажу, як ... початковому матеріалу необхі ... організаційно-розпорядницькі методи, які здійснюються за допомогою обов'язкових для ... . ВАТ „Рівненський ... В.А., Раскинд В.Л. Справочник молодого кузнеца-штамповщика. – ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015499591827393