Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Курсовая работа
В последнее время особенно усилилось внимание к проблеме мотивации как функции управления, с помощью которой руководство любого предприятия побуждает ...полностью>>
Менеджмент->Реферат
В процессе становления и развития рыночных отношений в Российской Федерации в агропромышленном комплексе сложилось тяжелое экономическое положение За ...полностью>>
Менеджмент->Курсовая работа
Россия переживает сейчас сложный и противоречивый период перехода к новой системе экономических отношений Необходимо формирование иных способов управл...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Революция в собственности и сопровождавшие ее преобразования экономических институтов общества привели к тому, что миллионы людей, ранее занимавшихся ...полностью>>

Главная > Реферат >Менеджмент

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

КУРСОВА РОБОТА

Київ-2009

Зміст

Вступ……………………………………………………………………….3

 1. Торгівля товарами для молоді як важливий фактор формування у них здорового способу життя………………………………………….5

 2. Складові елементи процесу управління продажем товарів……...8

 3. Аналіз стану управління асортиментом товарів для молоді в універмазі «Київський ЦУМ»………………………………………...17

 4. Організація процесу продажу товарів для молоді……………….26

 5. Реклама товарів та послуг для молоді…………………………….30

Висновки…………………………………………………………….........34

Список використаних джерел…………………………………………...37

Додатки…………………………………………………………………...41

ВСТУП

Незважаючи на те, що товари для молоді є порівняно дешевими, продаж таких товарі є дуже прибутковим за рахунок того, що молодь є активною споживчою групою. Саме тому молодіжний магазин чи молодіжні відділи у великих торгових центрах завжди приносять великий прибуток.

Але поряд із прекрасними перспективами, ринок молодіжної продукції відрізняється найжорстокішою конкуренцією. Особливість продажу товарів, послідовність проведення окремих операцій залежить від складності асортименту проданих товарів, характеру попиту покупців, застосованих форм продажу. Щоб вистояти в умовах конкуренції та одержати максимальний прибуток, необхідно враховувати основні особливості продажів на ринку товарів для молоді, що підкреслює актуальність обраної теми дослідження.

Метою курсової роботи є дослідження особливостей організації продажу товарів для молоді на прикладі ВАТ «Київський ЦУМ».

Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити наступні завдання:

 • розглянути загальнотеоретичні аспекти торгівлі товарами для молоді як важливого фактора формування у них здорового способу життя;

 • визначити складові елементи управління продажу товарів;

 • проаналізувати стан управління асортиментом товарів для молоді в універмазі «Київський ЦУМ»;

 • дослідити організацію процесу продажу товарів для молоді;

 • вивчити особливості використання реклама товарів та послуг для молоді у ВАТ «Київський ЦУМ»;

 • визначити перспективи та можливі шляхи вдосконалення організації продажу товарів для молоді в універмазі «Київський ЦУМ».

Об'єктом дослідження є особливості організації процесу продажу.

Предметом дослідження є усі аспекти організації продажу товарів для молоді.

Методи дослідження. Для повного та всебічного вивчення предмету дослідження було використано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання, серед яких історичний, порівняльно-правовий, аналітико-синтетичний, формально-логічний, статистичний методи.

Теоретичну основу дослідження склали праці вітчизняних і зарубіжних учених – економістів. В ході виконання роботи використовувалася література з таких предметів як «Організація торгівлі», «Комерційна діяльність», «Економіка торгівлі», «Маркетинг», «Етика», а також практичні матеріали діяльності ВАТ «Київський ЦУМ».

Практичне значення роботи полягає у розробці пропозицій щодо вдосконалення організації продажу товарів для молоді у ВАТ «Київський ЦУМ».

 1. Торгівля товарами для молоді як важливий фактор формування у них здорового способу життя

Торгівля товарами для молоді виступає важливим фактором формування у молодих людей активної життєвої позиції та здорового способу життя. Проте перш ніж проаналізувати й це питання розглянемо соціально-психологічні особливості молоді як купівельної аудиторії.

Молодь, як правило, виступає новатором в області покупки та вживання нових товарів, що стосується як нових товарних категорій, так і нових торговельних марок у вже існуючих категоріях. Крім того, прихильність до певної торговельної марки, сформована в молодості, може залишитися у споживача на все життя.

Соціально-психологічні особливості молоді роблять її одним з найпривабливіших сегментів на ринку споживчих товарів, i особливо новинок. Відповідно, знання соціально-психологічних чинників вибору товарів молодіжною аудиторією необхідне фахівцям для правильного позиціювання товару, розробки науково обгрунтованої маркетингової та рекламної стратегії, побудови ефективних комунікацій з даним сегментом ринку.

Проте, ряд недобросовісних виробників користується недосвідченістю, ідеалізмом, конформізмом, ранимістю та іншими соціально-психологічними характеристиками молоді, не замислюючись про соціальну відповідальність, яку вони зобов'язані нести, про ту непоправну шкоду, яку вони наносять сьому суспільству, у тому числі й власним дітям.

Молодь, як й діти, потребує особливого захисту від недобросовісної реклами, відповідно, знання соціально-психологічних чинників вибору товарів молодіжної аудиторії повинне враховуватися при вдосконаленні законодавства в області реклами, а також в практиці контролю за дотриманням нині існуючих законів.

На вибір товарів молодіжною аудиторією мають вплив наступні соціально-психологічні чинники:

 • соціально-психологічні складові тенденцій розвитку культури та субкультури;

 • соціокультурні зразки вжитку;

 • система цінностей;

 • особові характеристики;

 • групові патерни споживчої поведінки.

Взаємодія даних чинників з чинниками економічного, соціального, психологічного порядку обумовлює формування споживчих схем і стереотипів індивіда, які під впливом ситуаційних особливостей та цілеспрямованої маркетингової дії приводять до вибору конкретних товарів.

Перспективи розвитку споживчої поведінки молоді:

 • Збільшення кількості нематеріалістично мотивованих споживачів;

 • Зростання ролі Internet у виборі товарів;

 • Переважання групових патернів споживчої поведінки серед молоді;

 • Вирішальна роль засобів масової комунікації у впровадженні соціокультурних зразків вжитку.

На вибір товарів впливають наступні особові характеристики представників молодіжної аудиторії:

 • сміливість;

 • конформізм;

 • товариськість;

 • рівень інтелекту;

 • емоційна стійкість;

 • дипломатичність;

 • експресивність.

Особові характеристики членів молодіжної групи, що постійно діє, мають тенденцію до уніфікації. Міра вираженості даній тенденції залежить від характеристик групи.

Проте цими соціально-психологічними особливостями можна користуватися з метою формування у молоді активної життєвої позиції, здорового та безпечного способу життя.

Окрім того, варто відзначити ще й те, що були спроби державного регулювання торгівлі товарами для молоді з метою формування та пропаганди серед молоді здорового способу життя. Так, у Верховній Раді України виносився законопроект «Про основні засади державної політики запобігання алкоголізмові в Україні», який серед іншого визначав заборону продажу алкогольних товарів у магазинах і секція дитячих, спортивних і молодіжних товарів. Щоправда, законопроект не був прийнятий.

Важливу роль у формуванні здорового способу життя серед молоді відіграють громадські організації. Так, Асоціація «Спортивна індустрія України» займається активною пропагандою здорового способу життя. До складу якої входять сім комітетів: з виробництва спортивних товарів, з торгівлі спортивними товарами, з будівницта та обладнання спортивних споруд, сфери спортивних послуг, по зовнішньоекономічним зв'язкам, спортивного маркетингу, інвестиційної діяльності. Асоціація займається комерційною діяльністю, проте важлива роль відводиться виховній роботі серед молоді.

 1. Складові елементи процесу управління продажем товарів

Торгово-технологічний процес у магазині складається з періодично повторюваних операцій, у чому виявляється його циклічність. У той же час торгово-технологічний процес може протікати з різною динамічністю та інтенсивністю (протягом дня змінюється інтенсивність купівельних і товарних потоків, розрахункових та інших операцій). Крім того, окремі його операції можуть протікати з відхиленнями від заданих величин, що додає всьому торгово-технологічному процесу в магазині ймовірний характер. Все це відбувається під впливом різних факторів.

Для того, щоб забезпечити раціональне здійснення торгово-технологічного процесу в магазині, необхідна добре обміркована система керування всіма його операціями. Це дозволить більш ефективно використовувати приміщення магазина, торгово-технологічне устаткування, робочу силу та в остаточному підсумку створити умови для забезпечення високого рівня обслуговування покупців.

Предметами керування в магазині є товарні запаси, асортимент товарів, товарні та купівельні потоки, трудовий процес і якість обслуговування покупців.

Керування товарними запасами. У магазині повинні бути створені умови, що забезпечують безперебійну торгівлю при мінімальних обсягах товарних запасів, а також для запобігання товарних витрат у процесі збереження, внутрішньомагазинного переміщення та продажу товарів. Це досягається шляхом повсякденного керування товарними запасами. Воно повинно бути націлене насамперед на попередження відхилення товарних запасів від визначених для магазина необхідних їхніх розмірів. Необхідні розміри товарних запасів для магазинів установлюються з урахуванням обсягу денної реалізації товарів, оптимальних розмірів разового постачання та інших факторів. Працівники магазинів стежать за відповідністю фактичних запасів товарів установленим їхнім необхідним розмірам і вживають необхідні заходи, з метою їхнього регулювання.

У випадку зниження обсягу запасів виявляють його причини та вживають певні заходи для прискорення завезення товарів у магазин чи активізації продажу товарів, що замінюються.

Якщо фактичні запаси товарів у магазині перевищили необхідні розміри, то працівники магазина повинні в першу чергу встановити причини виниклого перевищення, з яких найбільш ймовірними можуть бути:

  • зниження купівельного попиту під впливом зміни моди, росту цін, появи нових, більш зроблених товарів;

  • прорахунки працівників магазина при визначенні потреб у товарах;

  • низька якість товарів, що постачаються;

  • недотримання термінів завезення товарів у магазин.

Після виявлення причин завищення фактичних запасів товарів варто вжити заходи для прискорення реалізації цих товарів, а також обмежити їхнє завезення в магазин. Прискорити реалізацію товарів можна шляхом більш активного їхнього рекламування чи організації ярмарок-розпродажів в інших населених пунктах. Надлишки завезених товарів також повертають на склад оптової бази.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Організація екскурсійного обслуговування

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  ... за змістом, формами проведення і методикою підношення матеріалу ... Виробництво, продаж і споживання ... для молоді. При організації спеціальних екскурсій для молод ... ВАТ ГТК "Інтурист-Закарпаття" - це організація спеціал ... товари для перепродажу. Запаси облiковуються за ...
 2. Організація надання екскурсійних послуг

  Курсовая работа >> Менеджмент
  ... одночасно Виробництво, продаж і споживання ... інність між товаром та послугою У ... за змістом екскурсії, висловлюючи залежно від складу аудиторії, матеріал ... для молоді. При організації спеціальних екскурсій для молоді ... 3. Організація екскурсійних послуг в ВАТ ГТК „І ...
 3. Організація управління господарською діяльністю підприємства ресторанного бізнесу та шляхи її у

  Реферат >> Физкультура и спорт
  ... для проведення бенкетів в інших підприємствах, установах, організаціях, продаж ... ; реалізація товарів, робіт та послуг за цінами та ... Групування проблем ВАТ „Плазма –Плюс” (за складовими елементами ... залучення молодих спеціалістів до їх проведення. Матеріальне ...
 4. Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма"

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... статуту Етап організації зборів ЗАТ ВАТ ТОВ, ТОВДП ... товарів (послуг) і продажем їх роздрібним торговцям чи організаціям ... матеріали аналітичних оглядів тижневика “Аптека”. На цьому ринку основним конкурентом для ... КП “ВАЗАКО” Видавництво “Молодь”, 1997. 21. Ван ...
 5. Організація технічного контролю і заходи з підвищення якості продукції на підприємстві

  Реферат >> Астрономия
  ... патентного захисту товару. Патентна ... виготовляти для продажу, як ... початковому матеріалу необхі ... організаційно-розпорядницькі методи, які здійснюються за допомогою обов'язкових для ... . ВАТ „Рівненський ... В.А., Раскинд В.Л. Справочник молодого кузнеца-штамповщика. – ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018329620361328